Мектепледе тынчлыкъны сакълаугъа – энчи эс

Окъуу учреждениялада от тюшюуге къоркъуусузлукъну сакълаугъа МЧС энчи эс бёледи. Бу жол биринчи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмню келечилери Нальчикни 32-чи мектебинде болгъандыла, нормативлени толтуруугъа башчылыкъны караулну таматасы Тилланы Юсюп этгенди.

Юйретиулени жорукъларына кёре, мектепде бир отоугъа от тюшгенди. Алайгъа дежурный караулну эки бёлюмю жетгендиле, аланы башчылары, болумну тинтип, къутхарыу операцияны бардырып тебирегенди. От ёчюлтюучюле мектепни классларында халгъа багъа бичгендиле, аланы хар бири да кесини борчларын тынгылы да, терк да тамамлагъандыла: мычымай гидрантны орнатхандыла, суу барырча быргъыланы тартхандыла. Ызы бла газ-букъу службадан къутхарыучула, солуу органланы сакълагъан аппаратланы да хайырланып, битеу отоулагъа киргендиле, «ачыгъанны» табып, анга кислород масканы салып, тышына чыгъаргъандыла.

Юйрениуле бошалгъандан сора Тилланы Юсюп къутхарыучула тийишлисича ишлегенлерин белгилегенди, аз-маз халатла жиберилгенлерин да айтханды.

Бюгюнлюкде от ёчюлтюучюледен бир бирлери бла байламлыкъда ишлей, къыйын болумда, заман къоратмай, оноу эте билиу изленеди, нек дегенде адамланы жашауларын бла саулукъларын сакълау аланы къолундады. Быллай сынаула да ала дайым хазырлылыкъда турурча дайым къураладыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: