14.12.2018, 10:20 - Илму

    Тёбен Чегемде билимли, чомарт адамларыбыз асламдыла. Россей Федерацияны, КъМР-ни да сыйлы врачы, медицина илмуланы доктору, профессор Мустафаланы Шабазны жашы Магомет аладан бириди. Ол Къабарты-Малкъарны къырал университетини стоматология бёлюмюне таматалыкъ этеди.  Мен аны юсюнден сизге хапар айтыргъа сюеме.

14.12.2018, 10:03 - Жангылыкъла

          Прохладнада 180 адам жатарча эки корпусдан къуралгъан  хирургия корпус ишленеди. Алты къатлы блокла бир бири бла байламлы боллукъдула, деп билдиредиле КъМР-ни Къурулуш министерствосуну пресс-службасындан.

14.12.2018, 09:55 - Илму

   Тырныауузну 6-чы номерли школуну окъуучусу Жаппуланы Хусей муратларына жетерге итиниулюгю, бола тургъан ишлеге тири къатышханы бла айырмалыды. Хар жыл сайын ол регион, битероссей эм халкъла аралы эришиуледе жетишимли болады. Физикадан «Инфо дерс» халкъла аралы дистанционный олимпиадада 15 баллдан барын да алгъанды.

14.12.2018, 09:45 - Спорт

    Адыгеяны Тахтамукай районунда грек-рим тутушуудан тёрели битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Ол республиканы спортну усталарыны хурметлерине аталып къуралгъанды, хорлагъанлагъа бел баула бла сыйлы саугъала берилгендиле.

14.12.2018, 09:42 - Жангылыкъла

    Къыйын жашау болумгъа тюшген сабийлеге деп КъМР-ни  Урунуу эмда социал къоруулау министерствосу,  аны Нальчикде арасы  Жангы жылгъа аталгъан байрам къурагъандыла.  Алагъа  сабийлени къууанчларын къураучу "Орешка"   ара да себеплик этгенди.

14.12.2018, 09:20 - Жангылыкъла

       Сёз Нальчикде Суворов атлы бла Революционная орамла бирге къошулгъан жерде орналгъан юйню юсюнден барады. Бусагъатда ол тозурап бек осал халдады, ичинде адам жашарча тюйюлдю. 2006 жылда комиссия  мекямны жараусузгъа санагъандан сора,  муниципал программагъа кёре  аны  ичинде жашагъанланы  башха жерге кёчюрюрге оноу этилген эди.

14.12.2018, 09:15 - Жамауат

       Къашхатауну жер-жерли администрациясы  Черек районда «Единая Россия» политика партияны «Молодая гвардия» бёлюмю бла бирге  Инвалидлени халкъла аралы кюнюне атап, саусуз сабийлеге  «Чомартлыкъ дунияны  къаллай палахдан да къутхарыр!» деген ат бла  байрам къурагъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАНГЫЛЫЛЪЛА

19.12.2018 - 09:45

  Майский шахарда орамладан биринде бу кюнледе тапландырыу ишле бошалгъандыла. Ала «Единая Россия» партияны «Шёндюгю шахар тийрелени къурау» деген битеуроссей проектини чеклеринде бардырылгъандыла.

Подробнее | Просмотрено: 3

19.12.2018 - 09:31

        Кёп болмай устазланы сынамларын ёсдюрюр, жангы амалланы хайырланыргъа юйретир муратда Шимал Осетия-Аланияны Хумалаг элинде ана тилден устазланы «Биз башхабыз, алай бирчабыз» деген сегизинчи регионла аралы конкурсу болгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 5

19.12.2018 - 09:30

      Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейде «Инклюзив билим бериу: анга оноу этиуде жартылыкъла эмда  окъутууну къурауда жангы амалла» деген темагъа семинар болгъанды. Ол «Билим бериу хар кимге» деген проектни чеклеринде бардырылгъанды.

Подробнее | Просмотрено: 6

ИЛМУ

14.12.2018 - 10:20

    Тёбен Чегемде билимли, чомарт адамларыбыз асламдыла. Россей Федерацияны, КъМР-ни да сыйлы врачы, медицина илмуланы доктору, профессор Мустафаланы Шабазны жашы Магомет аладан бириди.

Подробнее | Просмотрено: 18

14.12.2018 - 09:55

   Тырныауузну 6-чы номерли школуну окъуучусу Жаппуланы Хусей муратларына жетерге итиниулюгю, бола тургъан ишлеге тири къатышханы бла айырмалыды. Хар жыл сайын ол регион, битероссей эм халкъла аралы эришиуледе жетишимли болады.

Подробнее | Просмотрено: 8

ЖАМАУАТ

19.12.2018 - 09:22
   Зольск районну делегациясы Черек районда ишчи тюбешиу бла болгъанды. Ала 2017-2020 жыллада Зольск эм Черек районланы араларында байламлыкъланы кючлеуню программасыны чеклеринде туризмни айнытыуда бир бири сынамларына юйрениуню эм бирге ишлеуню амалларын сюзгендиле.
Подробнее | Просмотрено: 6

19.12.2018 - 09:20

  Дунияда кёп адам тамашагъа къалыр затла боладыла. Сёз ючюн, тарых илмуланы тинтгенле билдиргеннге кёре, тюрлю-тюрлю  мардалы, заманлы келишиулю ишле тюбейдиле.

Подробнее | Просмотрено: 4

ПОЛИТИКА

19.12.2018 - 09:00

 «Шахарланы шёндюгю болумларын къурау» деген проектни чеклеринде Нальчикде, Бахсанда, Терекде эм Прохладныйде кёп къатлы юйлени арбазлары эмда жамауат аслам жыйылгъан жерле жангыртылгъандыла.   Былтыр а бу программаны чеклеринде республиканы ара шахарында 80-ден аслам арбаз бла Къулийланы Къайсын

Подробнее | Просмотрено: 4

12.12.2018 - 08:22

Бу кюнледе Тегенеклиде волонтёр биригиулени таматаларыны Битеуроссей съезди болгъанды. Анга къыралны элли субъектинден 160 адам къатышханды.

Подробнее | Просмотрено: 4

ПРАВО

12.12.2018 - 08:35

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны башламчылыгъы бла «Коррупцияны профессионалла хорлайдыла» деген  форум бардырылгъанды .  Анга КъМР-ни  Экономика эмда жамауат къоркъуусузлукъ жаны бла советини  секретары  Казбек Татуев, федерал инспектор Тиму

Просмотрено: 11

05.12.2018 - 09:20

КъМР-де УФСИН-де къуллукъ этгенле жандауурлукъ этиуден да артха къалмайдыла. Бу жол  ала Бабугентде кадет школ-интернатда окъугъан Ансаргъа болушхандыла.

Просмотрено: 9

СПОРТ

19.12.2018 - 09:37
СССР-ни сыйлы тренери Борис Грековну хурметине Москвада боксдан тёрели эришиу къуралгъанды, анга къыралны 56 регионундан 2005-2006 жыллада туугъан 300-ден аслам спортчу къатышхандыла.
Подробнее | Просмотрено: 4

19.12.2018 - 09:28
Ставропольда пауэрлифтингден Россейни кубогу бардырылгъанды, спортчула троеборьеде бла энчи упражнениялада эришгендиле. 
Подробнее | Просмотрено: 7

14.12.2018 - 09:45

    Адыгеяны Тахтамукай районунда грек-рим тутушуудан тёрели битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Ол республиканы спортну усталарыны хурметлерине аталып къуралгъанды, хорлагъанлагъа бел баула бла сыйлы саугъала берилгендиле.

Подробнее | Просмотрено: 8

ЭКОНОМИКА

14.12.2018 - 09:58

         Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню депозит бохчасында бу кюнлеге 4,1 миллиард сом жыйылгъанды. Ол санда 3,9 миллиард - адамланыкъыды. Саулай алып айтханда уа, быйыл ол 2,4 миллиард сомгъа кёбейгенди.

Подробнее | Просмотрено:3

12.12.2018 - 08:30

Жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде Къабарты-Малкъарны жолларында 426 аварияда 109 адам ёлгенди, 500 асламы уа тюрлю-тюрлю жарала алгъандыла. Къабарты-Малкъарча гитче республикагъа бу тарихле  артыкъда уллудула, жарсыулудула.  

Подробнее | Просмотрено:27

МАДАНИЯТ

14.12.2018 - 09:33

   Тетууланы Рамазанны къызы Мадина  Огъары Малкъарны экинчи номерли школунда ишлегенли иги кесек заман болады.

Подробнее | Просмотрено: 3

12.12.2018 - 08:15

Къулийланы Къайсынны жашы Алим Дарио Фону «Свободная пара» деген пьесасына кёре салыннган спектаклини премьерасы озгъан солуу кюнледе Голливудда Stephanie Feury Studio Theatreтеатрда болгъанды. Аны атына белгили режиссер эм актер  «Ёлюм бизни айыргъынчы» деп атагъанды.

Подробнее | Просмотрено: 18

ТАРЫХ

19.12.2018 - 09:36

   Бронтой Янгович Бедюров, алтай поэт, Алтай Республиканы халкъ жазыучусу,  востоковед-тюрколог 1947 жылда  Онгудай элде туууп, Куладада ёсгенди. Москвада М. Горький атлы адабият институтда эм СССР-ни Илму Академиясыны востоковедение институтуну аспирантурасында окъугъанды.

Подробнее | Просмотрено: 14

19.12.2018 - 09:33

                                                  Кёкге жолу жабылгъан эди

Подробнее | Просмотрено: 3

ЭКОЛОГИЯ

19.12.2018 - 09:10

РФ-ни МЧС-ини Элбрус излеу-къутхарыу отряды къыралда бек кючлюледен бирине саналады. Анда ишлеген жашла жигитликлери бла белгилидиле. Отряд ишлеп башлагъанлы 2 минг излеу иш бардыргъанды, 5,5 минг адамны къыйын болумладан къутхаргъанды.

Подробнее | Просмотрено: 4

07.12.2018 - 09:00

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Каламбий» деген экинчи ачыкъ лекторийге тынгылагъанла  жаяу туризмни (хайкингни) аламатлыгъыны юсюнден билгендиле.  Аны «Элбрус» волонтёр турист отрядны таматасы  Стас Кущев эм «Амерби»  проектни пресс-секретары  Ёзденланы Амерби бардыргъандыла. Ала тынгылагъанлагъа  кеслери кёрген кёп аламат шартланы юсюнден айтхандыла. 

Подробнее | Просмотрено: 15