Уллу Ата журт урушда жоюлгъан аскерчилени мемориалына гюлле салгъандыла

Беларусь Республиканы делегациясыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков эм Беларусьну информация министри Владимир Перцов Чегем районнга баргъандыла. Анда Казбек Коков бла делегацияны келечилери «Махтаулукъну ёмюрлюк оту» мемориалгъа гюлле салгъандыла, Уллу Ата журт урушда жоюлгъан аскерчилени хурметлерин кёргендиле: 1942 жылда октябрьде, 79 жыл мындан алгъа, Къабарты-Малкъарда немис-фашист ууучлаучула бла къаты сермешле баргъандыла.

Аны аллында Къабарты-Малкъарны бла Беларусь Республиканы араларында байламлыкъла жюрютюуню планына къол салгъанда тюбешиуге къатышханла эки жанына да бирча магъаналы болгъан 1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушну тарых шартларына къайтханлай тургъандыла.

- Россей бла Беларусьну байламлыкъларында экинчи дуния урушну кезиую, бизни халкъла бирге фашизмни ууатхан жылла магъаналы жерни аладыла. Тарыхыбыз бирди эм байламлыкъларыбыз Россей Федерацияны Президентини эм Беларусь Республиканы Президентини политикалары бла кючленедиле, - дегенди Казбек Коков.

Владимир Перцов белгилегенди: «Ёхтемленирча затларыбыз асламдыла, барыбыз да деменгили урушну эм хорламны сабийлерибиз, биз Уллу Ата журт урушха жораланнган гитче эм уллу эсгертмелени кёргенбиз, ол затланы юсюнден эсгериулени сакълагъаныгъыз ючюн ыразыбыз».

Делегация «Билим бериу» миллет проект бла ишленип, быйыл сентябрьде биринчи окъуучуларын отоуларына жыйгъан Чегемни жангы школунда да болгъанды. Къонакъла мекямгъа къарагъандыла, къурулуш ишлени качествосун эм учрежденияны инфраструктура жаны бла таплыгъын белгилегендиле, устазла бла ушакълашхындала. Республиканы таматасы социал магъаналы махкемелени ич ишлеринден сора да, тийирелени тапландырыу, жолланы, жарыкълыкъ бериуню игилендириу да эсге алыннган комплексли халлы къурулушлары бла байламлы сынамны юсюнден айтханды.

Жолгъа чыгъыуну программасына кёре къонакъла Элбрус тийрени къыйматлары бла шагъырейленнгендиле, Къабарты-Малкъарны турист къолайлыгъын сюзгендиле.

Поделиться: