Казбек Коков республикалы телеканалны сорууларына жууапла бергенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы «КъМР-1» деген республикалы телеканалгъа интервью бергенди, деп  билдиреди регионну оноучусуну пресс-службасы.

Телеканалны баш редактору Наталья Конарева Казбек Валерьевичге жыйырмагъа жууукъ соруу соргъанды. Сёз  кёбюсюнде экономиканы айнытыуну эм анга пандемия къалай чырмаулукъ этгенини, республикада эпидемиология болум не халда болгъаныны эм аны тыяргъа къаллай мадарла этилгенини, миллет проектле къалай толтурулгъанларыны эм республиканы къырал борчуну ёлчемин азайтыуну, гитче эм орталыкъ бизнесни айнытыуну, инвестиция проектлеге себеплик этиуню юсюнден баргъанды.

Казбек Коков  жолланы ишлеуге эм туристле бла байламлы бёлюмню айнытыугъа аслам эс нек бургъанын, эм республиканы эллерини сыфатлары къалай болургъа кереклерини юсюнден айтханды.

Ол дагъыда инфраструктура бла байламлы къурулуш ишлени социал проектлеге нек саналгъанын эм промышленностьну айнытыугъа къаллай бёлюмле киргенлерин айтханды.  Эл мюлк соруула интервьюда  магъаналы жерни алгъандыла, интервьюда социал жумушланы тамамлаугъа да аслам эс  бёлюннгенди, дагъыда маданиятны, спортну, саулукъ сакълауну эм билим бериуню  юсюнден да сёлешиннгенди.

Республиканы Башчысы федеральный органла бла ишин къалай къурагъаныны юсюнден да айтханды, ол оноу этип башлагъанлы кесине  къаллай команда жыйалгъаныны эм Къабарты-Малкъар 100 жыллыкъ юбилейин къалай тюберигини юсюнден билдиргенди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коковну телеканалгъа берген толу интервьюсуна ма бу сайтда   https://youtube.com/watch?v=B12dNDMjI48&feature=share къарагъа боллукъду.

Бизни корр.

.

 

 

Поделиться: