17.07.2019, 09:55 - Жангылыкъла

КъМР-ни Экономиканы  айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Демография» миллет проетни чеклеринде Къабарты-Малкъарда беш регион проект бардырылады. 

17.07.2019, 09:50 - Саулукъ

Долинскдеги "Вершина" санаторийни жай айлада   сабийле бийлейдиле. Къалын ёсген тереклени, юлкюлени  ичлеринде бу кёп къатлы  мекямны анга  жууукълашхынчы кёраллыкъ да тюйюлсе. Биз баргъанда,  жашчыкъла бла къызчыкъла экинчи сменни  къууанчлы халда жабылыууна хазырлана тура эдиле. 

17.07.2019, 09:48 - Жангылыкъла

Белгилисича, Къабарты-Малкъарда «Демография» деген миллет проектни чеклеринде эки айдан башлап юч  жылларына дери   сабийлени къошакъ халда жерле бла жалчытырча къыстау  садикле ишленедиле эм ясли къауумла къураладыла.  Кёп болмай  Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) республикада   бёлюмюню  келечилери аланы онтогъузусунда  болум   бла шагъырейленн

17.07.2019, 09:45 - Билим

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетге  документлени алыу къыстау барады. Бу жумуш бла кюрешгенле айтханнга кёре, быйыл мында окъургъа сюйгенле  башха жылладан эсе иги да кёпдюле. Республиканы школларын, лицейлерин бошагъанладан сора да,  Ингушетия, Къарачай-Черкес, Чечен, Шимал Осетия-Алания республикаладан да кёпле келедиле.  Документлерин информатикалы технологияла, медицина, стоматология эмда психология, физкультура-спорт   институтлагъа  бергенле асламдыла.

17.07.2019, 09:41 - Маданият

Россейни Уголовный-тюзетиучю службасында къуллукъ этгенлени чыгъармачы коллективлерини 6-чы битеуроссей фестивальларында  хорлагъанла эмда тюрлю-тюрлю номинациялада  лауреатла болгъанла Омскну къырал музыка театрыны сахнасында концерт бергендиле. 

17.07.2019, 09:30 - Право

Ведомствола аралы комиссияны келечилери аманлыкъ этгенлерине ишеклилени эркинликлери къалай сакъланнганларын сюзгендиле. Аны къауумуна уа КъМР-ни Башчысында граждан обществону айнытыу эм адамны эркинликлери жаны бла комиссияны, Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни аппаратыны, КъМР-де Ич ишле министерствону эмда ведомствону  Жамауат советини, прокуратураны,  Жамауат-тинтиу комиссияны келечилери киргендиле. 

17.07.2019, 09:25 - Жангылыкъла

Жай кезиуде   Къабарты-Малкъарны бир-бир эллеринде таза суу азайгъанына жамауатдан   кёп тарыгъыу  эшитирге тюшеди.  Аны бла байламлы кёп болмай «Эхо Кабардино–Балкарии» элледе бу жаны бла болумну билир муратда instаgram  социал сетьде   соруу бардыргъанды.  

17.07.2019, 09:10 - Билим

Узакъ эмда ариу эллерибизден бири – Хабаздан-редакциябызгъа экинчи классны окъуучусу Курданланы Назилядан алгъаракъда келген къагъыт бизге хычыуун тийгенди. Эм алгъа ол миллет газетибизни билип, анга биреуню болушдурмай, кеси жазгъаны бла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

19.07.2019 - 08:19

Ырысхы амалтын жау болдула

Уллу ариу мекям  узакъдан окъуна кёзге  урунады. Тёгерекде, андан сора да, бардыла журтла, алай ол аладан энчиди. Аны жанында да - ашхана. Ол да гитче тюйюлдю. Быллай журтда жашагъан аз  бай тюйюлдю, жарлы адам аллай юй ишлеялмазлыгъы баямды, деп келликди кимни да кёлюне.

Подробности... | Просмотрено: 3
19.07.2019 - 08:19

Кертичилик

Далхат Казийни сюеди деп кимни эсинде бар эди. Бирге ишлегенликге, узакъдан саламлашып кетген болмаса, Казийни къатына жууукъ барып, хазна кёрмез эдинг.  Къыз да анга, башха болмай, бир жууукъ адамынача къарагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
19.07.2019 - 08:19

Адам жашауунда бир мурат салмаса, жюреги сюйген иш табалмаса айнымайды

Биттирланы Азамат муслийманланы арасында белгили жаш адамды. Ол 15 жылында сокъур болгъанды, алай  ол анга Чеченни къырал университетини восток къыралланы тинтиу жаны бла  факультетин  бошаргъа,   Къазанда «Сулейман»  атлы межгитде окъургъа, Чеченде Брайльни методикасына кёре Къуран окъургъа юйретген курсла ачаргъа  чырмамагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
17.07.2019 - 09:15

Кийизлеринде - халкъыбызны адеп-къылыгъы, жашау турмушу

Сабийлигимден бери таныгъан Этезланы- Ёзденланы Нюржан ким да юлгю алырча адамды. Мен аны бла къоншуда  жашагъанма, къызлары бла тенглик жюрютгенме, кёп туз-гыржынын ашагъанма. Кесине да  келин деген болмаса, атын бир заманда айтмагъанбыз,асыры хурмет этгенден.

Подробности... | Просмотрено: 8
17.07.2019 - 09:05

ОСУЯТ

(Болгъан иш) 

Уллу Ата журт уруш башланнганда Айшат  къагъанакъчыкъ эди. Къайдан ангыларыкъ эди ол атасы Керим къазауатны биринчи  жылында окъуна  окъ тийип ёллюгюн. Анасы  Азиза уа... Ариулугъу бла  элде  анга жетген  къыз жокъ эди.  Аны  узун къара эшмелерине кёпле сукъланыр ючюн да къалмагъандыла. Къайры барса да,  анга  машалла демеген  жокъ эди.

Подробности... | Просмотрено: 3
10.07.2019 - 08:16

Бирлик болмаса, къарыусузла къыйналырла

Бизни жашауубузну тутурукълары халкъ адетле бла тёреледиле. Хау, аланы бир–бирлери къуругъандыла, башхалары къарыусуздула. Сёз ючюн,  миллет кийимлерибизден хазна зат къалмагъанды, биз башха халкъланы быстырларына толусунлай кёчгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8
05.07.2019 - 09:58

Дуния барыбызгъа да бирди…

Бу къуралгъан хапарды, алай мында бир-бир жашауда болгъан затла хайырланнгандыла. Артур аскерден къуллукъ этип къайтханында, эм биринчи анасыны эгечи Зайнафны кёрюп, юйюне уа артда барыргъа оноу этди.

Подробности... | Просмотрено: 3
05.07.2019 - 09:55

Къайгъы сёз кёзбау тюйюлдю

Мен кёре келген заманладан бери адамы ёлген аны садакъасын, ашын да къолундан келгенича этеди. Бирле  азыракъ да эте болурла, аны ючюн аланы сёзлерин этерге жарамайды. Бир бирлерине эришип кюрешгенле да бардыла. Бирле хуржунлагъа омакъ кружкала, табакъла саладыла, башхала целлофан пакетлени орунларына челекле къурашдырадыла. Мен аны терсге санайма, тышындан къарагъаннга да бек эриши кёрюннген сунама.

Подробности... | Просмотрено: 11
05.07.2019 - 09:45

«Къууанчны – къууанчха ушатып, бушууун – бушууча ётдюре билген халкъыбыз къонакъбайлыкъ адетин унутмагъанды»

Жашауну барыуу, айныуу, анга жангы затланы сингдириу къайсы миллетни да харкюнлюк турмушун алгъадан башха жолгъа саладыла, аны оюмун, кёз къарамын кеслерине тапха бурадыла. Былайда хар зат да инсанны кесини къолундады дерге да боллукъду. Алай заманны, къадарны тюрлендирирге кимни кючю жетсин? Болсада бу жорукъ къачан да бирча ишлемейди. Халкъыбызны тарыхы да анга шагъатды.

Подробности... | Просмотрено: 10

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Билим

28.06.2019 - 08:06

Школчуланы къымылдаулары кенгереди, кюч ала барады

Кёп болмай   «Россейли школчуланы  къымылдаулары» сабий-жаш тёлю битеуроссей  жамауат-къырал организацияны   Къабарты-Малкъарда  регион биригиуюню 3-чю слёту бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

28.06.2019 - 08:04

Газ быргъыны терк жамагъандыла

Бу кюнледе (24 июньда ингирде) «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны дежурный диспетчерине Каменномостское элге баргъан газ быргъыны басымы азайгъанды деп информация келгенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

28.06.2019 - 08:02

Таматаладан насийхат сёзле, тежеуле

РФ-ни  ФСИН-ини КъМР-де Управлениясында бу  къуллукъ этерге келген жаш адамла   Россей Федерацияны  Конституциясына эм законларына кертичи болургъа, тюбеген  къыйынлыкълагъа чыдаргъа  ант этгендиле, деп билдиргендиле бизге УФСИН-ни пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

28.06.2019 - 08:00

Сакъламай тургъанлай келген насып

Хар адамны жашау жолу энчиди. Бирде бек тюнгюлген кезиуде хар зат да тюрленип къалыргъа болады. Насыпны келир чагъын бир инсан да билмейди. Бюгюн бизни газет окъуучубузну керти хапарын басмалайбыз.

Подробности... | Просмотрено: 11
Билим

26.06.2019 - 10:00

Жаш тёлюню алчы, жангычы оюмлары, башламчы ишлери тинтилликдиле

Шимал-Кавказда «Машук» жаш тёлю форум Россейде жаш тёлю форумладан эм уллусуду. 2019 жылда онунчу юбилей форумгъа Шимал-Кавказ федерал округдан, Россей Федерацияны бирси субъектлеринден эмда жууукъ тыш къыралладан 3000 жаш адам къатышырыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

26.06.2019 - 09:45

Хар ким да ишлеген жеринде бир иги мурат салып, анга жетишир ючюн битеу билимин, къарыуун салса, ол толмай къаллыкъ тюйюлдю

Беккиланы Иссаны жашы Азрет эркин тутушуудан СССР-ни спортуну сыйлы устасыды, РСФСР-ни эркин тутушуудан, самбодан СССР-ни, тутушууну миллет тюрлюсюнден Шимал Кавказны да чемпионуду.   

Подробности... | Просмотрено: 12
Саулукъ

26.06.2019 - 09:40

«Сабийни саулугъу, насыбы да ёсген юйюрюне кёре боладыла»

Сабийлени саулукълу, насыплы да болурун битеу ата-анала да сюедиле. Алай, жарсыугъа, аны хар анагъа да сынаргъа тюшмейди. Нек? Жашлары неда къызлары насыплы болалмай не ючюн къаладыла? Бу соруугъа жууап излей, биз медицина илмуланы доктору, профессор Теммоланы Лейля  бла ушакъ бардыргъанбыз.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

26.06.2019 - 09:35

Жолчула арымай - талмай къармашадыла

Шалушкадан энди ишлене тургъан «Северный» автовокзалгъа элтген жолну къурулушу къыстау бара турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

Подробности... | Просмотрено: 9
Тарых

26.06.2019 - 09:33

Чегем тарым, Чегемим…

Москвадагъы архивледеги документлеге кёре, миллетибизни юсюнден «балкарцы» деп жазыу биринчи кере 1629 жылда белгиленеди. Беш тау обществогъа кирген Чегем тарыны юсюнден а аллай жазылыу 1718 жылда этилгенди. Ол кезиуде анда 700 юйюр жашагъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

26.06.2019 - 09:33

«Чегем» барысын да озгъанды

Ыйых кюн Тёбен Чегемде «Биз биргебиз, андады бизни кючюбюз» деген ат бла футбол турнир бардырылгъанды. Аны  жаш тёлю администрация къурап ётдюргенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

26.06.2019 - 09:30

Ахырзаман

Бюгюн да, хар замандача, акъсакъал танг аласы бла тенг турду, арбазгъа чыкъды, нюрюн тёге тургъан кюннге къарады. Эки къолун анга узатды да, жюреги жылынды. Сора узакъ аламгъа кёз къарамын бурду да, дунияны жаратхан, кёп жылладан бери кюнню жарыгъын анга кёргюзтюп  тургъан, сыйлы Аллахха баш уруп, шукур, ыспас этди, махтау  берди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

26.06.2019 - 09:25

Контроль-касса техниканы жангы тюрлюсюне кёчмей боллукъ тюйюлдю

Келир айны биринчисинден башлап контроль-касса реформаны ючюнчю кезиую бардырылып тебирерикди. Аны бла энди  бирикген налог (ЕНВД) тёлеген эмда ишлерин патент алып бардыргъан энчи предпринимательле сатыу-алыуда быллай техниканы хайырланыргъа керекдиле. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

26.06.2019 - 09:20

Къыйын болумлада бирлешип, мадар этерге

Аушигерде гидроэлектростанцияда бу кюнледе от ёчюлтюу жаны бла юйрениуле бардырылгъандыла. «РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, анда ГЭС-ни администрациясы, республиканы от ёчюлтюучю-къутхарыучу службасы эмда МЧС-ни КъМР-де баш Управлениясы быллай къыйын болумлада бирге къалай ишлерге кереклисин белгилегендиле. Юйретиуге битеу да 60 адам къатышханды эмда онбир энчи машина хайырланылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

26.06.2019 - 09:15

Сабий садиклени санына къошуллукъду

Былтыр Аушигерде орта школну къатында сабий садикни къурулушу башланнган эди. Бу иш «Демография» деген миллет проектни чеклеринде бардырылады, анда битеу да 40 жер боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 13
Билим

26.06.2019 - 09:10

Окъуучулары аны бюгюн да жюрек ыразылыкълары бла жокълагъанлай турадыла

Устаз усталыкъны сайлап, анга артда кертичилей къалгъанлагъа хурмет этгенлей турлугъунг келеди. Бютюнда, жылдан-жылгъа угъай, кюнден-кюннге окъутууда жангычылыкъланы кёргенлей турсанг.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

26.06.2019 - 09:00

«Озай» - биринчи халкъ театр

Эрттеден бери жюрюп келген адет-тёрелени ёсе келген тёлюге юйретирге борчлубуз. Ол санда халкъны къууанчын, жарыкълыгъын, лакъырда сёзюн, оюннга, жыргъа да усталыгъын ачыкълагъан аламат тепсеулени да унутургъа жарамаз. Аланы  бизни белгили балетмейстерибиз Къудайланы Мухтар терен тинтгенди. Бюгюн аны «Озайны» юсюнден билгени, эшитгени бла окъуучуларыбызны шагъырей этерге сюебиз. 

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы