19.07.2018, 11:50 - Статьи

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди.

16.07.2018, 23:56 - Статьи

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

16.07.2018, 23:55 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды.

Последнее


Усталыгъына - кертичи, къолу - чемер, женгил, жюреги - халал

Къазийланы Фатимат, Холамханланы Хакимни къызы, Къашхатауну  район больницасыны сабий бёлюмюнде уруннганлы бу айда  къыркъ жыл болгъанды. Ол бийик категориялы медсестрады. Ишин тынгылы билген, анга кертичилей къалгъан адамды. «Жангыдан сайларгъа тюшсе эди, энтта да бу усталыкъны айырлыкъ эдим. Анча заманны ичинде не бек къыйналгъан кезиуюмде да сокъуранмагъанма.

«Эдельвейсде» сейирди эм къууатлыды

Жайны биринчи кюнлеринден башлап Тырныауузну 6-чы номерли орта школуну мурдорунда «Эдельвейс»  лагерь ишлейди.  Мында   кёп сабийли, къолайсыз юйюрледен жашчыкъла бла къызчыкъла кюндюз турадыла эм саулукъларын да кючлейдиле. Юйретиучюле бла педагогла уа  ала заманларын зауукълу ётдюрюр ючюн къолларындан келгенни аямайдыла.

Биринчи малкъар футбол команда

Бюгюнлюкде битеу дунияны эси Россейде футболдан чемпионатха бурулупду десек, ётюрюк болмаз. Анга керти окъуна абаданны, гитчени да сейири уллуду. Болсада спортну бу тюрлюсюн  не заманда да сюйгендиле. Алай болмаса, бизни таулу жашла сюргюнде бир элден башхасына барыргъа эркин  болмагъан къыйын жыллада команда къурай турмаз эдиле. 

Буруннгу кезиуледе хауаны халын толу ангыларча

РАН-ны география институтуну гляциологларыны къауумундан къуралгъан экспедиция бу кюнледе Минги тауну кюнчыгъыш жанында чыранлада  тинтиу ишлени башлагъанды. Алимле, бузну тешип,  тюбюне дери жетип, аны бла узунлукълары 240 метр болгъан, ауурлукълары уа юч тоннагъа жетген эки тугулну  чыгъарлыкъдыла. Ызы бла аланы вертолётла бла таудан энишге тюшюрюп, рефрижератор  бла институтха элтирикдиле.

Кёргенибиз бла эшитгенибиз къууандыргъанды эмда ёхтемлендиргенди

Къабарты-Малкъарны Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу школланы араларында  «Ана тилим – жаным, тиним!» деген эришиуню жыл сайын бардырады. Ол сыйлы сёзюбюзню сакъларгъа, аны айнытыргъа, сыйын кётюрюрге, халкъны адет-тёрелерин унутмазгъа, къолдан усталаны да ачыкъларгъа  болушур муратда къуралгъанды. 

Сатыучула жюн базарны шахарны иелигине къайтарырларын излейдиле

Геуюрге кюн таулу жюн базарда кезиулю жыйылыу болгъанды. Аны сылтауу - анда сатыу этгенле бу тийрени кесине алгъан Залим Ажиев кюз артында болгъан къаугъаны кезиуюнде  берген сёзюне ие бола билмегениди.

Россейли журналистиканы патриархы, сёзюне табылгъан, намыслы инсан

Биринчи июльда Задин Матанович Маремовха 88 жыл толады. Аны бир кере да юзюлмеген урунуу стажы уа 15 августда 62 жылгъа жетерикди. 

«Шимал-Кавказ федерал округну айнытыуну» къырал программасын толтурууну амаллары сюзюлгендиле

Ессентукда Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко кенгеш бардыргъанды. Анда «Шимал-Кавказ федерал округну айнытыуну» 2025 жылгъа дери жарашдырылгъан къырал программасын толтурууну амаллары сюзюлгендиле.

Мектепни къурулушуну бошалыуу сабийлеге бир смена бла окъургъа онгла ачарыкъды

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Нарткъалада 825 окъуучугъа ишлене тургъан  школну къурулушу не халда болгъанына къарагъанды, Правительствону, Урван районну эмда подряд организацияланы оноучу къуллукъчулары бла кенгеш бардыргъанды.

Туризм-рекреация, аграр бёлюмде, промышленность эмда товарла жюрютюу жаны бла бирге урунургъа келишгендиле

23 июньда Юрий Коков КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Армения Республиканы Россей Федерацияда Энчи эмда Толу эркинликли келечиси Вардан Тоганян бла тюбешгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS