11.09.2019, 10:05 - Жангылыкъла

Шабат кюн Нальчикде Абхазия майданда бардырылгъан  Къыраллыкъны  байрамына Черек районну келечилери да къатышхан эдиле. Ала да ариу жасалгъан чатыр къурагъандыла. Аны арбазында стендле  болгъандыла.

11.09.2019, 10:00 - Жангылыкъла

Озгъан ыйыкъда Тюркде аш-азыкъ индустрияны эм технологияланы  WorldFood Istanbul-2019 деген халкъла аралы кёрмючю ётгенди.

11.09.2019, 09:58 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда энергияны аяулу хайырланыу эмда экология жаны бла #ВместеЯрче деген фестиваль башланнганды. Аны республиканы энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министрини орунбасары Оразайланы Альберт ачханды.

11.09.2019, 09:35 - Маданият

Къудуретни ахшылыгъындан, миллетибиз ёсюп келген жаш тёлюню ариу къылыкъда, таза ниетде юйретиуге, адет-тёрелени сакълаугъа эс бургъанлай, ол затлагъа энчи магъана бергенлей келеди. Бюгюнлюкде да жашларын, къызларын ариу ёсдюрюп, хурметге тийишли жаш юйюрлерибизни барлыгъы, айхай да, къууандырады.

11.09.2019, 09:20 - Билим

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Миллет технология башламчылыкъланы  платформасы»     къурап  «Университетлени точка кипениясы»  деген стратегиялы сессия болгъанды.  Анга къыралны элли субъектинден  келечиле къатышхандыла.

11.09.2019, 07:36 - Жангылыкъла

Хурметли жамауат!

Бир-бир  окъуучуларыбыз  анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жазылып къоядыла. Баям, аны да болур кесини магъанасы.

04.09.2019, 09:50 - Илму

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан бири Сергей Королёв бла къаты байламлыкъда ишлеп тургъан Энейланы Тимурду. 

 
04.09.2019, 09:10 - Маданият

Къашхатаугъа жете баргъан жерде, Жемтала кёпюрню онг жанында, бийик акъ жар барды. Аны баш жаны къалын агъачды. Алайда эмен терекле, башха юлкюле ёседиле. Тюп жаны Къашхатаугъа эм андан ары тарлагъа баргъан жолгъа къаршыды. Акъ жарны юсюнде Къайсынны суратын  эм аны «Мамырлыкъ эм къууанч сизге, саула»,- деген ёмюрлюк сёзлерин кёребиз.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

13.09.2019 - 08:17

Ариу чачны ким да сюеди

Тиширыула тюбешип ушакъ бардыргъан кезиуде  бир бирлерини чачларына эс бурадыла. Ариу, къалын чач а хар адамгъа да табийгъат берген саугъады. Алай ол кесине энчи багъыуну излейди. Аны юсюнден парикмахер-стилист Сослан ШАШЕВ былай айтханды:

 
Подробности... | Просмотрено: 1
13.09.2019 - 08:17

Аты бюгюн да жигитлени арасындады

Габоланы Исламны жашы Хапис Чегем ауузунда аты айтылгъан  жашладан бири болгъанды. Аны билгенле жигитлигини, ётгюрлюгюню да юсюнден айтып тауусалмайдыла. Мени атам да таныучу эди аны. Хаписни туугъан келини Нану да кёп хапар айтханды аны юсюнден.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.09.2019 - 08:12

Жай солуу кезиу тийишли халда ётгенди

Быйыл Къабарты-Малкъарда жай каникуллада  эки жыйырма учрежденияда  8621 сабий солугъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
13.09.2019 - 08:11

Бармакъларыгъыз ариу кёрюнюрча

Тиширыула къолларына бла тырнакъларына аслам эс бёлгенлерин барыбыз да билебиз. Жылдан-жылгъа аланы тап халда тутуу ызда жангы амалла чыгъадыла. Ол санда ариу бояуда бла  дизайнда да. Бир жыл алгъа бек омакъ кёрюннген, быйыл магъаналыгъын тас этип къояды.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.09.2019 - 09:45

Жюрек тазалыгъы болгъан ачыкъ адам, фахмулу врач

Жюрек ыразылыкълары, талпыныулукълары, жигер урунуулары бла  ахшы юлгю кёргюзтген, халал къыйынлары бла коллективни битеулю жумушуна аслам юлюш къошхан адамла къайда да бардыла. Ала не къыйын ишден да артха турмайдыла. Эрттеди, кечди деп бир заманда сагъыш да этмейдиле. Кеслерини сейирлеринден эсе къатындагъыланы саладыла сейирлерин бийик.

Подробности... | Просмотрено: 8
11.09.2019 - 09:30

Тойланы миллет ыздан таймай бардырыргъа боламыды?

Бусагъатда  таулу тойланы асламысы ресторанлада, кафеледе озадыла. Анга бюсюремегенле кёпдюле. Бизни республикада билим бериу жаны бла уллу къыйыны болгъан, кёп жылланы Педагогика колледжни башчысы болуп тургъан хурметли Байчеккуланы  Нина адамны къууанчы юйюнде бардырылыргъа керекди, дейди. Сёзсюз, шахар фатарда той бардырыргъа къыйынды, алай элде ишленнген эркин шёндюгю юйледе  уа къаллай бир адам да сыйынырыкъды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
06.09.2019 - 08:19

Тиширыуну жюреги излеген айбатлыкъ

Адам улу не заманда да ариулукъгъа итиннгенди, аны багъалай да билгенди.  Бу кеси да терен магъананы тутхан ангыламды.

Подробности... | Просмотрено: 3
06.09.2019 - 08:11

Мухажирни татыулу алмалары

Бир жыл Къабарты-Малкъарны делегациясы бла    Адыгеягъа барабыз.  Анда бизни сейирлик алмалары болгъан терек бахчагъа элтедиле.  Республикабызны ол замандагъы башчысы: «Бизде уа быллай алмала нек жокъдула?» -деп сорады.

Подробности... | Просмотрено: 5
06.09.2019 - 08:00

Садакъа тийишли жерге берилмесе, мюлкюнгю суугъа тёкгенден, отда кюйдюргенден башхалыгъы жокъду

Таулулада быллай сёз барды: «Хар элни да къой союуу башхады».

Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Илму

31.07.2019 - 08:04

Нейтрино кесекчиклеге энтта бири къошуллукъду

Элбрус районда Нейтрино обсерваторияда "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) деген сынау ишле  бардырылып башланнгандыла. Алимле нейтрино кесекчикни жангы тюрлюсюн излеу бла кюреширикдиле, деп билдиргенди РФ-ни илму эмда бийик билим бериу министрини орунбасары Григорий Трубников ТАСС агентствогъа.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

31.07.2019 - 08:02

Лохбай парийим

Эки ай чакълы озгъан болур эди мен къоншум Ахматха бармай тургъанлы. Эрттен бла эртте ишге кетеме, юйге да кечирек келирге тюшеди, арыгъан кибик да этесе. Эриннгенлик да болур, сора бюгюн къалгъанлыкъгъа, тамбла барырма деп болжалгъа саласа.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

31.07.2019 - 08:00

Мекямны битдирирге 2 миллиарддан аслам сом керекди

Белгилисича, 2007 жылда «Онкология» деген къырал подпрограмманы чеклеринде   Нальчикде 220 жатар жери болгъан  жангы онколошия араны   къурулушу башланнган эди. Бюгюнлюкде аны мекямы хазырды. Алай  ахча бёлюнмегенини сылтауундан  алты  жылдан  бери мында иш тохтагъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

26.07.2019 - 09:55

Жолоучуну китабына жангыдан къайта

Эртте заманладан бери малкъар халкъы жашагъан жерлеге жолоучула, саудюгерчиле, алимле келе тургъандыла. Ала  жерибизни ариулугъун, халкъыбызны жашау турмушун тинтгендиле. Аланы юслеринден газетледе, журналлада жазгъандыла, китапла чыгъаргъанла да болгъандыла. Бюгюннгю тёлю, алимле алагъа  уллу эс бурадыла.

Подробности... | Просмотрено: 14
Маданият

26.07.2019 - 09:50

Жюрек учунууладан жаратылгъан сейир сыфатла

Жюрек ырахатлыкъ, кёл учунуулукъ  бла жазылгъан   тамаша суратла. Алада художникни  жылыуу, кёлю, оюму жашайдыла. Биз а ашыгъышлы кёз бла къарай, аладан зауукълукъ алаллыкъ болурбузму, бу энчи, айырмалы, жаз тил бла ачыкъланнган дуниядан?!

 
Подробности... | Просмотрено: 3
Право

26.07.2019 - 09:30

Излемлеге келишмегени тохташдырылгъанды

КъМР-ни право низамны сакълаучулары Нальчикде ичги затла сакъланнган складны ачыкълагъандыла. Анда 3,5 минг аракъы шеша, 160 литр спирт, 10 литр коньяк табылгъандыла, продукция жалгъан болгъанына ишеклик барды. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

26.07.2019 - 09:30

Кадет школда окъургъа онг барды

Хурметли ата-анала! КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну «2-чи номерли кадет школ-интернат» къырал учреждениягъа къошакъ халда 6-чы эм 10-чу класслада окъуучуланы алгъаныны юсюнден билдиреди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

26.07.2019 - 09:25

Тепсеу искусствону закий Пикассо суратын жазгъан махтаулу устасы

Сау дуниягъа белгили, тепсеу устасы, балетмейстер, СССР-ни халкъ артисти, Социалист Урунууну Жигити Махмуд Алисултанович Эсамбаев туугъанлы бу кюнледе 95 жыл болады. 

Подробности... | Просмотрено: 16
Билим

26.07.2019 - 09:25

Окъутханларына, ёз аналарыча, къайгъыра

Отарланы Халимат Къыргъызстанда туугъан тёлюденди. Атасы Бапыналаны Юсюпню бла анасы Сакинатны (Магулаладанды) уллу юйюрлеринде ёсгенди. Кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора ала Кёнделенде тохташхандыла. Сабийлери ахшы билим алырларына къайгъыргъан таматала аланы элде интернатха бередиле. Ары жюрюселе орус тилге иги юйренирикдиле, артда окъуугъа да къыйналмай кирликдиле деген акъылда. Болсада гитчеле кюндюз анда тургъанлыкъгъа, ингирде юйге келгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

26.07.2019 - 09:20

Ингирде солугъанла жунчумазча

Кёп болмай, Нальчикни ара паркында Комсомолчуланы аллеясында   Тарчоковдан Канукоев орамгъа дери, кече жарытырча чыракълары бла 59 чыпын орнатхандыла.  

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

26.07.2019 - 09:10

«Саулукъ аш бла байламлыды, аны эсде тутайыкъ»

Рахайланы Аслижан бизни республикада бек билимли гастроэнтерологладан бириди, Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасында ишлейди. Биз  Аслижан Далиевнагъа тюбеп газет окъуучула жиберген бир талай соруугъа жууап беририн тилегенбиз. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

26.07.2019 - 09:05

Устала бла шахмат ойнагъандыла

КъМР-де УФСИН-ни тюзетиучю колонияларында тургъанла  «Шахматла  ойнау» деген битеуроссей акциягъа къатышхандыла. Ол кеси да Шахматланы битеудуния кюнюне жораланнганды, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

26.07.2019 - 09:00

Сарымсахны кючю уллуду

Дарманлыкълары болгъан битимлеге артыкъ эс бурмаучу медикле  окъуна сарымсахха энчи къарап башлагъандыла. Бюгюн аны хайырыны юсюнден Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врач–терапевти Гыжгыланы Разият бла ушакъ этебиз.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

24.07.2019 - 08:28

Республика «Манга жашау саугъала» битеуроссей акциягъа къошулгъанды

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну Перинатал арасында абортла этиуге къажау битеуроссей ыйыкъны чегинде «Манга жашау саугъала!» деген акция ётгенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

24.07.2019 - 08:26

Поликлиниканы ремонтуна – 6,5 миллион сом

Кёп болмай  Бахсанны ара поликлиникасына тынгылы ремонт этип башлагъандыла.  Саулай  ишлеге 6,5 миллион сом къоратыллыкъды.

Мекямгъа иги кесек заманны къаралмагъаны ючюн ол тозурап халек болгъан эди. Энди аны башын, тыш къабыргъаларын  жангыртырыкъдыла эм  мурдорун да кючлерикдиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

24.07.2019 - 08:22

Тёленнген налогну бир кесегин къайтарыр амал

Адам талай тюрлю жумушлагъа этген къоранчларыны бир кесегин артда къыралгъа тёлеген налогдан къайтарыргъа боллукъду. Бу жол сёз мында дарман сатып алыуну юсюнден барады.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы