Мектеплени араларында эм игиле ачыкъланнгандыла

«Нальчик» спорт арада гитче футболдан мектеплени араларында республикалы эришиу бардырылгъанды, анга 2006-2012 жыллада туугъан спортчуладан къуралгъан командала къатышхандыла.

Оюнланы эсеплерине кёре, кеслерини жыл санларында жашлада эм иги Нальчикни «Жетишим», Басханны биринчи, ючюнчю эм тёртюнчю школларыны къауумлары ойнагъандыла. Къызлада уа Прохладнаны А.Г. Головкону атын жюрютген школуну келечилери хорлагъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: