Иги урлукъ бай тирлик бла къууандырыр

Эл мюлк продукцияны тирликлилигин кёбейтиу амалладан бири битимлени жангы гибридлерин эмда сортларын хайырланыуду, дейдиле Къабарты-Малкъар Республикада ветеринария эмда фитосанитария жаны бла Федерал надзор службаны специалистлери.

Сорт деп битимлени селекция амал бла жарашдырылгъан, кеслерини да энчи белгиленнген хайырлы ышанлары болгъан тюрлюлерине айтадыла. Ала, сёз ючюн, бай тирликлиликлери эмда качестволары бла, заранлы къурт-къумурсхалагъа, ауруулагъа, сууукълагъа неда иссиликге чыдамлылыкълары бла да белгилидиле.

Шёндюгю дунияда жерчиликде къайсы эл мюлк культураны да тирликлилигин кёбейтиуде сорт энчи жерни алады. Кеси да агротехника бла тенг, бирледе уа андан да бийик магъананы тутады. Сёз ючюн, мирзеулюк битимлени жерине келишген жангы сортларыны урлукъларын хайырланыу, къошакъ къоранчсыз бир гектардан 0,2-0,3 тоннагъа аслам продукция жыяргъа онг бергенин жашау кеси кёргюзтеди. Бирде уа ол 0,8-1 тоннагъа окъуна жетиучюдю.

Нартюхню тёрели сортлары бла тенглешдиргенде, аны бир-бир гетерозис гибридлерини тирликлилиги 20-25 процентге бийикди. Илму-излем учрежденияланы материалларында айтылгъанына кёре, кёп тюрлю эл мюлк культураланы тийишли сортларын хайырланыу 25-50 процентге аслам продукция береди. Тапсыз сортланы урлукъларын себиуден а хазна хайыр болмазлыгъы баямды. Аланы качествосу осал болса уа – бютюнда.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: