19.09.2017, 22:25 - Статьи

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

19.09.2017, 22:21 - Новости

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

19.09.2017, 22:20 - Статьи

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады.

19.09.2017, 22:19 - Статьи

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханд

19.09.2017, 22:17 - Статьи

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады.

Последнее


Бийик, субай наратла тёгерекге къууатлыкъ жаядыла

Элбрус аламат тау-лыжа курортча дуниягъа эрттеден бери да белгилиди. Бу жерлеге энчи ариулукъ берген, адамны кёзюн къууандыргъан шартладан бири уа нарат агъачладыла. Аланы ариу ийислери кёплеге дарманлыкъ этеди. Мында тёрт жюзге жууукъ терек бла кёкен ёседи.

«Бизни керекли затла бла жалчытылыныу иги болгъанды»

«Элбрус лесничество» къуралгъанлы быйыл жыйырма жыл толады. Аны бла байламлы биз аны таматасы Ахматланы Маликден ишлерини юсюнден бир ненча соруугъа жууап излегенбиз.
- Малик Магометович, сиз башчылыкъ этген лесничествону жери къаллай бир барды?
- Ол Кёнделенден Чылмасха дери созулады. Аны кенглиги 20 368 гектаргъа жетеди.

Жерни чырайыны къалауурлары

Жыл сайын Агъач мюлкде уруннганланы кюню сентябрьни хар ючюнчю ыйых кюнюнде белгиленеди. Ол бу магъаналы бёлюмню айныууна уллу къыйын салгъан адамланы байрамыды. Аны 1977 жылда тийишли законодательствону къабыл этилгенине жоралагъан эдиле.

Бирликни, шуёхлукъну эм сюймекликни кючю

Элбрус районда жашагъанланы эм кесими атымдан къыйын кюнлерибизде, уллу кёллю болмагъанлай, бизге болушлукъ этгени ючюн Къабарты-Малкъарны жамауатына ыразылыгъымы билдиреме.

Республикалы праволу актланы жарашдырыуну жангы жорукълары тохташдырылгъандыла

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуун законла чыгъарыучу органны спикерини орунбасары Михаил Афашагов бардыргъанды. Депутатла кенгешип, законла чыгъарыучу органны кезиулю пленар жыйылыуун 22 сентябрьде бардырыргъа келишгендиле.

Ачылгъан мекямда археология музей, миллет-культура арала да кеслерине орун тапхандыла

Тюнене КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы окъуу корпусуну къууанчлы халда ачылыууна къатышханды. Энди вузну студентлери, быйыл а биринчи курсха 4 мингден аслам абитуриент киргенди, шёндюгю излемлеге келишген мекямда билим аллыкъдыла.

Физкультураны бла спортну айныуларыны магъаналылыкълары айтылгъанды

Тюнене Юрий Коков Олимпиаданы чемпиону, Россейни дзюдодан сыйлы устасы Беслан Мудранов бла тюбешгенди. Регионну башчысы аты айтылгъан спортчугъа 16 сентябрьде Нальчикде Россейни Дзюдодан чемпионатыны ачылыууна хазырланыугъа энчи къатышханы ючюн ыразылыгъын билдиргенди.

Регионда дзюдону терк бегейгенинде къыйыны барды

Тюнене Правительствону Юйюнде Юрий Коков Россейни дзюдодан жыйымдыкъ къауумларыны баш менеджери Эцио Гамбой бла тюбешгенди. КъМР-ни Башчысы аты айтылгъан спортчугъа республикагъа шуёх кёз къарамы, энчи эс бургъаны эмда ётерик чемпионатны Къабарты-Малкъарда бардырыргъа сайлагъаны ючюн ыразылыгъын айтханды.

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Олег Белавенцевни туугъан кюню бла алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков РФ-ни Президентини  СКФО-да толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Олег Белавенцевни туугъан кюню бла алгъышлагъанды:
«Хурметли Олег Евгеньевич!

Хайырланыучула табийгъат газ ючюн тёлемегенлерини юсюнден ачыкъ эмда къаты сёлешиу

Къабарты-Малкъарны Башчысы Ю.А. Коков «Газпром» ПАО-ну Директорларыны советини председатели В.А Зубковну республикагъа ишчи жолоучулугъуну эсеплерине кёре кенгертилген кенгеш бардыргъанды. Анда хайырланыучула табийгъат газ ючюн тёлемегенлерини проблемалары бла байламлы вопрослагъа къаралгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS