Школчуланы къоркъуусузлукъларыны къайгъысын эте

Битеуроссей Халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Нальчикде 9 эм 18 номерли орта школланы алларында жол инфраструктура игирек болурча мадар этгендиле. Организацияда айтханларына кёре, бу учрежденияланы къатларында жолланы бирси жанына къоркъмай ётерча амал болмай тургъанды. Тийишли жолчукъла тозурап тургъанларыны юсюнден активистле мэриягъа бир ненча кере билдиргендиле.

Тёреде болгъаныча, жамауат къуллукъчула жангы окъуу жыл башланнганы бла школланы къатларында жоллагъа къарап чыкъгъандыла. Сагъынылгъан тийреледе белгиле, асфальтда ызла да иги кёрюнмегенлерин, ол участкала кече тап жарытылмагъанын, бир-бир жерледе машинала тынчыракъ ётерча тыйгъычла ишленмегенлерин да эсге алгъандыла. Битеу кёргенлерин тийишдирип, материалны шахарны администрациясына жибергендиле.

«Экинчи рейд бардыргъаныбызда уа, кёп школланы къатларында жол инфраструктура иги жанына тюрленнгенин кёрюп къууаннганбыз. Сёз ючюн, тогъузунчу номерли мектепни аллында жаяу баргъанлагъа деп жарашдырылгъан жолчукъну подрядчикни ишчилери тынгылы этгендиле. Алгъын ол автомашина стоянкагъа бла алайлада жауун сууладан жыйылгъан кёлге тиреле эди да, энди ол тийреде чурум жокъду», - дегенди ОНФ-ни «Жашау журт эмда шахар болум» деген тематика бёлюмюню эксперти Ислам Макоев.

Ол дагъыда 18 номерли орта школну аллында аллай жолчукъ эмда буруула шёндюге дери болмагъанын билдиргенди. Энди уа, подрядчик этген ишни хайырындан, тротуарла, буруула да бардыла. Дагъыда 27 номерли мектепни къатында «Сакъ бол, сабийле!» деген белги орнатылгъанды.

ОНФ билдиргенден сора, шахарны мэриясы Байсолтан улу эмда Чернышевский атлы орамлада пешеход переходда тийишли светофор орнатханды. Энди уа жамауат къуллукъчула Хасанияда оналтынчы номерли орта школну аллында тротуар тап этилирча эмда алайда жолда машиналагъа тыйгъыч орнатылырча кюреширикдиле. Дагъыда 27 номерли мектепде окъуучула Жашлыкъ орамны бирси жанына къоркъмай ётерча мадар этерге керекди, дегендиле.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: