19.09.2017, 22:25 - Статьи

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

19.09.2017, 22:21 - Новости

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

19.09.2017, 22:20 - Статьи

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады.

19.09.2017, 22:19 - Статьи

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханд

19.09.2017, 22:17 - Статьи

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады.

Последнее


Улоуланы маршрутлары тюрленирикди

Мальбахов атлы орамдан Хмельницкий орамгъа ётген жерде 28, 28а, 28б, 28в юйлени тозурагъан быргъы ызларын алышындырыу ишле бла байламлы Хмельницкий орамны Мальбахов орамдан 44-чю номерли юйге дери кесеги жабылып боллукъду. 11-13 сентябрьде къайсы тюрлю транспортха да алайтын жюрюрге жарарыкъ тюйюлдю.  

Аперим, Алёна!

Чабдарланы Алимни къызы Алёнаны республикада, андан тышында да таныйдыла десем, къошуу болмаз. Ол Нальчикде, республиканы башха районларында да къууанчлы ишлеге, концерт программалагъа тири къатышады. Андан сора да, аны «9 волна» каналда клиплерин кёрюрге боллукъду.

Аслам майдал къытхандыла, алай бек сыйлылары уа - алдадыла

Элбрус районну физкультура эм спорт комитети физкультура эм спорт мероприятияланы календар планын толтуруу бла байламлы кесини ишин бардырады. Ол къалай тамамланнганын а жетишимлеге кёре багъа бичерге  боллукъду.

Директорланы ишге - конкурс халда

Озгъан жыл Чегем районну жыйырма беш школунда директорла конкурс халда алыннгандыла. Аладан онбешиси алгъыннгы башчыладыла, кеслери да къуллукъларына билимлери, сынамлары да келишгенлерин кёргюзтгендиле. Онусу уа алышыннгандыла.Быйыл ала къалай ишлериклери ачыкъ боллукъду.

Магъаданчыланы бла альпинистлени жигитлик ётюулери

Жетмиш беш жыл мындан алгъа Тёбен Бахсан элде, бюгюнлюкде Тырныаууз шахарда, жашагъанла Уллу Кавказ таулада Бечо ауушдан ётгендиле. Бу жигитлик тау магъаданчыланы шахарыны эмда бир заманда битеу къыралда да аты айтылгъан, республиканы промышленностуну мурдорун салгъан предприятияны – вольфрам-молибден комбинатны - тарыхларына киргенди.

Клиентлени санына танг къошулгъанды

Быйылны башындан бери «Россельхозбанкны» Къабарты-Малкъарда бёлюмюне 3714 адам сакъларгъа 1,2 миллиард сом бергендиле. Алай бла биринчи сентябрьге финанс махкемени депозит портфелине 2,4 миллиард сомдан артыкъ тюшгенди.

Къуру кесин угъай, башхаланы да тахта кёгетле бла жалчытады

Прохладна районда агропромышленный комплекс тахта кёгетлени жарашдырып башлагъанды. Тирлик тюз да жыйылгъанлай, аны кёп тюрлю жумушла тындыргъан ызгъа жетдиредиле. Анда уа кёгетлени жууадыла, айырадыла, орунлагъа саладыла. Картофну, хобустаны, быхыны бла чибижини Москвагъа, Екатеринбургга, Самарагъа эмда Россейни юг жанына солуу кюнледе болуучу ярмаркалагъа жибередиле.

Бизде пенсиячы алгъан ахчаны эм аз ёлчеми федералныкъына тенг боллукъду

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда ондан артыкъ вопросха къаралгъанды. Аланы санында «Къабарты-Малкъар Республиканы къырал къуллукъларыны юсюнден» Къабарты-Малкъарны законуну 14-чю статьясына тюрлениуле кийириуню юсюнден» КъМР-ни законуну проекти да барды.

Адамланы къутхарыр ючюн, къоркъууну аллына таукел атлагъанды

Тюнене Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Элбрус элни администрациясыны башчысы Жаппуланы Муссаны асыраугъа къатышханды. 2017 жылны 1 сентябринде ол 03:00 сагъат бола кесини машинасында къоркъууну юсюнден адамлагъа заманында билдирирча, ырхы келген жерге атланнган эди. Ол бара тургъанлай, жол оюлуп, машинасы суугъа кетгенди.

Ётгюрлени сагъыннгандыла, эсгертмеге гюлле салгъандыла

Шабат кюн Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков эмда Абхазия Республиканы Президенти Рауль Хаджимба Нальчикде Абхазияда урушха кеслерини ыразылыкълары бла къатышханланы хурметине ишленнген эсгертмеге гюлле  салгъандыла.
Аны аллында уа ала Къабарты орамны жаяу барыргъа эркин этилген кесеги бла шагъырейленнгендиле. Мында уа алагъа жаш артистле концерт программа бла тюбегендиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS