Бютюн зауукълу солурча

Жууукъ заманда Чирик кёллени къатында «Голубые озера» деген аты бла адамла заманларын зауукълу ётдюрюрча ара ишленирикди.  Анда тюрлю-тюрлю байрамла эм   акцияла  ётерикдиле. Ол санда маданият жанына аслам эс буруллукъду эм  солугъанлагъа тап болурча бар онгла къураллыкъдыла.

Алгъадан белгиленнгенича, энчи  инвестор мекямны къурулушуна 354 миллион сом къоратырыкъды.  Мында  музей-панорама, конференц-зал, сабийле ойнаучу майданла эм  кафе да боллукъду.

Черек районну администрациясыны башчысы Къулбайланы  Алан айтханнга кёре, Чирик кёлле туристле болургъа сюйген,  тамашалыкълары бла кенг белгили  жерледен бирине саналадыла. Ол себепден проект республиканы экономикасын айнытыуда уллу къошумчулукъ этерикди.

 - Проект жашауда бардырылса,  жангы ишчи жерле къураллыкъдыла. Аны бла бирге инвесторла тартынырыкъдыла эм инфраструктура да игилендирилликди,- деп къошханды Къулбай улу. 

Белгилисича, Чирик кёлле беш боладыла: Тёбен Чирик, Огъары Чирик, Кёл-Кетген эм Жашырын кёл.

Тёбен черек  кёксюлдюм тюрсюнлю, бирде бети жашилге тартады. Жайда, къышда да аны температурасы 9,3 градусдан тюрленмейди. Теренлиги юсюнден айтханда, водолазла тюбюне жаланда 292 метрге дери эналгъандыла. Ол себепден бюгюнлюкде карстовый кёллени арасында  Европада  экинчи жерни алады. Алгъа заманда уа эм тереннге  Хорватияда  Къызыл кёл санлагъанды. Дунияда бу классда эм терен кёлге Мексикада Закатон  саналады.

Поделиться: