17.07.2019, 09:55 - Жангылыкъла

КъМР-ни Экономиканы  айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Демография» миллет проетни чеклеринде Къабарты-Малкъарда беш регион проект бардырылады. 

17.07.2019, 09:50 - Саулукъ

Долинскдеги "Вершина" санаторийни жай айлада   сабийле бийлейдиле. Къалын ёсген тереклени, юлкюлени  ичлеринде бу кёп къатлы  мекямны анга  жууукълашхынчы кёраллыкъ да тюйюлсе. Биз баргъанда,  жашчыкъла бла къызчыкъла экинчи сменни  къууанчлы халда жабылыууна хазырлана тура эдиле. 

17.07.2019, 09:48 - Жангылыкъла

Белгилисича, Къабарты-Малкъарда «Демография» деген миллет проектни чеклеринде эки айдан башлап юч  жылларына дери   сабийлени къошакъ халда жерле бла жалчытырча къыстау  садикле ишленедиле эм ясли къауумла къураладыла.  Кёп болмай  Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) республикада   бёлюмюню  келечилери аланы онтогъузусунда  болум   бла шагъырейленн

17.07.2019, 09:45 - Билим

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетге  документлени алыу къыстау барады. Бу жумуш бла кюрешгенле айтханнга кёре, быйыл мында окъургъа сюйгенле  башха жылладан эсе иги да кёпдюле. Республиканы школларын, лицейлерин бошагъанладан сора да,  Ингушетия, Къарачай-Черкес, Чечен, Шимал Осетия-Алания республикаладан да кёпле келедиле.  Документлерин информатикалы технологияла, медицина, стоматология эмда психология, физкультура-спорт   институтлагъа  бергенле асламдыла.

17.07.2019, 09:41 - Маданият

Россейни Уголовный-тюзетиучю службасында къуллукъ этгенлени чыгъармачы коллективлерини 6-чы битеуроссей фестивальларында  хорлагъанла эмда тюрлю-тюрлю номинациялада  лауреатла болгъанла Омскну къырал музыка театрыны сахнасында концерт бергендиле. 

17.07.2019, 09:30 - Право

Ведомствола аралы комиссияны келечилери аманлыкъ этгенлерине ишеклилени эркинликлери къалай сакъланнганларын сюзгендиле. Аны къауумуна уа КъМР-ни Башчысында граждан обществону айнытыу эм адамны эркинликлери жаны бла комиссияны, Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни аппаратыны, КъМР-де Ич ишле министерствону эмда ведомствону  Жамауат советини, прокуратураны,  Жамауат-тинтиу комиссияны келечилери киргендиле. 

17.07.2019, 09:25 - Жангылыкъла

Жай кезиуде   Къабарты-Малкъарны бир-бир эллеринде таза суу азайгъанына жамауатдан   кёп тарыгъыу  эшитирге тюшеди.  Аны бла байламлы кёп болмай «Эхо Кабардино–Балкарии» элледе бу жаны бла болумну билир муратда instаgram  социал сетьде   соруу бардыргъанды.  

17.07.2019, 09:10 - Билим

Узакъ эмда ариу эллерибизден бири – Хабаздан-редакциябызгъа экинчи классны окъуучусу Курданланы Назилядан алгъаракъда келген къагъыт бизге хычыуун тийгенди. Эм алгъа ол миллет газетибизни билип, анга биреуню болушдурмай, кеси жазгъаны бла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

19.07.2019 - 08:19

Ырысхы амалтын жау болдула

Уллу ариу мекям  узакъдан окъуна кёзге  урунады. Тёгерекде, андан сора да, бардыла журтла, алай ол аладан энчиди. Аны жанында да - ашхана. Ол да гитче тюйюлдю. Быллай журтда жашагъан аз  бай тюйюлдю, жарлы адам аллай юй ишлеялмазлыгъы баямды, деп келликди кимни да кёлюне.

Подробности... | Просмотрено: 3
19.07.2019 - 08:19

Кертичилик

Далхат Казийни сюеди деп кимни эсинде бар эди. Бирге ишлегенликге, узакъдан саламлашып кетген болмаса, Казийни къатына жууукъ барып, хазна кёрмез эдинг.  Къыз да анга, башха болмай, бир жууукъ адамынача къарагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
19.07.2019 - 08:19

Адам жашауунда бир мурат салмаса, жюреги сюйген иш табалмаса айнымайды

Биттирланы Азамат муслийманланы арасында белгили жаш адамды. Ол 15 жылында сокъур болгъанды, алай  ол анга Чеченни къырал университетини восток къыралланы тинтиу жаны бла  факультетин  бошаргъа,   Къазанда «Сулейман»  атлы межгитде окъургъа, Чеченде Брайльни методикасына кёре Къуран окъургъа юйретген курсла ачаргъа  чырмамагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
17.07.2019 - 09:15

Кийизлеринде - халкъыбызны адеп-къылыгъы, жашау турмушу

Сабийлигимден бери таныгъан Этезланы- Ёзденланы Нюржан ким да юлгю алырча адамды. Мен аны бла къоншуда  жашагъанма, къызлары бла тенглик жюрютгенме, кёп туз-гыржынын ашагъанма. Кесине да  келин деген болмаса, атын бир заманда айтмагъанбыз,асыры хурмет этгенден.

Подробности... | Просмотрено: 8
17.07.2019 - 09:05

ОСУЯТ

(Болгъан иш) 

Уллу Ата журт уруш башланнганда Айшат  къагъанакъчыкъ эди. Къайдан ангыларыкъ эди ол атасы Керим къазауатны биринчи  жылында окъуна  окъ тийип ёллюгюн. Анасы  Азиза уа... Ариулугъу бла  элде  анга жетген  къыз жокъ эди.  Аны  узун къара эшмелерине кёпле сукъланыр ючюн да къалмагъандыла. Къайры барса да,  анга  машалла демеген  жокъ эди.

Подробности... | Просмотрено: 3
10.07.2019 - 08:16

Бирлик болмаса, къарыусузла къыйналырла

Бизни жашауубузну тутурукълары халкъ адетле бла тёреледиле. Хау, аланы бир–бирлери къуругъандыла, башхалары къарыусуздула. Сёз ючюн,  миллет кийимлерибизден хазна зат къалмагъанды, биз башха халкъланы быстырларына толусунлай кёчгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8
05.07.2019 - 09:58

Дуния барыбызгъа да бирди…

Бу къуралгъан хапарды, алай мында бир-бир жашауда болгъан затла хайырланнгандыла. Артур аскерден къуллукъ этип къайтханында, эм биринчи анасыны эгечи Зайнафны кёрюп, юйюне уа артда барыргъа оноу этди.

Подробности... | Просмотрено: 3
05.07.2019 - 09:55

Къайгъы сёз кёзбау тюйюлдю

Мен кёре келген заманладан бери адамы ёлген аны садакъасын, ашын да къолундан келгенича этеди. Бирле  азыракъ да эте болурла, аны ючюн аланы сёзлерин этерге жарамайды. Бир бирлерине эришип кюрешгенле да бардыла. Бирле хуржунлагъа омакъ кружкала, табакъла саладыла, башхала целлофан пакетлени орунларына челекле къурашдырадыла. Мен аны терсге санайма, тышындан къарагъаннга да бек эриши кёрюннген сунама.

Подробности... | Просмотрено: 11
05.07.2019 - 09:45

«Къууанчны – къууанчха ушатып, бушууун – бушууча ётдюре билген халкъыбыз къонакъбайлыкъ адетин унутмагъанды»

Жашауну барыуу, айныуу, анга жангы затланы сингдириу къайсы миллетни да харкюнлюк турмушун алгъадан башха жолгъа саладыла, аны оюмун, кёз къарамын кеслерине тапха бурадыла. Былайда хар зат да инсанны кесини къолундады дерге да боллукъду. Алай заманны, къадарны тюрлендирирге кимни кючю жетсин? Болсада бу жорукъ къачан да бирча ишлемейди. Халкъыбызны тарыхы да анга шагъатды.

Подробности... | Просмотрено: 10

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Илму

03.07.2019 - 08:19

Шимал Кавказны суулары жаны бла эксперт совет университетде ачыллыкъды

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Суу  жашаугъа эмда керек табийгъат байлыкъды» деген темагъа «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анда суу къолайлыкъны сакъларгъа бурулгъан  бир ненча магъаналы оноу  къабыл этилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

03.07.2019 - 08:17

Бахсанда уллу кёпюр ишлер мурат барды

Бахсан шахарда узунлугъу 220 метрге жетген аллай уллу кёпюр ишлерге дейдиле. Ол  Конечная орамны  Дыгулубгейни ичи  бла баргъан республикалы трассагъа къошарыкъды, деп билдиргендиле  администрациядан.

Подробности... | Просмотрено: 14
Жангылыкъла

03.07.2019 - 08:12

Эм багъалы харбызны багъасы – 7 минг доллар

Японияда «дэнсукэ» сортлу къара  харбызланы сатыуну  биринчи аукциону болгъанды. Kyodo агентстводан билдиргенлерине кёре, ол къыралны Асахикава бла Саппоро шимал шахарларында бардырылгъанды

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

03.07.2019 - 08:12

Картофдан бай тирлик алыуну амалларын сюзгендиле

Жыл сайын бардырылыучу «Сабанны кюню» деген семинар-кенгеш алгъаракъда Зольск районда Белокаменка элде ётгенди. Бу ишни РАН-ны бизни республикада илму арасыны (КБНЦ) эл мюлк институту бла SumiAgro компания къурагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

03.07.2019 - 08:12

Сабий садик битерге алай кёп къалмагъанды

Нальчикде 11-чи номерли орта школну жанында бир кезиуге 60 сабий кечинирге боллукъ садикни къурулушу бошала турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

03.07.2019 - 08:12

Билим даражаларын ачыкъларгъа сюйгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери Билим бериуню качествосуну мониторингини илму-излем институту бардыргъан Федерал интернет-экзаменни эсеплерине тийишлиликде профессионал окъутуу жаны бла 15 алтын, 17 кюмюш эмда 33 доммакъ сертификат алгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

03.07.2019 - 08:12

Газны эркинликсиз сатханды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары бахсанчы тышырыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
Право

03.07.2019 - 08:12

Ачыкъ эшикни хайырындан алтын къоллу болгъанды

Быйыл 25 июньда бир белгисиз эр киши Нальчикде Лермонтов атлы орамда кёп къатлы юйледен бирине киргенди. Фатарны эшиги ачыкълай къалгъанын кёрюп, отоуда столда алтын затланы алып кетгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

03.07.2019 - 08:12

Къонакъгъа келип, тонап кетгенди

22 июньда РФ-ни МВД-сыны «Прохладненский» муниципалитетле аралы бёлюмюне Прималкинское элден 34-жыллыкъ тиширыу тарыгъып келгенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

03.07.2019 - 08:12

Жорукъланы сакъламагъанны багъасы - адамны жашауу

Урван районну сюдю водительге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъанды.  Эр кишини хатасындан жолда аварияда тёрт адам жоюлгъанды.  Сюд ачыкълагъаныча,  урванчы эр киши былтыр 8 сентябрьде «Рендж Ровер» машинада эркин этилген мардадан терк барып, «ВАЗ-21093» бла къагъышханды. Ол а алайдан чартлап, «ГАЗ-3102» машинагъа тийгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 1
Право

03.07.2019 - 08:11

Ууну кесине жыйгъанды, алай хайырланалмагъанды

Терк районну полициячылары   30 июньда Арик элге кирген жерде «Ниссан» машинаны тохтатхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

03.07.2019 - 08:11

Онлайн-кассаланы энди кимле хайырланыргъа борчлудула?

Белгилисича, быйыл 1 июльдан башлап, предпринимательство бла кюрешгенлени талай категориялары онлайн-кассаланы хайырланып тебирерге борчлу болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Политика

02.07.2019 - 19:02

Извещение

к сведению избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

02.07.2019 - 15:18

Хайырланыучуланы кредит кооперативи деген ол неди?

Эллени хар биринде да банкланы бёлюмлери не хазна болсунла. Ахчаны ёнкючге терк излегенлеге уа ол бек уллу тыйгъычды. Быллай проблемадан къутулур ючюн адамла хайырланыучуланы кредит кооперативлерине (КПК) киредиле. Ол не амалды, неге керекди, аны къаллай хайыры барды – бу соруулагъа Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны орунбасары Балаланы Расул жууап бергенди.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жангылыкъла

28.06.2019 - 08:47

Элбрус регионал колледжни окъуучулары игилени санында

Юч кюнню ичинде Нальчикде саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы «Абилимпикс-2019»  регионал ючюнчю чемпионаты бардырылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Илму

28.06.2019 - 08:40

Башламчылыкълары - грантлагъа тийишлиле

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агентствода жаш тёлю проектлени Битеуроссей конкурсуну комиссиясыны кенгеши болгъанды. Анда бу (заочно халда ётген) эришиулени эсеплерин чыгъаргъандыла. Хорлагъанланы санында Къабарты-Малкъар къырал университетни келечилери да бардыла, деп билдиргендиле вуздан.

Подробности... | Просмотрено: 9

Страницы