Спортчуларыбызда – юч майдал

Подмосковьяны Одинцово шахарында тэквондодан 21 жыллары толмагъан спортчуланы араларында Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда кеслерин къыралны 30 регионундан мингнге жууукъ спортчу сынагъандыла.

Эсеплеге кёре, республикабызны къауумуну келечилери юч майдал къытхандыла. Алтын майдалгъа Дамр Гусейнов (54 кг.) тийишли болгъанды, «кюмюшлени» Ахметланы Дамир (63кг.) бла Кантемир Бицуев (53кг.) къытхандыла. Аланы тренер Ахметланы Амир юйретеди.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: