17.07.2019, 09:55 - Жангылыкъла

КъМР-ни Экономиканы  айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Демография» миллет проетни чеклеринде Къабарты-Малкъарда беш регион проект бардырылады. 

17.07.2019, 09:50 - Саулукъ

Долинскдеги "Вершина" санаторийни жай айлада   сабийле бийлейдиле. Къалын ёсген тереклени, юлкюлени  ичлеринде бу кёп къатлы  мекямны анга  жууукълашхынчы кёраллыкъ да тюйюлсе. Биз баргъанда,  жашчыкъла бла къызчыкъла экинчи сменни  къууанчлы халда жабылыууна хазырлана тура эдиле. 

17.07.2019, 09:48 - Жангылыкъла

Белгилисича, Къабарты-Малкъарда «Демография» деген миллет проектни чеклеринде эки айдан башлап юч  жылларына дери   сабийлени къошакъ халда жерле бла жалчытырча къыстау  садикле ишленедиле эм ясли къауумла къураладыла.  Кёп болмай  Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) республикада   бёлюмюню  келечилери аланы онтогъузусунда  болум   бла шагъырейленн

17.07.2019, 09:45 - Билим

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетге  документлени алыу къыстау барады. Бу жумуш бла кюрешгенле айтханнга кёре, быйыл мында окъургъа сюйгенле  башха жылладан эсе иги да кёпдюле. Республиканы школларын, лицейлерин бошагъанладан сора да,  Ингушетия, Къарачай-Черкес, Чечен, Шимал Осетия-Алания республикаладан да кёпле келедиле.  Документлерин информатикалы технологияла, медицина, стоматология эмда психология, физкультура-спорт   институтлагъа  бергенле асламдыла.

17.07.2019, 09:41 - Маданият

Россейни Уголовный-тюзетиучю службасында къуллукъ этгенлени чыгъармачы коллективлерини 6-чы битеуроссей фестивальларында  хорлагъанла эмда тюрлю-тюрлю номинациялада  лауреатла болгъанла Омскну къырал музыка театрыны сахнасында концерт бергендиле. 

17.07.2019, 09:30 - Право

Ведомствола аралы комиссияны келечилери аманлыкъ этгенлерине ишеклилени эркинликлери къалай сакъланнганларын сюзгендиле. Аны къауумуна уа КъМР-ни Башчысында граждан обществону айнытыу эм адамны эркинликлери жаны бла комиссияны, Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни аппаратыны, КъМР-де Ич ишле министерствону эмда ведомствону  Жамауат советини, прокуратураны,  Жамауат-тинтиу комиссияны келечилери киргендиле. 

17.07.2019, 09:25 - Жангылыкъла

Жай кезиуде   Къабарты-Малкъарны бир-бир эллеринде таза суу азайгъанына жамауатдан   кёп тарыгъыу  эшитирге тюшеди.  Аны бла байламлы кёп болмай «Эхо Кабардино–Балкарии» элледе бу жаны бла болумну билир муратда instаgram  социал сетьде   соруу бардыргъанды.  

17.07.2019, 09:10 - Билим

Узакъ эмда ариу эллерибизден бири – Хабаздан-редакциябызгъа экинчи классны окъуучусу Курданланы Назилядан алгъаракъда келген къагъыт бизге хычыуун тийгенди. Эм алгъа ол миллет газетибизни билип, анга биреуню болушдурмай, кеси жазгъаны бла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

19.07.2019 - 08:19

Ырысхы амалтын жау болдула

Уллу ариу мекям  узакъдан окъуна кёзге  урунады. Тёгерекде, андан сора да, бардыла журтла, алай ол аладан энчиди. Аны жанында да - ашхана. Ол да гитче тюйюлдю. Быллай журтда жашагъан аз  бай тюйюлдю, жарлы адам аллай юй ишлеялмазлыгъы баямды, деп келликди кимни да кёлюне.

Подробности... | Просмотрено: 3
19.07.2019 - 08:19

Кертичилик

Далхат Казийни сюеди деп кимни эсинде бар эди. Бирге ишлегенликге, узакъдан саламлашып кетген болмаса, Казийни къатына жууукъ барып, хазна кёрмез эдинг.  Къыз да анга, башха болмай, бир жууукъ адамынача къарагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
19.07.2019 - 08:19

Адам жашауунда бир мурат салмаса, жюреги сюйген иш табалмаса айнымайды

Биттирланы Азамат муслийманланы арасында белгили жаш адамды. Ол 15 жылында сокъур болгъанды, алай  ол анга Чеченни къырал университетини восток къыралланы тинтиу жаны бла  факультетин  бошаргъа,   Къазанда «Сулейман»  атлы межгитде окъургъа, Чеченде Брайльни методикасына кёре Къуран окъургъа юйретген курсла ачаргъа  чырмамагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
17.07.2019 - 09:15

Кийизлеринде - халкъыбызны адеп-къылыгъы, жашау турмушу

Сабийлигимден бери таныгъан Этезланы- Ёзденланы Нюржан ким да юлгю алырча адамды. Мен аны бла къоншуда  жашагъанма, къызлары бла тенглик жюрютгенме, кёп туз-гыржынын ашагъанма. Кесине да  келин деген болмаса, атын бир заманда айтмагъанбыз,асыры хурмет этгенден.

Подробности... | Просмотрено: 8
17.07.2019 - 09:05

ОСУЯТ

(Болгъан иш) 

Уллу Ата журт уруш башланнганда Айшат  къагъанакъчыкъ эди. Къайдан ангыларыкъ эди ол атасы Керим къазауатны биринчи  жылында окъуна  окъ тийип ёллюгюн. Анасы  Азиза уа... Ариулугъу бла  элде  анга жетген  къыз жокъ эди.  Аны  узун къара эшмелерине кёпле сукъланыр ючюн да къалмагъандыла. Къайры барса да,  анга  машалла демеген  жокъ эди.

Подробности... | Просмотрено: 3
10.07.2019 - 08:16

Бирлик болмаса, къарыусузла къыйналырла

Бизни жашауубузну тутурукълары халкъ адетле бла тёреледиле. Хау, аланы бир–бирлери къуругъандыла, башхалары къарыусуздула. Сёз ючюн,  миллет кийимлерибизден хазна зат къалмагъанды, биз башха халкъланы быстырларына толусунлай кёчгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8
05.07.2019 - 09:58

Дуния барыбызгъа да бирди…

Бу къуралгъан хапарды, алай мында бир-бир жашауда болгъан затла хайырланнгандыла. Артур аскерден къуллукъ этип къайтханында, эм биринчи анасыны эгечи Зайнафны кёрюп, юйюне уа артда барыргъа оноу этди.

Подробности... | Просмотрено: 3
05.07.2019 - 09:55

Къайгъы сёз кёзбау тюйюлдю

Мен кёре келген заманладан бери адамы ёлген аны садакъасын, ашын да къолундан келгенича этеди. Бирле  азыракъ да эте болурла, аны ючюн аланы сёзлерин этерге жарамайды. Бир бирлерине эришип кюрешгенле да бардыла. Бирле хуржунлагъа омакъ кружкала, табакъла саладыла, башхала целлофан пакетлени орунларына челекле къурашдырадыла. Мен аны терсге санайма, тышындан къарагъаннга да бек эриши кёрюннген сунама.

Подробности... | Просмотрено: 11
05.07.2019 - 09:45

«Къууанчны – къууанчха ушатып, бушууун – бушууча ётдюре билген халкъыбыз къонакъбайлыкъ адетин унутмагъанды»

Жашауну барыуу, айныуу, анга жангы затланы сингдириу къайсы миллетни да харкюнлюк турмушун алгъадан башха жолгъа саладыла, аны оюмун, кёз къарамын кеслерине тапха бурадыла. Былайда хар зат да инсанны кесини къолундады дерге да боллукъду. Алай заманны, къадарны тюрлендирирге кимни кючю жетсин? Болсада бу жорукъ къачан да бирча ишлемейди. Халкъыбызны тарыхы да анга шагъатды.

Подробности... | Просмотрено: 10

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Билим

21.06.2019 - 09:01

«Хар студентге энчи амал табаргъа итинеме»

Къабарты-Малкъар къырал университетни тарых-филология факультетини тыш къыраллы тиллени бёлюмюн бошагъынчы окъуна Тюргельдиланы Зухура гид болуп ишлеп тебирейди. Инструкторланы  алтыайлыкъ курсларын бошап, тыш къыраллы туристлени кавказ таулагъа жюрютеди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Билим

21.06.2019 - 08:20

Бал чибинлени жашаулары

Жаз башында, эрттенликде эртте, кюнню биринчи таякълары тийреде тауланы башларын алтын бет алдыргъандыла. Март айны биринчи кюнлериди. Тёгерекде къар эригенди. Алай, Чегем жанында, эки бир бирлерине ушагъан таулада, къар кюмюшча жылтырайды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

21.06.2019 - 08:18

Белгили алимле электроникада жангылыкъланы сюзгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетни Элбрус районда окъутуу-илму комплексинде «Электроникада микро- эмда нанотехнологияла» деген онбиринчи халкъла аралы илму-техника конференция бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

21.06.2019 - 08:16

Токну урлагъанлагъа - бютюн уллу тазирле

Ток неда жылыу бла жалчытыучу сетьлеге эркинликсиз эмда бир ненча  кере къошулгъанлагъа энди алгъындан эсе юч кереге уллу тазир тёлерге тюшерикди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

21.06.2019 - 08:12

НАЗМУЛАРЫ ПОЭЗИЯНЫ СЮЙГЕНЛЕНИ ЖЮРЕКЛЕРИН КЪОЗГЪАГЪАНЛАЙ ТУРАДЫЛА

Россей адабиятда бек белгили поэтледен бири Анна Ахматова туугъанлы бу кюнледе 130 жыл болады.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

21.06.2019 - 08:08

Солууну бузмаз ючюн

Жай башланнганлай  Россейден тышында  солургъа  кёпле атланадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

21.06.2019 - 08:07

Болушлукъларын тийдирирге ашыкъгъандыла

Донорну битеудуния кюнюнде (14 июнь) Черек районда танымагъан адамларыны саулукъларына эмда жашауларына себеплик болур ючюн къан берирге келгенле аз тюйюл эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

21.06.2019 - 08:05

Кърымдан – майдалла бла

Симферопольда каратеден талай эришиу бардырылгъанды – «Олимпиада ышаныула» турнир эм шахарны биринчилиги бла чемпионаты.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

21.06.2019 - 08:02

Гёжефлерибизни барысында да - майдалла

Анапада "Содружество - 2019 " деген ат бла спортну асламлы тюрлюлерини фестивалы бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

21.06.2019 - 08:00

Федерал законла жууаплылыкъны къатыландыргъандыла

Июньда  бир ненча федерал закон кючюне киргенди, ол санда сотовый байламлыкъгъа роуминг кетерилгенди, цифралы телевиденияны сингдириуню ючюнчю бёлюмю башланнганды.  

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

19.06.2019 - 09:50

Предпринимательлени эркинликлерин сакълау энчи контрольдады

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «комитетни сагъатыны» чеклеринде предприниматель сферада уголовный ишлени тинтгенде законлукъ къалай жалчытылыннганы сюзюлгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

19.06.2019 - 09:45

Борчунг бар эсе,аны берип къутулгъандан игиси жокъду

  Алиментлерин тёлемей къутулур мурат этгенле азаймайдыла. Аладан ал бугъартханланы арасында   тиширыула да кёпдюле. Аллайланы  терсликлерине жолукъдургъан амалла да аз тюйюлдюле. Аланы ангылатырын Сюд приставланы федерал  службасыны КъМР-де Управлениясыны  таматасы Бауаланы Каллетни жашы Ахматха тилегенбиз. Бу къуллукъда ол былтыр кюз артындан бери ишлейди.  

Подробности... | Просмотрено: 20
Саулукъ

19.06.2019 - 09:35

«Мигрень къаты тутду эсе, жашил алманы туурап, ашыкъмай ашагъыз»

Школ программагъа кирген чыгъармалада биринчи кере окъугъан эдик «мигрень» деген сёзню. Жарсыугъа, уллу болгъаныбыздан сора кёбюбюз аны не зат болгъанын башыбыздан сынадыкъ. Бюгюн аны юсюнден «Ваш Доктор» деген клиниканы врач - терапевти Хуламханланы Халимат бла ушакъ бардырабыз.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

19.06.2019 - 09:30

Токну юсюнден ачыкъ эмда ангылашыныулу ушакъ

Майский шахарны 14-чю номерли орта школунда сабийлеге жай солуу кезиуде электрокючню къоркъуусузлу хайырланыучуну юсюнден дерс бардырылгъанды. Тёртюнчю классны тауусханла бла районну электросетини электромонтёру Виктория Базылева тюбешген эди, деп билдиргендиле «Каббалкэнергону» пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

19.06.2019 - 09:20

Токну хайырланыу ёсе барады

Электросетьледе къоранчланы азайтыуну, алада ремонт ишлени бардырыуну, ток ючюн тёлемей тургъанланы жууапха тартыуну юсюнден сёлешгендиле «Каббалкэнергода» бардырылгъан кенгешде. Аны ишине районланы электросетьлерини башчылары да къатышхандыла, деп билдиргендиле компаниядан.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

19.06.2019 - 09:10

Адамлыгъы да, фахмусуча, деменгили Магомет

Мен, Мокъаланы Магометни кесин таныгъынчы, назмулары бла шагъырей болгъанма. Аланы терен магъаналарына, тилибизни байлыгъына, аны жыр макъамлы, ариу болгъанына да аланы окъугъандан сора эс буруп тебирегенме. 

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы