19.09.2017, 22:25 - Статьи

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

19.09.2017, 22:21 - Новости

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

19.09.2017, 22:20 - Статьи

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады.

19.09.2017, 22:19 - Статьи

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханд

19.09.2017, 22:17 - Статьи

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады.

Последнее


Юрий Коков Адыгея Республиканы Башчысы къуллугъуна киришген жумушлагъа къатышханды эмда алгъыш сёзюн айтханды

10 сентябрьде, къол кётюрюуню кюнюнде, Адыгеяны Къырал Совети Хасэни XV жыйылыуунда республиканы башчысы айырылгъанды. Жашырын къол кётюрюу бардырылып, бу къуллукъгъа барысы да бирча Мурат Кумпиловну тийишли кёргендиле.  

Бирден кюч салып къадалып кюрешсек, биз заманны хар излемине тийишли жууап бераллыкъбыз эмда уллу жетишимлеге жеталлыкъбыз

Ёмюрледен бери да мамырлыкъда жашап келген сынамыбызны, Россейни санында болуп бир-бир тёрелерибизни эм маданиятларыбызны хурметлегенибизни уллу проблемаланы тамамлауда бек магъаналыгъа санайды Федерация Советни Председатели.

Хар экспонатда - тарыхыбыз, маданиятыбыз

Сентябрьни биринчи кюнюнде КъМР-ни Миллет музейинде, халкъларыбыз Россейге къошулгъанлы 460 жыл толгъанына жораланып, кёрмюч къуралгъан эди. Тюнене уа ол экспозицияны санына кёп магъаналы чыгъарма къошулгъанды. Мектепни юч залында да къабартылыланы бла малкъарлыланы айтхылы адамларыны жашау жолларын, тарых, культура байлыкъларын туура этген суратла эмда миллет кийимле кёргюзтюлгендиле.

Трассаны кенгертиу эм тюзетиу - графикге кёре

Бу кюнледе къаты жауунла жаугъанларыны хатасындан Бахсан сууу биягъы кётюрюлгенди. Аны бла байламлы Росавтодорну автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясы «Прохладный-Азау» федерал трассаны 84-чю километринде участокну суу ашамазча, черек ызындан чыкъмазча ишле бардырады. Аны таматасы Руслан Лечхаджиев билдиргенича, Басхан сууда тюрлениулени специалистле тинтгенлей турадыла.

Алгъын халны бла шёндюгюню арасы – атлы бла жаяу кибикди

КъМР-ни Парламентини Председателини орунбасары Жанатайланы Салим,   урунуу, иш бла жалчытыу эмда социал къоруулау министр Тюбейланы Альберт, Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы Артур Текушев Яникойда орналгъан республикалы психоневрология интернатда ремонтдан сора халны кёре баргъандыла.

Сахна оюн озгъан кезиулени суратлагъанды

Чегем районда Къабарты-Малкъарны бла Россейни халкълары бирикгенли 460 жыл толгъанына эмда Республиканы къыраллыгъыны кюнюне атап талай байрам  бардырылгъанды. Анга муниципалитетни башчысы Артур Текушев, Жер-жерли самоуправление советни таматасы Хасанш Одижев, Уллу Ата журт урушну бла урунууну ветеранлары эмда башхала да къатышхандыла.  

Юнармеецле тамата тёлюню ахшы тёрелерин андан ары бардырыргъа айтхандыла

Къабарты-Малкъарны Россейге къошулгъанына 460 жыл толгъан кюнде, КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюнде эм Россей Федерацияны Аскер махтаулугъуну кюнюнде   республиканы 500-ден артыкъ школчусу, Ата журтха кертичиликлерине ант этип, Юнармиягъа киргендиле. Бу иш бла байламлы къууанчлы тюбешиуге  О.Е. Белавенцев, Р.Д. Хаджимба, Ю.А. Коков къатышхандыла.

Миллет тюрсюнлюк, чемерлик эмда чомартлыкъ

Тюнене 400-жыллыкъны майданында «Миллет тюрсюнлюк» деген ат бла фестиваль бардырылгъанды. Анга республикада жашагъан халкъланы маданият араларыны бла биригиулерини келечилери къатышхандыла. Хар миллетни байрагъына кёре таныргъа боллукъ эди. Ала, чатырла орнатып, ашарыкъларын, суусапланы да салгъандыла. Миллет кийимле кийген къызла бла жашла келгеннге жарыкъ тюбегендиле эмда сыйлагъандыла.

Татарстан бла байламлыкъла айныйдыла, кючленедиле

Татарстанны делегациясы ол республиканы Къырал Советини Председатели Фарид Мухаметшинни башчылыгъында Къабарты-Малкъар Россейге къошулгъанлы 460-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ишлеге къатышады. Къонакъла бек алгъа КъМР-ни законла чыгъарыучу баш органын жокълагъандыла.

Инвестиция проектлени бирге тамамлауну жоллары сюзюлгендиле

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А. Коковну бла Абхазия Республиканы Президенти Р.Д. Хаджимбаны эки жанлы тюбешиулери болгъанды. Аны кезиуюнде бирге ишлеуню андан ары кенгерте барыуну, бизнес партнёрлукъну кючлендириуню, бирге инвестиция проектлени тамамлауну амаллары сюзюлгендиле.  

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS