Уллу эришиуню аллында – ахшы сынам

«Таза тёлю» деген ведомствола аралы битеулю оператив-профилактика операцияны чегинде «Кенже» спорт арада дзюдодан эришиу къуралгъанды, ол Борис Кодзовну хурметине аталгъанды. Анга республиканы районларындан бла шахарларындан 2008-2010 жыллада туугъан 166 спортчу къатышхандыла.  

Ахшы тутушханлары, приёмланы уста хайырланнганлары ючюн майдаллагъа Мызыланы Хаджимуса, Азамат Кампаров, Идар Жилов, Биттирланы Алихан, Къарабашланы Ибрагим, Муртазланы Алий, Рустам Бичоев, Юсюпланы Марсель, Черкесланы Саид эм башхала тийишли болгъандыла. Хорлагъанла энди СКФО-ну биринчилигине атланырыкъдыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: