20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


Бусагъатдагъы халны сакълар эмда игилендирир ючюн туристлени шёндюгю сурамларына келиширге тийишлиди

Былтыр 30 декабрьден быйыл 8 январьгъа дери къысха кезиуде Минги тауну тийресинде къуру Азауда  40,5 мингнге жууукъ адам солугъандыла. Ол а былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, 17 процентге асламды. «Чегет» къонакъ юйде бардырылгъан жангыртыуланы хайырындан а Чегетге солургъа келгенлени саны 3 процентге ёсгенди.

Ахшы тюрлениуле баямдыла, алай тынчайыргъа уа сылтаула аздыла

КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосунда республиканы шахарларында бла эллеринде санитар болумну тинтиу жаны бла ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Анда былтырны тёртюнчю кварталында ишни эсеплери чыгъарылгъандыла. Кенгешге министерствону тийишли бёлюмлерини таматалары, жер-жерли администрацияланы келечилери да къатышхандыла.

Жангы ахчала къаллайладыла

Белгилисича, бизни къыралда былтыр жангы 200 эм 2000-сомлукъ къагъыт ахчала жюрюп тебирегендиле. Ала башхалагъа хазна ушамайдыла, кеслерини да энчиликлери  кёпдюле.

Хар кимге да хатер этиу - жюрегини излемиди

Бюгюнлюкде заман да ёзгере, аслам къыйматха кёз къарам да тюрлене баргъанлыкъгъа, тёгерекде тиширыу биригиуле кеслерини ишлерин тохтатмай, жамауатдан ыразылыкъ табадыла. Зольск районну Хабаз элини аллай совети да ол сандады, аны кесине да Ахматланы Аминат (халкъ а аны Люба деп таныйды) башчылыкъ этеди. Андан сора да, Жер-жерли самоуправленияны советини депутатыды.

Окъутууда алчы амалланы тири хайырлана

Тырныауузну алтынчы номерли орта школуну башланнган классларыны устазы Орусланы Марина бу ишге Ставропольну къырал университетинде педагог усталыкъны алгъанындан сора келгенди. Бюгюнлюкде аны стажы жыйырма жылдан атлагъанды.

Волейболчу къызла да элни атын иги бла айтдырадыла

Бабугент элде тиширыу волейбол командаланы араларында жыл сайын бардырылгъан тёрели турнир озгъанды. Аны Черек районну спорткомитети хазырлагъан эди.

Властьны регион органларыны бла Росгвардияны араларында байламлыкъланы кючлендире барыуну амаллары сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини федерал службасыны директоруну биринчи орунбасары -  РФ-ни миллет гвардиясыны аскерлерини баш командующиси генерал-полковник Сергей  Меликов бла тюбешгенди.

Сёлешиуню баш темасы – къоркъуусузлукъну жалчытыу

Тюнене Пятигорскда РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечисинде Советни жыйылыуу болгъанды.

Владимир Путинни ышаннгылы адамларыны санында

Къабарты-Малкъарны алгъыннгы премьер-министри Андрей Ярин озгъан ыйыкъда къыралны Президентине кандидат Владимир Путинни  айырыу штабыны аппаратыны таматасы болгъанды.

Социал жумушла ал жанында турлукъдула

КъМР-ни Правительствосуну быйыл биринчи жыйылыуунда министрле Чуваш Республика эм Тула область бла бирге ишлеуню юсюнден келишимлени проектлерин къабыл кёргендиле эмда бир-бир къырал программалагъа тюзетиуле кийиргендиле. Битеу да бирге 15 бегим къабыл этилгенди. Кенгешни Правительствону таматасы Мусукланы Алий бардыргъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS