15.11.2019, 08:58 - Жангылыкъла

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу  стационар паллиатив бёлюмлеге эмда  саусузлагъа юйлеринде багъарча къырал бюджетден бёлюннген  14 миллион сомдан асламгъа медицина оборудованиядан 58-син  алгъанды.  

15.11.2019, 08:45 - Экономика

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. 

15.11.2019, 08:42 - Жангылыкъла

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы  качествосун  кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.

15.11.2019, 08:40 - Жангылыкъла

Россейни  Почтасыны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бу айны ортасындан  башлап  бизни къыралны кёп регионларына посылкала эки кюнден кеч къалмай жетерикдиле. Айтханларына кёре,  аны 100 мингден артыкъ адам жашагъан шахарлада толу сезерикдиле. 

15.11.2019, 08:38 - Жангылыкъла

Нальчикде Тарчоков атлы орамда кёп фатарлы юйледен бирини аллында арбазны тапландырыуну анда жашагъанла къолгъа алгъандыла. 

15.11.2019, 08:35 - Экономика

«Россети» компанияны башчысыны орунбасары Виталий Иванов бу кюнледе Пятигорск шахарда кенгеш бардыргъанды. Анда Шимал Кавказны электроэнергетика комплексин айнытыуну, аны бла байламлы борчланы тамамлауну юсюнден сёлешиннгенди.

15.11.2019, 08:28 - Жамауат

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

15.11.2019, 08:22 - Жамауат

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.11.2019 - 09:10

Абадан адамлагъа къарауну амалларын къырал къалай онгла бла тюрлендирирге сюеди?

Бу кюнледе Президент «Аабадан адамлагъа кёп заманны ичинде къарауну системасын» къураргъа, ол мурат бла федеральный бюджетде 2018-2020 жыллагъа ахча бёлюрге буйрукъ этгенди. Къартлагъа къарауну системасын тюрлендирирге ол социальный коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери бла тюбегенинден сора кёлленнгенди. Аны юсюнден «Аргументы и факты» газетде айтылгъан эди.
Подробности... | Просмотрено: 3
15.11.2019 - 08:28

Кючлю аскерле хорлаялмагъан колорадолу къамажакъ

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
15.11.2019 - 08:22

Исламда юйюр къурауну магъанасы эм низамы

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 9
13.11.2019 - 08:19

Тилеклерин тамамларгъа сёз бергендиле

Бу кюнледе КъМР-ни кёзлери кёрмегенлени  китапханасында «Сорургъа сюеме: специалистле бла ачыкъ ушакъ» атлы «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
13.11.2019 - 08:19

Пособияла ансанны тургъан жерлерине келедиле

Россейни пропискалары болмагъанлай, къыралны бир тюрлю жеринде жашагъан гражданларына Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи, аны юсюнден тюрлениуле пенсия бла жалчытыу системагъа мартда кийирилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
13.11.2019 - 08:19

Асыл адам, окъуучуну жюрегине жол излеген журналист Къалам къарындашыбызны эсгере

Мен Аппайланы Музафар бла газетде кёп жылланы ишлегенме. Анча заманны ичинде аны сабырлыгъына, тёзюмлюгюне къуруда сейир этгенлей тургъанма. Кёрмегенме мен аны ачыуланып, къаты сёлешип, биреуге хыны этип да. Аны ол ышанларын коллективде барысы да белгилеп айтхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Туугъан жерден багъалы къайда?

Дерс бошалды, къонгуроу эшитилди. Устаз столну юсюнден китапланы, башха затланы да жыйып башлады. Школчула да алтынчы дерсден сора юйге ашыкъдыла, бир бирлерине чам эте. Алай Мадина Азретовнаны аланы юйлерине иер акъылы жокъ эди: 

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Элни башчысы махтау-бюсюреу алыр ючюн ишлемейди, ол борчун толтурургъа, элни жарсыуларын тамамларгъа керекди

Османланы Мухтар Бабугент элге башчылыкъ этгенли 6 жыл толгъанды. Биз аны бла профессионал байрамыны аллында тюбеп, жер-жерли самоуправление органлагъа салыннган борчланы, бабугентчилени жарсыуларыны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз. 

 
Подробности... | Просмотрено: 7
08.11.2019 - 08:15

Бусагъатда къуралгъан тойланы жаратамысыз?

Заман оза баргъаны бла адамланы жашаулары, кёз къарамлары да тюрленеди. Бир кезиуде магъаналы адет, артдагъы болумлагъа келишмегенлейин унутулады. Башхасын жамауат сакъларгъа кюрешеди. Халкъыбызны тёрелери да, ол санда тойну къурау да, аллай шартладандыла.
Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

16.10.2019 - 08:14

Хайырланыучулагъа - налогланы юсюнден толу хапар

Федерал Налог службаны Нальчикде биринчи номерли инспекциясы 25 октябрьде «ачыкъ эшиклени кюнюн» бардырлыкъды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, ол кюн эрттенликде сагъат тогъуздан башлап ингирде алтыгъа дери ары келгенлеге кёп тюрлю консультацияла эмда  информация берилликди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

16.10.2019 - 08:14

Жетеуленден бешисинде - майдалла

Калуга областьны Медынь шахарында универсальный сермешледен эр кишилени эм тиширыуланы араларында Россейни кубогу бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

16.10.2019 - 08:11

Иммунитетлери къарыусузлагъа аллергия терк жабышады

Аллергиядан къыйналгъанланы саны жыл сайын ёсюп барады. Бу аурууну юсюнден биз Нальчикде Аллергия араны поликлиника бёлюмюню врачы Н.Х. Самойлова бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

16.10.2019 - 08:08

Мени аскерчи шуёхум

Гитче очеркде аламат адам Кучукланы Шабазны жашы Магометни юсюнден толу айтхан къыйынды. Хапарымы биз къалай, не болумда тюбешгенибизден башлайым.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

16.10.2019 - 08:02

Сейирсиндирме сёзлюк (баргъаны)

Табан – ушкок сампалны ургъучу. Боёк.

Табун – жыйын, толпа; мал сюрюу.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

16.10.2019 - 08:00

Сижажев: Эркинликлери болмай, товарларына «Халал» деген сёзню жабышдыргъан предприятияладан сертификатла алыгъыз деп тилеген кезиу бошалгъанды

Къабарты-Малкъарны Муслийманларыны дин управлениясында стандартизация эм сертификация жаны бла жумушланы толтургъан коммерциялы болмагъан «Халал» автоном организация къуралгъанлы жылдан артыкъ озгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

11.10.2019 - 08:19

Къаршчы командалагъа аз да онг бермегенлей, «алтынны» алгъандыла

Пензада жыжымны тартыудан Россейни кубогу бардырылгъанды, анда 720-1000 килограмм ауурлукъ къауумда бизни командабыз биринчи жерни алгъанды. Ала бла республиканы Спорт министерствосунда тюбешиу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

11.10.2019 - 08:19

Адамлагъа, маллагъа да хата салгъан хансла

Эл мюлк жерледе заранлы битимлеге къажау иш не заманда да бардырылып турургъа керекди. Ансыз иги тирлик алыуну юсюнден айтыр амал боллукъ тюйюлдю. Быллай хансла топуракъны тозуратадыла, эл мюлк битимлени ёсюмюне чырмау этедиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

11.10.2019 - 08:19

Сейирсиндирме сёзлюк

(баргъаны)

П

Пай - ашыкъ не башха оюн ойнагъанда, къытхан алыучу ёч.

Педагы - тауусулгъан сабан агъачны жамауу.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

11.10.2019 - 08:19

Къол тутушдан эм кючлюле ачыкъланырыкъдыла

Нальчикде къол тутушдан Россейни МВД-сыны битеуроссей чемпионаты барады. Ол 9 октябрьде ачылгъанды, эм къарыулуланы атлары уа 13октябрьде белгили боллукъдула. Чемпионатха  къыралны субъектлеринден ич ишле органланы 500 келечиси къатышадыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Билим

11.10.2019 - 08:17

Россейни, Къазахстанны эм Узбекистанны жаш стоматологлары сынауларындан юлюш этгендиле

Тюнене Къабарты-Малкъар къырал университетде ариулукъгъа бла саулукъгъа жораланып «Вершина Кавказа» деген ючюнчю халкъла аралы форум,  Жаш стоматологланы биринчи  битеуроссей конференциялары эм  «Междисциплинарная стоматология»  олимпиадалары да башланнганды.   

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

11.10.2019 - 08:17

Кесине сакъ болмагъаннга доктор да болушалмайды

Кюз айла. Жылны бу кезиуюнде кюнню халы сутканы ичинде бир ненча кере тюрленеди.  Эсине тюшсе, жиляр, ызы бла уа къарап-къарагъынчы ойнап, кюлюп башлар. Бутларында, беллеринде жел ауруулары болгъанла, радикулитден къыйналгъанла алгъадан окъуна биледиле кюн бузуллугъун, хауа тюрлениригин.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

11.10.2019 - 08:12

Не заманда да къайда да къыйын эсе да – анда

Росгвардияны КъМР-де Управлениясында СОБР-ны отряды къуралгъанлы 26 жыл толгъанына аталып, къууанчлы жыйылыу болгъанды. Ол борчларын толтургъан кезиуде аманлыкъчыланы къолларындан ёлгенлени хурметине эсгертмеге гюлле салыудан, минут шумсуз туруудан башланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

11.10.2019 - 08:12

Сахнада хычыуун кёрюннген эгешчикле

Нальчикде жашагъан эгешчиклени - Бёзюланы Лейланы, Жамиляны, Аминаны хунерлиликлерин кёпле биледиле эм  жаратадыла. Алыкъа жыл санларына  кёре  гитче  болгъанларына да  къарамай, жетишимлери бла  ата-аналарын, жууукъларын, устазларын да къууандыргъанлай келедиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

11.10.2019 - 08:12

Аушигерни жылы суулары – он эм иги курортну санында

Кёп болмай «ТурСтат» агентство,  Россейде гара сууну бла балчыкъны хайырланнган  курортланы рейтингин бардыргъанды. Анга кёре, биринчи он тизмеге Аушигерни жылы суулары  да киргендиле.  Рейтингни чеклеринде курортха къаллай сурам болгъаны, солугъанлагъа таплыкъгъа  болумну къурамы да тергелгендиле. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

11.10.2019 - 08:12

Таматаланы жырла эм халкъ сюйген макъамла бла кёллерин алгъандыла

Росгвардияны аскер оркестри Нальчикде концерт бергенди. Звездный элден аскерчиле абаданла эм сакъатла тургъан интернатда  къонакъда болгъандыла

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы