Республикабызны иги билгенлеге – саулукъларын кючлерча саугъала

Газетде дайым билдире тургъаныбызча, Москвада ВДНХ-да къыралыбызны субъектлерини тарыхлары, маданиятлары, жашаулары бла шагъырейлендирген уллу кёрмюч барады. 

Анда республикабызны туризмде онгларына жораланнган байрам да болгъанды. Ол «Къабарты-Малкъарны жаяу жоллары бла: жаяу туризм жангыдан къайтады» деген жыйылыудан башланнганды, анга адамланы солууларын къурауда устала, толтуруучу эм законла чыгъарыучу власть органланы келечилери да къатышхандыла. «Тёгерек столну» Къонакъбайлыкъны индустриясыны битеумиллет союзуну президенти Алексей Волков бардыргъанды, спикерле уа республиканы курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков, Къырал Думаны депутаты Виктория Родина, «Кавказ.РФ» обществону сатыу-алыу жаны бла бёлюмюню башчысы Евгений Крапчатов, «Глобал Кавказ» туризм операторну толтуруучу директору Кантемир Давыдов болгъандыла. Ала жолоучулукъла къоркъуусуз, зауукълу, билим жаны бла да сейир болурча къаллай мадарла этерге кереклисини юсюнден айтхандыла. Жаяу туризмни адамла аслам сайларча, багъала солугъанлагъа тап болурча, кадрланы табыу бла байламлы соруулагъа къарагъандыла.

Ызы бла къонакъла «Туризм» павильонда регионну солууну къурауда онглары бла шагъырейленнгендиле, анда Мурат Шогенцуков презентация да кёргюзтгенди. Турист операторла уа республикабызны юсюнден толуракъ хапар бергендиле: «Глобал Кавказ» компания внедорожникледе - «Таулуну жолуну», «Флай Чегем» эм «О2КИСЛОРОД» проектлени башламчылары - экстремал спортну эм къонакъ юйлени, быйыл Минги тауда экинчи кере ётдюрюлген «Болдермания. Джан-туган» фестивальны къурагъанла уа быллай байрамланы энтта да бардырыуну юсюнден айтхандыла. Мокъаланы Дина кийизле къалай урулгъанларын кёргюзтгенди, Гергъокъланы Танзиля уа жюнден суратла ишлегенди. «Асса» чыгъармачылыкъ къауум  малкъарлыланы бла къабартылыланы миллет тепсеулери бла къууандыргъанды.

Эм магъаналы уа Къабарты-Малкъарны майданында Фёдор Конюховну жолоучулукъланы халкъла аралы арасы бла туризм, жолоучулукъла эм экология жаны бла келишимге къол салыу болгъанды, бу ишни белгили жолоучу Фёдор Конюхов бла «Нарзанла таласы» экопаркны директору Хасан Ажахов толтургъандыла. Жангы проектге кёре эки ара да бирге ишлерикдиле, ол регионну юсюнден не къадар кёп адамгъа билдирирге, туристле бери бютюн кёп келирча этерге болушурукъду.

Байрам Къабарты-Малкъарда саулукъну кючлерча сертификатланы юлешиу бла бошалгъанды, аланы алыр ючюн республикабызны юсюнден соруулагъа тюз жууапла берирге керек эди. Кюнню ичинде кёрмючню къонакълары сёзберледе сёзлени тапхандыла, лотереягъа къатышхандыла. Кеслерин мингнге жууукъ адам сынагъандыла, хорлагъан алтауланнга Нальчикни «Маяк», «Тау шаудан», «Вершина», «Грушевая роща», «Нарзанла таласы» санаторийлеринде солургъа путёвкала берилгендиле. Дагъыда отуз инсан а башха саугъалагъа тийишли болгъандыла, ол санда «Флай Чегем» экстрим-паркда солургъа эм «Гранд-Кавказ» къонакъ юйде жашаргъа. Быллай саугъалагъа ала бек къууаннгандыла, жууукъ заманда путёвкала бла хайырланырыкъларын неда аланы жууукъларына берликлерин билдиргендиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: