20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


«Единая Россияны» фракциясына жаз башы сессия бек къызыу болургъа ушайды

РФ-ни Къырал Думасыны Председателини орунбасары, «Единая Россияны» фракциясыны таматасы Сергей Неверов, бараз кюн бардырылгъан пленар жыйылыуда политика «онминутлукъну» кезиуюнде сёлеше, жаз башы сессияда сюзюллюк баш магъаналы законопроектлени туура этгенди. Аладан бири сабийлени солуу лагерьледе къоркъуусузлукъларын кючлендириу бла байламлыды.

Жунчумагъандыла, бузукълукъну терк кетергендиле

Электрокюч комплексде уруннганлагъа къыш кезиуде, бютюнда байрамлада, арталлыда сагъайып турургъа тюшеди. Сууукълада энергооборудование, ток ызла да аслам хайырланыладыла, бу системаны ишине чырмау салыргъа боллукъ сылтауланы саны да кёбейеди. Ма ол себепден «МРСК СК» компанияны специалистлери энергосистемагъа дайым кёз-къулакъ болгъанлай турадыла.

Тамамланнган жумушланы къабыл кёргендиле

РФ-ни Пенсия фондуну КъМР-де Баш управлениясыны кезиулю жыйылыуунда организацияны 2017 жылда ишини эсеплери чыгъарылгъандыла, аллыбыздагъы кезиуге борчла салыннгандыла, айырмалы ишлегенле саугъаланнгандыла. Аны фондну регионда бёлюмюню башчысы Николай Баков бардыргъанды.

Сынауланы, тюрлю-тюрлю чырмауланы онглап

Огъары Малкъарда жашагъан Таукенланы Айшат жангы жылны аллында кюнледе 85-жыллыгъын белгилегенди. Аны районну администрациясыны бёлюмюню таматасы Байсыланы Харун жокълап, туугъан кюню бла алгъышлагъанды. Саугъа бла бирге ыннагъа администрцияны башчысындан энчи письмо да элтгенди. Анга Айшат бютюн бек къууаннган эди.

Журтубузну аламатлыгъын, аны энчилигин сакълауну ышаннгылы себеби

Бюгюнлюкде табийгъатны  сакълауда заповедниклени магъаналары бек уллуду. Бу бёлюмде ишлегенле хар жыл сайын 11 январьда кеслерини профессионал байрамларын белгилейдиле. 1917 жылда ол кюн Россейде биринчи «Баргузин» тийре къуралгъанды.  Бюгюнлюкде уа къырал магъанасы болгъан 103 аллай жер, 47 миллет парк эм 64 заказник барды.

Билим бериуню бла илмуну араларында байламлыкъланы игилендириу - эм магъаналы жумушду

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини кенгертилген жыйылыуунда сёз Къабарты-Малкъарны экономикасын айнытыуда илмуну бла билим бериуню магъаналарыны юслеринден баргъанды.

Саракаланы Назиля - чемер мектеп поварланы санында

Алгъаракълада Москвада  «Эм иги школ ашхана» деген битеуроссей конкурсну ахыр кесеги  болгъанды.  Анга Россейни отуз беш регионундан токъсандан артыкъ билим бериу организация къатышханды, ол санда Тырныауузну 5-чи номерли орта гимназиясы да.

Кёлю бла жазылгъан жазмагъа - бийик багъа

Москвада Бауман атлы къырал техника университетде россейли школчуланы къыш фестивальлары ачылгъан кезиуде «Россия, устремлённая в будущее» деген Битеуроссей конкурсну эсеплерин чыгъаргъандыла. Анда саулай къыралдан тюрлю-тюрлю номинациялада жюз школчу хорлагъанды, аланы санында Хасанияны 16-чы номерли орта школуну 9-чу классыны окъуучусу Кючмезланы Фатимат да.

Фильмлери эмда хапарлары бла тарыхыбызны ачыкълайды, бетибизни чыгъарады

Юйюр таматагъа уа анда кёп ишлерге тюшмегенди – Уллу Ата журт уруш башланып, анга бронь бергенлерине да къарамай, кеси ыразылыгъы бла фронтха кетеди. Алай этмей да не мадар бети болгъан адамгъа - баш иелери урушха кетген тиширыуланы кёзлерине къараяллыкъ тюйюл эди, тамата жашы Малкъарбий биринчи кюнюнден къазауатда болса да.

Тюрк тилли миллетле хайырланнган жыл санау

Къарачайлыла, малкъарлыла (таулула) эртте заманладан бери окъуна хайыуанланы бла жаныуарланы атлары аталгъан онекижыллыкъ календарьны хайырланып болгъандыла. Анга мючел дегендиле. Ол амал адамны жыл санын тергерге бютюнда бек болушханды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS