«Акбарсны» кубогундан – хорламла бла

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

Республикабызны каратечилери, кёп тюбешиуде хорлап, битеукоманда эсепде экинчи жерге чыкъгъандыла. Кеслерини къауумларында майдалланы Изабелла Блиева, Текуланы Алий, Байсыланы Султан, Гузеланы Кантемир бла Тамерлан, Акъболатланы Амир, Этезланы Эльма, Глашланы Муслим эм башхала алгъандыла. Аланы тренерле Аслан Губашиев, Азамат Мешев, Владимир Шомахов юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: