19.04.2018, 12:51 - Статьи

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков республиканы Правительствосуну, ич ишле, надзор органланы, Нальчик шахарны администрациясыны келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

19.04.2018, 12:48 - Статьи

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков  Нальчикде «Ара» рынокда болгъанды, от тюшген жерлеге къарап чыкъгъанды, сатыу-алыу объектни иелери, арендаторла бла да тюбешгенди.

19.04.2018, 12:46 - Статьи

КъМР-ни Наркотиклеге къажау комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда толтуруучу эм жер-жерли власть органла наркоманияны профилактикасын къалай бардыргъанлары эмда  ууну законлагъа бузукълукъ этип сатыуну тохтатыу жаны бла  излемле къалай толтургъанлары сюзюлгенди.

19.04.2018, 12:44 - Статьи

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий Финляндияны Россейде посольствосуну толу эркинликли министри Антти Хелантеря бла тюбешгенди. Ала сатыу-алыу, экономика, социал, эл мюлк, туризм жаны бла бирге ишлеуню онгларына къарагъандыла.

19.04.2018, 12:41 - Статьи

КъМР-ни Урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министерствосунда 2018 жылда сабийлени солууларын къурау, саулукъларын кючлендириу эмда бош турмазча этиу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

19.04.2018, 12:33 - Статьи

«Каббалкэнерго» компанияны быйыл биринчи кварталда электрокюч ючюн борчлары болгъанлагъа этген мадарлары къыйматлы болгъандыла дерчады. Саулай алып айтханда, юч айны ичинде кёп къалмай 47 миллион сом жыйылгъанды.

Последнее


Эркинликлерин толу ангылатыргъа

РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнде аны управляющийи Николай Баковну башчылыгъында жыйылыу болгъанды. Ол къууанчлы жумушдан башланнганды – Къырал учреждениялада бла халкъны жумушларын жалчытыуда ишлегенлени профсоюзларыны рескомуну таматасы Фаина Бакова управляющийиге бла талай адамгъа «Профсоюзгъа 100 жыл» деген юбилей белгини бергенди.

Аграр университетде волонтёр ара ачылгъанды

Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетде бу кюнледе волонтёр ара ишлеп башлагъанды. Аны вузну юйретиу эм социальный иш жаны бла Управлениясы студент совет бла бирге къурагъандыла, деп билдиргендиле КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.

Ачыкъ соруулагъа - толу жууапла

Жаш айырыучуну кюнюне жоралап Нальчик шахар округну администрациясында жер-жерли самоуправленияны депутатлары жаш тёлю бла тюбешгендиле. «Бу ишге депутатла Екатерина Мисостова, Ислам Шерегов эм самоуправленияны право бёлюмюню башчысы Джамалдин Хаупшев къатышхандыла», - деп айтылады администрацияны пресс-службасыны билдириуюнде.

Конкуренция бизнесни терк айнытхан кючдю, алай ол тюзлюк бла жарашдырылыргъа керекди

Бу кюнледе Нальчикде «Синдика» къонакъ юйде  Монополиялагъа къажау федерал службаны  (ФАС) КъМР-де Управлениясы регионла аралы семинар-кенгеш бардыргъанды. Аны ишине  ФАС-ны  ара аппаратыны,  регион  управленияларыны, федерал эмда регион къырал власть органланы келечилери, банкланы бёлюмлерини, бир-бир министерстволаны бла ведомстволаны оноучулары  къатышхандыла.

Аслам жумуш тамамланнганды, алай тынч кёллюлюкге сылтау жокъду

Къабарты-Малкъарны Граждан обществону институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла управлениясында бардырылгъан коллегияда аны былтыргъы ишини эсеплери чыгъарылгъандыла эмда быйылгъа борчла белгиленнгендиле.

Китапха сюймекликни сингдире

Курданланы Любовь Ануаровна Акъ-Сууну орта школунда жыйырма жыл чакълы ишлейди. Ол географиядан устазды. Андан сора да, школ библиотеканы таматасыды.
Мында уа мингден артыкъ китап барды. Ала барысы да тапкалагъа ариу, тап, магъаналарына кёре тизилипдиле. Мында орус классиклени, малкъар жазыучуланы чыгъармаларын кёребиз. Алай асламысы уа школ дерсликледиле. 

Дунияны кёп кере чемпионуна, аны тренерлерине жангы жетишимле тежегенди

Юрий Коков Правительствону юйюнде женгил атлетикадан дунияны кёп кере чемпиону Мария Ласицкене (Кучина) эмда аны тренери Геннадий Габрилян бла тюбешгенди. Алгъаракълада Къабарты-Малкъардан айтхылы спортчу Великобританияда  дунияны мекямны ичинде бардырылгъан чемпионатында алтын майдал алгъанды. Ол Марияны 38-чи хорламыды.

Уллу профессионалланы хазырлауну ышаннгылы амалы

Тюнене Къабарты-Малкъар къырал университетде стоматология усталыкъгъа юйреннгенде хайырланылгъан кёп функциялы ара ачылгъанды. Энди студентлени шёндюгю оборудованияда качестволу билим алыргъа онглары барды. Келир заманны медиклерин бла вузну устазларын бу магъаналы иш бла алгъышларгъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да келгенди.

Аскерчи артистлеге къызыу къарсла

Тиширыуланы байрам кюнлерине аталып, Нальчикде Къырал музыка театрда къууанчлы жыйылыу болгъанды. Аны  Къабарты-Малкъарны Маданият министерствосу бла республиканы Тиширыуларыны союзу къурагъандыла. Концертни программасын Россей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерчилерини жыр эм тепсеу академия ансамблини артистлери бардыргъандыла.

«Билиминг, усталыгъынг бийик болмаса, санга киши да хазна болушалмаз»

Къыралны ара шахары Москвада, Санкт-Петербургда, башха узакъ жерледе да таулу къызладан бла жашладан билим алгъанла, усталыкъларына бютюнда терен юйрене, анда ишлеп, сынау жыйгъанла кёпдюле. Рахайланы Джамиля, Курданланы Юсюпню къызы, аладан бириди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS