02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


Сёз бюджетни файдаларын бла къоранчларын бирге келишдириуню, казна ахчаны аяулу жюрютюуню юсюнден баргъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков шабат кюн республиканы Правительствосу бла бардыргъан кенгешде сёз бюджетни файдаларын бла къоранчларын бирге келишдириуню, казна ахчаны жюрютюуню игилендириуню юсюнден баргъанды. Жылны озгъан кезиую тынч болмагъанды, дегенди Коков. Алай, анга да къарамай, 2017 жылны тогъуз айында битеу макроэкономика кёрюмдюле Россейдеги орта ёлчемлеге жете келедиле.

Ахшы тёреге кертичи бола

Тюнене Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну музыка колледжинде   кадет корпусну ант этиуюне жораланнган къууанчлы жыйылыу болгъанды.

Тау элни айбатлыгъы, асыл адамлары оруслу жолоучуну жюрегине тюшгендиле

Белгили оруслу жолоучу Александр Соборнов 1898 жылда Санк-Петербургда чыкъгъан «Родина» журналны «Всемирный путешественник» деген къошагъында Малкъаргъа келгенини, мында кёрген затларыны юсюнден очерк басмалагъанды.

«Вечерняя Москвада» къонакъда

Бараз кюн миллетибизни Москвада жашагъан диаспорасыны келечилери «Вечерняя Москва» бериуде къонакъда болгъандыла. Ары аланы Тюрк дуниясыны энтта бир келечиси - ногъай халкъны къыралыбызны ара шахарында жашагъан белгили адамлары бла бирге чакъыргъан эдиле.

Сюйген мектеплерин таза жюрекден алгъышлагъандыла

Биринчи сентябрьде Ташлы-Таланы орта школуну 60-жыллыкъ юбилейи болгъанды. Бу кюнледе уа ол датаны къууанч халда белгилегендиле.     

Таматаланы хурметлеп, кёллерин кётюргендиле

Бизни республикада октябрь ай толусунлай абаданлагъа жораланнганды. Битеу шахарлада, элледе алагъа аталгъан байрамла, жандауурлукъ ишле бардырыладыла.

Жарыкъ кёллю, ариу тилли, кимге да

Геляланы Лиза - Къабарты-Малкъарны культурасыны сыйлы къуллукъчусу, республиканы жамауат жумушуна тири къатышхан, жарыкъ, ариу тилли, жазыучу тиширыу - бу кюнледе юбилейин белгилейди.

Кинону бирикдирген кючю

Халкъла аралы кинону «Fest-Хиты» деген ыйыгъы 21 октябрьде Къырал концерт залда ачылгъан эди. Аны РФ-ни бла КъМР-ни Культура министерстволары эмда «Благая весть» фонд къурагъандыла. Республикагъа жети суратлау фильм келтирилген эди.

Жашау, заман, къадар - сюймеклик китапны бетлери

Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына атап, поэтни юй бийчеси Элизат эки китап басмалагъанды. «Былое как сегодня» деген чыгъарма эсгериуле китабыды, экинчиси уа – сайлама назмуларыны жыйымдыгъы. Ала Мария бла Виктор Котляровланы издательстволарында чыкъгъандыла. Презентациялары уа бу кюнледе Культура фондда болгъанды.

«Ленинцы» - жетишимлиликни юлгюсю

Май районда быйыл озгъан тогъуз айда эл мюлкде эсепле къууанырчадыла. Къоранчланы санамай, бюгюнлюкде продукцияны битеу тюрлюлеринден да 1964 миллион сом багъасы чыгъарылгъанды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 101,5 процентди, деп билдиредиле муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS