Район къауумланы араларында - эришиуле

«Жигитлени лигасы» интеллектуал-спорт эришиулени чегинде Терек шахарда 2001 жылда эм андан сора жыллада туугъан жашчыкъланы арасында грек-рим тутушуудан республикалы командалы турнир бардырылгъанды.

 Анга районладан бла шахарладан битеу да он къауум къатышхандыла. Эришиуню биринчи кесегини эсеплерине кёре биринчи жерге Терк районну келечилери чыкъгъандыла. Зольский район - экинчи, Лескен район – ючюнчю, Элбрус район да тёртюнчю жерлени алгъандыла. Бу тёрт команда энди турнирни экинчи кезиуюнде тутушурукъдула.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: