26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.01.2021 - 15:32

Жазылыу – 2021

Халны тюзетирге амал барды

         Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 5
15.01.2021 - 15:09

Журналистни кесини оюму, сёзю болургъа керекди, терсликге тёзерге, башын жабаргъа жарамайды

13 январь – Россейли басманы кюню

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 14:41

Сыйлы Къуран адам улуну жашау жоругъуду

Къуран къалай берилгенини, аны сураларыны къуралыуларыны юслеринден Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 08:10

Кюннге, Айгъа, адамгъа хурмет

Акъ суучу Бабаланы Хызырны жашы Ибрахим  сюргюнден къайтхандан сора  Нальчикде медицина училищеде, ызы бла уа университетни филология факультетинде билим алгъанды. Усталыкъларыны бири  жан бакъгъан, бири – сан бакъгъан. Хорлагъан а поэзияны ныхыт жолу этди. Поэзияны биринчи сейирсиндириу дерслерин Ибрахим тауда мал кютген, бичен этген атасындан алгъанды. Андан жазгъанды:

Подробности... | Просмотрено: 5
13.01.2021 - 13:10

«Журналистни иши не заманда да тынч болмагъанды, бир затны юсюнден жаза эсенг, тохтамагъанлай сагъыш этгенлей, оюмлагъанлай турургъа тюшеди»

Россей Басманы кюнюне

Дуния башында кёп усталыкъла бардыла, аланы  ахшы да, махтаулу да этгенле уа, белгилисича, уруннган адамладыла, жанларын, къанларын да аямагъанлай, сюйген ишлерине солуугъа кетгенден сора да къуллукъ этип тургъанла.  Аллайгъа  тюберге, андан дерс алыргъа онг болса уа, ол уллу къууанчды.

 
Подробности... | Просмотрено: 6
13.01.2021 - 08:15

Ток бла ишлеген прибор кюйгенине ким жууаплыды?

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Подробности... | Просмотрено: 4
13.01.2021 - 08:10

Дунияда бола тургъан ишле

Къайсы сенаторлагъа болжалсыз ишлерге къоярыкъдыла?

Россейни Президенти Федерация Советге (ФС) 30-гъа дери келечисин (аладан 7-чи ёлгюнчюге дери сенаторланы къуллукъларын толтураллыкъдыла) иерге боллукъду, алай ол бу онгу бла алыкъа хайырланмагъанды. Бусагъатда Советге 170 инсан киредиле: хар субъектден   экеулен. Владимир Путин президент къуллугъуну болжалы тауусулса, кеси да аллай сенатор болургъа эркинди, аллай онг Дмитрий Медведевге да берилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.12.2020 - 16:55

Халал къыйын эмда таза ниет – жашаууну тутуругъуча

Бюгюнлюкде дуния къалай эсе да терк тюрлене, эллерибизде окъуна узакъ ёмюр сюрген ынналарыбыз, аппаларыбыз азайгъанлары да бирде сагъышландырады. Узайып кетген сабийлик жылларынгда таныгъан, билген аммачыкъларынгы эсинге тюшюре, айхай да, акъылынгда тансыкълайса, жюрегинг бла хурметлей, аланы адамлыкъ ышанларына да сейирге къаласа. Жашауларыны къадар деген жоллары сыйдам болмагъан эсе да, ала бизни, ёсюп келген тёлюню, башыбызны сылай, аныкъыды-мунукъуду демей, эркелете, кёп затлагъа тюшюндюрген да этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 11

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Экономика

11.11.2020 - 19:59

Жыйылгъан борч толусунлай тёленмегенди

Быйыл электрокючню хайырланнган абонентле «Россети Северный Кавказ» компанияны бёлюмюне  «Каббалкэнерго» биригиуге    3,2 миллиард сом тёлегендиле. Ол  жыйылгъан  борчну 87 процентиди. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

11.11.2020 - 16:16

Алф жюрекли, жютю кёзлю, бийик муратлы акъылманны юсюнден сагъышла

Бу къыш айлада агъачха сабыр къар жаугъан кюн огъурлу акъсакъал къартларыбыз эсге келедиле. Ала къалай ушай эдиле табийгъатха. Бизни къойчу, къошчу акъсакъал аппаларыбыз бу сейир къудуретге нечик ушай эдиле... Бегирекда – Кязим хажини айтханда... Бу сёзлени Бабаланы Сулейман жазгъанды 1990 жылда. Андан бери кёп суу саркъып кетгенди, алай ол этген оюмла, бу жаны бла сагъышлары бюгюн да сейирдиле, кёп затны юсюнден сагъышландырадыла эсли окъуучуну.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

11.11.2020 - 08:30

Хар юйге да огъурлу къонакъча кирсин!

Хурметли жамауат!

 
Подробности... | Просмотрено: 9
Тарых

11.11.2020 - 08:20

Голлуда айтыш оюнла

Черек, Бызынгы, Чегем, Холам, Бахсан ауузланы, Хабазны, Уллу Къарачайны, Гитче Къарачайны Голлу байрамларында  бардырылгъандыла бу биз сизге хапарларыкъ оюнла. Аланы юслеринден «Шимир Шыякы» эм «Палахдан къал» деген таурухлада да айтылады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

11.11.2020 - 08:18

Тазалыкъны да мардасы болады

Сабийлигибизде биз бахчалагъа барып, тюзюнлей терекледен алмала, кертмеле юзюп, жуугъан – тазалагъан болмай ашаучу эдик. Алай ауруумаучубуз, хазна дарман хайырланмаучубуз эсимдеди. Бусагъатда уа  къолланы, кёгетлени жуууп тургъанлыкъгъа, саусузланы саны ёсюп барады. Ол нек болады алай?Сора гигиенаны ёмюрюнде сабийлени араларында битлери болгъанла къайдан чыгъадыла? Бу соруулагъа  Нальчик шахарны экинчи номерли поликлиникасыны терапевти  Светлана Сундукова бла ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

11.11.2020 - 08:15

Буруннгу халкъ ийнаныула – сейир болумла

Бир - бир китапланы окъуй баргъан къадарынгда кёз аллынга сабийлигингде кёрген кёп заталарынг келедиле. Бусагъатда  "Унутулмасын халкъны эсинде" деген Бичиланы Османны жашы Хусейни китабын окъуйма. Хар бетин эки - юч кере къайтарып. Нек? Китапда бизни тёлюбюз кёрген - билген халкъ жашау суратланыпды. Жарсыугъа, ол жашауну кёп ышанлары жокъ болгъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

11.11.2020 - 08:12

Сакъланмагъан насып

Баш иеси аварияда жоюлуп, кеси уа больницагъа тюшгени иги кесек заманны аман тюшча кёрюнюп турду Асиятха. Эси къайтханда да, ол ачыуну билгенде, кишиге сёлешириги келмей, къабыргъагъа айланып жатып турду.

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

11.11.2020 - 08:10

Дзюдода, сумода да алчыланы санында

Алгъаракълада республиканы ара шахарыны «Нальчик» спорт комплексинде самбодан Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Спортну бу тюрлюсюнден эришиу бизде биринчи кере къуралады, анга регионну шахарларындан бла районларындан 200-ден аслам адам къатышхандыла. Анда кесини ауурлукъ къауумунда алтын майдалны дзюдочу къызыбыз Гуппойланы Магометни къызы Алина къытханды. 

 
Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

06.11.2020 - 21:53

Тамакъла

Белгилисича, малкъар тилде «тамакъ» деген  тар жерни белгисиди, «ла» уа кёплюк санны  аффиксиди. Элни аты ол эки сыртны араларында орналгъаны бла байламлыды.  Аны узунлугъуна тар къолла созулупдула, алай ол жерледе уа адам жашамайды. Тамакъла Къабарты -Малкъарны Черек районунда, Тёбен Жемталагъа киреди. Черек сууну онг жанында, Сукан  сууну уа сол жагъасындады кеси уа. Аны бла байламлы илму  тинтиулени философия илмуланы кандидаты Жангуразланы Мухаммат бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 16
Политика

06.11.2020 - 15:22

Батырлыкъны, миллетни бирлигини юлгюсюн кёргюзтгендиле

4 ноябрь - Россейни халкъларыны бирлигини кюню

Россейни халкъыны бирлигини кюню жаш къырал байрамладан бириди. Быйыл ол 15-чи кере белгиленеди. Алай аны тарыхы уа ёмюрлени теренине кетеди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

06.11.2020 - 08:12

Ашыкъ оюнну тюрлюлери

Халкъыбызда жюрюген оюнладан бек эрттегилиси ашыкъ оюн болгъанды десек, ётюрюк айтмакъ. Аны уллу, гитче да бек сюйгендиле. Анга кёп адам къатышыргъа болады. Бюгюннгю жаш тёлю аны къалай ойналгъанын хазна билген да этмейди, жарсыугъа. Ол себепден юйретиучюле, сабийле да аны юсюнден бираз толуракъ билсинле деген мурат бла бу къысха статьяны жарашдыргъанбыз.

Подробности... | Просмотрено: 13
Саулукъ

06.11.2020 - 08:12

Ауруу жайылгъан заманда неге эс бурургъа тийишлиди?

Бусагъатда грипп бек жайылгъан кезиудю, офисле, школлада классла бош боладыла. Ауругъанла барысы да тохтаусуз жётел этгенлерине тарыгъадыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

06.11.2020 - 08:11

Банкла артыкъ кёп процент тёлемеген кезиуде ахчаны къалай сакъларгъа боллукъду?

Бизни къыралда банклада вкладланы процент ставкалары аздан-аз бола барадыла. Бюгюнлюкде аланы орта ёлчеми 4,5 процентге дери тюшгенди. Келир жылдан башлаб а бир миллион сомдан артыкъ болгъан вклад келтирген файда ючюн налог окъуна тёлерге керек боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

06.11.2020 - 08:10

Черек районда эки объект тапландырыллыкъды

«Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре РФ-ни Эл мюлк министерствосуну комиссиясы  Черек райондан эки жангыртыу проектни  къабыл кёргенди.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

06.11.2020 - 08:05

Жазылыу – 2021

Хар юйге да огъурлу къонакъча кирсин!

Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 8
Илму

04.11.2020 - 08:40

Илмусуз айныу болмазлыгъына, алимлеге эс бурмагъан къырал артха къаллыгъына тюшюннгендиле

Россейни илмула академиясыны Къабарты-Малкъарда илму арасы къуралгъанлы   25 жылдан аслам болады.  Бу къысха заманны ичинде республиканы алимлери магъаналы тинтиуле бардырып, къыралда кеслерине тийишли жер алгъандыла. Филология илмуланы доктору, профессор, РФ-ни Естестволу илмуларыны академиясыны академиги, КъМР-ни бла КъЧР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Улакъланы Махти бла араны тарых жолуну, жаш алимлени хазырлауну, мындан ары илмуну айнытыуну жолларыны юслеринден ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы