Полициячылагъа – жангы мекям, махтау да

Полициячылагъа – жангы мекям, КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни МВД-сыны СКФО-да Баш управлениясыны таматасы полицияны генерал-полковниги Сергей Бачурин бла бирге Россейни МВД-сыны Май эмда Прохладный районлада бёлюмлерини жангы мекямларыны ачылыуларына къатышхандыла. Къууанчха дагъыда КъМР-де ич ишлени министри полицияны генерал-майору Василий Павлов, муниципал районланы администрацияларыны башчылары, право низамны сакълагъан органлада къуллукъ этгенле эмда бу структураны ветеранлары келгендиле.  

Казбек Коков бла Сергей Бачурин энчи состав бла тюбешгендиле, мекямлагъа къарап чыкъгъандыла. Генерал-полковник полициячыланы алгъышлагъанды, оператив ишлеринде жетишимле тежегенди. Жангы мекямлада къуллукъ этиу халкъны къоркъуусузлугъун жалчытыу ишни игилендирлигине ийнаннганын айтханды. Россейни МВД-сыны башчылары, министр Владимир Колокольцев кеси энчи да,  ич ишлени жер-жерледе органларыны ырысхы-техника онглары тынгылы болурларына дайым къайгъыргъанларын чертгенди.

Казбек Коков Владимир Колокольцевге, Сергей Бачуриннге да Къабарты-Малкъарны ич структураларына дайым къайгъыргъанлары ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди.
Ол кюн полицияда бет жарыкълы къуллукъ этген къауум адамгъа саугъалары къууанчлы халда берилгендиле.

Поделиться: