19.07.2018, 11:50 - Статьи

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди.

16.07.2018, 23:56 - Статьи

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

16.07.2018, 23:55 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды.

Последнее


Наркоманияны бирден кюч салып къурутургъа

КъМР-ни Граждан обществосуну институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосунда бу кюнледе болгъан семинар-кенгешде  наркотиклени законсуз жюрютюуге къажау кюрешде ведомстволаны араларында байламлыкъланы бютюн къыйматлы къурауну, жамауат организациялада анга тири къатышырча этиуню амаллары сюзюлгендиле.

Кюн сайын ашыгъып барады багъалы сохталарына

Адам жюреги тартмагъан  жерде урунса, кёл салып ишлеялмайды, жумушу да иги бармайды, ахырында ол аны къоюп кетеди. Бирле уа жашлыкъларында сайлайдыла кеслерине усталыкъны, жашау жолларын аны бла ётдюредиле, махтаугъа,  хурметге  тийишли бола.

«Шуёх Кавказ» тирилени тёгерегине жыйгъанды

Бу кюнледе  «Синдика» къонакъ юйде  жаш тёлю форум   бардырылгъанды. Аны КъМР-де ДУМ, Шимал Кавказда Муслийманланы координация  арасы,  Ислам культураны, илмуну эмда жарыкъландырыуну жандауурлукъ фондуну себеплиги бла «Шуёх Кавказ» деген форумну бардыргъанды.

Элбрусну тиклеринде къаты эришиуле барадыла

Озгъан ыйыкъда Минги тауда 3500 метр бийикликде тау лыжа спортдан «Элбрусну саугъасы» ючюн битеуроссей эришиуле ётгендиле. Бу эришиулеге къатышыргъа Бахсан ауузуна Россейни 14 регионундан 200-ге жууукъ спортчу келген эди. Жай кезиу болгъанына да къарамай, хауа болумла эришиуню ётдюрюрге себеплик этген эдиле. Бийикледе къарны аслам тюшгени лыжачылагъа бек аламат эди.

Жерлешлерибиз кеслерин игилик бла танытхандыла

 Сочини Лазаревский районунда «Лазурная волна» деген ючюнчю халкъла аралы Артий музыкалы чемпионат ётгенди. Анга дунияны кёп къыралларындан, Россейни республикаларындан, крайларындан, областьларындан да 38 миллетни келечилери къатышхандыла. Профессионал жырчыла, къобузчула, хор коллективле, оркестрле, фольклор къауумла беш кюнню ичинде фахмуларын кёргюзтюп эришгендиле.

оюнла, конкурсла, саугъалаула

Нальчикде «Шуёхлукъ жай» деген акция бардырылып бошалгъанды. Муниципалитетни жер-жерли администрациясындан билдиргенлерине кёре, анга жай  лагерьледе солуп  тургъан школчула  къатышхан эдиле. Бу иш кеси да «2016-2018 жыллада жаш тёлюню социал практикагъа къатышыргъа чакъырыу» деген муниципал программаны чеклеринде бардырылгъанды.

Ючеуленнге – аттестатла, алтауланнга – шагъатлыкъ къагъытла

КъМР-де УФСИН-ни 1-чи номерли тюзетиучю колониясында  тургъанланы  бир къауумуна битеулю орта билим алгъанларына  шагъатлыкъ этген къагъытла берилгендиле. Быйыл мындагъы  ингирги  орта школуна 80 адам жюрюгенди. Аладан  аттестатланы ючеулен алгъандыла. Дагъыда алтауланнга баш битеулю  билим алгъанларына шагъатлыкъ кагъытла берилгендиле.

Тышында керексиз айланмагъыз, кёбюрек суу ичигиз

Жай иссиледе адам саулугъуна бютюн сакъ болургъа керекди. Кёпле быллай хауаны бек къыйын кётюредиле. Къызыулукъ абаданланы угъай, жаш адамланы да къыйнайды. Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны специалистлери быллай исси кезиуледе адам саулугъун сакълар ючюн неге эс бурургъа кереклисин билдиредиле:
Орамгъа азыракъ чыгъаргъа, кюн тюбюнде ауур ишле бла да кюрешмезге керекди.

Орамларыбызны кенгертир къайгъыгъа киргендиле

КъМР-ни Парламентини Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда республиканы ара шахарыны орамларында, ол санда халкъ аслам жыйылгъан жерлени тийрелеринде, парковкаланы кёбейтиуню юсюнден баргъанды сёз. Аны ача, комитетни башчысы Владимир Гугов бу проблема Нальчикде бек жарсыулуладан бири болгъанын чертгенди.

Битеу жамауатны къууанч тыпырлы болдургъан хорлам

Футболдан чемпионатны 18-чи кюню Россейде спортну бу тюрлюсюн сюйгенлеге, анга артыкъ уллу эс бурмагъанлагъа да уллу къууанч келтиргенди. Къыралны жангы тарыхында биринчи кере болуп, РФ-ни жыйымдыкъ командасы эришиулени финалыны кесегине чыкъгъанды. Станислав Черчесов башчылыкъ этген футболчула байрым кюн Москвада «Лужники» стадионда бек кючлюлеге саналгъан испанлыла  бла тюбешгенди. 

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS