07.08.2020, 17:00 - Политика

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосунда болгъан жыйылыуда  Россейни Президентини «Россей Федерацияны  аш-азыкъ къоркъуусузлугъун жалчытыр ючюн  экономика жаны бла энчи амалланы хайырланыуну юсюнден»  буйругъу къалай толтурулгъанына къаралгъанды.

07.08.2020, 08:02 - Саулукъ

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында бизни республикада маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум кимден да бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле. Ведомствону специалистлери айтханларына кёре, бу ауруу бек къоркъуулугъа, адамны, жаныуарланы да ёлюмге келтирирге боллукъгъа саналады.

07.08.2020, 08:01 - Жангылыкъла

Кёп болмай Нальчикде «Зелёная компания» биригиу сабанларында татлы нартюхню оруп башлагъанды. Бюгюнлюкде аны  1,1 минг тоннасындан 1,4 миллион консерва чыгъарылгъанды.

07.08.2020, 08:00 - Жангылыкъла

Малчылыкъда  уруннганла  къышха аш хазырлап кюрешедиле, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

05.08.2020, 08:09 - Жамауат

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

05.08.2020, 08:07 - Жангылыкъла

Майскийде шахар кёлге шёндюгю исси кюнледе бек кёп адам барады жууунургъа. Муниципалитетни администрациясында белгилегенлерине кёре, ол ортакъгъа берилгенди. Арендатор а аны тапландырыу жаны бла аслам иш тамамлагъанды. Аны хайыры бла кёлню тёгереги таза, кёзню къууандырырча алай болгъанды. Солургъа келгенлеге, таматалагъа, сабийлеге да анда хар неда барды дерчады.

22.07.2020, 08:10 - Право

Кужонланы Абдулкеримни жашы Жантемир сабийлигинден да юрист боллугъуна ахырда ишексиз эди. Бюгюнлюкде уа ол РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-де Управлениясына башчылыкъ этеди. Биз аны бла усталыкъны жашырынлыкъларыны, право билимни жайыуну юслеринден ушакъ этгенбиз.  

22.07.2020, 08:06 - Жамауат

Атабыз Габоланы Асланны юсюнден кёп жазылады, телевизор бла да кёргюзтедиле,байрамлагъа, башха тюбешиулеге да чакъырадыла. Бизни Чегем ауузундан тышында да кёпле таныйдыла аны, намыс- сый бередиле,  сау болсунла.  Аны алайлыгъы адамлагъа ачыкъ жюреклилиги, таза ниетлиги, къартха - къартхача, жашха - жашхача тюбегени болур, баям.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

07.08.2020 - 14:41

Тау жол сентябрьге хазыр боллукъду

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде «Бабугент – Бызынгы» жолгъа   тынгылы ремонт этиле турадыла. Былтыр ишле  жалан 4,6  километр чакълы участокда бардырылгъан эдиле. Быйыл а аны  къалгъан 7,6 километри  жангыртылады.  Ишлени  чеклеринде эки къат асфальт жайыллыкъды, жауун суу саркъырча система да ишленирикди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:40

Тирлик тёрт кереге кёбейгенди

Къабарты-Малкъарда арт он жылда жемишлени  бла тахта кёгетлени  ёсдюрюу  тёрт кереге кёбейгенди эм  350 минг тоннагъа жетгенди. Ол а   республикада терк айныгъан технологияла  тири хайырланнганларыны себебинденди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:36

Юйюрде экинчи сабийни туугъаны бла жерин тапхан эришлик сезим

Юйюрде биринчи сабий туугъаны ата-анагъа, жууукъ-ахлугъа да уллу къууанчды. Алай ызы бла экинчи баланы табаргъа кереклилигини юсюнден кёп юйюр сагъыш этеди, экисин ёсдюрюрге, аягъы юслерине салыргъа къарыуубуздан келирми, дегенча соруу акъылларын бийлеп.

Подробности... | Просмотрено: 3
07.08.2020 - 08:06

Къыйын табийгъат болумлагъа дайым хазыр болуп турургъа

Ырхыла, сакъ жауунла эмда башха табийгъат къыйын болумла адамлагъа не заманда да кёп хата саладыла. Бизни республикада да, жарсыугъа, ала терк-терк бола  туруучудула. Баям,  кёпле эслеген болурла  быйылгъы жаз башы эмда жайны ал кезиую сууукъ эм жауунлу болгъанларын.

Подробности... | Просмотрено: 1
07.08.2020 - 08:04

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхай да, ариу кёрюнмейди.

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:09

Кавказ халкъланы той жумушларыны энчиликлери

Экспертле СКФО-ну республикалары  той тёрелени жангыдан жашаугъа кийирип  башлагъанларын белгилейдиле. Тау халкъланы адамлары келечиликге кимни жибергендиле, тойлары къалай ётгенди эмда алгъыннгы тёрелеге бусагъатда нек къайтыргъа излегенлерин билирге сюйгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
05.08.2020 - 08:09

«Тарыхны тинтип, буруннгулу адамны жашауун билирге итиннгеним бюгюн да тынчлыкъ бермейди».

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:08

Сен ийнанамыса манга?

Адамланы араларында шуёхлукъну, сюймекликни мурдору да бир бирге ийныныу, ышаныуду. Алай ол бир терк жокъ болуп къалады бирде…

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Саулукъ

17.06.2020 - 08:30

Жукъусузлукъдан къалай къутулургъа боллукъду

«Жукъусун тас этген саулугъун тас этеди» дейди нарт сёз. Ол уллугъа, гитчеге, тиширыугъа, эр кишиге, жамауат жашауда къаллай жерни алгъан адамгъа да бирча жарашады. Медицина эсепле уа жукъусузлукъдан бюгюнлюкде сабийле окъуна къыйналгъанларын кёргюзтедиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

17.06.2020 - 08:10

Жер бла байламлы халланы тарыхы, борчлары, рынок экономикагъа келишир амаллары

Жер бла байламлы халла бек терен ёмюрледе къуралгъандыла дерге боллукъду. Адамла дорбунлада жашагъан кезиуледе окъуна тёгерекдеги тийрелени кеслериникине санагъандыла. Ары башхаланы аягъы басханлай а, олсагъат къаугъа чыкъгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

17.06.2020 - 08:05

Ата журтха сюймекликни эмда кишиликни шагъатлары

Ючгюл письмола. Фронтдан учуп келген къанатлылагъа ушайдыла ала. Къалай ашыгъып, тынгысыз болуп сакълагъандыла аланы хар юйде, хар юйюрде. Ол кезиуледе почтальондан сыйлы да, багъалы да адам хазна болмаз эди. Аланы жазгъанланы асламысы бу дуниядан кетгенди: кими къазауатда, жигитча сермеше, жан бергенди, кими белгисиз тас болгъанды, кими уа урушда алгъан жараларындан ёлгенди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

17.06.2020 - 08:00

Адам эм закон

Льготалы кредит

Быйыл 1 июльдан башлап «Биринчи/юйюр автомобиль» деген кредит берилип башлайды. Аны багъасы 1,5 миллион сомгъа  дери жетген машинагъа къоратыргъа боллукъду (алгъын ол багъасы миллион содан учуз машиналагъа берилгенди).

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

15.06.2020 - 16:19

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Жазылыуну алты айгъа багъасы – 684 сом 48 капек.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

12.06.2020 - 11:13

Нарт сёзле акъыллылыкъларын тас этмегендиле, ала алыкъа кёп тёлюлеге жарарыкъдыла

Окъууу болмагъан халкъ бурун заманлада окъуна кесини жашауунда, турмушунда тюбеген ахшы затланы багъалагъанды. Аны бла бирге уа ол кемчиликлени кетерирге болушхан, акъыл, тюз оюмлу, терен магъаналы сёзлени тап жарашдыргъанына сейирсинесе, хурмет бересе. Ала кёп ёмюрлени ичинде къурала, тёлюден  тёлюге кёче, жангылары да къошула, бюгюнлюкге дери жетгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

12.06.2020 - 09:05

Эсгертиулери Олимпиада объектлени табийгъат къыйын болумладан сакълагъандыла

Бюгюнлюкде экология бла байламлы соруулагъа аслам эс бурула башлагъанды. Табийгъат къыйын болумладан сакъланыу, аланы болдурмау бла бизни республикада «Бийик-тау геофизика институт» федерал къырал бюджет учреждение кюрешеди.

 
Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

12.06.2020 - 08:17

Огъурлукъну, тюзлюкню эмда ариулукъну ёкюллери

Биринчи студия

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

12.06.2020 - 08:17

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Сиз «ЗАМАН» газетге почтаны къайсы бёлюмюнде да жазылыргъа онг табарыкъсыз. Магъаналы ишни болжалгъа салмагъыз!

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

12.06.2020 - 08:12

Кесини усталыгъына жаш гёжефлени юйретеди

Мисирланы Мурадинни жашы Илияс эркин тутушуудан Россейни спортуну устасыды, бел бауладан тутуп тутушуудан да къыралыбызны сыйлы устасыды, спортда сынамы 30 жылгъа жетеди. Бюгюнлюкде ол «Хасания» спорт клубда эркин тутушуудан тренер болуп ишлейди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

12.06.2020 - 08:00

Жютю акъыллы Ако

Халкъыбызны айтхылыкъ адамлары

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

10.06.2020 - 19:10

Законсуз ырысхыны багъасы 4,6 миллион сомгъа жетгенди

КъМР-де МВД-ны Экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау управлениясыны къуллукъчулары Май районда ОМВД-ны  полициячылары бла бирге оператив-излеу жумушла толтуруп, 39-жыллыкъ тиширыу къырал белгилери болмагъан тютюнле сатханын ачыкълагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

10.06.2020 - 18:51

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания башланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

10.06.2020 - 18:50

Интернатчылагъа саугъала, жюрек жылыулукъ

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны келечилери алгъаракъда Нартанда школ-интернатда жандауурлукъ акция бардыргъандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 2
Билим

10.06.2020 - 18:44

Онлайн курслагъа сурам уллуду

Шёндюгю пандемияны кезиуюнде Къабарты-Малкъарда гражданланы бир талай  категорияларына «Россей Федерацияны цифралы экономикасы» миллет проектни чеклеринде къуралгъан «Цифралы экономикагъа кадрла» деген федерал проект бла белгиленнген жумушла тамамланадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

10.06.2020 - 18:41

Аурумагъан жюреги болгъан адамны алдаусуз ышанлары

Жыл сайын бизни къыралда жюреклери ауруп 1,3 миллион адам ауушады. Ол а бир область араны халкъы чакълы бирчады. Аны ючюн  жюрек, тамырла ауруп башлагъанларын кёргюзтген шартлагъа сакъ болургъа керекди.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы