20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


Уллайгъанлагъа уллу хурмет бла

Алгъаракъда «Эльбрусоид» фонд, жангы жылгъа жоралап, «Ниети тазаны иши ахшы» деген ат бла жандауурлукъ акция бардыргъанды. Алай бла жаш тёлюню уллайгъанланы жарсыуларына эс бурургъа, алагъа сакъ болургъа чакъыргъандыла. Анга жыйырмадан аслам волонтёр къатышханды.

Эллиге жууукъ вопросха къаралгъанды

Жангы жылгъы солуудан сора КъМР-ни Парламентини президиумуну биринчи жыйылыуу болгъанды. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. Жыйылыуну ача, ол коллегаларын байрам бла алгъышлагъанды. Ол кюн повестка уа кенг болгъанды – депутатла 48 вопросну сюзгендиле. Ол санда бир-бир республикалы законлагъа тюзетиуле кийирилгендиле.

Бирлешип, айырыулада законлукъну жалчытырыкъдыла

КъМР-ни Жамауат палатасы республиканы  коммерциялы болмагъан 20 жамауат организациясы (НКО) бла РФ-ни Президентине айырыула баргъан кезиуде бирге ишлеуню эм жамауат къараучуланы хазырлауда байламлыкъла жюрютюуню юсюнден келишим тауусханды, деп билдиргендиле палатаны пресс-службасындан.

Партия Владимир Путин жанлылагъа къол салдырыргъа деп кесини майданларын береди

Партияны  Генеральный советини секретары Андрей Турчак бу органны президиумуну жыйылыуунда «Единая Россия»  Владимир Путин жанлылагъа къол салдырыуну кюнюн 14 январьда бардырыуну юсюнден волонтёрланы тилеклерин къабыл кёргенин билдиргенди.

Рынокда сураллыкъ проектле жарашдырадыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал  университетде студентле «От Идеи к Продукту» деген  форумда кёргюзтюлген проектлерини презентациясын бардыргъандыла.    

Ахшы адетлерибизге къоркъуу чыгъыпмы къалды?

Алгъаракъда газетибизни дайым окъуп тургъан Гайыланы Аскербий сёлешип: «Тойда жетмишжыллыкъ киши, къурманлыкъ къой башны юлешген кезиуде, аны къулагъын стол таматагъа бергенди. Абаданла окъуна ол  ариу  жоругъубузну  унутуп барадыла. Аны тюзю къалай болгъаныны юсюнден жазсагъыз эди», - деп тилейди.

Сейирлик жерлерибиз бизге, келгенлеге да зауукълукъ берип турурча

Заповедниклени кюнюн белгилеу бла байламлы Минги тауну этеклеринде Миллет паркны юсюнден да айтыргъа сюебиз. Аны къураргъа деп РСФСР-ни Правительствосу 1986 жылда 22 сентябрьде оноу этген эди. Мураты уа – мындагъы сейирлик табийгъатны сакълау, альпинизмни эм туризмни айнытыу эди.

Ипотека алабыз да, жаяу жюрюйбюз

Доллар еврогъа жууукълашырыкъды
Иш хакъ сомла бла тёленнгенде, сатыу-алыу да ала бла этилгенде, тыш къыралланы ахчаларыны къыйматлары тюрлене баргъанларына артыкъ къайгъырыр кереклиси жокъду деп не бек айтып турсакъ да, бизни гражданларыбызны асламысы сом кючлюрек болса сезедиле жюрек ырахатлыкъны.

Саулукъ, тирилик, ырахатлыкъ тежейбиз!

КъМР-ни Жамауат палатасыны Социал политика эмда саулукъ сакълау жаны бла комиссиясыны таматасы Шихабахов Мухамед Хабасовични  75-жыллыкъ юбилейи бла жюрегибизден къызыу алгъышлайбыз. Сизни бай урунуу эмда жашау сынауугъуз, хар буюрулгъан ишге  жууаплы кёзден къарагъаныгъыз кёп магъаналы борчланы толтурургъа себеплик этедиле.

Мамыр жашауубузну къоруулагъан жигитлеге - ёмюрлюк махтау эмда хурмет

Уллу Ата журт урушну ал кюнлеринден окъуна Къабарты-Малкъарны промышленный предприятиялары аскер продукцияны чыгъарып башлайдыла. Заводлада, фабрикалада минала, гранатла, самолётлагъа керекли  фанера, аскер кийимле эм кёп башха затла этедиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS