29.01.2020, 08:19 - Жангылыкъла

Аушигерде Совет Союзну заманында ишленнген бир  атлы  пансионат иги да тозурагъанды. Болсада келир эки жылда ол жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча этилликди, деп билдириледи Черек муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан. 

29.01.2020, 08:17 - Тарых

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
Байрамукъланы Закерияны  жашы Умаргъа Уллу Ата журт уруш башланнганда 17 жыл энди толгъан эди.   Ветеран  сермешле бла Кавказдан Европагъа, Берлиннге дери жетгенди, ауур жаралы да болгъанды.

29.01.2020, 08:17 - Жамауат

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле. Дагъыда сабийлеге эмда жаш тёлюге деп талай экология-жарыкъландырыу жумуш тындыргъандыла, тийишли акцияла да бардыргъандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жамауат

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды. Алагъа полициячыланы ишлерини энчиликлерини юслеринден айтхандыла, МВД-ны системасында вузлада билим алыргъа онг болгъанын да ангылатхандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла. КъМР-ни  тийишли  Управлениясындан билдиргенлерине кёре, подряд организацияланы  специалистлери Хасания - Герпегеж  жолну бир-бир жерлерин кенгертиу эмда жанларын тазалау бла кюрешедиле. 

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияда регионда къар аслам жаууп башланырына дайым хазырдыла. Ведомствода ышандыргъанларыча,  анга деп туздан бла юзмезден аслам къыстырыкъ этгендиле, ГИБДД, МЧС, МВД, Гидрометеорология ара бла да кече-кюн байламлыкъда ишлейдиле.

29.01.2020, 08:11 - Политика

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла «Единая Россия» партия жанлы болгъанланы республикада регион советини  Граждан башламчылыкълагъа себеплик этиу арасы  келишим къурагъандыла.

24.01.2020, 08:13 - Маданият

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы библиотекада ишлегенле  ёсюп келген тёлюню  китапны сюерге юйретиуде кёп тюрлю амалланы хайырланадыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

29.01.2020 - 08:50

Буюрулмагъан сюймекликни жыры

Хапармы, таурухму, жырмы, жомакъмы, къайсы болса да хар бирини кесини тарыхы, къадары барды. Дуния жарыгъын кёргенден сора уа ала, аууздан ауузгъа кёче, жер кёре айланнган жолоучу кибик, тёлюден - тёлюге ёте барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:19

«Кюнлени арасында эм иги, аламат байрымды»

 Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды?

Подробности... | Просмотрено: 2
29.01.2020 - 08:17

Энергетикле медиклеге, спортчулагъа, окъуучулагъа да болушадыла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:17

Ёлгенни асырау бла байламлы уллу къоранчла этилмезча

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда жашагъан биреулен  Instagram – социал сетьде ёлюкню асырау бла байламлы  уллу къоранчла этилгенин айтып, жарсып жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:17

Таш бла урсанг, бирде гыржын бла къайтады

Кичи жашы юйдегили болама дегенинде,  Жаннет ол сайлагъан къызгъа бюсюремеди.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:12

«Студент десантны» кезиулю жолоучулугъу

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
24.01.2020 - 08:11

«Хыйнычы къайда болса да, ол харипд

Интернетде сюйгенлеге бирге болургъа, ишде жетишимле этерге, байлыкъ жыяргъа, тас болгъан адамны табаргъа болушама, дегенча билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. Телевиденияда уа хар каналда да билгичлеге жораланнган бериуле къуралып, халкъ алагъа сейир этип къарайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
24.01.2020 - 08:05

Инклюзия бизни миллет маданиятыбызгъа толу келишеди»

Алгъын Россейде саулукълары осал болгъан сабийлени интернатлагъа жыя эдиле. Энди уа, тыш къыралладача, саулукълу сабийле бла бирге окъутадыла. Сёз ючюн, халкъла аралы олимпиадалада Финляндиядан къатышхан окъуучула биринчи жерлени алып тургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

11.12.2019 - 08:19

Оюмладан ишге кёчюу

Кёп болмай  «МФЦ КБР» къырал бюджет учрежденияны таматасы  Аслан Афаунов  Красногорск шахарда  «МФЦ 2.0: оюмладан ишге кёчюу» деген кенгешге къатышханды. Анда  Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы араланы айнытыуну амаллары сюзюлгендиле.   

Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

11.12.2019 - 08:17

Къашхатау узакъ ёмюрледе къуралгъанды

Бизни тау элибиз Къашхатау къуралгъаныны юсюнден кёп тюрлю шартла келтириледиле. Аны юсюнден кесини оюмун Зокаланы Зейтун да жазгъан эди, белгили тарыхчыланы бла халкъ таныгъан алимлени жазгъанларына таянып.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

11.12.2019 - 08:17

Кесини усталыгъына жаш гёжефлени юйретеди

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди. Бюгюнлюкде ол «Хасания» спорт клубда эркин тутушуудан тренер болуп ишлейди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

11.12.2019 - 08:17

Предпринимательлеге себеплик этиуню, санаторийлени ишин игилендириуню юсюнден баргъанды ушакъ

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмюню келечиси Гузеланы Индира, республиканы Правительствосуну къыралны ара шахарында эм Москва областьда сатыу-алыу-экономика жаны бла представительствосуну башчысы Альберт Шаоев, «Горный край» жамауат организацияны таматасы Дмитрий Макаренко эм

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

11.12.2019 - 08:17

Тиширыу тютюн иче эсе…

Тыш къыраллада тютюн ичгенлени саны азая эсе, Россейде уа кёбейип барады. Миллет республикалада болум игирекди деген ётюрюк айтырыкъды. Бизде да, эр кишиледен, жашладан сора да, жарсыугъа, бир-
бир тиширыула, жаш къызчыкъла да тютюнсюз болалмайдыла. Бу  проблеманы юсюнден КъМР-ни Наркология диспансерини врачы-наркологу А.А. Пачевге тюбеп, ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

11.12.2019 - 08:12

Муниципалитетни бюджетини проектин жик-жиги бла тинтгендиле

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында муниципалитетни келир эмда 2021-2022 жыллагъа бюджетини проектин сюзюу жаны бла жыйылыу бардырылгъанды бу кюнледе.

Подробности... | Просмотрено: 4
Илму

11.12.2019 - 08:12

Композит материалла кёп жерледе хайырланылырчадыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни алимлери «Роскосмос» къырал корпорацияны  «Композит»  предприятиясы бла бирге гитче объёмда композит материалланы производствосун  башларгъа умутлудула.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

11.12.2019 - 08:12

Бахсан районда жангы маданият ара

Бу кюнледе Бахсан район жангы мобиль маданият ара - автоклуб алгъанды. Ол дизель генераторда ишлейди. Аны хайыры бла тюрлю-тюрлю концертле, байрамла бардырыргъа боллукъду. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

11.12.2019 - 08:11

Жаш тёлюге конкуренцияны къорууларча

Россей Федерацияда хар жыл сайын 3 декабрьде юристни Кюню белгилегенди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

06.12.2019 - 16:19

«МАДАНИЯТ КОД ДЕГЕНЛЕРИ УА БИЗДЕ ЖАН АУРУТУУ БЛА СЮЙМЕКЛИКДИЛЕ»

Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну келечилери бу кюнледе Санкт-Петербургда баргъан «Глобализация болумда маданият кодла» деген VIII халкъла аралы маданият форумгъа къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

06.12.2019 - 14:22

Къарыусузну, саусузну жашауун женгиллетир ючюн, сиз не амал этерик эдигиз?

Инвалидлени халкъла аралы кюнюне жораланып, Россейни  кёп жерлеринде, ол санда Къабарты-Малкъарда да,  "Доступная среда"  акция бардырылгъанды. Ол  Къабарты-Малкъар къырал университетни "Точка кипения" залында ётгенди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

06.12.2019 - 14:18

Тынгылы ремонт ючюн льготаланы юсюнден

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу ючюн тёленип башлагъанлы бир ненча жыл болады. Аны юйде жашагъанла бары да берирге борчлудула. Ол кеси да фатарны ёлчемине кёре тергеледи.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

06.12.2019 - 08:25

Сохталары къарыулу, адепли, жигер болурларына да къайгъырады

Спортну бюгюннгю жашауда неден да бек юйретиу магъанасы уллуду десек, жангылмазбыз. Нек дегенде айтхылыкъ спортчула ёсе келген тёлюлеге аламат юлгю боладыла.
Подробности... | Просмотрено: 9
Билим

06.12.2019 - 08:15

Проектле къурауну школу

КъМКъАУ-да «Крим» деген биригиуню жыйылыууну чеклеринде студентлеге деп «Проектле къурауну школу» бардырылгъанды кёп болмай. Вуздан билдиргенлерича, бу билим бериу программа проектле къураргъа эмда къорууларгъа юйретир умутда жарашдырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

06.12.2019 - 08:15

Ток бла жалчытыуну – чурумсуз

КъМР-ни энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла министрини къуллугъун толтургъан Ирина Безникова республиканы Электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу жаны бла штабыны кезиулю жыйылыуун бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

06.12.2019 - 08:12

Жангы жылны сейир ингири

22 декабрьде «Sky - club»  ресторанда (САК Галерея, Киров атлы орам, 10) «Поэзияны эки сагъаты» атлы жангы жылгъы музыкалы-адабият байрам бардырыллыкъды. 

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы