26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.01.2021 - 15:32

Жазылыу – 2021

Халны тюзетирге амал барды

         Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 5
15.01.2021 - 15:09

Журналистни кесини оюму, сёзю болургъа керекди, терсликге тёзерге, башын жабаргъа жарамайды

13 январь – Россейли басманы кюню

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 14:41

Сыйлы Къуран адам улуну жашау жоругъуду

Къуран къалай берилгенини, аны сураларыны къуралыуларыны юслеринден Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 08:10

Кюннге, Айгъа, адамгъа хурмет

Акъ суучу Бабаланы Хызырны жашы Ибрахим  сюргюнден къайтхандан сора  Нальчикде медицина училищеде, ызы бла уа университетни филология факультетинде билим алгъанды. Усталыкъларыны бири  жан бакъгъан, бири – сан бакъгъан. Хорлагъан а поэзияны ныхыт жолу этди. Поэзияны биринчи сейирсиндириу дерслерин Ибрахим тауда мал кютген, бичен этген атасындан алгъанды. Андан жазгъанды:

Подробности... | Просмотрено: 5
13.01.2021 - 13:10

«Журналистни иши не заманда да тынч болмагъанды, бир затны юсюнден жаза эсенг, тохтамагъанлай сагъыш этгенлей, оюмлагъанлай турургъа тюшеди»

Россей Басманы кюнюне

Дуния башында кёп усталыкъла бардыла, аланы  ахшы да, махтаулу да этгенле уа, белгилисича, уруннган адамладыла, жанларын, къанларын да аямагъанлай, сюйген ишлерине солуугъа кетгенден сора да къуллукъ этип тургъанла.  Аллайгъа  тюберге, андан дерс алыргъа онг болса уа, ол уллу къууанчды.

 
Подробности... | Просмотрено: 6
13.01.2021 - 08:15

Ток бла ишлеген прибор кюйгенине ким жууаплыды?

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Подробности... | Просмотрено: 4
13.01.2021 - 08:10

Дунияда бола тургъан ишле

Къайсы сенаторлагъа болжалсыз ишлерге къоярыкъдыла?

Россейни Президенти Федерация Советге (ФС) 30-гъа дери келечисин (аладан 7-чи ёлгюнчюге дери сенаторланы къуллукъларын толтураллыкъдыла) иерге боллукъду, алай ол бу онгу бла алыкъа хайырланмагъанды. Бусагъатда Советге 170 инсан киредиле: хар субъектден   экеулен. Владимир Путин президент къуллугъуну болжалы тауусулса, кеси да аллай сенатор болургъа эркинди, аллай онг Дмитрий Медведевге да берилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.12.2020 - 16:55

Халал къыйын эмда таза ниет – жашаууну тутуругъуча

Бюгюнлюкде дуния къалай эсе да терк тюрлене, эллерибизде окъуна узакъ ёмюр сюрген ынналарыбыз, аппаларыбыз азайгъанлары да бирде сагъышландырады. Узайып кетген сабийлик жылларынгда таныгъан, билген аммачыкъларынгы эсинге тюшюре, айхай да, акъылынгда тансыкълайса, жюрегинг бла хурметлей, аланы адамлыкъ ышанларына да сейирге къаласа. Жашауларыны къадар деген жоллары сыйдам болмагъан эсе да, ала бизни, ёсюп келген тёлюню, башыбызны сылай, аныкъыды-мунукъуду демей, эркелете, кёп затлагъа тюшюндюрген да этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 11

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Экономика

18.11.2020 - 08:19

Республикада терек бахчаланы айнытыугъа къайгъырыу бла

Алгъаракълада РФ-ни  Эл мюлк министерствосу бардырырп  терек бахчаланы бла  питомниклени   айнытыу бла байламлы кенгеш къуралгъанды. Анга регионлада ведомстволаны келечилери, ол санда КъМР-ни Эл мюлк  министри Хасан Сижажев да къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

18.11.2020 - 08:19

Эки тау – эки деменгили шайыр

Ахыры. Аллы байрым кюнню номеринде басмаланнганды.

1959 жылда Кязимни юбилейин биринчи кере белгилегендиле. Бу ишде Къулийланы Шууаны жашы Къайсынны, аны къураучунуча, магъанасы айтып-айтмазча уллу эди. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

18.11.2020 - 08:19

Следствие управление

Аманлыкъчы къонакъ

Акъылбалыкъ болмагъан къызчыкъгъа артыкълыкъ этген эр кишиге ачылгъан уголовный иш сюдню къараууна берилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

18.11.2020 - 08:17

Иги терек бай тирлик бла къууандырыр

Кюзде жемишле бла наныкъла бишип бошайдыла, терекле эмда наныкъ зыгытла уа башха жерге кёчюрюрге жарарча боладыла. Россельхознадзорну КъМР-де бёлюмюню специалистлери айтханларыча, иссилик, къургъакълыкъ болмагъаны себепли бу кезиуде орнатылгъан терекчикле игирек аякъланадыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

18.11.2020 - 08:11

Аграрчылагъа болушлукъгъа

Быйыл биринчи ноябрьге  Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю аграрчылагъа льгота халда   412 миллион сом ёнкюч бергенди. 2020 жылда къыйматлы кредитни  агропромышленный  комплексде уруннган  19 гитче эм орталыкъ предприниматель хайырланнганды

Подробности... | Просмотрено: 12
Маданият

18.11.2020 - 08:11

Кино санатны, театрны да айтхылыкъ инсаны

Бу кюнледе уллу къыралыбызны бир ненча тёлюсю сюйген, белгили киноактриса, жырчы, СССР-ни халкъ артисткасы Людмила Гурченко туугъанлы сексен беш жыл болады.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

18.11.2020 - 08:00

Голлуда айтыш оюнла

Экинчи кесеги. Керти тюйюл эсе, сагъышлан

  1. Ашыкъны къолума алгъанлай: «Тейри, муну къылычха айландыр. Ташны кесерча, ауругъаннга дарманлыгъы болурча, къайда да манга нёгерлик этерча къылыч болсун бу!» - деп тиледим.
  2.  
Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

13.11.2020 - 20:17

Эки тау – эки деменгили шайыр

Малкъар халкъны маданиятыны тарыхында Мечиланы Кязим бла Къулийланы Къайсын айырмалы инсанла болгъандыла. Кязим  онтогъузунчу ёмюрню биринчи жарымында, Къайсын а жыйырманчы ёмюрню экинчи жарымында.

Подробности... | Просмотрено: 8
Экономика

13.11.2020 - 08:40

Тууарланы санына танг къошулгъанды, ууакъ аякълыла уа азайгъандыла

Бахсан районну Эл мюлк эм сатыу-алыу управлениясындан билдиргенлерича, быйыл  биринчи октябрьни эсеплерине кёре, мюлклени барысында да   39505 чакълы тууар барды, ол санда  16770 ийнек. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  672 башха асламды.   

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

13.11.2020 - 08:38

«Адамны жюреги тынчайса, къыйналмаса, ол жарыкъ умутладан толса, саулугъу да тюрленип башлайды»

Рак жер башында бек жайылгъан аурууладан бириди. Жанна Фриске, Анна Самохина, Валентина Толкунова эм башха белгили артистле да андан ёлюп кетгендиле. Бу осал аурууну къалай тыяргъа боллукъду, андан сакъланыр амал бармыды деген соруула кёплени жарсытадыла. Аны юсюнден  «Онкодиспансерни» онкологу  Сакима Назранова  бла ушакъ этгенбиз. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Илму

13.11.2020 - 08:33

Бийик билим адамны акъылын, сынауун, кёз къарамын кенгертеди, жамауатны айнытыуну баш амалыды

Бийик-тау геофизика институт бек эрттегили илму учрежденияладан бириди. Аны къабыргъаларындан Россейни илмуларыны  академиги Залийханланы Михаил, РФ-ни Илмула  Академиясыны член-корреспонденти Беккиланы Азрет, профессорла, илмуланы докторлары чыкъгъандыла. 

 
Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

13.11.2020 - 08:28

Жазылыу - 2020

Хурметли жамауат!

 
Подробности... | Просмотрено: 7
Право

13.11.2020 - 08:22

Жангы юй алгъанлагъа - эсгертиу

Юйню, фатарны сатыу-алыу бла байламлы ишле бла, баям, кёплеге кюреширге тюшеди. Алай былайда тапсыз болумгъа тюшмез, алданмаз  ючюн, эссизлик этерге жарамайды. Юридический жаны бла не этерге кереклигини юсюнден бизни бла ушагъында адамланы эркинликлерин къоруулау «Правовая зашита» регион организацияны юристи Бекхан Ужахов айтханды. Алай бла фатар алгъанда агентстволаны, нотариусланы эм юристлени болушлукълары бла хайырланыргъа боллукъду. Аланы хар бирин да энчи тинтейик.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

13.11.2020 - 08:20

Гёжеф жангыз да жетишимли болуп къалмай, адамлыгъы бла тенглерине да юлгю кёргюзтюрге тийишлиди

Накъут-налмас ювелирни къолунда ариу болгъанларыча, фахму да айнырча ишин билген юйретиучюню излейди. Спортчуну жашауунда ол борчну тренер толтурады. Ол гёжефни къарыулу болургъа эм кючюн тюз хайырланыргъа юйретеди, чыныкъдырады. Бизни бюгюннгю ушакъ нёгерибиз каратени кёкусинкай тюрлюсюнден тренер Насыплыланы Тахир да анга келгенле, спортну жашырынлыкъларына тюшюне, жетишимли болурларына, аны бла бирге уа адет-намысны да тутарларына къайгъыра ишлейди. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Политика

13.11.2020 - 08:10

Юйде турмагъан адам ючюн тёлерге керек тюйюлдю

Кир-кипчикни ташыу ючюн тёленнген ахчаны ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи (РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде). Ол кеси да бир журтда неда фатарда дайым тургъанлагъа кёре угъай, талай заманны башха жерде жашагъанлагъа кёре да.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

13.11.2020 - 08:00

Муниципалитетлени барында да жолла жангыртылынныкъдыла

Кёп болмай КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектге кёре бардырылгъан  ишлени эсеплегендиле.  Анга кёре 103 километр республикалы магъаналы  жоллагъа тынгылы ремонт этилгени, ол санда  Нальчикни тийресинде да 20 километр чакълы участок игилендирилгени сагъынылгъанды.  

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы