Сатыу-алыу кёбейгенди

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы быйыл январьда Къабарты-Малкъардан тышына жиберилген 170,2 тонна сют ашарыкълагъа кёз-къулакъ болгъанды. Сатыучула ол санда 2,2 тонна бишлакъны – Гюржюге, 26 тонна къаймакъны эмда эритилген бишлакъны – Азербайджаннга элтгендиле. Къалгъан 142 тонна Къазахстаннга ашырылгъанды.

Ведомстводан билдиргенлерине кёре, ала барысы да тап жарашдырылгъандыла, битеу ветеринар-санитар мардалагъа келишедиле, хар нелери да «Меркурий» информациялы системада ачыкъ кёрюнеди.

Эсге сала айтсакъ, былтыр Къабарты-Малкъардан Къазахстаннга 36,3 тонна сют продукция жиберилген эди. Аны бла тенглешдиргенде, быйыл экспорт тёрт кереге ёсгени кёрюнеди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: