Патриот сезимлерин кючлер акъылда

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни окъуп бошагъан, Донбассда  энчи аскер операциягъа къатышхан Черим Биев социал-гуманитар институтну тарых бёлюмюню биринчи курсунду окъуучулары  бла тюбешгенди. 

Жыйылыуну ача, институтну таматасы Муслим Тамазов быллай тюбешиулени жаш адамлагъа энчи  магъаналыгъын   белгилегенди.  Арт жыллада къыралда  геополитика жаны бла бир къауум тамамланыргъа тийишли жумуш чыкъгъанын ачыкълагъанды.  

 Мында профилактика халда бардырылгъан тюбешиуле Ата журтха сюймекликни бютюн бек  кючлегенлерин, не  заманда да билим бериу  учреждениялада   патриотлукъ  сезимни сингдириу баш борчларындан бирине саналгъанын  айтхандыла. 

Жаш адамла къонакъдан энчи аскер операция къалай баргъанын, аскерибиз хорламны къачан келтирлигин, бюгюнлюкде болум къалай болгъанын эм башха затланы  билирге сюйгендиле.   Аланы хар бири бла байламлы толу жуупла да берилгендиле.

Черим Биев айтханнга кёре, СВО-гъа буруннгу жыл   24 февральда къатышып башлагъанды. Ол Къабарты-Малкъардан жерлешлерибиз  тюрлю-тюрлю аскер бёлюмлеринде, бирси миллетлени келечилери бла  керти жигитлеча къазауат этгенлерин жамауат битеу  ёхтемленирча шартха санагъанды.

Ахырында ол студентлеге мамырлыкъ эм окъууларында жетишим тежегенди.

Бизни корр.
Поделиться: