19.10.2018, 12:44 - Статьи

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

Последнее


Чапыракъланы шууулдагъанлары тынчлыкъ, зауукълукъ берип турурча

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны агъач мюлкюнде ишлерин сюйген, сынамлары болгъан адамла къармашадыла. Биз аладан бири  «Чегем лесничествону» баш агъашчысы Наршауланы Муслим бла учрежденияларыны юсюнден сёлешгенбиз. 

Кеси акъылыбыз бла жашаргъа итинейик

Россейли жырчы Егор Кридни озгъан ыйых кюн концерти ётерге керек эди. Алай халкъны эр кишилерини бир къаууму, ол санда къатыш сермешледен UFC организацияны чемпиону Хабиб Нурмагомедов да, ол артист эм анга ушаш «былхымсызла» аланы туугъан жерлеринде концертле берирге тийишли тюйюлдю деп сюелгендиле.

«Къыралыбызны байрагъы кётюрюлгенде бийлеген сезимле аламатдыла»

Элбрус районда, Шимал Кавказда да Галия Абулькина эм белгили спортчуладан бириди. Жыйырмадан артыкъ жылны ичинде ол сермешлени талай тюрлюсюнде уллу жетишимле болдуралгъанды, жюзден аслам майдал къытханды, аланы асламысы уа алтындандыла. Кубокларыны, дипломларыны бла грамоталарыны да саны жокъду. 

Балагъыз сабий садха бара эсе...

Сабий биринчи  окъуу сынамны школгъа дери билим бериу учрежденияда алады. Аны ючюн къоркъуусуз, ариу халла къурау, законлада белгиленнген жорукъланы толтуруу аны юйретиуге, саулай жашаууна да  себеплик этедиле.

«Ниет байлыгъыбызны, тарыхыбызны жыйып, сакълап, тёлюден тёлюге тапдырыуну бек магъаналы борчха санайма»

Этезланы Фатимат, Элбрус районну тарых музейини директору, бу кюнледе юбилейин белгилейди. Акъ-Суу элде ёсгенди, КъМКъУ-ну орус-малкъар бёлюмюн бошагъанды, комсомолда, культурада да ишлегенди. Баш иеси Хызир бла юч сабий ёсдюргенди.  Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Пенсиячыланы мында хурметлейдиле эмда багъалайдыла

«Каббалккоммунэнерго» Нальчикни уллу  предприятияларындан бирине саналады. Ол шахарчыланы электрокюч бла жалчытады эм ток берген мюлкге ремонт бардырады. Быллай къыйын ишде  аслам пенсиячы уруннганы уа бютюн сейирди.  Биз аладан бири,  техника службаны таматасы - баш инженерни орунбасары Виктор Загазежев бла тюбеп сёлешгенбиз.  

АРАБЫЗДА ШУЁХЛУКЪНУ КЮЧЛЕНДИРГЕН ЭКИ БАЙРАМ

Бу кюнледе Нальчикни Культура фондунда Дагъыстан Республиканы кюнюн белгилегендиле эм ол республиканы халкъ поэти, Социалист Урунууну Жигити, Ленин эм Сталин саугъаланы лауреаты, Уллу Ата журт урушну ветераны  Расул Гамзатовну 95-жыллыгъына атап, эсгериу ингир бардыргъандыла.

Кийизлери бюгюн да жылытханлай, къууат бергенлей турадыла

Эрттегили  кийизле, жамычыла, башлыкъла, жарсыугъа, бусагъатда алай кёп табылмайдыла. Аланы багъалары уа болмагъанча уллуду. Багъалары деп мен ырысхыны ёнчелеп угъай, тарых жанын алып айтама. Нек дегенде буруннгулуланы кийиз уруулары, анга салгъан накъышлары, бояулары да башха тюрлю болгъандыла.

Жигитлиг а жашайды

Къашхатауну ортасында, маданият юйню жанында къауум эсгертме барды. Ала урушлада, кёчгюнчюлюкде жоюлгъан эллилеге аталыпдыла. Алайтын ётгенле алагъа эс бурмай кетмейдиле. Къатларында сюелип, сагъышлы да боладыла.

Къуралыулу эмда хыйсаплы

Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде боксдан  «Россейни жашлыгъы» физкультура-спорт обществону чемпионаты бардырылгъанды. Ол Элбрус районну Элбрус элини башчысы Жаппуланы Муссаны хурметине жораланып къуралгъанды.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS