19.10.2018, 12:44 - Статьи

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

Последнее


Жууукълашыугъа, шуёхлукъгъа тюз атламла

Тюнене Нальчикде къууанчла бардырылыучу «Акрополь» юйде «Къонакъбайлыкъ – 2018» проект  башланнганды. Аны, хар замандача, КъМР-ни Граждан  обществосуну институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министерство къурагъанды эмда бардыргъанды.

Жашла, къызла къадалып окъургъа итиниулюк антларын эшитдиргендиле

Озгъан шабат кюн  «Россей студенчествону парады – Къабарты-Малкъар Республика» деген байрам къуралгъанды. Анга бизни республикадан билим берген онюч учреждениядан тёрт мингнге жууукъ жаш адам  къатышханды.

Тепсеу - аны жашауу, аны къадары

Бу кюнледе республиканы жамауаты белгили балетмейстер, халкъ маданиятха тинтиу ишлери бла уллу къошумчулукъ этген, «Балкария»  къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни къурагъан, КъМР-ни, КъЧР-ни да культураларыны сыйлы къуллукъчусу Къудайланы Чукайны жашы Мухтарны 80-жыллыкъ юбилейине аталгъан концерт программагъа къарагъанды.

Ичгичиликни хатасын аслам юлгю бла ангылатхандыла

Бу кюнледе Россейде ичгичиликге къажау кюнню белгилегендиле. Аны сентябрьде бардырыу а бизни къыралда озгъан ёмюрден бери да тёреди, христиан дин бла да байламлыды. Аны ючюн ол кюн къыздырыучу, кефлендириучю ичгилени сатхан лавкала жабылгъандыла, дин ахлула уа кеслерини тёрели борчлу постларын тутхандыла. 

Табийгъатны керти тенглери

Россейни Президентини буйругъуна тийишлиликде 2018 жыл волонтёрну жылына саналады.  Аны чеклеринде Табийгъат байлыкъла эм экология министерствону болушлугъу бла «Экодемия»  проект бардырылады. Анга жай лагерьледе энчи билим бериу программагъа кёре къудурет жаны бла жарыкъландырыу иш бардырыу да киреди.

Жигитлени тийишли саугъаларын заман толкъунла жуталмагъандыла

Бу кюнледе Бахсан районну администрациясында жыйылыу къуралгъанды. Ол СССР-ни къырал саугъаларына тийишли болгъан къызыл аскерчилени орденлерин бла майдалларын жууукъларына къууанчлы халда бериу бла байламлы эди. Тюбешиуге урушха къатышханланы жашлары, къызлары, туудукълары, къарындашлары, эгечлери, башха жууукълары да келгендиле.        

Жол фондну кёбейтиуню къошакъ мадарлары тохташдырылгъандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыууну повесткасы кенг эди. Аны спикер Татьяна Егорова бардыргъанды. 

Даражасын окъуучуларыны жетишимлеринде кёреди

Хар инсанны да жашауунда аны юйретген, тюз жолгъа салгъан адамла боладыла. Отарланы Захират да – Кёнделенни тёртюнчю номерли школуну педагогу – кесини къадарында анга усталыкъны сайларгъа, аны жашырынлыкъларына тюшюнюрге болушлукъ эте келгенлеге аслам кере тюбегенди.

КЪАРТЛАДАН ЭС СУРАГЪАН, ЖАШЛАДАН ТОЙ КЪУРАГЪАН

Къудайланы Чукайны жашы Мухтарны аты «Балкария»  къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни жаратылыуу, саулай да къарачай-малкъар тепсеу искусствону жангырыуу, аны андан ары къарап-къарагъынчы айныуу бла къалгъанды эсибизде. Ол хунерли балетмейстер, хореограф, фольклорчу, этнограф эди – барыбызгъа да къарындаш.

Айтыр затла бар эдиле

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда Управлениясында Жамауат советни кезиулю жыйылыуунда жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде тамамланнган ишни эсеплери чыгъарылгъандыла. Дагъыда «Телефон эм Интернет хыйлачылыкъны профилактикасы» деген акцияны кезиуюнде полициячылагъа этилген болушлукъ да сюзюлгенди.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS