15.11.2019, 08:58 - Жангылыкъла

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу  стационар паллиатив бёлюмлеге эмда  саусузлагъа юйлеринде багъарча къырал бюджетден бёлюннген  14 миллион сомдан асламгъа медицина оборудованиядан 58-син  алгъанды.  

15.11.2019, 08:45 - Экономика

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. 

15.11.2019, 08:42 - Жангылыкъла

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы  качествосун  кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.

15.11.2019, 08:40 - Жангылыкъла

Россейни  Почтасыны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бу айны ортасындан  башлап  бизни къыралны кёп регионларына посылкала эки кюнден кеч къалмай жетерикдиле. Айтханларына кёре,  аны 100 мингден артыкъ адам жашагъан шахарлада толу сезерикдиле. 

15.11.2019, 08:38 - Жангылыкъла

Нальчикде Тарчоков атлы орамда кёп фатарлы юйледен бирини аллында арбазны тапландырыуну анда жашагъанла къолгъа алгъандыла. 

15.11.2019, 08:35 - Экономика

«Россети» компанияны башчысыны орунбасары Виталий Иванов бу кюнледе Пятигорск шахарда кенгеш бардыргъанды. Анда Шимал Кавказны электроэнергетика комплексин айнытыуну, аны бла байламлы борчланы тамамлауну юсюнден сёлешиннгенди.

15.11.2019, 08:28 - Жамауат

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

15.11.2019, 08:22 - Жамауат

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.11.2019 - 09:10

Абадан адамлагъа къарауну амалларын къырал къалай онгла бла тюрлендирирге сюеди?

Бу кюнледе Президент «Аабадан адамлагъа кёп заманны ичинде къарауну системасын» къураргъа, ол мурат бла федеральный бюджетде 2018-2020 жыллагъа ахча бёлюрге буйрукъ этгенди. Къартлагъа къарауну системасын тюрлендирирге ол социальный коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери бла тюбегенинден сора кёлленнгенди. Аны юсюнден «Аргументы и факты» газетде айтылгъан эди.
Подробности... | Просмотрено: 3
15.11.2019 - 08:28

Кючлю аскерле хорлаялмагъан колорадолу къамажакъ

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
15.11.2019 - 08:22

Исламда юйюр къурауну магъанасы эм низамы

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 9
13.11.2019 - 08:19

Тилеклерин тамамларгъа сёз бергендиле

Бу кюнледе КъМР-ни кёзлери кёрмегенлени  китапханасында «Сорургъа сюеме: специалистле бла ачыкъ ушакъ» атлы «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
13.11.2019 - 08:19

Пособияла ансанны тургъан жерлерине келедиле

Россейни пропискалары болмагъанлай, къыралны бир тюрлю жеринде жашагъан гражданларына Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи, аны юсюнден тюрлениуле пенсия бла жалчытыу системагъа мартда кийирилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
13.11.2019 - 08:19

Асыл адам, окъуучуну жюрегине жол излеген журналист Къалам къарындашыбызны эсгере

Мен Аппайланы Музафар бла газетде кёп жылланы ишлегенме. Анча заманны ичинде аны сабырлыгъына, тёзюмлюгюне къуруда сейир этгенлей тургъанма. Кёрмегенме мен аны ачыуланып, къаты сёлешип, биреуге хыны этип да. Аны ол ышанларын коллективде барысы да белгилеп айтхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Туугъан жерден багъалы къайда?

Дерс бошалды, къонгуроу эшитилди. Устаз столну юсюнден китапланы, башха затланы да жыйып башлады. Школчула да алтынчы дерсден сора юйге ашыкъдыла, бир бирлерине чам эте. Алай Мадина Азретовнаны аланы юйлерине иер акъылы жокъ эди: 

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Элни башчысы махтау-бюсюреу алыр ючюн ишлемейди, ол борчун толтурургъа, элни жарсыуларын тамамларгъа керекди

Османланы Мухтар Бабугент элге башчылыкъ этгенли 6 жыл толгъанды. Биз аны бла профессионал байрамыны аллында тюбеп, жер-жерли самоуправление органлагъа салыннган борчланы, бабугентчилени жарсыуларыны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз. 

 
Подробности... | Просмотрено: 7
08.11.2019 - 08:15

Бусагъатда къуралгъан тойланы жаратамысыз?

Заман оза баргъаны бла адамланы жашаулары, кёз къарамлары да тюрленеди. Бир кезиуде магъаналы адет, артдагъы болумлагъа келишмегенлейин унутулады. Башхасын жамауат сакъларгъа кюрешеди. Халкъыбызны тёрелери да, ол санда тойну къурау да, аллай шартладандыла.
Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

18.10.2019 - 09:50

Сейир кёрмючле, таныш макъамла, солдат как да

Нальчикде,Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни тийресинде, Росгвардияны «Къоркъуусуз шахар» деген фестивалыны регион кезиую ётгенди. Анга республиканы ара шахарында болгъан юч вузну студентлери, школчула, Битеуроссей халкъ фронтну активистлери, Атажукино элде кадет школну сохталары, жамауат да къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

18.10.2019 - 09:48

Тенгиз эм тау хауа - кюч-къарыу алыуну себеби

 

Жаз башында табийгъат, къыш сууукъладан уяна,  жашнап башлайды. Кюз арты жетгенлей а  исси жай айланы мутхуз, жауунлу  кезиуле алышындырадыла. Жылны бу эки кезиуюнде да хауа болумла терк-терк тюрленнгенлери ючюн, кёплени  ауруулары къозгъаладыла. Ол кезиуледе гитчелеге бютюн сакъ болургъа керекди. Къалай бла? Аны юсюнден  Нальчикни 1-чи номерли сабий поликлиникасыны врачы-иммунологу Асият  Шадова бла ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

18.10.2019 - 09:45

Муратым, тренер болуп, Малкъаргъа къайтыргъады

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле. Аладан бири  Алтууланы Магометни бла Гадийланы Ануарны къызы Клюзаны жашлары Асланды.

 
Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

18.10.2019 - 09:40

Таулу учаны жюри бек жаратханды

Озгъан солуу кюнледе Къарачай-Черкесде аш-суу хазырлай билиу бла байламлы «Высокая кухня» деген халкъла аралы фестиваль-конкурс ётгенди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

18.10.2019 - 09:38

Огъурлу кючге ийнандырады

Мен Мечиланы Кязимни 1907 жылда жазгъан «Жаралы жугъутур» поэмасын бек жаратама. Бу чыгъармада хар тизгин кеси аллына бир сурат болуп келеди. Анда автор хапар айтыу бла угъай, тенглешдириулени, тюрлю-тюрлю суратлау амалла бла жашау тенгсизликни темасын уста ачыкълайды. Керти сёзню ажайып кючю бла, суратлаулукъну сенгмез бояулары бла ишленеди анда дуния. 
Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

18.10.2019 - 09:30

Аны жарыгъы бюгюн да къатыбыздады

Бу айда бизни республикабыз малкъар литератураны мурдорун салгъан фахмулу поэтни эм акъылманны Мечиланы Кязим туугъанлы 160- жыллыгъын белгилерикди. Барыбыз да билгенден, ол Шыкъыда туугъанды эм Къазахстанны Талды-Курган областында ауушханды,1999 жылда уа Кязимни къабыры Нальчикге кёчюрюлгенди. 

 
Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

18.10.2019 - 09:25

Жол кенгертиледи, сыйдамланады

Бу кюнледе «Кавказ» Р-217 къырал трассаны Экинчи Чегемден Нальчикге  дери  сегиз километр чакълы участогуна   тынгылы ремонт этилип башланнганды,  деп билдириледи Росавтодорну  машина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясындан.  

Подробности... | Просмотрено: 12
Саулукъ

18.10.2019 - 09:20

Мардасыз кёп ишлегенле ауруугъа хорлатадыла

Бусагъатда инсульт бла больницагъа тюшгенлени араларында къартла, жашла да, эр кишиле, тиширыула да бардыла. Алай  болмаз ючюн, не зат этерге керекди? Бу соруудан башланнган эди Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу, КъМР – ни Саулукъ сакълау министерствосуну штатдан тышында баш кардилогу Жанатайланы Людмила бла ушагъыбыз.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

18.10.2019 - 09:15

Мектеплени эм миги сайтлары сайланнганды

Бу кюнледе жангы Россейли университет бла «Жарыкъландырыу» кампанияны къауумлары битеуроссей школ сайтланы рейтинглерини эсеплерин чыгъыргъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

18.10.2019 - 09:05

Ишге таза кёлю бла берилген чынтты уста

Адам тутхан усталыгъына жюреги бла берилип ишлесе, жашаса, ол насыплыды дерге боллукъду. Аладыла, мени оюмума кёре, жашауну тутуругъу да, аны ариу этгенле да. Шимал  Кавказны регионла аралы сетевой компаниясыны (МРСК СК) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню электрокюч подстанцияларындан биринде -«Нальчик-110» объектде -электромонтёр болуп уруннган Улбашланы Ахмат да аллайладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Илму

18.10.2019 - 09:00

Дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 12
Тарых

16.10.2019 - 08:23

Жигитлиги жырда къалгъанды

Ахшы жыр ахшы адам кибикди. Ол бизни аллыбызда барады. Жолубузну жарытады, ишде болушады, жигитликге кёллендиреди. Ма биз кёп кере эшитген «Тенгими юсюнден» деген жыр да аллай жырладанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

16.10.2019 - 08:21

Депутатла Мусукланы Алийни премьер-министрни къуллугъуна салыргъа ыразылыкъларын бергендиле

Тюнене КъМР-ни Парламентини жыйылыуунда депутатла республиканы Башчысы Казбек Коковха Мусукланы Алийни Правительствону таматасына салыуну юсюнден тилегине ыразылыкъларын билдиргендиле.  

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

16.10.2019 - 08:20

Командалы эришиуде - биринчи жер

Минеральные Воды шахарда кикбоксингден тёрели командалы эришиу бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 13
Саулукъ

16.10.2019 - 08:18

Кюнде кёп заманны турургъа нек жарамайды?

Къартаяма деп къоркъмай, кюнде къаллай бир заманны туругъа жарайды деген соруу арыкъ болурча не ашаргъа керекди дегеннге ушайды. Быллай оюмгъа алим, биомедицина технологияла эм къартлыкъны генетикасы жаны бла эксперт, «Илму жашауну кёбейтир ючюн» фондну вице-призединти Юрий Дейгин келгенди

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

16.10.2019 - 08:18

Абадан къауумда биринчи майдалла

Къабарты-Малкъарны олимпиада резервли спорт школундан Михаил Акименко Катарда женгил атлетикадан дунияны чемпионатында кюмюш майдалны къытханды.

Подробности... | Просмотрено: 15

Страницы