26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.01.2021 - 15:32

Жазылыу – 2021

Халны тюзетирге амал барды

         Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 5
15.01.2021 - 15:09

Журналистни кесини оюму, сёзю болургъа керекди, терсликге тёзерге, башын жабаргъа жарамайды

13 январь – Россейли басманы кюню

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 14:41

Сыйлы Къуран адам улуну жашау жоругъуду

Къуран къалай берилгенини, аны сураларыны къуралыуларыны юслеринден Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 08:10

Кюннге, Айгъа, адамгъа хурмет

Акъ суучу Бабаланы Хызырны жашы Ибрахим  сюргюнден къайтхандан сора  Нальчикде медицина училищеде, ызы бла уа университетни филология факультетинде билим алгъанды. Усталыкъларыны бири  жан бакъгъан, бири – сан бакъгъан. Хорлагъан а поэзияны ныхыт жолу этди. Поэзияны биринчи сейирсиндириу дерслерин Ибрахим тауда мал кютген, бичен этген атасындан алгъанды. Андан жазгъанды:

Подробности... | Просмотрено: 5
13.01.2021 - 13:10

«Журналистни иши не заманда да тынч болмагъанды, бир затны юсюнден жаза эсенг, тохтамагъанлай сагъыш этгенлей, оюмлагъанлай турургъа тюшеди»

Россей Басманы кюнюне

Дуния башында кёп усталыкъла бардыла, аланы  ахшы да, махтаулу да этгенле уа, белгилисича, уруннган адамладыла, жанларын, къанларын да аямагъанлай, сюйген ишлерине солуугъа кетгенден сора да къуллукъ этип тургъанла.  Аллайгъа  тюберге, андан дерс алыргъа онг болса уа, ол уллу къууанчды.

 
Подробности... | Просмотрено: 6
13.01.2021 - 08:15

Ток бла ишлеген прибор кюйгенине ким жууаплыды?

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Подробности... | Просмотрено: 4
13.01.2021 - 08:10

Дунияда бола тургъан ишле

Къайсы сенаторлагъа болжалсыз ишлерге къоярыкъдыла?

Россейни Президенти Федерация Советге (ФС) 30-гъа дери келечисин (аладан 7-чи ёлгюнчюге дери сенаторланы къуллукъларын толтураллыкъдыла) иерге боллукъду, алай ол бу онгу бла алыкъа хайырланмагъанды. Бусагъатда Советге 170 инсан киредиле: хар субъектден   экеулен. Владимир Путин президент къуллугъуну болжалы тауусулса, кеси да аллай сенатор болургъа эркинди, аллай онг Дмитрий Медведевге да берилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.12.2020 - 16:55

Халал къыйын эмда таза ниет – жашаууну тутуругъуча

Бюгюнлюкде дуния къалай эсе да терк тюрлене, эллерибизде окъуна узакъ ёмюр сюрген ынналарыбыз, аппаларыбыз азайгъанлары да бирде сагъышландырады. Узайып кетген сабийлик жылларынгда таныгъан, билген аммачыкъларынгы эсинге тюшюре, айхай да, акъылынгда тансыкълайса, жюрегинг бла хурметлей, аланы адамлыкъ ышанларына да сейирге къаласа. Жашауларыны къадар деген жоллары сыйдам болмагъан эсе да, ала бизни, ёсюп келген тёлюню, башыбызны сылай, аныкъыды-мунукъуду демей, эркелете, кёп затлагъа тюшюндюрген да этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 11

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

02.12.2020 - 08:12

Терслигине тюшюнмеген акъсакъал

 Бек уллу намысха ,сыйгъа да сакъ эллерибизни биринде къонакъ алыу бара эди. Къонакъбайла столгъа аш-азыкъ салдыла да, акъсакъал къартланы бирини башчылыгъында уллу-гитче да аракъы ичип башладыла.Эки жаш а ичгини орунуна айран келтиртдиле да, аны бла гыржын ашай эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 11
Спорт

02.12.2020 - 08:12

Муратым, тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле. Аладан бири  Алтууланы Магометни бла Гадийланы Ануарны къызы Клюзаны жашлары Асланды.

 
Подробности... | Просмотрено: 8
Право

02.12.2020 - 08:00

Банкланы алдагъандыла

КъМР-де Ич ишле министерствону следствие управлениясы потребитель кредитлени алып, бир ненча миллионну хуржуннга этгенлеге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

27.11.2020 - 16:00

Кесини билимин, сынамын да туугъан жеринде хайырланыргъа сюеди

Бизде да, къудуретни ахшылыгъындан, медицинаны эм къыйын бёлюмюнде ишлеген, билимлиликлери, саусузлагъа  жандауурлулукълары, бютюнда бег а профессионал ышанлары бла таныулу врачларыбыз бардыла. Аладан бириди Наршауланы Рамазан да.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

27.11.2020 - 15:55

Жазылыу - 2021

Тилибизни, бирчалыгъыбызны сакълауну себеби

Багъалы шуёхла!

