15.11.2019, 08:58 - Жангылыкъла

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу  стационар паллиатив бёлюмлеге эмда  саусузлагъа юйлеринде багъарча къырал бюджетден бёлюннген  14 миллион сомдан асламгъа медицина оборудованиядан 58-син  алгъанды.  

15.11.2019, 08:45 - Экономика

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. 

15.11.2019, 08:42 - Жангылыкъла

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы  качествосун  кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.

15.11.2019, 08:40 - Жангылыкъла

Россейни  Почтасыны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бу айны ортасындан  башлап  бизни къыралны кёп регионларына посылкала эки кюнден кеч къалмай жетерикдиле. Айтханларына кёре,  аны 100 мингден артыкъ адам жашагъан шахарлада толу сезерикдиле. 

15.11.2019, 08:38 - Жангылыкъла

Нальчикде Тарчоков атлы орамда кёп фатарлы юйледен бирини аллында арбазны тапландырыуну анда жашагъанла къолгъа алгъандыла. 

15.11.2019, 08:35 - Экономика

«Россети» компанияны башчысыны орунбасары Виталий Иванов бу кюнледе Пятигорск шахарда кенгеш бардыргъанды. Анда Шимал Кавказны электроэнергетика комплексин айнытыуну, аны бла байламлы борчланы тамамлауну юсюнден сёлешиннгенди.

15.11.2019, 08:28 - Жамауат

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

15.11.2019, 08:22 - Жамауат

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.11.2019 - 09:10

Абадан адамлагъа къарауну амалларын къырал къалай онгла бла тюрлендирирге сюеди?

Бу кюнледе Президент «Аабадан адамлагъа кёп заманны ичинде къарауну системасын» къураргъа, ол мурат бла федеральный бюджетде 2018-2020 жыллагъа ахча бёлюрге буйрукъ этгенди. Къартлагъа къарауну системасын тюрлендирирге ол социальный коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери бла тюбегенинден сора кёлленнгенди. Аны юсюнден «Аргументы и факты» газетде айтылгъан эди.
Подробности... | Просмотрено: 3
15.11.2019 - 08:28

Кючлю аскерле хорлаялмагъан колорадолу къамажакъ

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
15.11.2019 - 08:22

Исламда юйюр къурауну магъанасы эм низамы

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 9
13.11.2019 - 08:19

Тилеклерин тамамларгъа сёз бергендиле

Бу кюнледе КъМР-ни кёзлери кёрмегенлени  китапханасында «Сорургъа сюеме: специалистле бла ачыкъ ушакъ» атлы «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
13.11.2019 - 08:19

Пособияла ансанны тургъан жерлерине келедиле

Россейни пропискалары болмагъанлай, къыралны бир тюрлю жеринде жашагъан гражданларына Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи, аны юсюнден тюрлениуле пенсия бла жалчытыу системагъа мартда кийирилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
13.11.2019 - 08:19

Асыл адам, окъуучуну жюрегине жол излеген журналист Къалам къарындашыбызны эсгере

Мен Аппайланы Музафар бла газетде кёп жылланы ишлегенме. Анча заманны ичинде аны сабырлыгъына, тёзюмлюгюне къуруда сейир этгенлей тургъанма. Кёрмегенме мен аны ачыуланып, къаты сёлешип, биреуге хыны этип да. Аны ол ышанларын коллективде барысы да белгилеп айтхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Туугъан жерден багъалы къайда?

Дерс бошалды, къонгуроу эшитилди. Устаз столну юсюнден китапланы, башха затланы да жыйып башлады. Школчула да алтынчы дерсден сора юйге ашыкъдыла, бир бирлерине чам эте. Алай Мадина Азретовнаны аланы юйлерине иер акъылы жокъ эди: 

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Элни башчысы махтау-бюсюреу алыр ючюн ишлемейди, ол борчун толтурургъа, элни жарсыуларын тамамларгъа керекди

Османланы Мухтар Бабугент элге башчылыкъ этгенли 6 жыл толгъанды. Биз аны бла профессионал байрамыны аллында тюбеп, жер-жерли самоуправление органлагъа салыннган борчланы, бабугентчилени жарсыуларыны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз. 

 
Подробности... | Просмотрено: 7
08.11.2019 - 08:15

Бусагъатда къуралгъан тойланы жаратамысыз?

Заман оза баргъаны бла адамланы жашаулары, кёз къарамлары да тюрленеди. Бир кезиуде магъаналы адет, артдагъы болумлагъа келишмегенлейин унутулады. Башхасын жамауат сакъларгъа кюрешеди. Халкъыбызны тёрелери да, ол санда тойну къурау да, аллай шартладандыла.
Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

30.10.2019 - 08:15

Сейирсиндирме сёзлюк

(баргъаны)

Ы

Ылгъыз – даржалары эки тюрлю жюрюген, тукъум сыйлылыкълары бирча болмагъан тукъумладан тиширыу, бий бла жалгъашып, андан туугъан сабий.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

30.10.2019 - 08:10

Къулий Къайсынны юсюнден жюрек сёзюм

Быйыл 1 ноябрьде  КъМР-ни халкъ поэти, Ленинчи саугъаны, СССР-ни, РФ-ни Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 102 жыл толады.  Аны чыгъармачылыгъы малкъар поэзияны эмда бийик тёппесичады. Ол  жазгъан тизгинле жаланда Россейде угъай, андан тышында да кенг белгилидиле. Поэт, белгилисича, шуёхлукъну къаты тутханладан болгъанды, тенглерин жаныча кёрюп. Аны юсюнден айтады бу эсгериу материалда Дагъыстанны халкъ поэти Магомед Ахмедов да.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

30.10.2019 - 08:05

Уллайгъанлагъа - аламат жырла, жарыкъ тепсеуле

Черек районда уллайгъанланы жокълау, алгъышлау, саугъалау ахшы тёреге айланнганды. Алагъа къуралгъан тюбешиуле  бир бирлерин тансыкъларгъа, ушакъ этерге,  солуп, зауукълукъ алыргъа да онг бередиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

25.10.2019 - 14:12

Жётел – сагъайыргъа керекмиди?

Бусагъатда грипп бек жайылгъан кезиудю, офисле, школлада классла бош боладыла. Ауругъанла барысы да тохтаусуз жётел этгенлерине тарыгъадыла.

Подробности... | Просмотрено: 13
Право

25.10.2019 - 08:15

«Сакъат болуп къалмаз, ючюн ха радам саулугъуна къайгъырыргъа тийишлиди»

Жарсыугъа, иш бериучюле  къолларында ишлеген сакъатлагъа болушлукъ этерге хазна ашыкъмайдыла. Къыяулу болгъанынга шагъатлыкъ этген документлени къалай жарашдырыргъа кереклисини юсюнден биз бешинчи поликлиниканы кардиологу Елена Шебзухова бла  ушакъ этгенбиз.Ол жюреклери къаты ауругъанлагъа инвалидлик этерге болушуп турады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

25.10.2019 - 08:14

Дюгерли къарт таулуланы юслеринден жырлай эди…

Тюркде жесирде

Подробности... | Просмотрено: 4
Илму

25.10.2019 - 08:13

Ачыкъ, хайырлы, сейир проектле

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде НТИ-ни платформасыны «Осенний навигатор» онлайн-сессиясы ётгенди. Анга вузланы «Точка кипенияларыны» битеу бёлюмлери къатышхандыла, ол а  Россейни 48 шахарындан 70 къауум.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

25.10.2019 - 08:12

Элбрусчулада – иги кёрюмдюле

Терекде Россейни сыйлы тренери, КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы ишчиси Н.Х.Битоковну хурметине грек-рим тутушуудан ачыкъ республикалы турнир бардырылгъанды. Анга 2003-2004 эмда 2006-2007 жыллада туугъан жашла къатышхандыла – битеу да 222 адам.

Подробности... | Просмотрено: 12
Маданият

25.10.2019 - 08:08

Сейирсиндирме сёзлюк

(баргъаны)
ч

Чабыр - тау жерледе бек аламат жарагъан, таулуну алышындырыусуз да, жараулу да аякъ кийим.

Чагъыркёз - алакёз (мал, ат).

Подробности... | Просмотрено: 1
Маданият

25.10.2019 - 08:07

Кязим эмда малкъар адабият

Кязим жангы жазма адабиятха жол ызлауунда бек алгъа кесине харфлыкъ къурап башлайды. Шукур болсун, медиреселеде Къуранны къарасына юйретедиле. Аны кёп эллиси алифле бла жаза, окъуй биледиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

25.10.2019 - 08:06

Жыл саны-аз, билими, сынамы, усталыгъы уа –аслам

Миллетибизде, медицинаны жолу бла барып, адамланы саулукъларын игилендирирге, бирде уа  жашауларын окъуна къутхарыргъа къолларындан келгенни аямагъанлары бла бирге тамамлагъан жумушларын илму бла байлагъанларыбыз да асламдыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

25.10.2019 - 08:04

Не аурууну да белгиси болургъа болады къарын ауруу

Сабийлени къарынлары терк – терк ауруучуду.Ол заманда не этерге  кереклисини юсюнден   Акъ - Сууну поликлиникасыны сабий врачы Хайырланы Зайнаф бла ушакъ бардыргъанбыз.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

25.10.2019 - 08:01

Закий акъсакъалны 1940 жылда къуралгъан поэзия ингири

Мечиланы Кязим  миллетибизни хар  инсанына энчиди, сыйлыды.  Жарсыугъа, аны таныгъанла, аны юсюнден хапарларгъа боллукъла жашаудан кетип барадыла.  Аны себепли акъылманны юсюнден аны кёргенлени айтханлары бек къыйматлыды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

23.10.2019 - 12:16

Къуллугъун артыгъы бла хайырланнганына ишеклик барды

Газ службаны келечиси, кесини полномочияларын артыгъы бла хайырланып, Бахсан районда жашагъанлагъа газны хайырланнганлары ючюн терс шартланы кёргюзтюп, 1,1 миллион сом къоранч этгенине ишеклик барды. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

23.10.2019 - 08:19

Тютюнню, ичгини, наркотиклени хатасын ангылатхандыла

 Тёрт мингден аслам студент бла школчу къатышхандыла «Сабийлерибизни саулукълары эм къоркъуусузлукълары ючюн» деген акцияны экинчи бёлюмюне. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

23.10.2019 - 08:19

Къургъакълыкъ къысханда

Буруннгу заманладан келген хапар. Ёзен элледен биринде гудучулукъ къаты жюрюгенди дейдиле. Эрттенликде отлаугъа кетген мал, къатында иеси неда малчы болмаса, тас болуп, ызына къайтмагъанды. Элде уллу жарсыуладан бири эди ол.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы