Сыйлы айгъа атап

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

   Анда 10 ауурлукъ къауумда усталыкъларын 130 жаш гёжеф кёргюзтгендиле. Алтын майдалланы Чочайланы Имран бла Инал, Денис Гладких, Сулейман Кочесоков, Амир Гендугов эм башхала къытхандыла. Битеукоманда эсепде эм кючлю «Баксан» болгъанды, экинчи жерни  - «Нальчик», ючюнчюню уа «Терк» алгъандыла.

  Къабарты-Малкъарны муслийманларыны дин управлениясы спортчуланы барысын да татлы ашарыкъла бла сыйлагъанды, хорлагъанлагъа уа кубокла, майдалла, грамотала эм саугъала берилгендиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: