Элбрусчулада – иги кёрюмдюле

Терекде Россейни сыйлы тренери, КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы ишчиси Н.Х.Битоковну хурметине грек-рим тутушуудан ачыкъ республикалы турнир бардырылгъанды. Анга 2003-2004 эмда 2006-2007 жыллада туугъан жашла къатышхандыла – битеу да 222 адам. Ала республиканы битеу шахарларындан бла районларындан келгендиле, Тюркден да жаш спортчула болгъандыла.

Турнирде Элбрус районда Олимпиадалы резервни  Байзуллаланы Юсюп атлы спорт школундан жашла иги кёрюмдюле болдургъандыла – биринчи жерге экулен, экинчиге биреулен эмда ючюнчюге бешеулен чыкъгъандыла. Кеслерини ауурлукъларына кёре Бапыналаны Къурман бла Чеченланы Амаль хорлам болдургъандыла. Отарланы Мурат экинчи жерни алгъанды. Бек кючлю ючеуленни санына уа Гочияланы Абдурахман, Жашууланы Хасан, Локияланы Руслан, Махийланы Азрет-Алий бла Балаланы Алим къошулгъандыла.

Олимпиадалы чемпион А.В.Хуштовну саугъасы ючюн бардырыллыкъ битеуроссей турнирге  сайланыр ючюн, бизни жашлагъа энчи тюбешиуле бардырыргъа тюшгенди. Анда да Элбрус райондан беш гёжеф къытханды. Алай бла 25-27 октябрьде  Адыгеяда бардырыллыкъ турнирде Тырныаууздагъы спорт школдан сегизеулен къарыуларын сынарыкъдыла. Аланы Россейни сыйлы тренери  Локияланы Юрий, тренерле Чеченланы Артур, Хапаланы Аслан, Этезланы Ибрагим, Балаланы Алим юйретедиле.

Терекде бардырылгъан эришиуледе бек иги техникасы ючюн Чеченланы Амаль энчи саугъагъа тийишли болгъанын да белгилемей жарамаз.

Анатолий Темиров.
Поделиться: