Энтта да эки кёпюр кенгертилликди

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла. Биринчиси Къоба-Таба элден узакъ бармай алайладады, экинчиси уа бу трасса бла Басхан – Къызбурун жол бирге къошулгъан жердеги кёпюрдю.

Жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениядан билдиргенлерине кёре, ала эрттеден бери жангыртылмай тургъандыла. Алгъын алай тюйюл эди, бюгюнлюкде уа машиналаны саны бек кёп болгъаны (бир суткагъа 35 минги ётеди) ючюн кёпюрлени экисинде асфальт, башха хар нелери да тозурагъанды. Ремонт бардыргъан кезиуде аланы кеслерин да тёрт ызлы этерикдиле, орталарын а темир жипле тартып айырлыкъдыла. Аны хайырындан къоркъуусузлукъ да игирек боллукъду.

Жангыртыу ишлени кезиуюнде къурулушчула кёпюрлени мурдорларын кючлендирликдиле, баш жанларын темир бетондан къурарыкъдыла, трассагъа къошулгъан жерлерин да тынгылы жарашдырлыкъдыла. Асфальт а юч къатлы боллукъду. Биринчисини тюбюне энчи аула жайып кючлендирликдиле. Хар кёпюрню да кенглиги 25 метр боллукъду. Алада белгиле, башха керек хар неда орнатыллыкъды. Шёндю хазырланыу ишле барадыла. Ремонтну кезиуюнде машинала башха жерле бла жюрюрюкдюле.

Ведомствода айтханларына кёре, ахыр беш жылны ичинде ала Къабарты-Малкъарда онбир кёпюрге тынгылы ремонт этгендиле, ол санда сегизин кенгертгендиле. Шёндю дагъыда Эски Черекге кирген жерде бир кёпюрню жангырта турадыла. Анда хар нени да быйыл июльда бошаргъа дейдиле.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: