22.05.2020, 12:41 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

20.05.2020, 08:02 - Право

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

20.05.2020, 08:01 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

20.05.2020, 08:00 - Право

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа  регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин? Бир-бир экспертле бизни жашау журтларыбызгъа къоркъуу тюшюп турады  деп нек айтадыла?

15.05.2020, 08:17 - Экономика

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

08.05.2020, 08:13 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

08.05.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

08.05.2020, 08:11 - Жангылыкъла

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.05.2020 - 08:05

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 3
22.05.2020 - 08:00

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
20.05.2020 - 12:33

КЪОБУЗ

Халимат къобузчу болгъанды. Ол аллай къобузчу болгъанды – элни ауузунда къалгъан, къобузну, ойнатхан угъай, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жалан бизни элни жамауатын угъай, къоншу эллени да тынгылатхан.

Подробности... | Просмотрено: 10
15.05.2020 - 17:52

Къадар кече тилек этген адамны гюняхлары кечилирле

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай бошалыргъа бир ненча кюн къалгъанды. Бу айны ахыр кюнлери бла кечелери уа исламда бютюнда магъаналыдыла. Аны юсюнден бизге «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, «Аль-Азхар» университени выпускниги Аккайланы Хасим былай айтханды:

Подробности... | Просмотрено: 15
15.05.2020 - 17:50

«Байрам кюн жарлылагъа садакъа тилетмегиз»

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясындан бизге билдиргенлерине кёре, быйыл фитир садакъаны ёлчеми   100 сомда тохташдырылгъанды. Рамазан айны ахырында къолайсызлагъа садакъа бериу тёре къайдан чыкъгъаныны   юсюнден    «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим былай ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
15.05.2020 - 08:12

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
15.05.2020 - 08:12

Бир миллион долларгъа тийишли болгъан математик Перельман жарлы некди?

«Жер башында эм белгили математикледен бири, ачыкъ айтханда башын жарлылыкъ бла жангызлыкъ къысып, жашауу ёчюлюп  барады».  Санкт-Петербургда жашагъан биреуленни ол сёзлери кёплени сагъайтханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.05.2020 - 17:47

Гаджетлени юсюнден энтта бир кере

Сотовый телефонсуз жашау

АБШ-да къырал школлада  гаджетле  кенг жайыла баргъан заманда, байла   юйлеринде аланы  жюрютюуге чек саладыла
Америкалы психологла айтханнга кёре, байланы бла жарлыланы сабийлерини араларында башхалыкъла кёпден - кёп эслене барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

15.04.2020 - 08:17

Тыш къыралладан адамланы ишге ала эсегиз

Тыш къыралладан келгенлени эм гражданстволары болмагъан адамланы иш бла жалчытхан организацияла аланы кеслерине урунургъа алгъанда, борчлу халда страхование этиу системада эсепге тюшюрюрге керекдиле.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

15.04.2020 - 08:17

Бызынгыгъа баргъан жолну жангыртыу тохтаусуз барады

Бабугентден Бызынгы таба баргъан жолда жангыртыу ишле андан ары барадыла. Къабарты-Малкъарны жол мюлк Управлениясындан билдиргенлерине кёре, бу кюнледе подряд организацияны келечилери аны 4-12 километрлик кесегинде эски бурууланы кетериу бла кюрешедиле.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

15.04.2020 - 08:17

«Муратым пауэрлифтингде дунияда эм кючлюлени санына кириргеди»

Арт жыллада жаш адамла неден да бек спорт бла кюреширге итинедиле дерге боллукъду. Аланы асламысы спортну кюч тюрлюлерин сайлайдыла, уллу жетишимле да болдурадыла. Хабаздан Тетууланы Жамалны жашы Камил да аллай уланларыбызны санынданды. 26-жыллыкъ жаш Россейни спортуну устасыды. Къабарты-Малкъар къырал эл мюлк университетин тауусханды, бусагъатда жарау этгенден тышында, бизнес бла да кюрешеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 
Подробности... | Просмотрено: 8
Экономика

15.04.2020 - 08:12

Жерле нек тозурайдыла?

Жер къайда да эм магъаналы табийгъат байлыкъгъа саналады. Эл мюлкде производствону эмда адамны жашау болумуну экономиканы жаны бла мурдору да олду.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

15.04.2020 - 08:12

Жукъларгъа ашыгъып!

Саулукъ сакълауну битеудуния организациясы адамны саулугъун белгилеген сылтаулагъа татлы жукъуну да къошханды. «Аны юсюнден Гиппократ да билгенди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Экономика

15.04.2020 - 08:11

Терек сатып алырдан алгъа нени билирге тийишлиди

Россельхознадзорну КъМР-де эм Шимал Осетия-Алания Республикада бёлюмюню специалистлери айтханнга кёре, жангы терекчиклени жаз башында эмда кюз артында орнатыргъа болады. Аны себепли аланы,  гюллени эмда айбатлы битимлени, сора дагъыда наныкъ зыгытланы урлукъларын сатыу да ма ол заманлада тири барады.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

10.04.2020 - 08:45

Дарман салыу хайырлымыды огъесе хаталымыды?

Бусагъатда сабийлерине ахырысы бла да дарман салыргъа эркинлик бермеген ата-аналаны саны ёсюп барады. Кимди тюз: салдыртханламы  огъесе аны терсге санагъанламы? Аны юсюнден Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны терапевти Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 11
Тарых

10.04.2020 - 08:40

Хыянатсыз аманат

Эллерибизде Уллу Ата журт урушда туугъан жерлерин фашистледен къоруулай жан бергенлеге жораланып ишленнген эсгертмеле бардыла. Биз билмегенликге, аланы хар бирини кесини энчи тарыхы да болур.

Подробности... | Просмотрено: 15
Маданият

10.04.2020 - 08:28

ШАРКЪНЫ БЛА БАТЫШНЫ БИРЛЕШДИРГЕН СУРАТЛАУ КИНОФИЛЬМ

«Белое солнце пустыни» деген киногъа къарамагъан адам болмаз къыралда, андан тышында да. Бу кюнледе ол экраннга чыкъгъанлы элли жыл болады.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

10.04.2020 - 08:10

Ынналарыбыз къаллай оюнла бла ойнагъандыла?

Газетибизни бетлеринде миллетибизде жюрюп тургъан оюнла бла шагъырей этиуню андан ары бардырабыз. Басмаланнган материалла эр киши оюнланы юслеринден болгъанларын эслеген болурсуз. Бу жол а къыз тиширыула къаллай оюнла бла жубанып тургъанларын ачыкъларыкъбыз.

Подробности... | Просмотрено: 15
Тарых

08.04.2020 - 16:35

Политрукну дерслери

Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу, суратлау сёзню устасы Гуртуланы Берт  1941-1942 жыллада Краснодарда миномёт-пулемёт училищеде курсантланы окъутуп тургъанды. Бертни политикадан дерслерине тынгылагъанланы араларында бизни жерли жашла да болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Тарых

08.04.2020 - 08:10

Басхан тау жамауат

Бахсан тау жамауат  Бахсан сууну жагъасында орналгъанды, аны  къыбыладан къоншусу Сванетияды, шималдан – Къабарты, кюнбатышдан -  Чегем, кюнчыгъышдан – Къарачай. Аны тарыхыны юсюнден философия илмуланы кандидаты Жангуразланы Мухаммат тинтиуле бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 12
Тарых

08.04.2020 - 08:09

Миллет тутушууну жорукълары бла амаллары

Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат къарачайлы къалам къарындашы Байрамкъулланы Хамит бла биригип жарашдыргъан «Къарачай-малкъар халкъ оюнла» деген аламат китапны магъанасы бюгюнлюкде бек уллуду. Миллетде унутулургъа аз къалгъан оюнланы ала соруп, излеп алай жыйышдыргъандыла бизге саугъагъа.

Подробности... | Просмотрено: 14
Маданият

08.04.2020 - 08:09

Жыры барны жолу бар

Алгъаракълада Нальчикде Музыка театрда жаш жырчыбыз Жуболаны Жамалны жашы Жамбулатны «Насып юлюш» деген аты бла биринчи энчи концерти болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 11
Тарых

08.04.2020 - 08:05

Ата журтха - сюймеклик, душманнга - къажаулукъ

Совет аскерни солдатлары бла бирге бизни жерлешлерибиз, Къабарты-Малкъарны махтаулу жашлары, немисли ууучлаучула бла къаты сермешгендиле.  Жер юйчюкледе, индекледе ашыгъышлы жазгъан письмоларында ала Ата журтларын къалай къаты сюйгенлери, аны ючюн жанларын да берирге хазыр болгъанлары сезилип тур

Подробности... | Просмотрено: 9
Илму

08.04.2020 - 08:04

Туугъан элингде къалып, даражалы компаниягъа ишге кирирге, уллу хакъ алыргъа онгла бардыла

ITV/AxxonSoft  халкъла аралы компания «Мен программистме» деген программаны Къабарты-Малкъарда толтургъанлы ючюнчю жыл барады. Проектни башламчысы эмда информация технологиялада къоркъуусузлукъну жалчытыу видео системала бла кюрешген  фирманы таматасы Алтууланы Муратды.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы