27.03.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

25.03.2020, 08:13 - Спорт

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды.

25.03.2020, 08:12 - Жамауат

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла.

25.03.2020, 08:07 - Саулукъ

Бюгюнлюкде битеу дуния коронавирус деген ауруу бла къаты кюреш бардырыудады. Бек уллу терслиг а анга аллындан да тийишли магъана берилмегениндеди дерге боллукъду. Насыпха, шёндю аны бла байламлы ахшы атламла бардыла. Сёз ючюн, Къытайда бу аууруудан къыйналгъанла жокъну орунунда болгъанлары себепли, ахыр больница жабылгъанды.

25.03.2020, 08:06 - Спорт

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат белгилегеннге кёре, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу - адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады.

25.03.2020, 08:06 - Билим

Бир ненча жылны Тырныауузда Отарланы Керим атлы  1-чи номерли лицейде ишин бардырып тургъан «Энчи сабий» ресурс арада саулукъларында аутизм халлы заранлары болгъан сабийлеге деп адаптив къауум къуралгъанды.  Аны ачылыуу район администрацияны, медицина, билим бериу, социал махкемелени келечилери къатышып бардырылгъанды.

25.03.2020, 08:05 - Жамауат

Элбрус районну Быллым элини бла Прохладна шахарны  билим бериу эм маданият махкемелерини ишчи къауумларыны араларында огъурлу шуёхлукъ байламлыкъла къуралгъандыла.  Жыл сайын  ала бир бирлерине къонакъбайлыкъ этедиле, шуёхлукъну, къоншулукъну кючлейдиле.

25.03.2020, 08:01 - Спорт

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда жамауат совет биринчи жыйылыуун бардыргъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

27.03.2020 - 08:19

Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу  коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн  сакъ болургъа чакъырады.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:19

КИМГЕ ДА БОЛУШУРГЪА, КИМГЕ ДА ИГИЛИК ЭТЕРГЕ ИТИННГЕН ТАМАТА

Къабартылы халкъны белгили адамларын санай кетсенг, Борис Мазихов Бесланович ол тизмеге киргенледенди. Аны атын, тукъумун республикада кёпле биледиле. Жаш заманындан да ол жазыу иш бла къаты кюрешип келеди. Хапарла, романла, тамсилле, повестьле, пьесала жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:17

Жауундан сора кюн тиеди

Кёчгюнчюлюкню хатасындан къаллай бир таулу юйюр къайда не болгъаны билинмей къалгъанды. Аладан хар бирини къадары халкъыбызны тарыхын ачыкълагъанчады. Бюгюннгю  хапарыбызда биз Хасанияда жашагъан Тежаланы Блюханы эсгериулерине таянырыкъбыз. Ол кёлю да тола, алай ушакъ эте эди…

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:12

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай Аллахуталаны аллында ол уллу гюняхладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 5
27.03.2020 - 08:11

«Жууукъларыбыз, къоншуларыбыз, эллилерибиз бизге ышаннганларын ангылап ишлегенбиз»

Холамханланы Анатолий  Къашхатауда от тюшюуге къажау 8-чи номерли  бёлюмде  30 жылдан аслам ишлеп, адамланы жанларын, саулукъларын сакълагъанды, ырысхыларын къутхаргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
27.03.2020 - 08:11

Волонтёрла болушлукъ тапдырлыкъдыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери  волонтёрла бла тюбешиу бардыргъандыла эмда  коронавирус  ауруу  жайылыргъа къоркъуулу кезиуде кеслери жашагъан абаданлагъа  бла сакъатлагъа болушлукъ тапдырыргъа   юйретгендиле.  Тюбешиуде республикада  «Саулукъ сакълау» пр

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:12

Къачан эм къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:08

Насыплы адам къаллайды?

Адам улуну бу дунияда эм биринчи мураты, умуту, жюрек талпыныуу насыплы болургъады. Аны алайлыгъын чертип, 2012 жылда ООН Насыпны халкъла аралы кюнюн тохташдыргъанды. Андан бери март айда ол байрам белгиленип келеди. Аны бла байламлы биз да бир къауум адамгъа бу сорууну бергенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Саулукъ

21.02.2020 - 08:17

Жаз башы - ёртенлени кезиую

Къабарты-Малкъарда  От тюшюуге къажау-къутхарыу службаны келечилери жыл сайын жаз башында    профилактика  ишни бардырадыла. Аны кезиуюнде  къоркъуусузлукъну  жорукъларына юйретедиле эм эсгертиу буклетле да юлешедиле.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

21.02.2020 - 08:15

Шахарла бла элле айбатланырча

КъМР-ни  Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосуну  жашау журтла жаны бла бёлюмюню таматасы    Астемир Аксоров айтханнга кёре, «Шахарлада 2020 жылда болумну игилендириу» деген республикалы проектни   чеклеринде  39 элде жамауат аслам хайырланнган  33  объектге эм 124 арбазгъа тынгылы ремонт этилликди.

Подробности... | Просмотрено: 12
Саулукъ

21.02.2020 - 08:14

Хакъсыз медицина тинтиулени тизмеси жарашдырылгъанды

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу быйыл  борчлу халда медицина  страхованияны фонду  бла бардырыллыкъ  багъалы  медиуина тинтиулени  тизмесин белгилегенди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Илму

21.02.2020 - 08:13

Жер тюбюню сейир дуниясын тинте

«Космопоиск» битеуроссей илму-тинтиу биригиуню бла жер-жерли спелеологланы бирикген экспедицияларыны чеклеринде Сары-Талада эм узуннга саналгъан «Главный калибр» атлы дорбуннга тюшюу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

21.02.2020 - 08:12

Арбазланы тапландырыугъа аслам эс

Элбрус  районда «Шёндюгю шахар тийрелени къурауну» программасы тири бардырылады, деп билдриледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан. Былтыр анга Тырныаууз шахар, Кёнделен, Быллым эм  Элбрус элле   къатышхандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

21.02.2020 - 08:11

Нальчикни сабий стадиону – эм иги спорт объектлени санында

Москвада спорт мекямланы араларында бардырылгъан «АРЕНА» миллет эришиуню эсеплери чыгъарылгъандыла, анда «Тюз жердеги спорт майданла» деген номинацияда республиканы «Сабий стадиону» экинчи жерни алгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 16
Спорт

21.02.2020 - 08:10

Командабыз финалгъа чыкъгъанды

Воронежни «Согдиана» спорт-маданият арасында Россейни баскетболдан биринчилигини жарым финалыны экинчи кесеги ётдюрюлгенди. Анга Туладан, Вологдадан, Москвадан, Дондагъы Ростовдан 2005 эм андан сора жыллада туугъан къызланы командалары къатышхандыла.  

Подробности... | Просмотрено: 11
Спорт

21.02.2020 - 08:09

Жангы маршрутну хайыры - ишчи жерле бютюн терк айныу

Автомототуризмни битеумиллет ассоциациясыны президенти Сергей Лобарев билдиргеннге кёре, «Элбрусну таурухлары» деген автомобиль турист маршрутну къураргъа белгиленеди. Ол ал кезиуде Шимал Кавказны тёрт регионун – Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, Шимал Осетия-Аланияны бла Ставрополь крайны байларыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

21.02.2020 - 08:08

Адамны териси таза болургъа керекди

Ариу, таза териси болгъан адамны кёрсенг, сукъланнган этесе. Адамны саулугъу терисине кёреди деп, эштада, бош айтыла болмаз. Аны юсюнденди бюгюн Тери–венерология диспансерни дерматолог - венерологу  Л. X. Пшуков бла бизни ушагъыбыз.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

21.02.2020 - 08:07

Кийизлеге биринчи устала

Малкъар халкъны жашауунда малчылыкъ эм андан алыннган продукция не заманда да бек уллу магъананы тутханды. Башха тюрк миллетлеча, бизни ата-бабаларыбыз да къойну  жюнюн болмагъанча аламат хайырланнгандыла. Ол санда кийизле да ургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Билим

21.02.2020 - 08:06

Бир къырал экзаменлени быйылгъы заман болжаллары

Россейде Бир къырал экзамен тохташдырылгъанлы бери окъуу жылны бу кезиуюнде окъуна бериллик сынауланы расписаниялары къуралады. Алай бла ЕГЭ-лени, ОГЭ-лени да къачан берилликлери белгили болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

21.02.2020 - 08:06

Къарачай-малкъар тилни фразеология сёзлюгюнден

Жарашууланы Зайнаф, Чыпчыкъланы Къоналийни къызы, жарашдыргъан къарачай-малкъар тилни ангылатма фразеология сёзлюгюн андан  ары басмалайбыз. Сёзлюк къарачай-малкъар тилни шатык, ётгюр, сезимли айтылыуларын билирге сюйген халкъ асламлагъа, тил илмуну усталарына, жазыучулагъа, журналистлеге, басмада, радиода, телевиденияда ишлегенлеге уллу себеплик этери баямды.
Алайды да, газет окъуучуларыбызны аланы бир къаууму бла шагъырей этерге сюебиз.

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

21.02.2020 - 08:05

Хар жашау болумну кесини энчи тёрели тепсеую

Бу жол аналыкъны тепсеую «Байрымны» бла  элияны тепсеую «Шибиляны» юслеринден Къудайланы Мухтарны жазгъанларына кёре хапарлайбыз. «Байрым неда Мариям»  къарачай-малкъар мифологияда кенг жайылгъан сыфатды.  Байрым аналыкъны жакъчысыды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

21.02.2020 - 08:04

Осал къылыкъгъа къажау - бирден сюелирге

Бу кюнледе «Акрополь» маданият эмда солуу юйде наркоманиягъа къажау кюрешге аталып конференция болгъанды. Анда республиканы школларында, профессионал билим берген энчи эмда бийик окъуу юйлеринде бу ууну жайылмазыны амаллары сюзюлгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

21.02.2020 - 08:02

Бек сыйлы аскер саугъа

 Аскер Къызыл Байракъны ордени (орден Боевого Красного знамени) 1918 жылда,граждан уруш къызыу бара тургъан заманда, тохташдырылгъанды. 1924 жылны 1 августунда  СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы бла уа андан «аскер» деген сёз кетерилип, ол Къызыл Байракъны ордени болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

21.02.2020 - 08:01

Республиканы аш-азыкъ продукциясы - Эмиратлада

Бу кюнледе Бирлешген Арап Эмиратлада (ОАЭ) аш-азыкъны эмда къонакъ юйлеге бла ашханалагъа оборудованияны GulFood 2020 деген 25-чи халкъла аралы кёрмючю башланнганды. Ол кеси да «Аш-азыкъны магъанасын жангыдан тергеу» деген чакъырыу бла бардырылады. Анга къатышханланы бла къонакъланы шёндюгю амалла бла шагъырейленирге, ашланы татыуларын да кёрюрге, белгили специалистле эм экспертле бла ушакъ этерге онглары боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы