16.04.2021, 18:28 - Жангылыкъла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы  281,9 минг гектар  чакълы бирине  урлукъ салынырыкъды, ол  былтырны кёрюмдюлерине келишеди.

16.04.2021, 18:26 - Жангылыкъла

Бу кюнледе Чегем районда эки айлыкъ экология акция башланнганды. Аны чеклеринде саулай  муниципалитетде санитар болум  игилендирилликди  эм тёгерек-башны жашиллендир  мадар да этилликди.

16.04.2021, 17:36 - Жамауат

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды. Ары къонакъгъа КъМКъУ-ну  педагогика эм методика жаны бла билим берген институтнда ишлеген  психология илмуланы  кандидаты  Ногерланы Татууну къызы   Мариямны башчылыгъында  биринчи, экинчи, ючюнчю курсланы студентлери  келгендиле.

14.04.2021, 15:23 - Маданият

Нальчикде  Маданият фондда  эбизелени  «Риони»  миллет  биригиулери белгили гюржюлю суратчы Элена Мухуташкилини 90-жыллыгъына жораланнган жыйылыу къурагъанды. Анга къатышханлагъа  «Элико» деген документли фильм да кёргюзтюлгенди.   

14.04.2021, 15:10 - Жамауат

Быйыл Къабарты-Малкъарда  8,5 минг гектар чакълы  сугъарылгъан жерле жарашдырыллыкъдыла.  Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аладан 4,7 минг гектар «АПК-ны продукциясыны экспорту» федерал проектни эм 3,8 минг гектар а  «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла ишленирикдиле.  Сагъынылгъан жуму

14.04.2021, 15:00 - Жамауат

 Россейни Эл мюлк министерствосуну   программасына  кёре,  Къабарты-Малкъарда Гитче эм орта предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан  банкны бёлюмю  «Кабардинские яблоки» инвестициялы  проектге   245,9 миллион  сом льготалы ёнкюч бергенди.  Андан гарантия бла 147 миллион сомну  «Корпорации МСП»  эм    «Гарантийный фонд КБР»  25 миллион  бергендиле, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.

09.04.2021, 16:30 - Жамауат

Ачыкъ эшиклени кюнюнде Майский шахарны мектеплерини окъуучулары алтынчы номерли от ёчюлтюу-къутхарыу службада болгъандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

16.04.2021 - 18:25

«МЕН БИЙЧЕ БОЛСАМ…»

Олтура эдиле юч эгеч, таматалары – халы ийире, ортанчылары – къумач согъа, гитчечиклери уа – гинжи ойнай.

Тамата эгеч  айта эди:

– Мен бийче болсам…

Ортанчы эгеч айта эди:

– Мен бийче болсам…

Кичи эгеч, аладан кёргенни эте, айта эди:

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 18:18

УНУТМА

Кюн – къызыл суу ичирилген алтын топ, юй гаккыны сарысы кибик, билмей тургъанлай чыгъып къалды тауну башына. Энди ол андан тёнгересе, суугъа тюшерикди. Суу а узакъгъа барады, ашыгъып. Алыр да кесини къоюнуна, къызыл суу ичирилген алтын топну узакъгъа элтир.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:59

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу – 2021

 Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:48

Электрокючню чыгъарыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарны отлукъ-энергетика комплексинде былтыр 538,8 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъарылгъанды. Ол санда 529,6 миллионну ГЭС-ле бергендиле. Белгилеп айтханда, биринчи кёрюмдю республикада хайырланылгъан токну ючден бири болады.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:47

Къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла. Алай биз субайлыкъны, чырайлыкъны багъалагъан эсек, тюрлю-тюрлю ёмюрледе уа ариулукъну белгилеген шартла дайым тюрлене тургъандыла. Аны ючюн къайсы ёмюрледе къаллай къызла ариугъа саналгъанларына бир къарайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.04.2021 - 17:38

Ораза – табыныуну, ийманны эшиклери

13 апрельде Рамазан ай башланнганды

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:36

Магъаналы тюбешиу, хайырлы ушакъ

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
16.04.2021 - 17:32

Сабийлеге, кесибизге да ийнанайыкъ, болгъан затыбыз ючюн ыразы бола да билейик

Бусагъатда барыбызгъа да къыйын кезиудю десек, ётюрюк болмаз. Быллай заманлада адам кесин къалай кёллендираллыкъды?  Кюч – къарыу къайда излерге керекди?Аны юсюнден Жангы Малкъарны орта школуну устазы, психолог Хочуланы Маляш бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 1
14.04.2021 - 15:30

Мындан ары да алып, окъуп турурча

Жазылыу – 2021

 Багъалы шуёхла!

Подробности... | Просмотрено: 3
14.04.2021 - 15:27

Гитчелени сыфатларына кёре эришдириу психикаларында осал тюрлениулеге келтиреди

Ариулукъгъа итиниу тиширыуну къанындады, даулашлы болса да, сыфатха багъа бичерге жамауат къачан да сюйгенди. Бек биринчи, дунияны эм ариу къызын 130-дан аслам жыл мындан алгъа Бельгияда сайлагъандыла. Телевидение жайылгъаны бла чырайлыкъны эришиулерине бютюн кёп эс бурулуп башлагъанды. Абадан адамланы араларында бу тёрени ангыларгъа боллукъ эсе да, эм ариу сабийни айырыу а къужур кёрюнеди. Болсада  аллай эришиуле дайым бардырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 5

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Право

24.03.2021 - 12:00

Жалгъан шартланы хазырлагъанды

Былтыр октябрьде КъМР-де МВД-ны кеси къоркъуусузлукъ бёлюмюне 35-жыллыкъ чегемчи тарыкъгъанды. Ол билдиргенича, РФ-ни Чегем районда ОМВД-сыны оперуполномоченныйи ол районда юч уручулукъну этгенине женгдирсе, анга ахча тёлерге сёз бергенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

19.03.2021 - 16:44

Жол устала

Къара бла Хазар тенгизлени араларында жюзле бла километрге созулгъандыла Кавказ таула. Аланы ичлеринде бек  айтхылы, деменгилиси уа, айхай да, Элбрусду. Ол Европаны да бек бийик таууду. Ёмюрледен бери да аны тёгерегинде жашап келеди бизни миллет.  Ненча ат атагъанды ол жаны  кибик кёрген таууна.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

19.03.2021 - 16:05

Эл мюлк продукциядан - 3,4 миллиард сом файда

Шимал Кавказстатны эсеплерине кёре,   быйыл  Къабарты-Малкъарда 3,4 миллиард сом  багъасына  эл мюлк продукция  чыгъарылгъанды. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 102,1 процентге кёпдю.  

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

19.03.2021 - 15:15

Насып жулдузу уа къарайды бийикден

Бирде къадар насыплы, насыпсыз да къанатын  ата-анадан келлик тёлюлеге кёчюреди деп келеди эсине Кемилятны. Бу кюз артыны жарыкъ кюнюнде  атасыны терек бахчасында алмала жыя туруп да ол аны юсюнден сагъыш этеди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

19.03.2021 - 14:59

Ёхтем къыз

Къыш. Ингир. Уркъуят, ишин бошап, юйге кетерге хазырланады. Ол тюкенде ишлейди. Юйге барыргъа бюгюн анга нёгер жокъду. Тюкенни эркин отоуунда адам азды, жаланда бир жаш шошчукъ ары-бери айланады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Билим

19.03.2021 - 14:56

Терилери бла чатырланы, жабадыла, мюйюзлери уа - ариулукъгъа

 Бизни ангылауубузгъа кёре, буула эки тукъумдан кёп тюйюлдюле. Кертисин айтханда уа, ала тогъуз тукъумгъа юлешинедиле, алай бла хар уллу территорияны кесини бир неда эки-юч тюрлю буулары бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 14
Жангылыкъла

19.03.2021 - 14:52

Энергокюч бёлюмню айнытыугъа алланып

Кёп болмай Элбрус муниципал районну электросетьлерин  беш жылгъа ортакъгъа «Россети Северный Кавказ» компаниягъа берирча   келишим этилгенди,  деп билдириледи жер-жерли администрацияны  пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

19.03.2021 - 14:52

Суратларында – тиширыуну жарыкъ дуниясы

Нальчикде Маданият фондда КъМР-ни Художниклерини союзу хазырлагъан кёрмюч ачылгъанды. Ол Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне жораланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

19.03.2021 - 13:42

Къан тамырлагъа багъайыкъ

Тамырланы сакъларгъа амал кёпдю, онг бар эсе, аланы барысын да хайырлансагъыз игиди. Алай шёндю шахарда жашагъан адамны турмуш болумларын, заманы жетишмегенин эсге алсакъ, аладан 4-5 окъуна толтура турсагъыз, хата кёрлюк тюйюлсюз. Аланы талайы уа асламысында къышда керекдиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

19.03.2021 - 13:40

Окъуууна да сакъ, жарауларына да къаты

Гитче спортчула, сынамлары аз болса да, хорламгъа итиниулюклери, тириликлери бла абаданладан артха къалмайдыла. Ала, кюнден-кюннге усталыкъларын ёсдюре, атларын айтдырадыла. Аллайладан бири  Жаппуланы Къууанчды, ол дзюдогъа сабий саддан сора жюрюп башлагъанды, тренер Шауаланы Ханапийни къолунда юйренеди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

19.03.2021 - 13:35

Жашау жорукъгъа адамланы къутхарыуну салып

От ёчюлтюучюню иши, айхай да, адамдан уллу жигитлик, огъурлу жюрек, тёгерегингдегилеге  сюймекликни излейди. Аны сайлагъан инсан кесини жанына къоркъуу болгъанын сезеди, алай эсе да, къыйынлыкъгъа тюшгенлени къутхарыргъа ашыгъады. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

19.03.2021 - 13:32

Жашлай эм саулукълу болуп жашарча не этерге тийишлиди?

Жыл саны жетгени бла байламлы аурууланы эм къартлыкъны къалай тыяргъа боллукъду. Аны бла байламлы биз «Аргументы и факты» газетде алгъын жыллада басмаланнган, алай магъанасын тас этмеген материалны эсгерирге излегенбиз.

Аны юсюнден бизге профессор Алексей Москалёв айтады, РАН-ны членкору, жашауну узайтыу жаны бла белгили специалист, РАН-ны Уралдагъы бёлюмюню Комиде биология институтуну профиль лабораторияларыны, Сыктывкар къырал университетни кафедрасыны башчысы.

Подробности... | Просмотрено: 4
Политика

19.03.2021 - 13:27

«Баш жетишимге республиканы инсанларыны конституциялы эркинликлерин сакълау жаны бла тийишли праволу база къуралгъанын санаргъа боллукъду»

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына

Бечелланы Борисни жашы Илияс республикада парламентаризмни мурдорун салгъан, законодательный базаны айнытыугъа магъаналы юлюш къошхан адамладан бириди. Ол   КъМР-ни Баш Советини 12-чи чакъырылыууну законодательство жаны бла комиссиясына башчылыкъ этгенди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

19.03.2021 - 11:50

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу - 2021
Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

19.03.2021 - 08:18

Россейни биринчилиги бла чемпионатына къатышырыкъдыла

Бу кюнледе Избербаш шахарда кикбоксингден СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъанды. Ол «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком» эм «лайт-контакт» бёлюмледе ётгенди. Ары Чеченден, Ингушетиядан, Ставрополь крайдан, Шимал Осетия-Аланиядан, Дагъыстандан эм бизни республикадан 300-ден артыкъ гёжеф къатышханды.
Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

19.03.2021 - 08:15

Алчы жерлени чыкъгъандыла

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре, бу кюнледе Нальчикде «Спартак» стадионда дзюдодан Къабарты-Малкъарны чемпионаты ётгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 14

Страницы