16.04.2021, 18:28 - Жангылыкъла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы  281,9 минг гектар  чакълы бирине  урлукъ салынырыкъды, ол  былтырны кёрюмдюлерине келишеди.

16.04.2021, 18:26 - Жангылыкъла

Бу кюнледе Чегем районда эки айлыкъ экология акция башланнганды. Аны чеклеринде саулай  муниципалитетде санитар болум  игилендирилликди  эм тёгерек-башны жашиллендир  мадар да этилликди.

16.04.2021, 17:36 - Жамауат

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды. Ары къонакъгъа КъМКъУ-ну  педагогика эм методика жаны бла билим берген институтнда ишлеген  психология илмуланы  кандидаты  Ногерланы Татууну къызы   Мариямны башчылыгъында  биринчи, экинчи, ючюнчю курсланы студентлери  келгендиле.

14.04.2021, 15:23 - Маданият

Нальчикде  Маданият фондда  эбизелени  «Риони»  миллет  биригиулери белгили гюржюлю суратчы Элена Мухуташкилини 90-жыллыгъына жораланнган жыйылыу къурагъанды. Анга къатышханлагъа  «Элико» деген документли фильм да кёргюзтюлгенди.   

14.04.2021, 15:10 - Жамауат

Быйыл Къабарты-Малкъарда  8,5 минг гектар чакълы  сугъарылгъан жерле жарашдырыллыкъдыла.  Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аладан 4,7 минг гектар «АПК-ны продукциясыны экспорту» федерал проектни эм 3,8 минг гектар а  «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла ишленирикдиле.  Сагъынылгъан жуму

14.04.2021, 15:00 - Жамауат

 Россейни Эл мюлк министерствосуну   программасына  кёре,  Къабарты-Малкъарда Гитче эм орта предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан  банкны бёлюмю  «Кабардинские яблоки» инвестициялы  проектге   245,9 миллион  сом льготалы ёнкюч бергенди.  Андан гарантия бла 147 миллион сомну  «Корпорации МСП»  эм    «Гарантийный фонд КБР»  25 миллион  бергендиле, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.

09.04.2021, 16:30 - Жамауат

Ачыкъ эшиклени кюнюнде Майский шахарны мектеплерини окъуучулары алтынчы номерли от ёчюлтюу-къутхарыу службада болгъандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

16.04.2021 - 18:25

«МЕН БИЙЧЕ БОЛСАМ…»

Олтура эдиле юч эгеч, таматалары – халы ийире, ортанчылары – къумач согъа, гитчечиклери уа – гинжи ойнай.

Тамата эгеч  айта эди:

– Мен бийче болсам…

Ортанчы эгеч айта эди:

– Мен бийче болсам…

Кичи эгеч, аладан кёргенни эте, айта эди:

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 18:18

УНУТМА

Кюн – къызыл суу ичирилген алтын топ, юй гаккыны сарысы кибик, билмей тургъанлай чыгъып къалды тауну башына. Энди ол андан тёнгересе, суугъа тюшерикди. Суу а узакъгъа барады, ашыгъып. Алыр да кесини къоюнуна, къызыл суу ичирилген алтын топну узакъгъа элтир.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:59

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу – 2021

 Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:48

Электрокючню чыгъарыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарны отлукъ-энергетика комплексинде былтыр 538,8 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъарылгъанды. Ол санда 529,6 миллионну ГЭС-ле бергендиле. Белгилеп айтханда, биринчи кёрюмдю республикада хайырланылгъан токну ючден бири болады.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:47

Къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла. Алай биз субайлыкъны, чырайлыкъны багъалагъан эсек, тюрлю-тюрлю ёмюрледе уа ариулукъну белгилеген шартла дайым тюрлене тургъандыла. Аны ючюн къайсы ёмюрледе къаллай къызла ариугъа саналгъанларына бир къарайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.04.2021 - 17:38

Ораза – табыныуну, ийманны эшиклери

13 апрельде Рамазан ай башланнганды

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:36

Магъаналы тюбешиу, хайырлы ушакъ

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
16.04.2021 - 17:32

Сабийлеге, кесибизге да ийнанайыкъ, болгъан затыбыз ючюн ыразы бола да билейик

Бусагъатда барыбызгъа да къыйын кезиудю десек, ётюрюк болмаз. Быллай заманлада адам кесин къалай кёллендираллыкъды?  Кюч – къарыу къайда излерге керекди?Аны юсюнден Жангы Малкъарны орта школуну устазы, психолог Хочуланы Маляш бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 1
14.04.2021 - 15:30

Мындан ары да алып, окъуп турурча

Жазылыу – 2021

 Багъалы шуёхла!

Подробности... | Просмотрено: 3
14.04.2021 - 15:27

Гитчелени сыфатларына кёре эришдириу психикаларында осал тюрлениулеге келтиреди

Ариулукъгъа итиниу тиширыуну къанындады, даулашлы болса да, сыфатха багъа бичерге жамауат къачан да сюйгенди. Бек биринчи, дунияны эм ариу къызын 130-дан аслам жыл мындан алгъа Бельгияда сайлагъандыла. Телевидение жайылгъаны бла чырайлыкъны эришиулерине бютюн кёп эс бурулуп башлагъанды. Абадан адамланы араларында бу тёрени ангыларгъа боллукъ эсе да, эм ариу сабийни айырыу а къужур кёрюнеди. Болсада  аллай эришиуле дайым бардырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 5

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

10.03.2021 - 17:00

Жашауну тюзелмез юзюгю

Жашау асыры къыстау баргъанданмы, кесибиз эринчекденми, кёп затха жетишмейбиз.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

10.03.2021 - 11:57

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу - 2021
Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

05.03.2021 - 19:35

Хатадан сора хайырлары да болгъан жаныуарла

Малкъарда бла къарачайда “жерине кёре жиляны” деген нарт сёз барды. Эштада ол битеу жаныуарланы, ол санда адамланы да юслеринден айтылгъан сёз болур. Бёрюле да алайдыла. Бизни жерлерибизни бёрюлери къаралдым морла эселе, Север Америкада уа къап-къара бёрюле бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

05.03.2021 - 19:30

Терслик бла законсузлукъ унутулмагъандыла

Сегизинчи мартда кече сагъат экиде таулу элле барысы да къуршоугъа алыннгандыла, къалауурла салыннгандыла, радио ёчюлтюлгенди, телефон байламлыкъ юзюлгенди. Эрттенликде 5 сагъатда операция башланды. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

05.03.2021 - 19:25

Европаны чемпионатына къатышырыкъдыла

Бу кюнледе Къазан шахарда единоборстволаны «Акъ Барс» арасында тхэквондодан Россейни чемпионаты бла биринчилиги ётгенди.

Подробности... | Просмотрено: 38
Тарых

05.03.2021 - 19:05

Школ оркестрде сокъгъаны – бек жарыкъ сабий эсгериу

Малкъар халкъ зор бла кёчюрюлген кюннге

Солтанланы Назирни жашы Оюс сабийлиги тас болгъан тёлюденди. Анга таулу миллет зор бла туугъан журтундан кёчюрюлгенде, жаланда тёрт жыл толгъан эди. Ол юйюрю бла эрттегили таулу элден Шыкъыдан  кёчюрюлгенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Саулукъ

05.03.2021 - 15:30

Битимлени тауча атлары эм аланы хайырлылыкълары

Гедигин (Укроп)

Подробности... | Просмотрено: 10
Билим

05.03.2021 - 13:40

Олимпиадалагъа энчи эс бёлюнюрюкдю

Алгъаракъда билдиргенибизча, белгили программист, ITV компанияны таматасы Алтууланы Муратны башламчылыгъы бла республиканы 10 школуна Москваны вузларында математикадан билим ала тургъан фахмулу студентле келип, окъуучулагъа дерсле берликдиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Политика

05.03.2021 - 13:38

Предпринимательствону айнытыуда инсан тирилик изленеди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында «Бизнес, власть, жамауат: бирге ишлеуню технологиялары» деген темагъа «тёгерек стол» болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

05.03.2021 - 13:36

Жолчуланы быйыл ишлери кёпдю

Быйыл республиканы жолларында аслам жумуш этилликди. Тийишли миллет проектни чеклеринде жюз километрден артыкъ трассаланы тап халгъа келтирирге керекди. КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, подрядчикле аланы озгъан къышда окъуна хазыр этип башлагъан эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

05.03.2021 - 13:35

Энтта да элли светофор

Республиканы Транспорт эм жол мюлк министерствосу жоллада къоркъуусузлукъну кючлендириуге дайым эс бурады. Бу ишини чеклеринде быйыл талай трассада темир бурууланы алышындырыргъа, чыракъла эмда светофорла орнатыргъа умут этиледи.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

05.03.2021 - 08:45

Сууукъла тийип ауругъанда ичген дарманларыгъызгъа сакъ кёзден къарагъыз

Врачланы бир къаууму простуданы кезиуюнде санны иссилигин ибупрофен бла  тюшюрсе, ол  миокард инфарктны къоркъууун 3,4  чакълы бирге кёбейтеди деген эсепге келгенди. Анга ушагъан бирси дарманла да (аланы воспалениялагъа къажау нестероид препаратланы (НПВС) къауумуна бирикдиредиле) алайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

05.03.2021 - 08:10

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу кампания бошалса да, газетибизни  тиражы аз-аздан  ёсюп туруучуду. Алай болсада бу айны ал кюню уа бизни бютюнда бек къууандыргъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Тарых

05.03.2021 - 08:08

Ата журтну къорууларгъа - кеси ыразылыкълары бла

Уллу Ата журт урушну  биринчи кюнюнден  Къабарты-Малкъарда  халкъны аскерге чакъырыу башланады. Элледе, шахарлада митингле бардырылып, малкъар халкъны уланлары душманнга къажаулукъларын билдиргендиле, кёпле Ата журтубузну къорууларгъа кеслерини ыразылыкълары бла кетгендиле. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

05.03.2021 - 08:05

Ол витаминни жетишмегени билим алыугъа чырмау этеди

  Алимле сабийле январьдан мартха дери къыйналып окъугъанларын тоташдыргъандыла, деп билдиредиле «Российская газетада». Глазго эм Кембридж университетле тинтиуле бардыргъандыла, ала Шотландиядан 800 мингден аслам школчуну саулукъларын бла окъууда жетишимлиликлерин сюзгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

05.03.2021 - 08:00

«Манга эришиулеге къатышыу угъай, хорлам керекди»

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам каратечи къызла бла жашла къатышхандыла. Анда 70 килограммгъа дери ауурлукъ категорияда  Ностуланы Ислам (кесини ауурлугъу 64 кг.) жетишимли болгъанды. Ол, абадан жыл сан къауумда сермеше, эки саугъагъа тийишли болгъанды – ючюнчю жер алгъаны ючюн доммакъ майдалгъа, сора эм терк нокаут этгени ючюн да энчи белгиленнгенди. Ислам къыралны жыйымдыкъ командасына киреди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы