Вакцинацияны селейтмезге, миллет проектле бла байламлы ишлени тирилтирге

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы  Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, муниципал къуралыуланы администрацияларыны да башчылары къатышхандыла. Анда сёз вакцинацияны юсюнден баргъанды.

Республиканы оноучусу, эпидемилогия болум игиленнгенин айтып, анга дарман салыу эмда  коронавирус ауруудан сакъланыу жаны бла  мадарла себеплик этгенлерин чертгенди. Алай вакцинацияны андан ары да тири  бардырыргъа  кереклисин эсгертгенди. Ол кеси да 10 кюн мындан алгъа ючюнчю кере дарман салдыргъанын эмда антителалары кёп болгъанларын айтханды.

Казбек Коков вакцинация селейтилсе, маданият учреждениялада бла аш-азыкъ бла жалчытыучу объектледе чек салыу мадарланы жумушатыргъа онг болмазлыгъын да къатлагъанды эмда муниципал къуралыуланы администрацияларыны башчыларына халкъны арасында ангылатыу ишни бардырыуну тохтатмазгъа буюргъанды. 

Жыйылыуда миллет проектле муниципал округлада бла районлада къалай толтурулгъанларына да къаралгъанды. Аны юсюнден Муаед Кунижев билдиргенди. ол айтханнга кёре, "Хунерли адамла", "Хар сабийни жетишими", "Таза суу" проектле бла байламлы ишлени асламысы тамамланнгандыла. "Къоркъуусуз эмда тынгылы автомобиль жолла", "Ырахатлы тийреле" миллет проектле бла байламлы жумушла бардырыла турадыла. 

Казбек Коков  миллет проектлеге кирген объектле Къабарты-Малкъар къуралгъанлы 100-жыллыгъына тамам этилирге керек болгъанларын эсгертгенди.  2023 жылда шахарланы бла эллени тапландырыуну программасы андан ары бардырыллыкъды. 

Поделиться: