27.03.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

25.03.2020, 08:13 - Спорт

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды.

25.03.2020, 08:12 - Жамауат

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла.

25.03.2020, 08:07 - Саулукъ

Бюгюнлюкде битеу дуния коронавирус деген ауруу бла къаты кюреш бардырыудады. Бек уллу терслиг а анга аллындан да тийишли магъана берилмегениндеди дерге боллукъду. Насыпха, шёндю аны бла байламлы ахшы атламла бардыла. Сёз ючюн, Къытайда бу аууруудан къыйналгъанла жокъну орунунда болгъанлары себепли, ахыр больница жабылгъанды.

25.03.2020, 08:06 - Спорт

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат белгилегеннге кёре, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу - адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады.

25.03.2020, 08:06 - Билим

Бир ненча жылны Тырныауузда Отарланы Керим атлы  1-чи номерли лицейде ишин бардырып тургъан «Энчи сабий» ресурс арада саулукъларында аутизм халлы заранлары болгъан сабийлеге деп адаптив къауум къуралгъанды.  Аны ачылыуу район администрацияны, медицина, билим бериу, социал махкемелени келечилери къатышып бардырылгъанды.

25.03.2020, 08:05 - Жамауат

Элбрус районну Быллым элини бла Прохладна шахарны  билим бериу эм маданият махкемелерини ишчи къауумларыны араларында огъурлу шуёхлукъ байламлыкъла къуралгъандыла.  Жыл сайын  ала бир бирлерине къонакъбайлыкъ этедиле, шуёхлукъну, къоншулукъну кючлейдиле.

25.03.2020, 08:01 - Спорт

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда жамауат совет биринчи жыйылыуун бардыргъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

27.03.2020 - 08:19

Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу  коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн  сакъ болургъа чакъырады.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:19

КИМГЕ ДА БОЛУШУРГЪА, КИМГЕ ДА ИГИЛИК ЭТЕРГЕ ИТИННГЕН ТАМАТА

Къабартылы халкъны белгили адамларын санай кетсенг, Борис Мазихов Бесланович ол тизмеге киргенледенди. Аны атын, тукъумун республикада кёпле биледиле. Жаш заманындан да ол жазыу иш бла къаты кюрешип келеди. Хапарла, романла, тамсилле, повестьле, пьесала жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:17

Жауундан сора кюн тиеди

Кёчгюнчюлюкню хатасындан къаллай бир таулу юйюр къайда не болгъаны билинмей къалгъанды. Аладан хар бирини къадары халкъыбызны тарыхын ачыкълагъанчады. Бюгюннгю  хапарыбызда биз Хасанияда жашагъан Тежаланы Блюханы эсгериулерине таянырыкъбыз. Ол кёлю да тола, алай ушакъ эте эди…

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:12

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай Аллахуталаны аллында ол уллу гюняхладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 5
27.03.2020 - 08:11

«Жууукъларыбыз, къоншуларыбыз, эллилерибиз бизге ышаннганларын ангылап ишлегенбиз»

Холамханланы Анатолий  Къашхатауда от тюшюуге къажау 8-чи номерли  бёлюмде  30 жылдан аслам ишлеп, адамланы жанларын, саулукъларын сакълагъанды, ырысхыларын къутхаргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
27.03.2020 - 08:11

Волонтёрла болушлукъ тапдырлыкъдыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери  волонтёрла бла тюбешиу бардыргъандыла эмда  коронавирус  ауруу  жайылыргъа къоркъуулу кезиуде кеслери жашагъан абаданлагъа  бла сакъатлагъа болушлукъ тапдырыргъа   юйретгендиле.  Тюбешиуде республикада  «Саулукъ сакълау» пр

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:12

Къачан эм къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:08

Насыплы адам къаллайды?

Адам улуну бу дунияда эм биринчи мураты, умуту, жюрек талпыныуу насыплы болургъады. Аны алайлыгъын чертип, 2012 жылда ООН Насыпны халкъла аралы кюнюн тохташдыргъанды. Андан бери март айда ол байрам белгиленип келеди. Аны бла байламлы биз да бир къауум адамгъа бу сорууну бергенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Право

05.03.2020 - 08:25

Ишчини урунуу борчларын аны ыразылыгъы болмай тюрлендирирге жарамайды

Россейни Конституциялы сюдю РФ-ни Урунуу кодексини 370-чи статьясыны 5-чи эм 6-чы кесеклери Конституциягъа келишгенлерин бла къалгъанларын сюзгенди. Ол жаны бла тарыгъыуну сюдге  профсоюзланы   урунууну праволу инспектору А.Хмелевскихден келгенди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

05.03.2020 - 08:20

Ууну жашырын жерде букъдургъан кезиуде тутулгъанды

Полициячыла наркотикле сатханына ишекли тиширыуну тутхандыла. Ол къоншу региондан КъМР-ге ууну жашырын жерлеге букъдурур мурат бла келгени тохташдырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

05.03.2020 - 08:15

Аманлыкъланы ауурлукъларын букъдуруу шартла кёбейгендиле

КъМР-ни прокуратурасында праволу статистика, информация технологияла эм информацияны къоруулау бёлюмюню былтыр ишини эсеплери чыгъарылгъандыла. Анга аталгъан кенгешни надзор ведомствону башчысыны орунбасары Юрий Лаврешин бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

05.03.2020 - 08:10

Энергетикле суула кётюрюлюр кезиуге хазырдыла

Жаз башында эмда жайда  суула кётюрюлген кезиуледе хайырланыучуланы ток бла ышаннгылы жалчытыугъа «Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде энчи магъана бериледи.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

05.03.2020 - 08:05

Жангы автовокзалла ток сетьлеге къошулгъандыла

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, Нальчикге кирген жерде ишленнген жангы «Северный» автовокзал кёп болмай ток сетьлеге къошулгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

05.03.2020 - 08:00

Элбрусда кёпюрлени жангыртадыла

КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича,  быйылны ахырына   Элбрусда энтта да эки кёпюр жангыртыллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

04.03.2020 - 08:19

Буруннгулу байрамла, ала бла байламлы тепсеуле, таурухла, ийнаныула

Аймуш – къойланы бла  сюрюучюлени жакъчысы, аланы аурууладан, таулада таш тюшюуледен, желледен, ёлетден, жыртхыч жаныуарладан эм уручуладан, мал тёлюню саулай сакълагъан эмда къойчулагъа не жаны бла да болушхан тейри.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

04.03.2020 - 08:19

Кючлю жюрекли адамны алдаусуз ышанлары

 
Жыл сайын бизни къыралда жюреклери ауруп 1,3 миллион адам ауушады. Ол а бир область араны халкъы чакълы бирчады. Аны ючюн  жюрек, тамырла ауруп башлагъанларын кёргюзтген шартлагъа сакъ болургъа керекди. 
Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

04.03.2020 - 08:19

Дыгаласлы парий

Эки ай чакълы озгъан болур эди мен къоншум Ахматха бармай тургъанлы. Эрттен бла эртте ишге кетеме, юйге да кечирек келирге тюшеди, арыгъан кибик да этесе. Эриннгенлик да болур, сора бюгюн къалгъанлыкъгъа, тамбла барырма деп болжалгъа саласа.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

04.03.2020 - 08:17

Ялтада конференцияны къоркъуусузлугъун жалчытыугъа бизни жерлешибиз да къатышханды

Т.К.Мальбахов атлы къырал миллет библиотекада Ялтада болгъан конференцияны 75-жыллыгъына аталгъан уллу жыйылыу ётгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

04.03.2020 - 08:17

Тилекле эшитилмеген, жууапла табылмагъан жылла

Кёчгюнчюлюк… Аны ачылыгъын мингле бла инсанлагъа сынатханла 1944 жылда 17 мартда къысха заманны ичинде жангы бёлюм къурагъан эдиле. Ол къауумгъа киргенлени борчлары кёчюрюлгенлеге контроль этиу эм аланы иш бла жалчытыу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 28
Саулукъ

04.03.2020 - 08:17

Жашырын ичгичилик – жашаугъа къоркъуу

Россейни Саулукъ сакълау министерствосуну баш наркологу Евгений Брюн айтханнга кёре, къыралда ичгичилени саны 30 процентге жетеди. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

04.03.2020 - 08:12

Фахмулу кесаматчы, культуролог, алим

Орусбийланы Фатиманы малкъар культурада жери энчиди. Ол сёзню музыканыча эшитиучю эди. Атасыны юсюнден материал жазгъанымда: «Жырча эшитдим битеу тизгинлеринги», - деген эди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

04.03.2020 - 08:11

Фашист авиацияны 34 чабыуулуна къажау сермешген таулу разведчик

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

04.03.2020 - 08:11

Мен Черек жагъада ойнай тургъанда…

Талай жыл мындан алгъа бу  хапарны бизге Баккуланы Татаркъан жазып жиберген эди. Ол алгъа Бабугентде, артда уа Хасанияда жашап тургъанды. Къолдан уста адам болуп, хунери, адеплилиги бла да кесин кёплеге танытханды. Жарсыугъа, алгъаракълада дуниясын алышханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

28.02.2020 - 08:15

Жарашдырыучу производство ёсгенди, аш-азыкъ чыгъарыу азайгъанды

Къырал статистиканы федерал службасыны Шимал-Кавказ федерал округда управлениясы билдиргеннге кёре, Къабарты-Малкъарда промышленный производствону индекси  2019 жылда 2018 жыл бла тенглешдиргенде 109,7 процентни тутханды.  

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы