Борчларын тёлерге ашыкъмайдыла

Къабарты-Малкъарны суу эм жылыу бла жалчытхан предприятияларыны «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуге кёп заманны тёлемегенлери ючюн борчлары 95 процентге жетгенди. Саулай алып айтханда, биринчи ноябрьге жашау журт-коммунал мюлк бёлюм бла байламлы организацияланы 1,8 миллиард сом берликлери барды. 

Быйыл ала 655,3 миллион сом багъасына ток кюйдюргендиле. Болсада тёлеулени жаланда 32,3 процентин толтургъандыла.

Сагъынылгъан хайырланыучула социал магъаналы болгъанлары себепли эм асламысыны банкротствогъа жетгенлери ток ызладан кесерге онг жокъду.  Бусагъатда ала барысы да бирге 1,2 миллиард сом берирге керекдиле. Ол санда борчну иги кесеги: «Водоканал», «НТСК», «Баксанский водоканал», «Коммунсервис», «Благострой», «Водсервис», «Комсервис» эм башхалагъа жетеди.

Мындан арысында да бузукъчула борчларын тёлерча сюд бла дауларгъа тюшерикди. Сёз ючюн, быйыл он айгъа «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» 896,2 миллион сомгъа сюдлеге 653 чакълы иск бергенди.

Андан сора да, «Россети Северный Кавказ» биригиу КъМР-ни Правительствосу бла электрокюч комплексде болумну игилендирирча келишим этгенди. Анда айтылгъаныча, хайырланыучуланы бири къалмай жюз процентге борчларын жабаргъа тийишлидиле.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: