27.03.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

25.03.2020, 08:13 - Спорт

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды.

25.03.2020, 08:12 - Жамауат

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла.

25.03.2020, 08:07 - Саулукъ

Бюгюнлюкде битеу дуния коронавирус деген ауруу бла къаты кюреш бардырыудады. Бек уллу терслиг а анга аллындан да тийишли магъана берилмегениндеди дерге боллукъду. Насыпха, шёндю аны бла байламлы ахшы атламла бардыла. Сёз ючюн, Къытайда бу аууруудан къыйналгъанла жокъну орунунда болгъанлары себепли, ахыр больница жабылгъанды.

25.03.2020, 08:06 - Спорт

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат белгилегеннге кёре, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу - адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады.

25.03.2020, 08:06 - Билим

Бир ненча жылны Тырныауузда Отарланы Керим атлы  1-чи номерли лицейде ишин бардырып тургъан «Энчи сабий» ресурс арада саулукъларында аутизм халлы заранлары болгъан сабийлеге деп адаптив къауум къуралгъанды.  Аны ачылыуу район администрацияны, медицина, билим бериу, социал махкемелени келечилери къатышып бардырылгъанды.

25.03.2020, 08:05 - Жамауат

Элбрус районну Быллым элини бла Прохладна шахарны  билим бериу эм маданият махкемелерини ишчи къауумларыны араларында огъурлу шуёхлукъ байламлыкъла къуралгъандыла.  Жыл сайын  ала бир бирлерине къонакъбайлыкъ этедиле, шуёхлукъну, къоншулукъну кючлейдиле.

25.03.2020, 08:01 - Спорт

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда жамауат совет биринчи жыйылыуун бардыргъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

27.03.2020 - 08:19

Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу  коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн  сакъ болургъа чакъырады.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:19

КИМГЕ ДА БОЛУШУРГЪА, КИМГЕ ДА ИГИЛИК ЭТЕРГЕ ИТИННГЕН ТАМАТА

Къабартылы халкъны белгили адамларын санай кетсенг, Борис Мазихов Бесланович ол тизмеге киргенледенди. Аны атын, тукъумун республикада кёпле биледиле. Жаш заманындан да ол жазыу иш бла къаты кюрешип келеди. Хапарла, романла, тамсилле, повестьле, пьесала жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:17

Жауундан сора кюн тиеди

Кёчгюнчюлюкню хатасындан къаллай бир таулу юйюр къайда не болгъаны билинмей къалгъанды. Аладан хар бирини къадары халкъыбызны тарыхын ачыкълагъанчады. Бюгюннгю  хапарыбызда биз Хасанияда жашагъан Тежаланы Блюханы эсгериулерине таянырыкъбыз. Ол кёлю да тола, алай ушакъ эте эди…

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:12

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай Аллахуталаны аллында ол уллу гюняхладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 5
27.03.2020 - 08:11

«Жууукъларыбыз, къоншуларыбыз, эллилерибиз бизге ышаннганларын ангылап ишлегенбиз»

Холамханланы Анатолий  Къашхатауда от тюшюуге къажау 8-чи номерли  бёлюмде  30 жылдан аслам ишлеп, адамланы жанларын, саулукъларын сакълагъанды, ырысхыларын къутхаргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
27.03.2020 - 08:11

Волонтёрла болушлукъ тапдырлыкъдыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери  волонтёрла бла тюбешиу бардыргъандыла эмда  коронавирус  ауруу  жайылыргъа къоркъуулу кезиуде кеслери жашагъан абаданлагъа  бла сакъатлагъа болушлукъ тапдырыргъа   юйретгендиле.  Тюбешиуде республикада  «Саулукъ сакълау» пр

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:12

Къачан эм къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:08

Насыплы адам къаллайды?

Адам улуну бу дунияда эм биринчи мураты, умуту, жюрек талпыныуу насыплы болургъады. Аны алайлыгъын чертип, 2012 жылда ООН Насыпны халкъла аралы кюнюн тохташдыргъанды. Андан бери март айда ол байрам белгиленип келеди. Аны бла байламлы биз да бир къауум адамгъа бу сорууну бергенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Экономика

21.02.2020 - 08:00

Ахчаларын банкда асырагъанланы саны

Былтыр республикада банклада жыйылгъан ахчаны ёлчеми буруннгу жылдан бери  сегиз процентге кёбейгенди эмда 50,2 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле РФ-ни Ара банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жангылыкъла

19.02.2020 - 09:18

Фронтчуланы юслеринден не къадар кёп шартла жыяр муратлыдыла

Къабарты-Малкъарны аскер комиссариаты билдиргенича, РФ-ни Къоруулау министерствосу  фронтчуланы юслеринден не къадар кёп шартла жыяр муратда «Дорога памяти» деген проектни башлагъанды.  Ол хар инсанны да тарых магъаналы тинтиу иши боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 8
Билим

19.02.2020 - 09:05

«Илмуну ыйыгъында» - КВН, «жолоучулукъла, миллет адет-тёреле

Республиканы школларында «Илмуну ыйыгъы» ётгенди. Тёреде болгъаныча, анга 1-11 классланы окъуучулары къатышадыла. Аллай сейир дерслени Яникойну орта школунда да бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

19.02.2020 - 09:00

Бийик-тау музейни айбатландырадыла

Элбрус тийресинде къорууланыуну музейин айбатландарыу ишле Уллу Хорламны 75-жыллыгъына жораланнган байрамгъа дери бошаллыкъдыла, деп билдиргенди маданият министрни къуллугъун толтургъан Мухадин Кумахов 2019 жылны эсеплерин чыгъаргъан ведомствону коллегиясыны тюбешиуюнде.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

19.02.2020 - 08:55

Эсгериулени къозгъагъан, кёлню да кётюрген тюбешиу

Уллу Ата журт уруш кёплени сабийликлерин сыйыргъанды. Жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа заводлада, сабанлада урунургъа тюшгенди. Каскулов Къаральби къазауатны ачы кюнлерин гитчелей сынагьанладан бири болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

19.02.2020 - 08:38

Жаш тёлюню чыгъармачылыкъгъа талпындыра

Къабарты-Малкъар къырал университетде тёрели ачыкъ олимпиадаланы чеклеринде орус тилден «Любослов» деген ат бла  бардырылгъаннга бу кюнледе 200 адам къатышханды. Эсгерте кетейик, ол тамата класслагъа  деп жарашдырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

19.02.2020 - 08:35

БИРИНЧИ МАЛКЪАР РЕЖИССЁРНУ АЖЫМЛЫ КЪАДАРЫ

МАЛКЪАР ТЕАТРНЫ КЕЛЕЧИЛЕРИ  –  УЛЛУ  АТА  ЖУРТ УРУШНУ  СОЛДАТЛАРЫ

Геляланы Кичини жашы Рамазанны аты малкъар драматургия, малкъар театр бла байламлыды. Къайда да аланы къуралыу эм айныу жоллары бирге келеди. 1935 жылда бизни республикагъа, миллет театрда ишлерге боллукъ фахмулу жаш адамланы айыра, Москвадан комиссия келгенде сайланнган жашладан бириди ол.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

19.02.2020 - 08:25

Саулукъ сакълауну дерслери

ФСИН-ни  КъМР-да Управлениясыны 5-чи номерли  колониясында тургъан тиширыула бла юйретиу-ангылатыу иш бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

19.02.2020 - 08:20

Окъуучуланы билимли эмда патриотла болургъа чакъыргъандыла

Кёп болмай Уллу Хорламны -75 жыллыгъыны чеклеринде бардырылгъан   «Жигитлени къабыргъасы» деген регионла аралы жаш тёлю патриот проектни чеклеринде Шалушканы 1-чи номерли орта школунда  Россейни Жигитлери -  запасдагъы генерал-майор Сергей Тулин,  сыйлы аскер лётчик Владимир Алимов, гвардияны полковниги Аркадий Корольков  эм Аскер кючлени  офицерлерини «МЕГАПИР» миллет ассоциациясыны  келечилери болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Маданият

19.02.2020 - 08:18

Къарачай-малкъар тилни фразеология сёзлюгюнден

Жарашууланы Зайнаф, Чыпчыкъланы Къоналийни къызы, жарашдыргъан къарачай-малкъар тилни ангылатма фразеология сёзлюгюне 5000-ден аслам айланч киргенди. Хар бирини магъанасы башха сёзле бла ачыкъланады, аланы тилде жюрюулерине шагъатлыкъ этген юлгюле суратлау литературадан эм сёлешиу тилден алыннгандыла.

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

19.02.2020 - 08:15

Жолланы жюз километрден асламысына ремонт этилликди

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде  республикалы магъаналы  жолланы  101 километр чакълы бирине ремонт этилликди.   Ол  былтыр бла тенглешдиргенде, 32 процентге кёпдю, деп билдириледи КъМР-ни Жол мюлк управлениясындан.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

19.02.2020 - 08:10

Студентле наркотиклеге къажаудула

Кёп болмай Информация технологияла эм экономика колледжде врач-наркологла бла  ич ишлени органларыны келечилери  студентлеге  «Жаш адамла наркотиклеге къажаудула» деген темагъа жоралап «тёгерек стол» бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

19.02.2020 - 08:05

Эм иги проектге - жюз миллиондан аслам сом

Быйыл Чегем районну администрациясы  Россейни Къурулуш министерствосу бардыргъан «Гитче шахарла бла эллени болумларын игилендириу» деген битеуроссей конкурсха къатышырча заявка бергенди, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

19.02.2020 - 08:00

«Имансыз» жашаууму кёрмейме

«Иман» жырчы къауум 90-чы жылланы ахырында къуралгъанды, бюгюнлюкде халкъ сюйген кёп жырчыла аны санында сахнагъа чыкъгъандыла. Аланы араларында жаш жырчы Жаболаны Арсен да болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

14.02.2020 - 13:30

Хант туз – акъ уу?

Жорукъланы  жокъгъа санаргъа
 
Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

14.02.2020 - 08:18

Командабызда – 37 майдал

Кисловодск шахарда кикбоксингден Ставрополь крайны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы