29.01.2020, 08:19 - Жангылыкъла

Аушигерде Совет Союзну заманында ишленнген бир  атлы  пансионат иги да тозурагъанды. Болсада келир эки жылда ол жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча этилликди, деп билдириледи Черек муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан. 

29.01.2020, 08:17 - Тарых

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
Байрамукъланы Закерияны  жашы Умаргъа Уллу Ата журт уруш башланнганда 17 жыл энди толгъан эди.   Ветеран  сермешле бла Кавказдан Европагъа, Берлиннге дери жетгенди, ауур жаралы да болгъанды.

29.01.2020, 08:17 - Жамауат

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле. Дагъыда сабийлеге эмда жаш тёлюге деп талай экология-жарыкъландырыу жумуш тындыргъандыла, тийишли акцияла да бардыргъандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жамауат

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды. Алагъа полициячыланы ишлерини энчиликлерини юслеринден айтхандыла, МВД-ны системасында вузлада билим алыргъа онг болгъанын да ангылатхандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла. КъМР-ни  тийишли  Управлениясындан билдиргенлерине кёре, подряд организацияланы  специалистлери Хасания - Герпегеж  жолну бир-бир жерлерин кенгертиу эмда жанларын тазалау бла кюрешедиле. 

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияда регионда къар аслам жаууп башланырына дайым хазырдыла. Ведомствода ышандыргъанларыча,  анга деп туздан бла юзмезден аслам къыстырыкъ этгендиле, ГИБДД, МЧС, МВД, Гидрометеорология ара бла да кече-кюн байламлыкъда ишлейдиле.

29.01.2020, 08:11 - Политика

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла «Единая Россия» партия жанлы болгъанланы республикада регион советини  Граждан башламчылыкълагъа себеплик этиу арасы  келишим къурагъандыла.

24.01.2020, 08:13 - Маданият

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы библиотекада ишлегенле  ёсюп келген тёлюню  китапны сюерге юйретиуде кёп тюрлю амалланы хайырланадыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

29.01.2020 - 08:50

Буюрулмагъан сюймекликни жыры

Хапармы, таурухму, жырмы, жомакъмы, къайсы болса да хар бирини кесини тарыхы, къадары барды. Дуния жарыгъын кёргенден сора уа ала, аууздан ауузгъа кёче, жер кёре айланнган жолоучу кибик, тёлюден - тёлюге ёте барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:19

«Кюнлени арасында эм иги, аламат байрымды»

 Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды?

Подробности... | Просмотрено: 2
29.01.2020 - 08:17

Энергетикле медиклеге, спортчулагъа, окъуучулагъа да болушадыла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:17

Ёлгенни асырау бла байламлы уллу къоранчла этилмезча

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда жашагъан биреулен  Instagram – социал сетьде ёлюкню асырау бла байламлы  уллу къоранчла этилгенин айтып, жарсып жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:17

Таш бла урсанг, бирде гыржын бла къайтады

Кичи жашы юйдегили болама дегенинде,  Жаннет ол сайлагъан къызгъа бюсюремеди.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:12

«Студент десантны» кезиулю жолоучулугъу

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
24.01.2020 - 08:11

«Хыйнычы къайда болса да, ол харипд

Интернетде сюйгенлеге бирге болургъа, ишде жетишимле этерге, байлыкъ жыяргъа, тас болгъан адамны табаргъа болушама, дегенча билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. Телевиденияда уа хар каналда да билгичлеге жораланнган бериуле къуралып, халкъ алагъа сейир этип къарайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
24.01.2020 - 08:05

Инклюзия бизни миллет маданиятыбызгъа толу келишеди»

Алгъын Россейде саулукълары осал болгъан сабийлени интернатлагъа жыя эдиле. Энди уа, тыш къыралладача, саулукълу сабийле бла бирге окъутадыла. Сёз ючюн, халкъла аралы олимпиадалада Финляндиядан къатышхан окъуучула биринчи жерлени алып тургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

25.12.2019 - 08:11

Аман ниетлеге алданмазча

Кенжеде «Спорт терроризмге къажауду» деген чакъырыу бла дзюдодан эришиу къуралгъанды, анга 80 умутландыргъан спортчу къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

20.12.2019 - 08:15

Эсде къалырча тюбешиуле, кёп затха юйретген дерсле

   Эки кюнню ичинде  Дагъыстанда баргъан халкъла аралы "Медиатюбешиу" бошалгъанды. Газетде билдирилгенича, анга  Шимал Кавказны субъектлеринден жюз эллиден аслам журналист къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

20.12.2019 - 08:15

Жазылыу – 2020

«Заман» - сизни газетигизди

Сыйлы жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

20.12.2019 - 08:15

Алтын майдал, жангы рекорд да

Израильни Эйлат шахарында ауур атлетикадан Европаны чемпионаты къуралгъанды. Анга континентни аслам къыралындан 13-16-жыллыкъ 400-ден аслам гёжеф къатышхандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

20.12.2019 - 08:14

Россейни чемпионатында тутушурукъдула

Къабарты-Малкъарда «Нальчик» спорт комплексде спорт эм аскер самбодан СКФО-ну чемпионаты бардырылгъанды, анда хорлагъанлагъа 2020 жылны мартында Чебоксарыде боллукъ къырал даражалы эришиуге къатышыргъа онг берилгенди.  Турнирде субъектни битеу регионларындан 200-ден аслам атлет тутушхандыла, би
Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

20.12.2019 - 08:13

«Энчи» сабийлеге – энчи къайгъырыу

Арт жыллада санларында къыяулары болгъан сабийлени окъутуугъа, хар жаны бла да айнытыугъа уллу эс бурулады. «Барысына да билим бериу» деген регионла аралы проект да ол муратда къуралгъанды.  Аны чеклеринде федерал эмда регион билим бериу учрежденияла бир бирге сынауларын билдирип тургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

20.12.2019 - 08:12

Электрокюч ючюн борчлагъа къошула барады

Къабарты-Малкъарда жашау журт-коммунал мюлк предприятияланы  хайырланылгъан ток ючюн борчлары 1,62 миллиард сомгъа жетеди. Ол  былтыр бла тенглешдиргенде, 18 процентден кёпдю, деп билдириледи  «МРСК Северного Кавказа» компанияны пресс-службасындан. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

20.12.2019 - 08:12

Къар юзюлмезине сакъдыла

Кёп болмай  ведомстволу комиссия  Элбрусда  къар юзюлюуге къажау кюреш бардыргъан аскер отряд  (ЭВПЛО)  къышха хазыр болгъанына контроль бардыргъанды, деп билдириледи МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасындан.  

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

20.12.2019 - 08:12

Мени черек суула окъуна илхамдырадыла

Халкъыбызда, не жаны бла да фахмулу болуп, аны бла бирсилени кёллендирген, жашауда бир тюрлю болумгъа башхача къаратхан жашларыбыз бла къызларыбыз асламдыла.

Подробности... | Просмотрено: 16
Политика

20.12.2019 - 08:11

Жаш тёлю, политика, айырыула

   Бу кюнледе  «КъМР-ни  профсоюз организацияларыны биригиую" союзну уллу залында жаш политиклени тюбешиулери болгъанды. Анга 120-дан артыкъ адам къатышханды. Аланы асламысы  жаш тёлю биригиулени башчыларыдыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

20.12.2019 - 08:10

Темирбаш

ХХ ёмюрде малкъар халкъны бек сейир адамларындан бирине Османланы Магометни (Темирбашны) санаргъа боллукъду. Ол белгили революционер эди. Совет власть ючюн кёп кюрешген жашларыбыздан бириди. Аны аты бла байламлы кёп тюрлю хапарла, таурухла жюрюйдюле. Асламысында аны жигитлигини юсюнден. Кертиси бла да, ол жигит адам болгъанды. Кишилиги бла да атын айтдыргъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

20.12.2019 - 08:10

Жигит аскерчи, хунерли къураучу, партия къуллукъчу

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Текуланы Исхакъны жашы Азретни аты, ол ауушханлы отуз жылдан аслам озгъан эсе да, бюгюн-бюгече да тырныауузчуланы эслеринден кетмегенди. Уллу Ата журт урушну ветераны кёп жылланы тюрлю-тюрлю къуллукълада ишлегенди, партия иш бла кюрешгенди, фахмулу оноучу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

20.12.2019 - 08:05

Тренерлик ишинде баш магъананы сабийлени саулукъларын сакълаугъа береди

Къыркъ жылын спортха жоралагъан, эркин тутушуудан бла боксдан СССР-ни спортуну устасына кандидат Гузеланы Азрет бюгюнлюкде сабийлени боксха юйретеди. 
 
Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

20.12.2019 - 08:00

Совет инфраструктура бюгюн да ишлейди, анга къыркъ жылны ичинде жангы объектле къошулмагъандыла

Быйыл афган  уруш башланнганлы 40 жыл толады.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

18.12.2019 - 08:17

Муратлары толмай къалгъан

Жыйырманчы ёмюрню 20-чы жыллары Россейде эм битеу Шимал Кавказда да бек къайгъылы эдиле. Кязим хажи бош айтхан болмаз эди:

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

18.12.2019 - 08:16

Итиниулюк, къарыу – ол азды, ниет жаны бла да кючлю болургъа тийишлиди

Халкъны тамблагъы кюню, аны кёз жарыгъы жаш тёлюдю. Насыпха, бизни жаш адамларыбыз маданиятда, спортда, саулукъ сакълауда, социальный ишде, башха сфералада да атларын иги бла айтдыра келедиле. Аллай уланларыбыздан бири Заур Курамагомедовду.

Подробности... | Просмотрено: 9

Страницы