Подробности... | Просмотрено: 8
Экономика

27.11.2020 - 15:23

Саулай экономика болумну иги жанына тюзеллиги сакъланады

КъМР-ни Парламентинде бюджет, налогла эм   финансла жаны бла комитетни таматасы  Михаил Афашагов айтханнга кёре,  келир жылда республикада  саулай  экономика болумну тюзеллиги  эм налогладан да  аслам хайыр тюшериги сакъланады. Аны ТАСС – информагенство билдиргенди.   

Подробности... | Просмотрено: 11
Саулукъ

27.11.2020 - 15:05

«Ата-ананы хатасындан сабий семирди эсе, врачха барып, рационну тохташдырып эм физкультура бла кюрешип башларгъа тийишлиди»

Бусагъатда  хар юйде  хант столда конфетле бардыла. Ол игимиди? Саулукъну бузамыдыла ала? Акъылбалыкъ болмагъанланы араларында семизле кёпден кёп болуп нек барадыла? Бу соруулагъа  жууапла излей, диетолог  Кючмезланы Фаризат бла ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

27.11.2020 - 15:02

ЖАШАЙ ЭДИЛЕ ЮЧ ЭГЕЧ…

ХАПАР

Жашай эдиле юч эгеч эрттегили Бахсанда – киши сыртын жерге салалмагъан жигит Жамболатны къызлары. Эртте жомакъдача, ала ариу умутла эте эдиле жашаудан. Къадарлары уа, ала суннганча болмай, башха тюрлю жазыу жазгъанды аланы хар бирине. 

Подробности... | Просмотрено: 11
Право

27.11.2020 - 14:54

Сабийлени сейирлери бла эркинликлери сакъланырча

Бу кюнледе Сюд приставланы Федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы республиканы  баш сюд приставы  Бауаланы Ахмат эмда  сабийлени  эркинликлерин сакълау жаны бла уполномоченныйи Светлана Тлинова гражданланы приёмгъа алгъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

27.11.2020 - 09:05

«Муратым пауэрлифтингде дунияда эм кючлюлени санына кириргеди»

Арт жыллада жаш адамла неден да бек спорт бла кюреширге итинедиле, дерге боллукъду. Аланы асламысы спортну кюч тюрлюлерин сайлайдыла, уллу жетишимле да болдурадыла. Хабаздан Тетууланы Жамалны жашы Камил да аллай уланларыбызны санынданды. 26-жыллыкъ жаш Россейни спортуну устасыды. Къабарты-Малкъар къырал эл мюлк университетин тауусханды, бусагъатда жарау этгенден тышында, бизнес бла да кюрешеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 
Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

27.11.2020 - 08:19

Китаплада окъугъанларына сейирлик жолоучулукълада тюшюнедиле

Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ дворецини Туризм эм краеведение бёлюмю 1985 жылда ачылгъанды. Андан бери анга башчылыкъны Гумаланы Мазирни жашы Борис этеди. Аны педагогика стажы отуз жылдан асламды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Билим

27.11.2020 - 08:17

«Эски затладан къачмай, жангычылыкъланы алай кийиребиз»

Нальчикде «Успех» деген билим берген ара 2009 жылда ачхан эди сабийлеге бла ата-аналагъа кесини эшиклерин. Бу окъуу учрежденияда, бирси тёрели школладача болмай, окъутуу-юйретиу процесс бир кесек башхаракъ бардырылады. Быллай арала саулай къыралыбызда окъуна алай кёп жокъдула.

Подробности... | Просмотрено: 8
Экономика

27.11.2020 - 08:11

Эл мюлк продукцияны производствосу ёсгенди

Быйыл онбир айгъа Къабарты-Малкъарда эл мюлк производительлени барысы да 39,8 миллиард сом багъасына продукция чыгъаргъандыла. Буруннгу жыл  бла тенглешдиргенде, ол 4,2 процентге кёпдю. Аны бизге Кавказстатны пресс-службасындан билдиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 9
Билим

25.11.2020 - 15:58

Билимге талпындыргъан араланы энчи белгилегендиле

Кёп болмай   Къабарты-Малкъарда «Точка роста» билим бериу араладан тёртюсю РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну сыйлы грамоталарына тийишли болгъандыла. Аланы КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Анзор Езаов бергенди. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

25.11.2020 - 08:18

Чынтты врач, ишин аламат билгенден тышында, адамлагъа да огъурлу кёзден къараргъа тийишлиди

Жюрек аурууланы саны битеу дунияда да ёсе барады, аладан ёлгенлени саны 30 процентден атлайды. Алай аладан сакъланыргъа, болмаса да, къозгъалыуларын азайтыргъа уа амалла бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Маданият

25.11.2020 - 08:17

Жашау а барады…

Мариям юйюнден узакъда окъугъанды. Алай болгъаныны кесини сылтауу да бар эди – ана къарындашы Мухаммат жашайды ара шахарда. Ол чакъыргъанды ары. Къызны аны къолунда тургъаны жапсарып, атасы, анасы уллу жарсыу сынамагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 10

Страницы