Жаш тёлюню айныууна къайгъыра

Жангы Битеуроссей биригиуле, къымылдаула да жылдан-жылгъа школ эм башха билим бериу учреждениялада бек магъаналы жерни аладыла. Элбрус муниципал районда хал къалай болгъаныны юсюнден районда Билим бериу управленияны жаш тёлю политика жаны бла специалисти Атмырзаланы Алиса билдиреди:

- Элбрус районну битеулю билим бериу организациялары «Биринчилени атламлары» Битеуроссей организациягъа къошулур ючюн, озгъан жылны аллында аны регион бёлюмюне къошулурча къагъыт жазгъан эдиле. Аны бла байламлы Къабарты-Малкъар Республиканы школларында биринчи бёлюмле ачылгъандыла. Озгъан жыл «Биринчилени атламлары» организациягъа 500-ге жууукъ сабий киргендиле.

 Къошакъ билим бериуню юсюнден айтханда, «Элбрус муниципал районну билим бериуюню 2023-2024 жыллада айныуу» деген программагъа кирген бир къауум подпрограмма жетишимли ишлегенин чертирчады. Сёз ючюн, 2024 жылны аллына 5-18-жыллыкъланы араларында районда 4300 сабий сертификатла бла жалчытылгъандыла. Аладан 3243 сабий къошакъ билим бериуде тиридиле. Ол а саулай да сертификатлары болгъанланы 75 процентди. Элбрус районда къошакъ билимни жалчытырыкъланы тизмеси да хазырды.

Дагъыда районну школларыны барында да «Юнармия» къымылдау барды. Бюгюннгю кюннге Битеуроссей сабий-жаш тёлю, аскер-патриот биригиуге райондан 450 сабий къатышады. Аланы кийимле бла жалчытыр ючюн, районну администрациясы ахча бёледи. Районда, андан тышында да бардырылгъан тюбешиулеге къатышып, ала алчы жерлени аладыла. Сабийле бу ишни бек жаратып, кеслери сюйюп къошулгъанлары да ахшы шартды.

  «Россей Федерацияны инсанларын патриот жаны бла юйретиу», «Билим бериу» программаланы чеклеринде Къабарты-Малкъарда да озгъан жыл сентябрьде «Сабийликни навигаторлары» Битеуроссей эришиуге къошулгъанды. Алай бла Элбрус районну алты билим бериу учреждениясында сабий-жамауат биригиуле бла ишлерча директорну кенгешчиси деген жангы къуллукъ къуралгъанды. Быйылны аллындан а дагъыда юч билим бериу учрежденияда болгъандыла аллай тюрлениуле.

  Кенгешчилени баш борчларындан бири сабийлени юйретиу жаны бла программаланы жашауда бардырыуду, социал жаны бла башламчылыкъларын айнытыуда болушлукъ этиудю. Окъуучуланы дерследен тышында жашауларын сейир эм магъаналы этер ючюн къуралгъан тюрлю-тюрлю амалланы хайырланыуну эсепде тутуу да кенгешчини борчуду. Дагъыда ала окъуучуланы дерсден тышында кёп тюрлю ишле бла шагъырей этиу бла чекленип къалмай, аланы бу ишлеге къатышыуларына башдан ахырына дери болушлукъ этедиле.

 Кёп болмай Элбрус районну делегациясы «Россейде Юйюрню жылында сабийликни навигациясы: магъаналы бёлюмле, бу ишде тюрлю-тюрлю амалланы технологиялары» деген регион стратегия сессияны ишине къатышханды.

 «Сабийликни навигаторлары» Битеуроссей биригиуню Элбрус районда таматасы Будайланы Лиза сессияны ишине къошулуп, Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясында бардырылгъан «Жаш ата-ана» деген проектни юсюнден доклад этгенди. 

«Жаш ата-ана» деген программа асламысында сабийлери энди 1-чи классха барлыкъ юйюрлеге болушлукъгъа деп къуралгъанды. Сабий сад бла школну араларында байламлыкъны тюз къурап, 1-чи классха келлик сабийни окъууу ырахатлы болур ючюн жарашдырылгъан кёп амалланы жашауда хайырланадыла. Аллай амалладан бири, аланы кёп сабийли юйюрлени келечилери бла тюбешдириудю. Жаш ата-аналаны сабий ёсдюрюуде уллу сынамлары болгъанладан юлгю алыргъа, кёп тынгысыз этген сорууларына да жууап табар онглары болады.

Окъуу жылны аллында бу программаны чеклеринде 69 ата-анагъа соруу этгендиле. Анда ала сабийлени гаджетледен айыралмагъанларын, окъургъа кёл салдыралмагъанларын да жарсып черте эдиле. Алай жылны ахырында ата-аналагъа деп бардырылгъан юйретиу ишден сора, жылны аллында белгиленнген жарсыуларына ала жууапла табып, педагогика жаны бла да билимлерин ёсдюргенлери къууандыргъанды. Алай бла «Жаш ата-ана» программаны ишин эсеплегенде, аны 2022-2023 жыллада ахшы кёрюмдюлерин айтырчады.

Басмагъа Темуккуланы Асият хазырлагъанды.
Поделиться: