Сугъарылгъан жерлеге къошулады

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйылгъы жыл башланнганлы   «Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» регион эм  «Халкъла аралы  кооперация эм экспорт»  миллет проектлеге кёре  6,4 минг гектар чакълы жерде мелиорацияны  хайырланырча болгъанды. 

Саулай алып айтханда, сагъынылгъан жумушлагъа   федерал эм республикалы бюджетледен   665 миллион сом бёлюннгенди. 

Къыралны жанындан  болушлукъ тапдырылгъаныны  хайырындан, бла жыл сайын арендаторла жауун,  спринклер эм тамычы халда сугъаргъан  оборудованияны  алыргъа онг табадыла.

Эсге сала айтсакъ, сугъарылгъан жерлеге къошула баргъаны   агропромышленный  комплексни айнытыуда болмагъанча  магъаналыды.  Аны кенг  хайырланыу тюрлю-тюрлю ёсюмлюкледен бай тирлик алыргъа эмда иги кесек  файда тюшюрюрге  себеплик этеди.

 

Жангы излемлеге келишген спорт комплексле

Бу кюнледе «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре   Элбрусда уллулугъу 1200 квадрат метрге жетген жаш тёлю спорт комплексни къурулушу барады. Ол саулай темир конструкциядан къураллыкъды эм жангы мардалагъа келиширикди.

Мында спортну бар тюрлюсюнден да  жараула бардырыргъа, физкультура бла кюреширге эм турнирле ётдюрюрге  жарарыкъды.  Аны бла бирге саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанлагъа да тап болурча мадар этилликди.

Сагъынылгъан программаны чеклеринде  Шалушкада да    спорт зал ишлене турады. Ол да саулай темир конструкциядан къураллыкъды.  Бусагъатда къурулушчула аны  каркасын салып бошай турадыла. 

Проектге кёре  аны уллулугъу  1200 квадрат метрге жетерикди эм  эки къатлы боллукъду.  Аны   спорт, тренажёр эм теннис заллары, медицина, тренер кабинетлери, кийимлени алышхан эм къол, бет жуугъан  жерлери да боллукъду. Мында асламысында тутушуудан бла боксдан кружокла ишлерикдиле. 

Графикге кёре объектле  келир жылны ахырына битерге керекдиле. Эсге сала айтсакъ, эл жерледе спорт  мекямланы къуралгъанлары жаш адамла орамлада кечинмезча,  заманларын хайырлы ётдюрюрча ахшы себеплик этерикди.

Сабанлагъа заранлыла 

Чычханла сабанлыкълыкълагъа эм бахчалагъа да уллу заран салыргъа  боладыла. Ала сууукълада  мирзеу, кёгет, жемиш сакъланнган жерлеге,  жашау журтлагъа киредиле, жылытыучу материалланы,  электрокоммуникацияла ызланы  эм башха затланы да ашап жараусуз этедиле.

Бютюнда арт жыллада ала аслам жайылырча  болумла  къуралгъандыла. Аны себепли  районлада аланы санына къошулмазча  тийишли ишле бардырыладыла.

Бу жаны бла Прохладнаны мюлклеринде да заманында мадар этиледи.  Алагъа   Россельхоз араны бёлюмю эсгертиуле берип болушады. Ол санда къайсы    химия эм  биология препаратны  хайырланса иги боллугъун ангылатадыла.

Чичханла эл мюлкге заран салгъанларындан сора да, кёп тюрлю аурууну къозгъаргъа боллукъдула. Аны ючюн  аланы санларын азайтыу   эм  профилактика  ишлени бардырыргъа керекди.

Эсге сала айтсакъ,  Россей  Федерацияда энчи мюлкледе эм биригиуледе хайырланыргъа жарагъан  пестицидлени эм агрохимикатланы тизмеси бла  «Россей Федерацияны жеринде хайырланыргъа эркин  этилген пестицидлени бла агрохимикатланы тизмесини къырал каталогу» документде шагъырейленирге жарайды.

Курданланы Сулейман.

Поделиться: