16.04.2021, 18:28 - Жангылыкъла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы  281,9 минг гектар  чакълы бирине  урлукъ салынырыкъды, ол  былтырны кёрюмдюлерине келишеди.

16.04.2021, 18:26 - Жангылыкъла

Бу кюнледе Чегем районда эки айлыкъ экология акция башланнганды. Аны чеклеринде саулай  муниципалитетде санитар болум  игилендирилликди  эм тёгерек-башны жашиллендир  мадар да этилликди.

16.04.2021, 17:36 - Жамауат

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды. Ары къонакъгъа КъМКъУ-ну  педагогика эм методика жаны бла билим берген институтнда ишлеген  психология илмуланы  кандидаты  Ногерланы Татууну къызы   Мариямны башчылыгъында  биринчи, экинчи, ючюнчю курсланы студентлери  келгендиле.

14.04.2021, 15:23 - Маданият

Нальчикде  Маданият фондда  эбизелени  «Риони»  миллет  биригиулери белгили гюржюлю суратчы Элена Мухуташкилини 90-жыллыгъына жораланнган жыйылыу къурагъанды. Анга къатышханлагъа  «Элико» деген документли фильм да кёргюзтюлгенди.   

14.04.2021, 15:10 - Жамауат

Быйыл Къабарты-Малкъарда  8,5 минг гектар чакълы  сугъарылгъан жерле жарашдырыллыкъдыла.  Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аладан 4,7 минг гектар «АПК-ны продукциясыны экспорту» федерал проектни эм 3,8 минг гектар а  «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла ишленирикдиле.  Сагъынылгъан жуму

14.04.2021, 15:00 - Жамауат

 Россейни Эл мюлк министерствосуну   программасына  кёре,  Къабарты-Малкъарда Гитче эм орта предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан  банкны бёлюмю  «Кабардинские яблоки» инвестициялы  проектге   245,9 миллион  сом льготалы ёнкюч бергенди.  Андан гарантия бла 147 миллион сомну  «Корпорации МСП»  эм    «Гарантийный фонд КБР»  25 миллион  бергендиле, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.

09.04.2021, 16:30 - Жамауат

Ачыкъ эшиклени кюнюнде Майский шахарны мектеплерини окъуучулары алтынчы номерли от ёчюлтюу-къутхарыу службада болгъандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

16.04.2021 - 18:25

«МЕН БИЙЧЕ БОЛСАМ…»

Олтура эдиле юч эгеч, таматалары – халы ийире, ортанчылары – къумач согъа, гитчечиклери уа – гинжи ойнай.

Тамата эгеч  айта эди:

– Мен бийче болсам…

Ортанчы эгеч айта эди:

– Мен бийче болсам…

Кичи эгеч, аладан кёргенни эте, айта эди:

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 18:18

УНУТМА

Кюн – къызыл суу ичирилген алтын топ, юй гаккыны сарысы кибик, билмей тургъанлай чыгъып къалды тауну башына. Энди ол андан тёнгересе, суугъа тюшерикди. Суу а узакъгъа барады, ашыгъып. Алыр да кесини къоюнуна, къызыл суу ичирилген алтын топну узакъгъа элтир.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:59

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу – 2021

 Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:48

Электрокючню чыгъарыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарны отлукъ-энергетика комплексинде былтыр 538,8 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъарылгъанды. Ол санда 529,6 миллионну ГЭС-ле бергендиле. Белгилеп айтханда, биринчи кёрюмдю республикада хайырланылгъан токну ючден бири болады.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:47

Къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла. Алай биз субайлыкъны, чырайлыкъны багъалагъан эсек, тюрлю-тюрлю ёмюрледе уа ариулукъну белгилеген шартла дайым тюрлене тургъандыла. Аны ючюн къайсы ёмюрледе къаллай къызла ариугъа саналгъанларына бир къарайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.04.2021 - 17:38

Ораза – табыныуну, ийманны эшиклери

13 апрельде Рамазан ай башланнганды

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:36

Магъаналы тюбешиу, хайырлы ушакъ

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
16.04.2021 - 17:32

Сабийлеге, кесибизге да ийнанайыкъ, болгъан затыбыз ючюн ыразы бола да билейик

Бусагъатда барыбызгъа да къыйын кезиудю десек, ётюрюк болмаз. Быллай заманлада адам кесин къалай кёллендираллыкъды?  Кюч – къарыу къайда излерге керекди?Аны юсюнден Жангы Малкъарны орта школуну устазы, психолог Хочуланы Маляш бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 1
14.04.2021 - 15:30

Мындан ары да алып, окъуп турурча

Жазылыу – 2021

 Багъалы шуёхла!

Подробности... | Просмотрено: 3
14.04.2021 - 15:27

Гитчелени сыфатларына кёре эришдириу психикаларында осал тюрлениулеге келтиреди

Ариулукъгъа итиниу тиширыуну къанындады, даулашлы болса да, сыфатха багъа бичерге жамауат къачан да сюйгенди. Бек биринчи, дунияны эм ариу къызын 130-дан аслам жыл мындан алгъа Бельгияда сайлагъандыла. Телевидение жайылгъаны бла чырайлыкъны эришиулерине бютюн кёп эс бурулуп башлагъанды. Абадан адамланы араларында бу тёрени ангыларгъа боллукъ эсе да, эм ариу сабийни айырыу а къужур кёрюнеди. Болсада  аллай эришиуле дайым бардырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 5

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Экономика

12.03.2021 - 16:12

Патентлени – жангы жорукъла бла

Энчи предприниматель патент алырча, заявленияны жангы формада берирге керекди. Онбиринчи январьда кийирилген тюрлениулеге кёре, энди инсаннга анда къайда жашагъанын неда къайда тургъанын билдирирге кереклиси жокъду, дегендиле Федерал налог службаны КъМР-де Управлениясында.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

12.03.2021 - 16:10

Кофе – беш ауруудан дарман

Гарвардны экспертлери кофе беш ауруудан сакъланыргъа болушханын ачыкълагъандыла. Алагъа бир къарайыкъ.

 1. Бауурну циррозу.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

12.03.2021 - 11:56

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу - 2021
Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

12.03.2021 - 08:18

Африканы узунбоюн жаныуары

Дунияны башында бек ариу жаныуарладан бири - жирафды. Кеси да жаланда Африкада тюбейди. Эки къауумгъа (тукъумгъа) юлешинедиле: керти жирафлагъа эм окапи  жирафлагьа. Керти жирафланы, орталыкъ эсеп бла алгъанда, бийикликлери 5-6 метр, ауурлукълары уа 1500 килограмм боладыла, 1800  килограмм ауурлукълары болгъанла да тюбейдиле. Быланы башха жаныуарладан  айырмалылыкълары: къылыкъсыз узун боюнлары эм арт аякъларындан эсе ал аякъларыны узун болгъанлары, ариу къолан терилеридиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Саулукъ

12.03.2021 - 08:15

Жаш эм саулукълу болуп турургъа сюе эсегиз

Сарымсах сууукъдан, гриппден ауругъанлагъа, жюреклери, къан тамырлары къыйнагъанлагъа жарагъанын илму тохташдыргъанды. Эштада, аны онкологиягъа къажау кючю да болур. Базыкъ чегиде болуучу тюрлюсюне къажаулугъу тинтилгенди артыкъ да бек. Север Каролинаны университетини алимлери бардыргъан тинтиуле ачыкълагъанларына кёре, сарымсахны сюйгенледе ракны ол тюрлюсюнден ауругъанла, башхала да иги кесек азайгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

12.03.2021 - 08:05

Ахчаны жюрютюуню юсюнден билим

Россейни Банкы финанс окъуулулукъну юсюнден аудиолекцияла жарашдыргъанды. Анда ахчаны жюрютюуню, финанс жумушланы юсюнден бла айтылады. Жыйырма лекцияда гражданла тийишли рынокга къалай къатышханларыны, хыйлачылагъа сакъ болургъа кереклисини, кредитлени, займланы, банк карточкаланы, финанс пирамидаланы, ломбардланы, хайырланыучуланы эркинликлерини эмда кёп башха  затланы юсюнден айтылады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

10.03.2021 - 21:20

Къарачай-малкъар адабиятны айтхылы чыгъармаларындан бири

Быйыл мартда КъМАССР-ни халкъ поэти, республиканы мектеплерини сыйлы устазы, этнограф эмда фольклорчу Шахмырзаланы Османны жашы Саид туугъанлы 135 жыл толады.

Подробности... | Просмотрено: 18
Саулукъ

10.03.2021 - 21:10

Азыкъны тюз ашау кёп ауруудан къутулурча амалды

Немисли алимле къозланы бизни ракдан къорууларча кючлери болгъанын ачыкълагъандыла. Бу аурууну чыкъмазлыгъына себеплик этген кёп башха продуктла да бардыла. Аны юсюнден «Аргументы и факты» газетде сейир материал басмаланнганды. Биз да окъуучуларыбызны аны бла шагъырейлендирирге излегенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

10.03.2021 - 17:58

Бек уллу къанатлыны энчиликлерини юсюнден

Страусла дунияны башында бек уллу къанатлылагъа саналадыла. Къанатлыла эселе да, асыры ауурдан, учалмайдыла. Кеслери да тёрт тукъумгъа юлешинедиле. Бек уллулары африкалы страусладыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

10.03.2021 - 17:45

Чынтты врач ишин аламат билгенден тышында, адамлагъа да огъурлу кёзден къараргъа тийишлиди

Жюрек аурууланы саны битеу дунияда да ёсе барады, аладан ёлгенлени саны 30 процентден атлайды. Алай аладан сакъланыргъа, болмаса да, къозгъалыуларын азайтыргъа уа амалла бардыла.

 

Подробности... | Просмотрено: 9
Право

10.03.2021 - 17:30

Авариягъа юч машина бирден тюшгендиле

Къырал автоинспекторла «Кавказ» федерал трассада жол-транспорт болумну сылтауларын тинтедиле.  7 мартда эрттенликде 5 сагъатда «Кавказ» федерал трассада (Пятигорск шахарны жаны бла) юч машина къагъышхандыла – «Тойота-Камри», «ГАЗ-2818» эмда «Хёндай-Солярис».

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

10.03.2021 - 17:28

Низамлыкъны жалчытыуда жамауат болушлукъ

Къырал автоинспекторла жол-транспорт болумланы профилактикасы жаны бла бардыргъан мадарланы хайырындан ауур аварияланы саны азайгъанын белгилерчады.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

10.03.2021 - 17:22

Ырхы келтирген ташла – бушуу ишлени эсгертмелери

Огъары Чегемде Къайсынны ата юйюне баргъанла, алайдагъы ариу табийгъатха къарайдыла, сейир-тамашагъа къаладыла. Мекямны кюнчыгъыш жанында уа тик къая сюеледи. Аны тёппесинде уа, адамла келтирип салгъанча, бир къауум уллу таш  барды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Право

10.03.2021 - 17:14

«Ариу юйюр къураялсанг, жашауунгда иги ишле этип, тюз ыз къоялсанг, адетли, билимли сабийле ёсдюрсенг – андан уллу насып жокъду»

1 мартда РФ-ни МВД-сыны эксперт-криминалист службасы къуралгъанды

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

10.03.2021 - 17:11

Битимлени тауча атлары эм аланы хайырлылыкълары

Бийиклиги 10-30 сантиметрге жетген, сабагъы тюз ёрге ёсген кырдык маталлы битимди. Тамырлары жан-жанына жайыладыла. Алагъа жууукъ ёсген чапыракълары жумуртха формалыдыла.

Подробности... | Просмотрено: 13
Право

10.03.2021 - 17:05

Фатарны саугъагъа бериу жорукъланы юсюнден

Бизни законодательствогъа тийишлиликде  мюлкню иеси  аны къалай сюйсе да хайырланыргъа эркинди. Ол законнга къажау иш болмасын ансы, сюйсе аны сатаргъа, биреуню атына кёчюрюрге, саугъагъа берирге, абериге алышындырыргъа да боллукъду. Аланы къайсысы этилсе да, жеринден тепдирилмеген мюлкню Бирикген къырал реестринде (ЕГРН) аны юсюнден белги салынады.

Подробности... | Просмотрено: 9

Страницы