Жамауатны жанындан ышаныулукъ уллу болгъаныны белгисиди

«Единая Россия» жанлыла бла бардырылгъан ангылатыу жумушланы хайырындан РФ-ни Президентин айырыугъа 31 миллион адам къатышханды.  

 Партияны генсоветини президиумуну жыйылыуунда РФ-ни Президентин айырыугъа «Единая Россия» къалай къатышханыны эсеплери чыгъарылгъандыла. Генсоветни секретары Андрей Турчак белгилегенича, Президентни хорламында партияны уллу къошумчулугъу барды.

- Айырыу кампания башланнган кезиуде биз айырыу участкалагъа бла электрон амал бла къол кётюрюуге бек аздан 30 миллион адамны къатышдырыргъа борчла салгъан эдик. Анга жетишир мурат бла партия проектле къуралгъандыла, партия жанлыла бла ангылатыу ишле бардырылгъандыла. Алгъан борчубузгъа жетгенбиз. Къол кётюрюуге партияны жанындан 31,2 миллион адам къатышханды, - дегенди ол.

 Андрей Турчак Владимир Путин жанлы къол кётюргенле битеулю ёлчеминден 41 проценти «Единая Россияны» къошумчулугъу болгъанын айтханды.

- Айырыулагъа келгенлени санына, ала уа 77 процентге жетгендиле, къол кётюрюу къалай къуралгъанына кёре да бу жолгъу сайлаула энчидиле. Бизни кандидат жанлы 76 миллион адам болгъандыла. Ол а Владимир Путиннге жамауатны жанындан ышаныулукъ уллу болгъаныны белгисиди,-дегенди  ол.

Быллай эсепле уа тыш къыралладан басыулукъгъа, айырыулагъа къажау къыралны ичинде бардырылгъан ишлеге, къыралны чегинде жашагъанланы къоркъутургъа кюрешгенлеге да къарамай болдурулгъандыла. 

- Белгородда, Брянщинада, Курск эм Воронеж областьлада, жангы регионлада жашагъанла анга юлгюдюле. Къол кётюрюу баргъан кезиуде атышыула болгъанлыкъгъа, битеу регионлада айырыулагъа келгенлени эмда къыралны оноучусу ючюн къол кётюргенлени саны орта эсепден уллудула,-деп къошханды Андрей Турчак.

Айырыу кампаниягъа партия тири къатышханын да эсгертгенди ол. Владимир Путинни кандидатурасы жанлы 3 миллион къол ыздан 2 миллионну единороссла жыйгъанларын белгилегенди ол.

Генсоветни жыйылыуунда айырыула аллы къол кётюрюу башланнганы белгили этилгенди.  Ол 21 мартдан 26 майгъа дери айырыула боллукъ регионлада къураллыкъды. Анга къатышыргъа сюйгенле 26 мартха дери билдирирге керекдиле.

 Партияны КъМР-де регион бёлюмюню секретарыны орунбасары, партияны толтуруу комитетини таматасы   Дмитрий Парафилов   KABARDIN-BALKAR.ER.RU сайтны журналистлерине билдиргенича, партияны регион бёлюмюню келечилери эмда аны жанлыла, жаш гвардиячыла да айырыуланы кезиуюнде тири болгъандыла. Ол санда къол кётюрюуге хазырланыу кезиуде да.

- Бизни волонтёрла Владимир Путинни кандидатурасы  жанлы къол ызланы жыйыу ишге къатышхандыла. Айырыу участкалагъа уа юйюрле, урунуу коллективле бирге келгендиле. Муниципал къуралыулада айырыу участкалада партияны жер-жерли бёлюмлерини болушлукълары бла концерт программала къуралгъандыла, «Айырыуланы юсюнден» законну  чеклеринде,-дегенди ол.

Дмитрий Парафилов республиканы жамауатына инсанлыкъ борчларын толтурууда   бирликни, къыралны келир кюню ючюн къайгъырыулукъну  юлгюсюн кёргюзтгенлери ючюн ыразылыгъын айтханды.  

- Анга уа КъМР-ни Айырыу комиссиясы белгили этген тарихле да шагъатдыла. Битеу да бирге кеслерини инсанлыкъ борчларын 518 мингден аслам адам толтургъанды, ол а айырыучуланы 95,8 процентиди. Алай бла Къабарты-Малкъарны жамауаты инсанлыкъ эм патриот борчларын толтургъанларын, политика ангылаулукъларын, къайгъырылукъларын эм оюмлулукъларын кёргюзтгендиле, - деп белгилегенди Дмитрий Парафилов.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: