15.11.2019, 08:58 - Жангылыкъла

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу  стационар паллиатив бёлюмлеге эмда  саусузлагъа юйлеринде багъарча къырал бюджетден бёлюннген  14 миллион сомдан асламгъа медицина оборудованиядан 58-син  алгъанды.  

15.11.2019, 08:45 - Экономика

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. 

15.11.2019, 08:42 - Жангылыкъла

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы  качествосун  кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.

15.11.2019, 08:40 - Жангылыкъла

Россейни  Почтасыны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бу айны ортасындан  башлап  бизни къыралны кёп регионларына посылкала эки кюнден кеч къалмай жетерикдиле. Айтханларына кёре,  аны 100 мингден артыкъ адам жашагъан шахарлада толу сезерикдиле. 

15.11.2019, 08:38 - Жангылыкъла

Нальчикде Тарчоков атлы орамда кёп фатарлы юйледен бирини аллында арбазны тапландырыуну анда жашагъанла къолгъа алгъандыла. 

15.11.2019, 08:35 - Экономика

«Россети» компанияны башчысыны орунбасары Виталий Иванов бу кюнледе Пятигорск шахарда кенгеш бардыргъанды. Анда Шимал Кавказны электроэнергетика комплексин айнытыуну, аны бла байламлы борчланы тамамлауну юсюнден сёлешиннгенди.

15.11.2019, 08:28 - Жамауат

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

15.11.2019, 08:22 - Жамауат

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.11.2019 - 09:10

Абадан адамлагъа къарауну амалларын къырал къалай онгла бла тюрлендирирге сюеди?

Бу кюнледе Президент «Аабадан адамлагъа кёп заманны ичинде къарауну системасын» къураргъа, ол мурат бла федеральный бюджетде 2018-2020 жыллагъа ахча бёлюрге буйрукъ этгенди. Къартлагъа къарауну системасын тюрлендирирге ол социальный коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери бла тюбегенинден сора кёлленнгенди. Аны юсюнден «Аргументы и факты» газетде айтылгъан эди.
Подробности... | Просмотрено: 3
15.11.2019 - 08:28

Кючлю аскерле хорлаялмагъан колорадолу къамажакъ

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
15.11.2019 - 08:22

Исламда юйюр къурауну магъанасы эм низамы

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 9
13.11.2019 - 08:19

Тилеклерин тамамларгъа сёз бергендиле

Бу кюнледе КъМР-ни кёзлери кёрмегенлени  китапханасында «Сорургъа сюеме: специалистле бла ачыкъ ушакъ» атлы «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
13.11.2019 - 08:19

Пособияла ансанны тургъан жерлерине келедиле

Россейни пропискалары болмагъанлай, къыралны бир тюрлю жеринде жашагъан гражданларына Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи, аны юсюнден тюрлениуле пенсия бла жалчытыу системагъа мартда кийирилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
13.11.2019 - 08:19

Асыл адам, окъуучуну жюрегине жол излеген журналист Къалам къарындашыбызны эсгере

Мен Аппайланы Музафар бла газетде кёп жылланы ишлегенме. Анча заманны ичинде аны сабырлыгъына, тёзюмлюгюне къуруда сейир этгенлей тургъанма. Кёрмегенме мен аны ачыуланып, къаты сёлешип, биреуге хыны этип да. Аны ол ышанларын коллективде барысы да белгилеп айтхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Туугъан жерден багъалы къайда?

Дерс бошалды, къонгуроу эшитилди. Устаз столну юсюнден китапланы, башха затланы да жыйып башлады. Школчула да алтынчы дерсден сора юйге ашыкъдыла, бир бирлерине чам эте. Алай Мадина Азретовнаны аланы юйлерине иер акъылы жокъ эди: 

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Элни башчысы махтау-бюсюреу алыр ючюн ишлемейди, ол борчун толтурургъа, элни жарсыуларын тамамларгъа керекди

Османланы Мухтар Бабугент элге башчылыкъ этгенли 6 жыл толгъанды. Биз аны бла профессионал байрамыны аллында тюбеп, жер-жерли самоуправление органлагъа салыннган борчланы, бабугентчилени жарсыуларыны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз. 

 
Подробности... | Просмотрено: 7
08.11.2019 - 08:15

Бусагъатда къуралгъан тойланы жаратамысыз?

Заман оза баргъаны бла адамланы жашаулары, кёз къарамлары да тюрленеди. Бир кезиуде магъаналы адет, артдагъы болумлагъа келишмегенлейин унутулады. Башхасын жамауат сакъларгъа кюрешеди. Халкъыбызны тёрелери да, ол санда тойну къурау да, аллай шартладандыла.
Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Саулукъ

08.11.2019 - 08:13

Санларында къыяулары болгъанлагъа реабилитация этиу амалла бардыла

Санларында къыяулары болгъан адамла  жашауларында тюрлю-тюрлю чырмаулагъа тюбейдиле. Социал страхованияны фонду  аллайланы жашауларын бир кесек окъуна да тапландырыр, женгиллетир ючюн, кесини энчи къыйынын  къоша, аланы техника амалла, санатор-курорт  багъыу амалла бла да жалчытады. Инвалидлени не жумушлары эмда къалай тамамланылгъанларыны юсюнден  бизге  РФ-ни  Социал страхованияны фондуну  регион бёлюмюню башчысы  Джульетта  Устова толу хапар айтханды. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

08.11.2019 - 08:12

Тротуарланы жангыртыуну къолгъа тынгылы алгъандыла

Нальчик шахар округда тротуарланы жангыртыу эмда тапландырыу ишле андан ары бардырыладыла. Мэриядан билдиргенлерича, бу кюнледе Ленин атлы проспектни Тлостанова орам эм КъМКъАУ бла чекленнген кесегинде мадар этиле турады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

08.11.2019 - 08:12

Жалгъан дарманланы чыгъаргъанланы – тюрмеге

Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени неда тюрмеге олтуртурукъдула неда уллу тазир тёлетирикдиле.
Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

08.11.2019 - 08:10

Энергетикле къышха тынгылы хазырланнгандыла

Къабарты-Малкъарны  Электрокюч бла ышаннгылы жалчытыу жаны бла штабы  отлукъ-энергетика комплексни  предприятиялары къышха къалай хазырланнганларын  сюзгенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эмда сатыу-алыу министерствосундан.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

08.11.2019 - 08:10

«Ариу юйюр къураялсанг, жашауунгда иги ишле этип, тюз ыз къоялсанг, адетли, билимли сабийле ёсдюрсенг – андан уллу насып жокъду»

РФ-ни Ич ишле органларында ишлегенлени кюнюне  

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

08.11.2019 - 08:05

Ток ючюн тёлеулени жыйыуда иги тюрлениуле эсленедиле

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде – «Каббалкэнергода» баланс комиссияны кенгеши бардырылгъанды бу кюнледе.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

08.11.2019 - 08:05

Саулукълу жашауну жорукъларына юйреннгендиле

Черек районну 500  аслам окъуучусу профилактика жумушлагъа къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

08.11.2019 - 08:02

Терек бахчачылыкъны эмда тахта кёгетчиликни айнытыуну юсюнден ачыкъ эмда къыйматлы ушакъ

Къабарты-Малкъарны Жамауат  палатасыны АПК-ны эмда эл тийрелени айнытыу комиссиясы бу кюнледе Бахсан районну администрациясында жыйылыу бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

08.11.2019 - 08:00

ПУЛЕМЁТЧУ ХАЖДАУТ

 Уллу Хорламны 75-жыллыгъына             
Жер башында ары дери бир заманда да болмагъанча кёп къан тёгюлген, кесини отунда он миллионла бла адамланы кюйдюрген уруш бошалгъанлы эки жыйырма бла онтёрт жыл озду. Жюрекле уа бюгюн да тараладыла. Жашларыны, эрлерини, къарындашларыны къадарларыны юсюнден жукъ билмей, аладан хапар эшитирге термиле,  дуниядан кетдиле кёп тиширыула. «Тиширыула» деп айырып айтханлыгъым – ала бушууну бек къыйналып кётюргенлери, ёлюп кетгинчи унутмагъанлары ючюндю.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

06.11.2019 - 09:18

«Дунияны жарыгъын кёрген хар къагъанакъгъа жюрегимден къууанама»

Врачны аты ол аягъы юсюне салгъан саусузланы ыспаслары бла айтылады. Нальчикни Дубки тийресинде Перинатальный арада акушер-гинеколог болуп ишлеген Къумукъланы Аслижанны (Къулийланы Ахматны къызы) да республикада кёпле таныйдыла эмда хурмет этедиле. Мен аны бошдан айтмайма, анга ыразы болгъанларын кёпледен эшитгенме. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

06.11.2019 - 09:10

Оюмлулукъну, айтханындан артха турмауну, жигерликни да юлгюсю

Бир адамда толу халкъны ышанлары-акъыллылыгъы, тёзюмлюлюгю, халал жюреклилиги эм менсинмеую бар эселе, ол Хутуйланы Исхакъны жашы Ханафийди. Къадар анга эр киши ариулукъну да, халаллыкъны да, уллу билимни да, политика усталыкъны да къызгъанмай бергенди. Аны жашау жолу къыйын болгъан эсе да, битеу алып айтханда, жашауу сейирлик эди, уллу жетишимледен, хорламладан да бай.

Подробности... | Просмотрено: 11
Тарых

06.11.2019 - 09:05

«Халкъларыбызны бек кючлю къуллукъчуларындан бири…»

Тюзлюкню таукел жакъчысы
 
Россейде Романовлары патчах тахталарындан тайдырылгъанларында, дуния терк тюрленип башлайды. Шимал Кавказда миллет, жер эм культура вопроспаны тамамларгъа онг чыгъады. Магомет Терк халкъланы 1918 жылда 16-чы февральдан 15-чи мартха дери баргъан экинчи область съездлеринде малкъар делегациягъа башчылыкь этеди. Мында таулуланы жер бла байламлы вопросларын тамамлаугъа бир атлам этдирген «Жерни социализациялауну юсюнден» закон къабыл кёрюлгенди, аны Эней улу бек магъаналыгъа санагъанды. 
Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

06.11.2019 - 09:05

Тарифни эмда инвестиция программаны тохташдыргъандыла

КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министерствосуну правленини алгъаракъда бардырылгъан кенгешинде талай коммунал жумушла ючюн багъаланы эмда инвестициялы программаланы   тохташдыргъандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

06.11.2019 - 09:05

Семиз сабийле кёпден-кёп болуп нек барадыла?

Нальчикде алгъын солуу кюнледе паркгъа барсанг, хазна семиз сабийлени кёрмей эдинг, энди уа ала кёзге бек урунадыла. Нек болгъанды алай? Юйде аш этмей, «Вестер», «Дея», «Оазис» эм башха супермаркетледен алыннган ашмыды сылтау? Огъесе сабийле сау кюнню компьютерледен, телефонладан айырылмай, чапмай- секирмей – ойнамай жашагъанларымыды? Врачла-диетологла айтханнга кёре, сабийлени бла жаш адамланы бек азындан 15-20 процентини ауурлукълары мардадан кёпдю. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

06.11.2019 - 09:00

Токну урларгъа тюзелгенлени ингир алада тутадыла

«Каббалкэнерго» компанияны келечилери Бахсан районда рейдлени ингирде да бардырып тебирегендиле. Аны сылтауун «кюнню бу кезиуюнде ким да юйюнде болуучуду да, ток ызлагъа эркинликсиз къошулгъанланы тутаргъа, адамланы арасында ангылатыу ишни бардырыргъа, счётчиклеге да къараргъа онг болады», - деп ангылатхандыла энергетикле.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

06.11.2019 - 08:55

«Кавказ» кенгертиле барады

СКФО-да кёп регионланы ётген «Кавказ» трасса аллындан окъуна эки ызлы болуп ишленнгенди. Кеси заманында ол жетишип тургъанды, алай бюгюнлюкде, автомашиналаны санына иги да къошулгъаны ючюн, азлыкъ этип башлагъаны баямды. Ма ол себепден аны кенгертип барыргъа оноу этилгенди, деп билдиргендиле жоллагъа къарагъан «Кавказ» управленияны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы