19.07.2018, 11:50 - Статьи

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди.

16.07.2018, 23:56 - Статьи

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

16.07.2018, 23:55 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды.

Последнее


Адамгъа, малгъа, сабанлагъа да заранлы амброзия

Амброзия – жап-жашил, ариу чапыракълы битимди. Бизни республикада анга орамлада, арбаз тийреледе, жол жанларында, бахчалада да аслам тюберге боллукъду. Жарсыугъа, адам улугъа бу битимни хатасы болмаса, бир тюрлю хайыры жокъду.

Уллу-гитче да зауукълукъ таба

Къашхатауну ортасында алгъын ханс басып, кир-кипчик да жыйылып тургъан жерде бусагъатда тизгинли, кёзге да ариу кёрюннген «Дана» деген аты бла сабий солуу парк орналгъанды. Ол ачылгъанлы быйыл юч жыл болады.

«Эм къыйматлы къайгъырыуубуз–инсанларыбызны конституция эркинликлерин къоруулау, жамауатны жашау къолайлыгъын кётюрюу»

Пятигорскда Россей Федерацияны Шимал-Кавказ федерал округда жангы полпреди бла шагъырейлениу болгъанды. Анга аталгъан жыйылыугъа Россейни Жигити, ол къуллукъда эки жылны ишлеген Олег Белавенцев, СКФО-ну субъектлерини башчылары, дин биригиулени, право низамны сакълаучу структураланы келечилери да къатышхандыла.

Артур Балкизов Бахсан муниципал районну жер-жерли башчысыны борчун толтурлукъду

Тюнене Бахсан муниципал районну жер-жерли  самоуправление Советини кезиуюнден алгъа бардырылгъан сессиясында   жер-жерли администрацияны башчысыны къуллугъун толтурууну борчу Балкизов Артур Хачимовични боюнуна салыннганды. Ары дери ол Федерал налог  службаны Къабарты-Малкъар Республикада Управлениясыны бёлюмюню таматасы болуп тургъанды.

Тюбей тургъан соруула, алай а магъаналыдыла

Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башчысы Мусукланы Алий бардыргъан кезиулю кенгешде жыйырма бла тёрт бегимни проектлерине къаралгъанды эмда аланы кёп къалмай бары да къабыл этилгендиле. Жыйылыугъа министерстволаны, ведомстволаны, жер-жерли администрацияланы башчылары бла келечилери да къатышхан эдиле.

Тарых эм культура эсгертмеле не халдадыла?

КъМР-ни Парламентини президиумуну жыйылыуунда «КъМР-ни халкъларыны культура хазналарыны (тарых эм культура эсгертмеле) юсюнден» закон  къалай толтурулгъаны сюзюлгенди. Аны юсюнден баш докладны  КъМР-ни культура хазнасыны объектлерин сакълау жаны бла управленияны  башчысы Игорь Дроздов этгенди. 

Бизнесменлени финанс жумушларын жалчытыргъа - тюрлю-тюрлю программала

Клиентле бла ишлеуге, аланы излемлерин толтуруугъа Сбербанкда дайым уллу магъана бериледи, дейдиле финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде. Корпоратив  клиентлеге, предприятиялагъа эмда бизнес бла кюрешгенлеге банк кёп тюрлю амал береди. Бёлюмню башчысыны орунбасары Камбулат Керефов айтханнга кёре, аланы ол санда узакъ болжаллы (онбеш жылгъа дери) кредитле бла онгдурадыла.

Кёрюмдюле аман тюйюлдюле, алай тынчайыргъа уа эрттеди

Бу кюнледе КъМР-ни Правительствосуну юйюнде премьер-министрни орунбасары Грант Мовсисянны башчылыгъында республикада ишсизлик не халда болгъаныны юсюнден кенгеш бардырылгъанды. Анда «Урунууну рыногунда халны игилендирир ючюн къошакъ мадарла этиуню юсюнден» программа къалай толтурулгъанына къаралгъанды. 

инвестиция проектлени юсюнден тынгылы сёлешиу

Къабарты-Малкъарны Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла советни кенгеши болгъанды.  Аны республиканы оноучусуну инвестициялы политика эм инновацияла жаны бла энчи келечиси Хачим Кармоков бардыргъанды.

Чыртда бир тыйгъыч къалмазча

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери бла бирге талай сабий садикледе болумну сюзюуге къатышханды. Ала бла бирге анда мэрни орунбасары Улбашланы Ислам эм администрацияны билим бериу департаментини таматасы Эдуард Бароков да бар эдиле, деп билдиргендиле мэрияны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS