09.12.2021, 11:23 - Экономика

Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ичши жумуш бла   Тёбен-Чегемеге бла Хушто-Сыртха баргъанында,  анга эллиле  жолланы халларына эс бурургъа кереклисини юсюнден тилеклерин айтхан эдиле. Республиканы оноучусуну буюрууларын толтура, Къабарты-Малкъарны транспорт эмда жол мюлк министри А.

09.12.2021, 10:15 - Спорт

Нальчикде тхэквондону олимпиада тюрлюсюнден «Элбрусну кубогу» деген эришиу къуралгъанды, анда хорлагъанлагъа спортну устасы деген ат берилгенди.

09.12.2021, 08:10 - Спорт

Волгоградда каратени киокусинкай тюрлюсюнден СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды.

08.12.2021, 20:09 - Политика

Казбек Коков кезиулю «муниципал сагъатны» бардыргъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы  Мухамед Кодзоков, КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев, муниципал къуралыуланы администрацияларыны да башчылары къатышхандыла. Анда сёз вакцинацияны юсюнден баргъанды.

08.12.2021, 20:07 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Право низамны жалчытыу жаны бла дайым ишлеген координация кенгешни бла Къабарты-Малкъар Республиканы Экономика эмда къоркъуусузлукъ жаны бла советини жыйылыуларын бирге бардыргъанды. Анга  КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Тимур Макоев, право низамны сакълаучу эмда надзор органланы, кюч структураланы, министерстволаны, муниципал къуралыуланы администрацияларыны башчылары да къатышхандыла. 

08.12.2021, 16:31 - Право

РФ-ни Граждан кодексини 1079-чу статьясына тийишлиликде эм къоркъуулу болгъан ишле бла кюрешгенле неда жумушланы жалчытханла (транспорт средстволаны, механизмлени, бийик вольтлу электрокючню, атом энергияны, чачдырыучу затланы, ууланы эм башха затланы хайырланыу, къурулуш…), аланы кезиуюнде бирсилеге хата салсала, аны багъасын тёлеп жабаргъа борчлудула.

08.12.2021, 16:27 - Саулукъ

Къабарты-Малкъарны къан тамырлагъа бакъгъан арасы бла онкодиспансери 2022 жылгъа жангы компьютер эм магнит-резонанс томографла бла жалчытылынырыкъдыла.

ЖАМАУАТ

05.11.2021 - 16:30

Республикалы жолла мардалагъа келиширча

Къабарты-Малкъарда республикалы  жолла мардалагъа келиширча эм къоркъуусуз болурча комплексли  жумушла тамамланадыла. Ала жылны кезиуне, хауа болумгъа эм энчи участокланы болумларына кёре бардырыладыла. 

Подробности... | Просмотрено: 7
05.11.2021 - 09:32

Къабарты-Малкъарда ишчи кюнле башланнгандыла

Республикада ишлемеген кюнлени созаргъа мурат этмейбиз, дегенди Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков «мунипал сагъатны» бардыргъан кезиуде. 

Подробности... | Просмотрено: 6
04.11.2021 - 14:18

Аны жюрегини излеми – къатындагъылагъа къайгъырыу, болушуу

Малкъарланы Зайнаф атасы Жантууланы Махмутну бла анасы Нафисатны уллу юйюрлеринде ёсе, эм алгъа къатындагъылагъа болушургъа, хурмет берирге юйреннгенди. Ол жорукъгъа уа бюгюнлюкде да кертичилей къалады.

Подробности... | Просмотрено: 2
04.11.2021 - 14:14

Не зат къалыр бизден сора?..

Арт заманда къайры къарасанг да, табийгъатха заран тюшгенин эслейсе. Ол жаланда Россейде тюйюлдю, битеу къыраллада да алайды.

Подробности... | Просмотрено: 4
04.11.2021 - 14:02

Бузлатмазгъа игиди, саулукъгъа уа осалды

Къыш келип тебирегени бла водительле машиналарыны аллында мияласын жуууп тазалаучу, кеси да бузламаучу сууну сайлауну къайгъысын этип башлайдыла. 

Подробности... | Просмотрено: 4
04.11.2021 - 13:36

Транспорт бла болумну сюзгендиле

  КъМР-ни Парламентини Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк жаны бла комитетини  жыйылыуу ётгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 5
04.11.2021 - 12:56

Сютден жарашдырылгъан къатыкъларыбыз

Къарачай-Малкъарны, айранларындан, жауларындан, бишлакъларындан сора да сютден этилген энчи миллет ашлары кёпдюле. 

Подробности... | Просмотрено: 5
04.11.2021 - 09:00

Аны жюрегини излеми – къатындагъылагъа къайгъырыу, болушуу

Малкъарланы Зайнаф атасы Жантууланы Махмутну бла анасы Нафисатны уллу юйюрлеринде ёсе, эм алгъа къатындагъылагъа болушургъа, хурмет берирге юйреннгенди. Ол жорукъгъа уа бюгюнлюкде да кертичилей къалады.

Подробности... | Просмотрено: 6
03.11.2021 - 17:41

Жюрекдеги оюмларыбызны бла сезимлерибизни ангыларгъа болушхан назмула

Поэзия жер башына не кюн жаратылгъанын айтхан, айхай да, къыйынды. Болсада аны дунияны биргесине къуралгъан сунама.  Алай хычыуунду аны гыллыуун сезген, тизгинледе поэт къайсы сёзню къалай хайырланнганына эс бургъан. Тилибизни кючюне, аны  башхалагъа  ушамагъан шатыклыгъына сюйюннген.

Подробности... | Просмотрено: 4
03.11.2021 - 17:29

Табийгъатны юсюнден видеороликле

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосу «Бизни Табийгъат!» деген конкурс къурагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
03.11.2021 - 17:16

Лицензияны заманы бошалгъынчы сакъламагъыз

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны лицензия-эркинлик бериу арасы, къолларында граждан сауутлары болгъанлагъа, кеслерини да аланы тутаргъа эмда жюрютюрге эркинликлерини болжалы чыгъа тургъанлагъа эсгереди: сауутну регистрациясын жангыдан этерча, закон бла белгиленнген документлени ол заман жетерге эм азындан бир ай алгъа хазырлап, ведомствогъа берирге керекди.

Подробности... | Просмотрено: 6
03.11.2021 - 09:58

АФГАНИСТАН – АНАЛАНЫ ЖУКЪУЛАРЫН КЪАЧЫРГЪАН ЖЕР

Балаланы Жамалны жашы Башир аскер борчун толтурургъа Афганистаннга жиберилген эди. Ол 1966 жылда Кёнделенде туугъанды. Онсегиз жыллыгъында киши жерини отуна тюшюп, анда бир къолун къоюп келген, ариулугъу кёз къаматхан жаш адам жууукъ-ахлуну, тийребизни, элибизни ийнагъы эди.

Подробности... | Просмотрено: 11
02.11.2021 - 20:52

Бу тийрелени бир кёргенле бери жангыдан келмей къалмайдыла

Бахсан ауузну бийигинде орналгъан тау элге – Тегенеклиге 1931 жылда Совет Союзну жер-жерлеринден биринчи туристле келген эдиле. Алып айтханда, бу кезиуден тебиреп Минги тау тийресини айныуу да башланнганды дерге боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 4
02.11.2021 - 19:49

Халкъны санын жазыуну электрон халда ётерге

Озгъан айны онбешинчисинде Битеуроссей халкъны санын жазыу бардырылып башланнганды. Бу жол аны «Госуслуги» сайтха да кирип ётерге боллукъду, дегендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда.

Подробности... | Просмотрено: 15
30.10.2021 - 10:07

«Законну кючю аны толтуруудады» деген жорукъну башчылыкъгъа алып ишлейбиз»

1 ноябрьде сюд приставла профессионал байрамларын белгилейдиле. Сюд приставланы службасы 1865 жылда Александр Патчахны буйругъу бла къуралгъанды. Ма андан бери озгъан заманла бу иш бек магъаналы да, керекли да болгъанын кёргюзтгендиле. Бюгюнлюкде, Россей Федерацияны Указына кёре, сюд приставланы службасы – толтуруучу властьны къырал органыды, Юстиция министерствогъа бойсунады.

Подробности... | Просмотрено: 12

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият

19.11.2021 - 16:07

ТЕПСЕУ ИСКУССТВОНУ ЗАКИЙИ

 СССР-ни халкъ артисти, Социалист Урунууну Жигити Махмуд Алисултанович Эсамбаев сау Кавказны ёхтемлиги эди. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

19.11.2021 - 15:59

Жаш замандан тютюн ичгенле – къоркъуулу къауум

Роспотребнадзорну сайтында жазылгъаныча, тютюн ичиу онкология аурууланы чыгъаргъан сылтауланы 90 процентин тутады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

19.11.2021 - 15:46

Кассация тарыгъыуну бериу болжалыны юсюнден ишге къаралгъанды

Россей Федерацияны Граждан кодексини 112-чи статьясыны 6 кесегине тийишлиликде, кассация неда надзор тарыгъыуланы бериу заманлары чыкъсала, аланы сюдню эркинлиги бла энтта да къайтарып берирге боллукъду. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

18.11.2021 - 19:53

Къабарты-Малкъар жолланы ишлеую бла алчыланы санындады

«Къоркъуусуз тынгылы жолла» деген миллет проектни жашауда бардырыуда болдургъан жетишимлери бла эм 2021 жылны кёрюмдюлерине кёре, Къабарты-Малкъар Республика Россейни Правительствосуну дипломуна эм эсде къалгъан саугъасына тийишли болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 32
Саулукъ

18.11.2021 - 12:39

Къайсы дарман бла къайсы ашарыкъ жарашады?

Биз ауругъанлай, поликлиникагъа жетебиз. Алай врач жазгъан дарманла бла бирге къайсы ашарыкъла келишгенлерин – келишмегенлерин а билмейбиз.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

18.11.2021 - 12:36

Спортну усталары болгъанланы алгъышлагъандыла

Республиканы Спорт министертвосунда жетишимли болгъан гёжефлеге къууанчлы халда «спортну устасы» деген атла берилгендиле, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

17.11.2021 - 16:35

Вакцинация этилгенине сертификатны къыйналмай алырча

Къабарты-Малкъарда жашагъанла, бирси регионладача, вакцина этилгенине QR-коду бла  къагъыт сертификатны энди Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы арада (МФЦ) алыргъа боллукъдула. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

17.11.2021 - 16:23

Акционер общество атын алышындыргъанды

«Шимал Кавказны курортлары» акционер обществону мурдорунда къуралгъан СКФО-ну Айнытыу жаны бла бирикдирилген институтха жангы ат берилгенди. Мындан ары аны аты «Кавказ.РФ» АО деп жюрюрюкдю.

Подробности... | Просмотрено: 11
Илму

17.11.2021 - 16:20

Келишимсиз бардырылгъан къурулуш

Кёпжыллыкъ сынамгъа кёре, Минги тауда курт юзюлюу кезиу октябрьден майгъа дери созулады.

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

16.11.2021 - 15:35

Инфарктдан сора да, тап жашаргъа болады

Инфарктдан сора толу жашау этерге боллукъмуду? Бек башы уа - аны экинчи кере болдурмазча не этерге керекди? 

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

16.11.2021 - 14:20

«Ушхуурну борчлу халда окъуна ашаргъа керексиз»

Алимле  эрттенлик , ингир азыкъ къаллай болургъа кереклисини юсюнден даулашханны къоймайдыла. Аны юсюнден врач Къойчуланы Шамил бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

16.11.2021 - 14:12

Экология эм география диктантлагъа хар сюйген къатышаллыкъды

14-21 ноябрьде битеуроссей экология диктант бардырылады. Ол Кир-кипчикни жангыдан жарашдырыуну битеудуния кюнюне аталып къуралады. 

Подробности... | Просмотрено: 15
Спорт

16.11.2021 - 14:02

Умуту айтхылыкъ гимнастка болургъады

Малкъондуланы Русалина жаш умутландыргъан спортчуларыбыздан бириди, кеси да спортну эм ариу, аны бла бирге уа къыйын тюрлюсюн сайлагъанды – гимнастиканы. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

16.11.2021 - 11:52

Нальчикни шахар маршрутларын жангы автобусла жалчытырыкъдыла

Нальчикде 14 ноябрьден 15 ноябрьге кечеде муниципал троллейбус управленияны тийресинде тургъан «ПАЗ» автобусла кюйгендиле. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

16.11.2021 - 11:28

Ариулукъну чакълары

Бу кюнледе уа Нальчикде  Владимир Вороков  атлы маданият   фондда  къууанчлагъа кийилген жыйрыкъланы кёрмючю  болгъан эди.

Подробности... | Просмотрено: 13

Страницы