19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


Быйыл да тириликни тюшюрмезге умутлудула

Бу кюнледе КъМР-ни Журналистлерини союзуну  президиумуну правленини кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда сёз озгъан жылны итогларына эмда аллыбыздагъы кезиуде салыннган борчланы юсюнден баргъанды.

Спортчуларыбыз - ал сатырда

Нальчикде Универсальный спорт комплексде битеулю стиль каратеден СКФО-ну биринчилиги бла чемпионаты бардырыладыла. Быллай  даражалы эришиу бизни республикада биринчи кере къуралады, анга 250-ге жууукъ адам къатышханды. 

Дерслени кеслерини кючлери бла

Школда сабийлени кеслери алларына ишлерге юйретиуню уллу магъанасы барды. Ол ышан алагъа къуру билим алыуда угъай, жашауларында да керек боллукъ сунама. 

Мал докторну даражасын, магъанасын да аямай кётюрюрге

КъМР-ни Ветеринария управлениясыны бу кюнледе бардырылгъан коллегиясында аны былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла.

Хакъсыз юридический себеплик этиу къырал системаны игилендириуню жолларын излегендиле

КъМР-ни Парламентини Законлукъ эм право низам жаны бла комитетини башламчылыгъы бла къуралгъан «тёгерек столда» «КъМР-де хакъсыз юридический болушлукъну юсюнден» республикалы закон жашауда къалай бардырылгъаны сюзюлгенди. 

Алчы мадарла бла жангычыланы ёсдюредиле

Нальчикде сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясында кванториум – гитчелени технопаркы - ачылгъанлы бир жыл болады. Ары  кюн сайын беш жюзге жууукъ жаш бла къыз жюрюйдю, хунерликлерине кёре тюрлю-тюрлю кружоклада юйренедиле. Шёндюгю технологияланы хайыры бла космос, роботла эмда башха жаны бла да тинтиуле бардырыргъа, жангы затла жарашдырыргъа онг табадыла.

Назмуланы эм шатык окъугъанлагъа - саугъала

Къашхатауну библиотекасында Сабий китапны битеуроссей ыйыгъы къууанчлы халда ачылгъанды. Аны юсюнден бизге Черек районну администрациясыны пресс-службасыны башчысы Бёзюланы Залина билдиргенди. Ол кюн ары келгенлени жер-жерли администрацияны башчысыны орунбасары Улбашланы Сахадин алгъышлагъанды.

Контроль-касса техниканы къалай жаратыргъа тийишлиди?

Къабарты-Малкъарны налог органларыны келечилери республиканы Профсоюзларыны юйюнде «Контроль-касса техниканы хайырланыуда жангы жорукъла. 54-ФЗ законну излемлерин къалай толтургъун» деген темагъа семинар бардыргъандыла, деп билдиргендиле РФ-ни Федерал налог службасындан.

Сюймеклик бла эсгергендиле, бийик багъа бичгендиле

Геуюрге кюн Нальчикде Ленин атлы проспектде РФ-ни, КъМР-ни да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Боташланы Жарахматны жашы Исса жашагъан 18-чи  номерли юйню къабыргъасына аны аты жазылгъан эсгертме къанга салыннганды.  Анга жораланнган митингни Атталаны Азнор ачханды. Ол поэтни, драматургну жашау эм чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден тынгылы хапарлагъанды.

Самоуправление органланы кючлендириуню, алада демократияны бегитиуню юсюнден баргъанды сёз

Бу кюнледе Францияда Страсбургда Европа Советни Жер-жерли эм регион власть органланы конгрессини 34-чю пленар жыйылыуу бардырылгъанды. Россей Федерацияны къауумунда аны ишине КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова да къатышханды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS