22.05.2020, 12:41 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

20.05.2020, 08:02 - Право

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

20.05.2020, 08:01 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

20.05.2020, 08:00 - Право

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа  регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин? Бир-бир экспертле бизни жашау журтларыбызгъа къоркъуу тюшюп турады  деп нек айтадыла?

15.05.2020, 08:17 - Экономика

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

08.05.2020, 08:13 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

08.05.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

08.05.2020, 08:11 - Жангылыкъла

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.05.2020 - 08:05

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 3
22.05.2020 - 08:00

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
20.05.2020 - 12:33

КЪОБУЗ

Халимат къобузчу болгъанды. Ол аллай къобузчу болгъанды – элни ауузунда къалгъан, къобузну, ойнатхан угъай, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жалан бизни элни жамауатын угъай, къоншу эллени да тынгылатхан.

Подробности... | Просмотрено: 10
15.05.2020 - 17:52

Къадар кече тилек этген адамны гюняхлары кечилирле

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай бошалыргъа бир ненча кюн къалгъанды. Бу айны ахыр кюнлери бла кечелери уа исламда бютюнда магъаналыдыла. Аны юсюнден бизге «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, «Аль-Азхар» университени выпускниги Аккайланы Хасим былай айтханды:

Подробности... | Просмотрено: 15
15.05.2020 - 17:50

«Байрам кюн жарлылагъа садакъа тилетмегиз»

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясындан бизге билдиргенлерине кёре, быйыл фитир садакъаны ёлчеми   100 сомда тохташдырылгъанды. Рамазан айны ахырында къолайсызлагъа садакъа бериу тёре къайдан чыкъгъаныны   юсюнден    «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим былай ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
15.05.2020 - 08:12

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
15.05.2020 - 08:12

Бир миллион долларгъа тийишли болгъан математик Перельман жарлы некди?

«Жер башында эм белгили математикледен бири, ачыкъ айтханда башын жарлылыкъ бла жангызлыкъ къысып, жашауу ёчюлюп  барады».  Санкт-Петербургда жашагъан биреуленни ол сёзлери кёплени сагъайтханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.05.2020 - 17:47

Гаджетлени юсюнден энтта бир кере

Сотовый телефонсуз жашау

АБШ-да къырал школлада  гаджетле  кенг жайыла баргъан заманда, байла   юйлеринде аланы  жюрютюуге чек саладыла
Америкалы психологла айтханнга кёре, байланы бла жарлыланы сабийлерини араларында башхалыкъла кёпден - кёп эслене барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тарых

08.04.2020 - 08:03

Парашютчу таулу къыз

Бегийланы Шерифат 1918 жылда Огъары Малкъарда туугъанды. Таулу тиширыуланы араларында биринчи парашютист эди. «Парашютист СССР» эм «Ворошиловский стрелок»  белгилеге тийишли болгъанды. Аны дагъыда башха  хунерлери да бар эдиле. Бюгюн бу жигит тиширыуну юсюнден Къулбайланы Алийни эсгериулерин басмалайбыз.                    

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

08.04.2020 - 08:02

Бирге келишип ишлеу – иги жанына тюрлениулени себеби

Мартда Уголовно-толтуруучу системада ишлегенле кеслерини байрамларын белгилегендиле. Аны бла байламлы  биз  КъМР-де УФСИН-ни начальниги ич службаны полковниги Аслан Лихов бла  ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 10
Илму

08.04.2020 - 08:01

Фразеология сёзлюк

Фразеология айланчла ана тилибизни кенг онгларын белгилейдиле. Аланы хар бирини магъанасы башха сёзле бла ачыкъланады. Алай а халны, болумну толу суратлар ючюн, ата-бабаларыбыз бу айтылыуланы къурагъанды. Ол тюрлю жюрютюлюулеринде ала бизни тил байлыгъыбызны чексиз кенгликлерин, миллетибизни оюм эте,тенглешдире билиуде бийик хунерин ачадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

08.04.2020 - 08:00

Узакъ сюргюнден къайтханда

Алгъыннгы къыралыбызны бир-бир къуллукъчуларыны терс оноуларыны хаталарындан 1944 жылда мартда малкъар халкъ Орта Азиягъа бла Къазахстаннга кёчюрюлгенди. Анда адамларыбыз шахарлада, элледе жашагъандыла. Заводлада, фабрикалада, къурулуш майданлада, колхозлада ишлегендиле.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

27.03.2020 - 09:05

Урлукъну игилендириу эмда чыгъарыу жаны бла ара

Кёп болмай Къабарты-Малкъар Республиканы экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис, «КъМР-ни айнытыу корпорация» акционер обществону башчысыны къуллугъун толтургъан Чочайланы Ахмат  бла  Прохладна районда  «Отбор»  агрофирмада  болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

27.03.2020 - 09:05

Фразеология сёзлюк

Къарачай-малкъар тилни лексика байлыгъын хайырланып, бизни ата-бабаларыбыз кёп фразеология айланчла къурагъандыла. Ала, нарт сёзлеча, бизни жашауубузгъа терен киргендиле. Филология илмуланы кандидаты Жарашыуланы Зайнаф, Чыпчыкъланы Къоналийни къызы, аланы бирге жыйып, ангылатма сёзлюк жарашдыргъанды. Сизни аны бу аламат къыйыны бла шагъырей эте барыргъа сюебиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 12
Тарых

27.03.2020 - 08:19

Рейхстагны къабыргъасында атын жазгъанды

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

27.03.2020 - 08:17

Саулукъну кёп жыллагъа сакълар ючюн, жарау этиуню унутмазгъа

Къудайланы Чукайны жашы Керим Яникойну орта школунда отуз жылдан аслам заманны урунады. Сабийлени кёп тёлюлерин физкультурадан юйрете, аланы саулукъларына, айныуларына къайгъыра ишлейди, уллу  сынамлы устазларыбызданды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 
Подробности... | Просмотрено: 11
Маданият

27.03.2020 - 08:17

«Тышындан культура аламатды, бизники уа къалыубаладан къалгъан эскиди демей, хар ахшы адетибизни жууукъда тутаргъа кюрешейик»

Къабарты-Малкъар къырал университетде Отарланы Керим атлы малкъар маданият ара кесини къуралгъан кюнюнден башлап бюгюнлюкге дери таулуланы культураларын айнытыугъа уллу эс бурады.

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

27.03.2020 - 08:12

Сууну магъаналылыгъыны юсюнден ушакъ

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

27.03.2020 - 08:12

Жолчула къыстау къармашадыла

Кёп болмай КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары   Муаед Кунижев бла Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов  «Къоркъуусуз эмда тынгылы  автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде  Киров орамда   ремонт ишле  къалай баргъанлары бла шагъырейленнгендиле

Подробности... | Просмотрено: 13
Политика

27.03.2020 - 08:12

Тарыхчы Сергей Соколов: «ЦРУ-гъа шпионладан эсе Горбачёв кёп этгенди»

25 жыл мындан алгъа, 1991 жылны 19 августунда, президент Михаил Горбачёвну къуллугъундан кетерип, СССР-да властьны ГКЧП алгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Саулукъ

27.03.2020 - 08:09

Жукъуну эмда тюшлени юслеринден биз не зат билебиз?

 Белгилисича, жукъу саулукъну мурдоруду. Алай андан сора биз не зат билебиз жукъуну эмда тюшлени юслеринден? Бюгюн бизни ушакъ нёгеребиз Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу Жанатайланы Людмилады.

 
Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

25.03.2020 - 08:13

Кюн биринчи бийикле бла тюбешеди

 

Мисирланы Зубейни эсгере

Хапарынгы эшитип, сейир этдим: дуния къазауатда – урушда, мамыр жашауда да – кесин бошламай, ийнеча чанчхан эсин хорлагъанладан бири болуп, сени кёрдюм.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

25.03.2020 - 08:13

Элбрусчулада – ахшы кёрюмдюле

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 12
Саулукъ

25.03.2020 - 08:12

Ашны-ачлай, сууну уа – заманында

Суу ичиуню саулукъгъа магъанасыны юсюнден кёп айтылады, алай жангылырча шартла да тюбейдиле. Биз аланы талайын бу материалда тинтгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы