29.01.2020, 08:19 - Жангылыкъла

Аушигерде Совет Союзну заманында ишленнген бир  атлы  пансионат иги да тозурагъанды. Болсада келир эки жылда ол жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча этилликди, деп билдириледи Черек муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан. 

29.01.2020, 08:17 - Тарых

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
Байрамукъланы Закерияны  жашы Умаргъа Уллу Ата журт уруш башланнганда 17 жыл энди толгъан эди.   Ветеран  сермешле бла Кавказдан Европагъа, Берлиннге дери жетгенди, ауур жаралы да болгъанды.

29.01.2020, 08:17 - Жамауат

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле. Дагъыда сабийлеге эмда жаш тёлюге деп талай экология-жарыкъландырыу жумуш тындыргъандыла, тийишли акцияла да бардыргъандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жамауат

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды. Алагъа полициячыланы ишлерини энчиликлерини юслеринден айтхандыла, МВД-ны системасында вузлада билим алыргъа онг болгъанын да ангылатхандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла. КъМР-ни  тийишли  Управлениясындан билдиргенлерине кёре, подряд организацияланы  специалистлери Хасания - Герпегеж  жолну бир-бир жерлерин кенгертиу эмда жанларын тазалау бла кюрешедиле. 

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияда регионда къар аслам жаууп башланырына дайым хазырдыла. Ведомствода ышандыргъанларыча,  анга деп туздан бла юзмезден аслам къыстырыкъ этгендиле, ГИБДД, МЧС, МВД, Гидрометеорология ара бла да кече-кюн байламлыкъда ишлейдиле.

29.01.2020, 08:11 - Политика

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла «Единая Россия» партия жанлы болгъанланы республикада регион советини  Граждан башламчылыкълагъа себеплик этиу арасы  келишим къурагъандыла.

24.01.2020, 08:13 - Маданият

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы библиотекада ишлегенле  ёсюп келген тёлюню  китапны сюерге юйретиуде кёп тюрлю амалланы хайырланадыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

29.01.2020 - 08:50

Буюрулмагъан сюймекликни жыры

Хапармы, таурухму, жырмы, жомакъмы, къайсы болса да хар бирини кесини тарыхы, къадары барды. Дуния жарыгъын кёргенден сора уа ала, аууздан ауузгъа кёче, жер кёре айланнган жолоучу кибик, тёлюден - тёлюге ёте барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:19

«Кюнлени арасында эм иги, аламат байрымды»

 Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды?

Подробности... | Просмотрено: 2
29.01.2020 - 08:17

Энергетикле медиклеге, спортчулагъа, окъуучулагъа да болушадыла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:17

Ёлгенни асырау бла байламлы уллу къоранчла этилмезча

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда жашагъан биреулен  Instagram – социал сетьде ёлюкню асырау бла байламлы  уллу къоранчла этилгенин айтып, жарсып жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:17

Таш бла урсанг, бирде гыржын бла къайтады

Кичи жашы юйдегили болама дегенинде,  Жаннет ол сайлагъан къызгъа бюсюремеди.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:12

«Студент десантны» кезиулю жолоучулугъу

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
24.01.2020 - 08:11

«Хыйнычы къайда болса да, ол харипд

Интернетде сюйгенлеге бирге болургъа, ишде жетишимле этерге, байлыкъ жыяргъа, тас болгъан адамны табаргъа болушама, дегенча билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. Телевиденияда уа хар каналда да билгичлеге жораланнган бериуле къуралып, халкъ алагъа сейир этип къарайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
24.01.2020 - 08:05

Инклюзия бизни миллет маданиятыбызгъа толу келишеди»

Алгъын Россейде саулукълары осал болгъан сабийлени интернатлагъа жыя эдиле. Энди уа, тыш къыралладача, саулукълу сабийле бла бирге окъутадыла. Сёз ючюн, халкъла аралы олимпиадалада Финляндиядан къатышхан окъуучула биринчи жерлени алып тургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тарых

13.12.2019 - 09:00

Ата журтларына керти къуллукъ этгенле

 Огъары Малкъарны Сауту элинде Уллу Ата Журт уруш аллы жыллада  Къарчаланы Абдулланы эм аны  юйюрюн танымагъан адам болмаз эди. Аны къадары толусунлай къыралда болгъан игиликле эм къыйынлыкъла бла байламлыды.

 

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

13.12.2019 - 08:55

Ёхтемленирча адамларыбыз кёпдюле, сабийлерибизни да алача болургъа юйретейик

Къыралыбызда, андан тышында да атларын айтдыргъан айтхылыкъ адамларыбызны асламысы, ол санда спортчуларыбыз да, эллерибизден чыкъгъандыла. Аны алай болуруна уа уллу къыйын элледе сабийлени юйретиуге заманларын, къарыуларын да аямагъан адамла саладыла. Аладан бири Анахаланы Мустафады. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

13.12.2019 - 08:50

Командабыз - жарым финалда

Ростов областьда 2006 жылда дери туугъан къызланы араларында баскетболдан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анда Санкт-Петербургдан, Курскдан, Люберцевден, Дондагъы Ростовдан, Нальчикден бла Азовдан командала ойнагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Право

13.12.2019 - 08:45

Жорукълагъа тюшюндюрюр муратда

КъМР-де МВД-ны Миграцияны ишлери жаны бла управлениясында къуллукъ этгенле  республикада УФСИН-ни  4-чю номерли тюзетиучю колониясын жокълагъандыла эмда анда тургъан тыш къыраллыла бла ушакъ бардыргъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 11
Билим

13.12.2019 - 08:42

Биринчи болушлукъ бераллыкъдыла

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-де  чекленнген жууаплылыгъы болгъан   "Къызыл Жор" регион бёлюм къурап студентлеге деп  информация-жарыкъландырыу иш бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 11
Право

13.12.2019 - 08:40

Законланы да билирге, усталыкъларын да кётюрюрге – ахшы себеплик

ФСИН-ни Къабарты-Малкъарда  Управлениясында юйрениуле  бардырылгъандыла. Алагъа тюзетиучю учрежденияланы таматаларыны  орунбасарлары,  бёлюмлени начальниклери да къатышхандыла, деп билдиргендиле КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

13.12.2019 - 08:35

Баууру ауругъаннга – жангы амал

Кёп болмай  Нальчикни 1-чи номерли  клиника  больницасында бауурунда  онкологиясы  болгъан саусузгъа   операцияны жангы тюрлюсю  этилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Илму

13.12.2019 - 08:30

Адам кесин игиге буюрса, кёбюрек ышарса, жашауну ачы чакъларын хорлаяллыкъды

Белгилиди, жашаугъа жарыкъ кёз бла къарагъан  юйюнде,ишинде  жумушланы да жетишимли бардырады, стресследен кесин къоруулайды, жашауда тюбеген къыйынлыкъланы тынч хорлайды неда, ауругъаны болса , терк къайтышады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Илму

13.12.2019 - 08:30

Алимле байламлыкъда ишлерге таукелдиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Жангы производство технологияланы «Элбрус» инженеринг арасы,  Санкт-Петербургну Пётр Великийни атын жюрютген политехника университетини (СПбПУ)  алчы производство   технологияла институтуну Жангы компетенция арасы  телемост ётдюргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 8
Илму

13.12.2019 - 08:25

Университетни атын айтдыргъанды

Яникойчу Хутуйланы Тамерлан Юг федерал университетни Инженер-технология академиясыны Таганрогдагъы Компьютер технологияланы бла информация къоркъуусузлукъну институтуну 3 курсуну студентиди. Кёп болмай ол тенги Дмитрий Мингалёв бла бирге «Жаш устала» деген ючюнчю вузла аралы чемпионатха къатышханды. Жашла «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» деген проектни хазырлагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

13.12.2019 - 08:20

Россейни Жигитини атасын жокълагъандыла

Ата журтну жигитлерини кюнюнде КъМР-де МВД-ны келечилери Россейни Жигити Анатолий Кяровну атасын жокълагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

13.12.2019 - 08:15

Бушуу бла бошалгъан даулаш

Бахсан районну инсанына ачылгъан уголовный иш тинтилип, сюдню къараууна берилгенди. Ол РФ-ни УК-сыны 109-чу статьясыны 1-чи кесегине кёре терсленеди. Башхача айтханда, билмей, адамны ёлтюргенине ишеклик барды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

13.12.2019 - 08:05

Къан тамырланы кючлейик

Бюгюнлюкде Россейде эм жайылгъан аурууладан бешден бири къан тамырла бла байламлыдыла. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

13.12.2019 - 08:00

Мектепледе - Уллу Ата журт урушха жораланнган музейле

Кёп болмай Нальчикде, мектеплени таматаларыны юйретиу жаны бла орунбасарлары эм  музейлерини ишчилери къатышып,  «Школда Махтаулукъну музейин къурау эм ишлетиу» деген  семинар-кенгеш  болгъанды, деп билдиргендиле «115-чи атлы дивизия» деген  излеу отряддан. Быллай магъаналы проект излеу отрядны башчысы Олег Заруцкийни бла ара шахарыбызны   билим бериу департаментини бёлюмюню таматасы  Светлана Тхагапсоеваны башламчылыкълары бла бардырылады.  

Подробности... | Просмотрено: 13
Илму

11.12.2019 - 08:19

Буз къабырлада къалгъан жигитлерибизни тийишлисича асыраргъа

Шимал Кавказны гитлерчи аскерден къоруулай, 1942 жылда Минги тауну этеклеринде кёп совет аскерчи жоюлгъанды. Аланы ёлюклерин сый берип асырау, атларын а ёмюрлюк этиу бизни адамлыкъ борчубузду.
Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

11.12.2019 - 08:19

Гвардиялы лейтенант - Калининградны къоруулаучусу

Уллу хорламны 75- жыллыгъына

84-чю гвардий мараучу аскер бёлюмню командирини строевой жаны бла орунбасары гвардий лейтенант Таппасханланы Османны жашы Мырта (бир-бир документледе аны аты Мурта деп жазылыпды) Уллу Хорламны кюнюне дери эки ай къалгъанда ауушханды. 

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы