07.08.2020, 17:00 - Политика

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосунда болгъан жыйылыуда  Россейни Президентини «Россей Федерацияны  аш-азыкъ къоркъуусузлугъун жалчытыр ючюн  экономика жаны бла энчи амалланы хайырланыуну юсюнден»  буйругъу къалай толтурулгъанына къаралгъанды.

07.08.2020, 08:02 - Саулукъ

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында бизни республикада маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум кимден да бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле. Ведомствону специалистлери айтханларына кёре, бу ауруу бек къоркъуулугъа, адамны, жаныуарланы да ёлюмге келтирирге боллукъгъа саналады.

07.08.2020, 08:01 - Жангылыкъла

Кёп болмай Нальчикде «Зелёная компания» биригиу сабанларында татлы нартюхню оруп башлагъанды. Бюгюнлюкде аны  1,1 минг тоннасындан 1,4 миллион консерва чыгъарылгъанды.

07.08.2020, 08:00 - Жангылыкъла

Малчылыкъда  уруннганла  къышха аш хазырлап кюрешедиле, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

05.08.2020, 08:09 - Жамауат

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

05.08.2020, 08:07 - Жангылыкъла

Майскийде шахар кёлге шёндюгю исси кюнледе бек кёп адам барады жууунургъа. Муниципалитетни администрациясында белгилегенлерине кёре, ол ортакъгъа берилгенди. Арендатор а аны тапландырыу жаны бла аслам иш тамамлагъанды. Аны хайыры бла кёлню тёгереги таза, кёзню къууандырырча алай болгъанды. Солургъа келгенлеге, таматалагъа, сабийлеге да анда хар неда барды дерчады.

22.07.2020, 08:10 - Право

Кужонланы Абдулкеримни жашы Жантемир сабийлигинден да юрист боллугъуна ахырда ишексиз эди. Бюгюнлюкде уа ол РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-де Управлениясына башчылыкъ этеди. Биз аны бла усталыкъны жашырынлыкъларыны, право билимни жайыуну юслеринден ушакъ этгенбиз.  

22.07.2020, 08:06 - Жамауат

Атабыз Габоланы Асланны юсюнден кёп жазылады, телевизор бла да кёргюзтедиле,байрамлагъа, башха тюбешиулеге да чакъырадыла. Бизни Чегем ауузундан тышында да кёпле таныйдыла аны, намыс- сый бередиле,  сау болсунла.  Аны алайлыгъы адамлагъа ачыкъ жюреклилиги, таза ниетлиги, къартха - къартхача, жашха - жашхача тюбегени болур, баям.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

07.08.2020 - 14:41

Тау жол сентябрьге хазыр боллукъду

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде «Бабугент – Бызынгы» жолгъа   тынгылы ремонт этиле турадыла. Былтыр ишле  жалан 4,6  километр чакълы участокда бардырылгъан эдиле. Быйыл а аны  къалгъан 7,6 километри  жангыртылады.  Ишлени  чеклеринде эки къат асфальт жайыллыкъды, жауун суу саркъырча система да ишленирикди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:40

Тирлик тёрт кереге кёбейгенди

Къабарты-Малкъарда арт он жылда жемишлени  бла тахта кёгетлени  ёсдюрюу  тёрт кереге кёбейгенди эм  350 минг тоннагъа жетгенди. Ол а   республикада терк айныгъан технологияла  тири хайырланнганларыны себебинденди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:36

Юйюрде экинчи сабийни туугъаны бла жерин тапхан эришлик сезим

Юйюрде биринчи сабий туугъаны ата-анагъа, жууукъ-ахлугъа да уллу къууанчды. Алай ызы бла экинчи баланы табаргъа кереклилигини юсюнден кёп юйюр сагъыш этеди, экисин ёсдюрюрге, аягъы юслерине салыргъа къарыуубуздан келирми, дегенча соруу акъылларын бийлеп.

Подробности... | Просмотрено: 3
07.08.2020 - 08:06

Къыйын табийгъат болумлагъа дайым хазыр болуп турургъа

Ырхыла, сакъ жауунла эмда башха табийгъат къыйын болумла адамлагъа не заманда да кёп хата саладыла. Бизни республикада да, жарсыугъа, ала терк-терк бола  туруучудула. Баям,  кёпле эслеген болурла  быйылгъы жаз башы эмда жайны ал кезиую сууукъ эм жауунлу болгъанларын.

Подробности... | Просмотрено: 1
07.08.2020 - 08:04

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхай да, ариу кёрюнмейди.

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:09

Кавказ халкъланы той жумушларыны энчиликлери

Экспертле СКФО-ну республикалары  той тёрелени жангыдан жашаугъа кийирип  башлагъанларын белгилейдиле. Тау халкъланы адамлары келечиликге кимни жибергендиле, тойлары къалай ётгенди эмда алгъыннгы тёрелеге бусагъатда нек къайтыргъа излегенлерин билирге сюйгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
05.08.2020 - 08:09

«Тарыхны тинтип, буруннгулу адамны жашауун билирге итиннгеним бюгюн да тынчлыкъ бермейди».

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:08

Сен ийнанамыса манга?

Адамланы араларында шуёхлукъну, сюймекликни мурдору да бир бирге ийныныу, ышаныуду. Алай ол бир терк жокъ болуп къалады бирде…

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Билим

24.06.2020 - 09:05

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)

 Ана тилибизни байлыгъын белгилеген шартладан биридиле фразеология тутушла. Ушакъда аланы тюз хайырланыу кёп жерледе зауукълукъ алдырады. Суратлау ариулукълары, тасха магъаналары бла ала бизни тил байлыгъыбызны кенглигин кёргюзтедиле.

 
Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

24.06.2020 - 09:05

Алимле юйретедиле: китап окъуу жашауугъузну узун этеди

Кафканы «Метаморфозаларын» окъуп, Габриэль Гарсия Маркес жазыучулукъ ишни сайлагъанды. Хемингуэй илхамны Лев Толстойну «Война и мир» романындан алгъанды. Хар инсанда да китапла башха-башха сезимле туудурадыла, алай ала кёбюрек жашаргъа уа болушамыдыла?

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

24.06.2020 - 08:19

«Наныкъла бла дарманлы хансла ёсдюрюу иги файда келтирген иш болгъанына эс бурмайбыз»

Эл мюлкню айнытыуну юсюнден айтханда, аны баш бёлюмлеринден сора да, сёз ючюн битимчиликден, малчылыкъдан, къырал, мен оюм этгеннге кёре, башха сфералагъа да тийишли эс бурургъа керекди, дейди РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан ТАОВ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

24.06.2020 - 08:12

«Къоркъама неда саусузгъа эрийме десенг, бу усталыкъда чыдаяллыкъ тюйюлсе»

Ауругъанлагъа болушлукъ этип, аланы кеслеринден, жууукъ-ахлуларындан ыразылыкъ табып ишлегенле уа аз тюйюлдюле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

24.06.2020 - 08:11

Терслигине жолукъдурурча – вахта

Эркинликлери сыйырылгъан адамлагъа тюзетиучю колонияла ишлеп башлагъандыла.               Алада 900-ге жууукъ адам турлукъдула, дегенди Россейни ФСИН-и башчысыны орунбасары Валерий Максименко.

Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

24.06.2020 - 08:00

Сабий садмы, юймю?

Тау элледе да сабий садла ачылгъандыла. Алгъын аппалары эм ынналары, аталары эм аналары, эгечлери эм къарындашлары бла бирге ёсген сабийле энди къырал юйледе кечинедиле. Жаланда солуу кюнлери озады ёз юйлеринде. Ол игимиди огъесе  аманмыды? Аны юсюнден Нальчик шахарда алтмыш биринчи сабий садны юйретиучюсю Балаланы Эльмира бла ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

19.06.2020 - 09:05

Майдал ючюн – миллион

Олимпиаданы чемпионаларын саугъалау бурун заманлада да тёре болгъанды. Аланы толу ёсюмлерине мермерден эсгертмеле ишленнгендиле, жумушлары хакъсыз жалчытылыннгандыла, театрлада эм иги жерле берилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

19.06.2020 - 09:05

Адам эм закон

Хыйлачылагъа энтта ийнаннгандыла

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

19.06.2020 - 08:19

«Иймансыз» жашаууму кёрмейме

«Ийман» жырчы къауум 90-чы жылланы ахырында къуралгъанды, бюгюнлюкде халкъ сюйген кёп жырчыла аны санында сахнагъа чыкъгъандыла. Аланы араларында жаш жырчы Жаболаны Арсен да болгъанды.

 
Подробности... | Просмотрено: 2
Илму

19.06.2020 - 08:19

Тюшлени юсюнден уяннганлай айтыу игиди

Аман тюшле 5-7 кюнден сора жангыдан кёрюнюрге боладыла. Алимле айтханнга кёре, ол мыйыны ишлеуюню энчиликлери бла байламлыды. Ала анга къайтарылып кёрюннген тюшлени синдрому дейдиле. Бу шарт адамланы барысында да болмагъанлыкъла, тюбеген а аслам этеди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

19.06.2020 - 08:17

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)

«Къарачай-малкъар тилни фразеология сёзлюгю» кёп оюм байлыгъыбызны сыйындырады кесине. Ата-бабаларыбыз кёп сынауладан сора такъгъандыла бу тасха магъананы жюрютген сёзлени бир бирине. Аланы тюз хайырлана юйренейик.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

19.06.2020 - 08:17

Сабийлени бузукълукълары ючюн – ата-аналагъа тазир

Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну жорукъларын бузгъан сабийлени ата-аналарын жууапха тартыргъа боллукъдула. Быллай экспериментни Москвада бардырыргъа мурат барды, деп билдиредиле «Российская газетада».

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

19.06.2020 - 08:11

Терек бахчачылыкъда иги жетишимле

Россельхозбанкны отраслевой экспертиза этиу арасы бизни къыралда алмала сатыу рынокну онгларын сюзгенди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

17.06.2020 - 08:40

Кюйсюз душманны жерин тапдырыргъа къызына

Уллу Ата журт уруш башланнган кюннге

Мындан 79 жыл алгъа, 1941 жылда 22 июньда, фашист Германия Совет Союзгъа чапханы бла Уллу Ата журт уруш башланнганды.  Немислиле бла бирге  Венгрияны, Италияны, Румынияны, Финляндияны аскерлери да анга къажау сюелгендиле.  «Барбаросса» планны жарашдыра туруп, гитлерчи командованияны Совет Сауутланнган Кючлени бир ай бла жарымны ичинде ууатыргъа деп аллай умуту болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

17.06.2020 - 08:37

Инвестицияла - экономиканы терк айнытыууну ышаннгылы себебидиле

Заманны буйругъу

Къайсы экономикада эмда магъаналы жерни инвестицияла аладыла. Аланы хайырындан производствону аякъландырыргъа, кенгертирге, конкуренциягъа чыдамлы товарла чыгъарып тебирерге, сурамы иги болгъан жумушланы тамамларгъа онг табылады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

17.06.2020 - 08:35

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)
 
Фразеология айланчла хар бир халкъны да тилине кёп жылланы сыйдамланып,  алай киредиле. Аланы тасха магъаналарын жаланда тилибизни иги билген адам ангыларыкъды. Аланы хайырланыу ушагъыбызны толу да, ариу да этеди.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы