02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


Сейирлик ышарыуу бла тёгерекни жарыта эди…

Кертисин айтыргъа да ийменеме, болсада Къулийланы Къайсынны атын мен биринчи кере иги да кечирек – бир 1957 жылда эшитгенме. «Ийменеме» дегеним аны ючюндю: школ жылларымдан окъуна бусагъатдагъы поэзиягъа сейирим уллу эди, аны себепли хар белгили атны да эслегенме.

Ёмюрню закийи

Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына философия илмуланы доктору, КъМКъУ-ну профессору Эфендиланы Салих, философия илмуланы доктору, профессор, СКГИИ-ни илму иш жаны бла профессору Эфендиланы Фуад бла Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну эмда «Заман» газетни къатышыулары бла илму конференция хазырлайды. Анга доклад да жазгъанды.

Малкъар халкъны ёхтемлиги, кёп миллетлени ийнагъы, бар адам улуну жюрек жууугъу

Къулийланы Къайсын 1917 жылда 1 ноябрьде Огъары Чегемни Эл-Тюбю элинде туугъанды. Аны атасы уучу Шууа эди, анасы уа – Бечелланы Юзейирхан.

Салам алейкум!

Къайсын сюйюп айтыучу сёзледен бири – «салам алейкум» деген эди, адамны адамлыгъын, жюрек халаллыгъын да кёргюзтген, заманладан бери эски болмай келген сёз. Дуниягъа да ол сёз бла келген эди Къайсын – поэзия дуниясына: «Салам, эрттенлик!» – дегенни айтып...

Къыргъыз жазыучула аны сыйын бийикде тутхандыла

Москвада 1958 жылда октябрь айда къыргъыз адабиятны декадасы болгъан эди. Ол заманда мен Адабият институтда окъуй эдим, ара шахарда. Къыргъызлы жазыучула кеслерини делегацияларына Къайсынны да къошхан эдиле, ол заманда Къулий улу анда жашамай эсе да. Мен кесим да къыргъызча окъуп, къыргъыз адабиятны иги билгеним себепли, экинчи жанындан поэтибиз да ала бла бирге болгъанын эшитип, ары келдим.

Илешиую, менсинмеую, ачыкълыгъы бла кесине тартханды

Уллу Къайсынны юбилейини къууанчын жаланда Къабарты-Малкъар, Шимал Кавказ, Россей угъай, битеу адабият дуниясы да этеди. Бюгюн, аны эсгере, биз бу затлагъа тюшюнебиз: ол сауду малкъар халкъны жюрегинде. ёмюрлеге жашап турлукъду; аны чыгъармачылыгъы, жашауу да бизге, келе тургъан тёлюге да юлгюлей къаллыкъды.

ДУНИЯГЪА КЕСИН ЮЛЕШИП

О, Къулий улу – халкъын жарытхан,
Бюгюн да бере бизге жарыкъ танг.
Къайсын – Малкъарны ниет байлыгъы,
Бирлик кючюдю, азат байрагъы.

Дуниягъа кесин юлешип, алай
Къалгъанды Къайсын, жашайды саулай.
Таулулугъу уа – къаяча, бийик,
Китапларындан бизге кюн тийип.

Азатлыкъ учундургъан акъыл

Къулийланы Къайсын – уллу болмагъан халкъдан чыкъгъан, поэзияны битеудуния жолунда кесини даражалы жерин алгъан поэтди. Ол не заманда да миллетини атындан сёлешгенди. Ол – битеу да дунияны закийиди. Битеу да адам улуну сейирлери, хар инсанны да энчи сёзю аны назмуларында энчи ауаз алгъандыла.

Право низамны сакълаучу, сюд, надзор эмда контроль органланы ишлерини эсеплери чыгъарылгъандыла, келир кезиуге борчла салыннгандыла

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Юрий Коков право низамны сакълаучу, сюд, надзор эмда контроль органланы башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда быйылны он айыны эсеплери чыгъарылгъандыла, келир кезиуге борчла салыннгандыла.

Эки жанлы тюбешиуде, ишчи кенгешде да регионда туризмни айнытыуну юсюнден сёлешиннгенди

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Юрий Коков эмда Туризм жаны бла федерал агентствону башчысыны орунбасары Николай Королёв эки жанлы тюбешиу эмда ишчи кенгеш бардыргъандыла. Алада регионда туризмни айнытыуну амалларына къаралгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS