22.05.2020, 12:41 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

20.05.2020, 08:02 - Право

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

20.05.2020, 08:01 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

20.05.2020, 08:00 - Право

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа  регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин? Бир-бир экспертле бизни жашау журтларыбызгъа къоркъуу тюшюп турады  деп нек айтадыла?

15.05.2020, 08:17 - Экономика

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

08.05.2020, 08:13 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

08.05.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

08.05.2020, 08:11 - Жангылыкъла

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.05.2020 - 08:05

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 3
22.05.2020 - 08:00

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
20.05.2020 - 12:33

КЪОБУЗ

Халимат къобузчу болгъанды. Ол аллай къобузчу болгъанды – элни ауузунда къалгъан, къобузну, ойнатхан угъай, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жалан бизни элни жамауатын угъай, къоншу эллени да тынгылатхан.

Подробности... | Просмотрено: 10
15.05.2020 - 17:52

Къадар кече тилек этген адамны гюняхлары кечилирле

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай бошалыргъа бир ненча кюн къалгъанды. Бу айны ахыр кюнлери бла кечелери уа исламда бютюнда магъаналыдыла. Аны юсюнден бизге «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, «Аль-Азхар» университени выпускниги Аккайланы Хасим былай айтханды:

Подробности... | Просмотрено: 15
15.05.2020 - 17:50

«Байрам кюн жарлылагъа садакъа тилетмегиз»

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясындан бизге билдиргенлерине кёре, быйыл фитир садакъаны ёлчеми   100 сомда тохташдырылгъанды. Рамазан айны ахырында къолайсызлагъа садакъа бериу тёре къайдан чыкъгъаныны   юсюнден    «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим былай ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
15.05.2020 - 08:12

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
15.05.2020 - 08:12

Бир миллион долларгъа тийишли болгъан математик Перельман жарлы некди?

«Жер башында эм белгили математикледен бири, ачыкъ айтханда башын жарлылыкъ бла жангызлыкъ къысып, жашауу ёчюлюп  барады».  Санкт-Петербургда жашагъан биреуленни ол сёзлери кёплени сагъайтханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.05.2020 - 17:47

Гаджетлени юсюнден энтта бир кере

Сотовый телефонсуз жашау

АБШ-да къырал школлада  гаджетле  кенг жайыла баргъан заманда, байла   юйлеринде аланы  жюрютюуге чек саладыла
Америкалы психологла айтханнга кёре, байланы бла жарлыланы сабийлерини араларында башхалыкъла кёпден - кёп эслене барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тарых

22.04.2020 - 08:15

Таулу къызла байрамда

Бу суратны газетге беририбизни тилеп Хасанияда жашагъан Гуталаны Назифа жибергенди. Ол жазгъаннга кёре, сурат 1952 жылны биринчи майында,  байрам кюнде алыннганды. Кеси да аны эгечи Аттоланы Шамканы альбомунда сакъланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

22.04.2020 - 08:10

Низамны бузгъаны ючюн административ жууапха тартылгъанды

Коронавирус жукъгъан ауруу жагъылгъанына ишекликде юйюнде турургъа борчлу этилген жаш адам аны сакъламагъаны ючюн административ жууапха тартылгъанды. Аны машинасында бара тургъанын «Къоркъуусуз республика» система эсепге алгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

22.04.2020 - 08:00

Кемчиликле белгили этилгендиле

Урван районну прокуратурасы ОГИБДД-ны къуллукъчулары бла бирге районда федерал жолланы ГОСТ-ха келишгенлерин бла къалгъанларын тинтгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

22.04.2020 - 08:00

Жангы сабий садик хазыр болуруна кёп къалмагъанды

Терек шахарда бир кезиуге 140 сабий кечинирге боллукъ садикни къурулушу барады.

Подробности... | Просмотрено: 12
Маданият

20.04.2020 - 20:16

Кёчгюнчю

Терезе жанында жатхан ауругъанны кёлю жарыкъ болса да, бети уа саргъалыпды, сыпхарылып. Киргенибизлей, башхалача болмай, ёрге къобуп:

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

20.04.2020 - 20:08

Хар жыры – бир дуния

Бу кюнледе Къасбот юч жангы жыры бла къууандыргъанды. Къасбот десек къайсыбыз да билебиз сёз кимни юсюнден баргъанын. Ол халкъыбызны сыйлы адамларындан бири - поэт, макъамчы, жырчы, Къарачай-Черкесни халкъ артисти Тамбийланы Къасботду.

Подробности... | Просмотрено: 29
Маданият

20.04.2020 - 19:20

«Биз юйретген сабийлени хар бирине да жюрегибизни кесекчигин саугъалагъанбыз»

Къабарты-Малкъарны сыйлы артисткасы, «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни солисткасы, «Гордость Кавказа» деген ансамбльни художестволу башчысы Жанатайланы Ирэна кёп болмай экинчи кере аналыкъны сынагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 16
Тарых

20.04.2020 - 19:14

Жигит тасхачы

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Таурухлу Кузнецов бла тюбешиу

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

20.04.2020 - 19:06

Политрук

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

17.04.2020 - 08:16

Туменланы Альберт: Америкада ахырына жетдирмей къойгъан жумушларым бардыла

Былтырны ахырында белгили спортчубуз Туменланы Альберт «АСА лигада бек иги тутушуучу» деген атха тийишли кёрюлгени белгили болгъанды. Альберт тутушну къатыш тюрлюлеринде 28 тюбешиу бардырып, аладан 24-сюнде хорлагъанды, ол санда 15-син нокаут бла бошагъанды. Ол Россейни аскер къол тутушдан чемпионуду, Америкада UFC клубда жетишимле кёргюзтгенди, АСА лигада юч тюбешиу бардырып, барысында да кючлю болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 9
Политика

17.04.2020 - 08:15

Сабанлада иш къазауатды

РФ-ни эл мюлк министри Дмитрий Патрушев бу кюнледе бардыргъан видеоконференцияда къыралда жаз башы сабан ишлени къалай бардырылгъанларыны юсюнден сёлешиннгенди.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

17.04.2020 - 08:14

Къыйын кезиуде бизнесге себеплик этиледи

РФ-ни Налог службасындан  шёндю бу коронавирусну хатасындан чыкъгъан чырмаула ючюн налогланы аванс эмда страховой тёлеулени кечирек берирге болурун билдирген эдиле алгъаракъда.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

17.04.2020 - 08:13

Майскийде тазалаучу объектле къурауну къолгъа алгъандыла

Май районну администрациясыны башчысы Татьяна Саенко Майский шахарда канализация системада тазалаучу объектле ишлерик подряд организацияны келечилери бла тюбешгенди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

17.04.2020 - 08:12

Битимчиликде къармашханлагъа - субсидияла

Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну быйыл 6 апрельден 65-ПП номерли бегими бла  эл мюлкде битимчиликни талай тюрлюлеринде производство бла кюрешгенлеге субсидияла бла онгдурууну Жорукълары тохташдырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

17.04.2020 - 08:11

Жоллагъа ремонт этиледи

Дейское – Тёбен Курп жолну Шимал Осетиягъа жууукъда кесегинде жангыртыу ишле барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

17.04.2020 - 08:10

Юйюр къурауну аллында тасха магъаналы тепсеу

Биз малкъарлыланы бла къарачайлыланы халкъ тепсеулерини рубрикасын андан ары бардырабыз. Алгъын белгилегенибизча, материалланы Къудайланы Мухтарны «Древние танцы балкарцев и карачаевцев» деген ишинден алып жарашдырабыз. Ол китап 1997 жылда орус тилде зарфха урулгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2

Страницы