19.10.2018, 12:44 - Статьи

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

Последнее


Сабий садикледе, къошакъ билим берген учреждениялада жерлени кёбейтиуге - энчи эс

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде РФ-ни Президентини 2012 жылда чыгъарылгъан «О мерах реализации государственной политики в области образования и науки» деген май указын (№599) жашауда бардырыуну ведомствола аралы ишчи къауумуну жыйылыуу болгъанды. Аны къырал кенгешчи Натби Бозиев бардыргъанды.

Туризмни айнытыргъа ахшы онгларыбыз бардыла, жаланда аланы хайырлана билирге керекди

КъМР-ни Жамауат палатасыны советини 33-чю жыйылыуунда регионну  рекреация  жаны бла иши тинтилгенди. Анга толтуруучу власть органланы,  тюрлю-тюрлю  биригиулени келечилери къатышхандыла. 

Мамырлыкъ, келишиулюк сакълансала, закон башчылыкъ этсе, барыбыз да къуралыулу урунсакъ, жалчыталлыкъбыз халкъны ырахатлыгъын бла къолайлыгъын

6 октябрьде КъМР-ни Башчысыны  къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Право низамны жалчытыу жаны бла дайым да ишлеген кенгешни бла Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъну советини жаны бла советни бирикген жыйылыуун бардыргъанды.

КъМР-ни оноучусу Грозныйни 200-жыллыгъына аталгъан къууанчлагъа къатышханды, анда Къабарты-Малкъарны къошун жокълагъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков Грозный шахар къуралгъанлы 200 жыл толгъанына аталгъан къууанчлагъа къатышханды. Шимал Кавказны халкъларыны маданият эмда спорт фестивальларына келгенлени алларында сёлеше, Къабарты-Малкъарны жамауатыны атындан чечен халкъны ол аламат байрам бла жюрегинден къызыу алгъышлагъанды. 

Эки къарындаш республиканы шуёхлукъларын бла байламлыкъларын айнытыуда магъаналы атлам

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

Жангылгъанла азатлыкъда жерлерин табарча

КъМР-ни Правительствосунда аманлыкъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссияны кезиулю жыйылыуунда тутмакъладан эркин этилгенлени жамауат жашаугъа сингдириуню, алагъа социальный, медицина болушлукъ бериуню  мадарлары сюзюлгендиле. Кенгешни Экономика эм жамауат къоркъуусузлукъ советни секретары Казбек Татуев бардыргъанды.

Жюрегингде сен кюнню жюрюте эдинг

Назмучума деп сен бир заманда да айтмагъанса. Адабият жолунгу  уа къанатлы сёзле бла, жыр бла, назму бла башлагъанса.  Баям, таулу болгъанынг себепли. «Назму жазмагъан малкъарлы къайда?! – деучю эдинг. – Аллай, сыйдамланнган тил бла айтылгъанлары ючюн къалгъандыла эсде эрттегили таурухла – нартла. Жерибиз бийикге ёсгенча, оюмларыбыз да бийикге элтедиле бизни».  

Къыйын жумушланы тийишли тындыргъанды

Озгъан ыйыкъда «Жылны юйретиучюсю – 2018» Битеуроссей конкурсну регион кезиую байрам халда бошалгъанды. Эсгерте кетейик, анга республиканы хар районундан да бирер келечи, башхача айтханда уа, кеслеринде биринчи жерле алгъанла къатышхандыла. Эришиу юч кюнню ичинде эки тургъа бёлюнюп бардырылгъанды. Жюрини оноууна тийишлиликде аны финалына уа жетеулен чыкъгъан эдиле.

Юйюрню сакъларгъа алланып

Нальчик шахарда «Намыс»  реабилитация араны «Истоки» деген проекти  Россей Федерацияны Президентини сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченныйини  башламчылыгъы бла бардырылгъан  «Вектор «Детство-2018»  деген конкурсда  бек кючлю жюз проектни санына киргенди. 

Огъурлулукъ

Хаталы хатерлик

Сыртлада бичен ишлеген не заманда да къыйын, керекли жумушду. Аны себепли шахарда, аны тёгерегинде элледе тургъанла жууукъларына амалларына кёре болушлукъ этип болгъандыла. Харун да тау этегинде жашагъан анасыны къарындашы Солтаннга болушургъа келди. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS