19.09.2017, 22:25 - Статьи

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

19.09.2017, 22:21 - Новости

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

19.09.2017, 22:20 - Статьи

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады.

19.09.2017, 22:19 - Статьи

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханд

19.09.2017, 22:17 - Статьи

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады.

Последнее


Табийгъат къыйынлыкъладан сакъланыр ючюн, терен тинтиуле бардырыргъа, талай инженер жумушланы тындырыргъа тийишлиди

Саулай къыралыбызда Къабарты-Малкъарда Бахсан ауузунда болгъан табийгъат  къыйынлыкъланы юслеринден билдириулеге сагъайып тынгылагъанбыз. Алгъадан окъуна чертирге тийишлиди, республиканы къуллукъчулары къутхарыу эм излеу ишлени бийик даражада къурагъанларын.

Коллегаларын эсгергендиле, жетишимле болдургъанланы саугъалагъандыла

КъМР-де Ич ишле министерствода оператив кенгеш болгъанды. Анга ведомствону оноучулары, жер-жерли бёлюмлени таматалары къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

Бирликни бла шуёхлукъну аламат юлгюлери

Бу кюнледе Нальчикде Дагъыстанны халкъларыны бирлигини кюнюн белгилеуге аталгъан къууанчлы жыйылыу озгъанды. Анга бизни республикада бирси миллетлени диаспораларыны келечилери да къатышхандыла.

Жаланда тазирни кёбейтиу жорукъланы тутууну толу жалчыталлыкъ тюйюлдю

КъМР-ни Жамауат палатасында «РФ-ни Административ бузукълукъланы юсюнден кодексини 12.18 номерли стаьясына тюрлендириуле кийириуню юсюнден» законопроектни жамауат экспертизасын бардыргъандыла, деп билдиргендиле аны пресс-службасындан.

Хайырлы ушакъла, соруулагъа ачыкъ жууапла

КъМР-ни Парламентинде Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясы билим бериу учрежденияны социально-экономика классыны окъуучуларыны законла чыгъарыучу органны депутатлары бла тюбешиулери болгъанды. Ол Къабарты-Малкъар кеси ыразылыгъы бла Россейге къошулгъанлы 460 жыл толгъанына аталгъанды эмда «къырал сагъатны» чеклеринде бардырылгъанды.

Тиширыуланы сейирлерин къорууларгъа алланып

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова Россей Федерацияны Правительствосунда 2017-2022 жыллада Тиширыуланы сейирлерин сакълау жаны бла стратегияны жашауда бардырыугъа жууаплы Координация советни биринчи жыйылыууна къатышырыкъды.

Кёпюрню къысха заманны ичинде жангыртыргъа буйрукъ берилгенди

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Урван районда «Нарткъала-Озрек-Эски Черек» жолда суу алып кетген кёпюрню жангыртыу жумушла къалай бардырылгъанлары бла шагъырейленнгенди.

Оюмла этдирген эришиу

Нальчикде «Легион» тренажёр залда 18-21-жыллыкъ спортчуланы араларында мас-рестлингден республиканы биринчилиги бардырылгъанды. Анга регионну жер-жерлеринден жюзден аслам адам къатышханды, деп билдиргендиле Спорт министерствону пресс-службасындан.

Терекчиле онглу болгъанлары баямды

Халкъда: «Битеу жолла Римге элтедиле», - деген сёз жюрюйдю. Алай бу жол КъМР-ни футболдан чемпионатыны кезиулю 23-чю  туруну ызлары Терек шахаргъа элтгендиле. Бу жерли «Тэрч» бла «Псыгансу» клубланы тюбешиулери, къайсы жаны бла да алып къарагъанда, бек сейир ётгенди.

Къыралны жыйымдыкъ командасына тенглешиу

Озгъан ыйых кюн Россейни жыйымдыкъ командасыны бла москвачы «Динамону» контроль матчлары болгъанды. Ол тюбешиу Къабарты-Малкъарда футболну сюйгенлеге бек сейир эди. Кертиси бла да биз къайда, Черчесовну жыйымдыгъы уа къайда?! Эс бёлюп къарасанг, мында барды бир магъана.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS