Билимли эм уста специалистлени хазырлауда жетишимлерине – бийик багъа

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни Алим советини вузну 40-жыллыгъына аталгъан уллу жыйылыууна къатышханды.

Коллективни алгъышлай, Казбек Коков университетни къуралыу жолун эсге салгъанды. Анда ишлегенлеге усталыкъларына, ишлерине да кертичилей къалгъанлары ючюн жюрек ыразылыгъын билдиргенди. «Бу магъаналы ишге – жаш тёлюбюзню юйретиуге жашауугъузну жоралагъан хар биригизге да уллу ыспас этеме», - дегенди.

Республиканы оноучусу бу окъуу юйден кёп айтхылыкъ алимле, специалистле чыкъгъанларын, ала республиканы эл мюлкюн айнытыугъа уллу къыйын  салгъанларын да айырып айтханды.  «Университетни бийик билимли эмда уста преподавательлери бардыла. Ала экономиканы баш бёлюмлерине специалистле хазырлау жаны бла борчну бет жарыкълы толтурадыла», - деп къошханды ол.

Аны бла бирге Казбек Коков профессионал билим бериуде шёндюгю излемлеге эс бурургъа кереклисин эсгертгенди. Прикладной илмуну, инновация ишни айнытыргъа кереклисин чертгенди. «Илму ишлени производствода хайырланыу, конкуренциягъа чыдамлы продукциягъа буруу – ма олду шёндю баш борчладан бири. Университет жангы амалланы бла ахшы практикаланы жайыуну арасы болургъа керекди», - деп, ол анда ишлегенлеге саулукъ, монглукъ, жетишимле тежегенди.

КъМР-ни Башчысына коллективни атындан ыспас этип Къабарты-Малкъар аграр университетни ректору Аслан Апажев сёлешгенди. Ол кюн вузда бет жарыкълы ишлеген къауум адамгъа КъМР-ни Парламентини бла Правительствосуну сыйлы грамоталары, тийишли министерстволаны бла ведомстволаны Ыспас къагъытлары да берилгендиле.  

РАН-ны член-корреспонденти, профессор, Къабарты-Малкъар аграр университетни бошагъан Юрий Шогенов а Россейни илмула академиясыны алтын майдалы бла саугъаланнганды.
Къууанчлы жыйылыугъа КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Парламентини бла Правительствосуну членлери, алимле, Москваны, Санкт-Петербургну, Шимал-Кавказ эмда Юг федерал округланы регионларыны вузларыны келечилери да къатышхандыла.

Вузну коллективин телеграммала бла Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, РАН-ны академиги, профессор Юрий Лачуга эм башхала алгъышлагъандыла.

Поделиться: