27.03.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

25.03.2020, 08:13 - Спорт

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды.

25.03.2020, 08:12 - Жамауат

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла.

25.03.2020, 08:07 - Саулукъ

Бюгюнлюкде битеу дуния коронавирус деген ауруу бла къаты кюреш бардырыудады. Бек уллу терслиг а анга аллындан да тийишли магъана берилмегениндеди дерге боллукъду. Насыпха, шёндю аны бла байламлы ахшы атламла бардыла. Сёз ючюн, Къытайда бу аууруудан къыйналгъанла жокъну орунунда болгъанлары себепли, ахыр больница жабылгъанды.

25.03.2020, 08:06 - Спорт

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат белгилегеннге кёре, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу - адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады.

25.03.2020, 08:06 - Билим

Бир ненча жылны Тырныауузда Отарланы Керим атлы  1-чи номерли лицейде ишин бардырып тургъан «Энчи сабий» ресурс арада саулукъларында аутизм халлы заранлары болгъан сабийлеге деп адаптив къауум къуралгъанды.  Аны ачылыуу район администрацияны, медицина, билим бериу, социал махкемелени келечилери къатышып бардырылгъанды.

25.03.2020, 08:05 - Жамауат

Элбрус районну Быллым элини бла Прохладна шахарны  билим бериу эм маданият махкемелерини ишчи къауумларыны араларында огъурлу шуёхлукъ байламлыкъла къуралгъандыла.  Жыл сайын  ала бир бирлерине къонакъбайлыкъ этедиле, шуёхлукъну, къоншулукъну кючлейдиле.

25.03.2020, 08:01 - Спорт

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда жамауат совет биринчи жыйылыуун бардыргъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

27.03.2020 - 08:19

Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу  коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн  сакъ болургъа чакъырады.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:19

КИМГЕ ДА БОЛУШУРГЪА, КИМГЕ ДА ИГИЛИК ЭТЕРГЕ ИТИННГЕН ТАМАТА

Къабартылы халкъны белгили адамларын санай кетсенг, Борис Мазихов Бесланович ол тизмеге киргенледенди. Аны атын, тукъумун республикада кёпле биледиле. Жаш заманындан да ол жазыу иш бла къаты кюрешип келеди. Хапарла, романла, тамсилле, повестьле, пьесала жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:17

Жауундан сора кюн тиеди

Кёчгюнчюлюкню хатасындан къаллай бир таулу юйюр къайда не болгъаны билинмей къалгъанды. Аладан хар бирини къадары халкъыбызны тарыхын ачыкълагъанчады. Бюгюннгю  хапарыбызда биз Хасанияда жашагъан Тежаланы Блюханы эсгериулерине таянырыкъбыз. Ол кёлю да тола, алай ушакъ эте эди…

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:12

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай Аллахуталаны аллында ол уллу гюняхладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 5
27.03.2020 - 08:11

«Жууукъларыбыз, къоншуларыбыз, эллилерибиз бизге ышаннганларын ангылап ишлегенбиз»

Холамханланы Анатолий  Къашхатауда от тюшюуге къажау 8-чи номерли  бёлюмде  30 жылдан аслам ишлеп, адамланы жанларын, саулукъларын сакълагъанды, ырысхыларын къутхаргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
27.03.2020 - 08:11

Волонтёрла болушлукъ тапдырлыкъдыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери  волонтёрла бла тюбешиу бардыргъандыла эмда  коронавирус  ауруу  жайылыргъа къоркъуулу кезиуде кеслери жашагъан абаданлагъа  бла сакъатлагъа болушлукъ тапдырыргъа   юйретгендиле.  Тюбешиуде республикада  «Саулукъ сакълау» пр

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:12

Къачан эм къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:08

Насыплы адам къаллайды?

Адам улуну бу дунияда эм биринчи мураты, умуту, жюрек талпыныуу насыплы болургъады. Аны алайлыгъын чертип, 2012 жылда ООН Насыпны халкъла аралы кюнюн тохташдыргъанды. Андан бери март айда ол байрам белгиленип келеди. Аны бла байламлы биз да бир къауум адамгъа бу сорууну бергенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Саулукъ

20.03.2020 - 08:23

Къартлыкъ не заманда башланады?

Тыш къыраллы бир-бир алимлени оюмларына кёре, къартлыкъны биринчи ышанлары адамны жыйырма бла жети жылыдан сора мыйысында эсленип башлайдыла. Ол кертимиди? Аны юсюнден биз медицина илмуланы доктору, профессор Теммоланы Лейла бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

20.03.2020 - 08:20

Оюнла-миллетибизни хазнасы

Мен эслей келгенден, бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду. Бютюнда ала телевидение, радио неда Интернет болмагъан кезиуде жаш адамла заманлары зауукълу ётерча къаллай амалланы хайырланнганларын билирге сюедиле.

Подробности... | Просмотрено: 7
Илму

20.03.2020 - 08:18

Тинтиулери Сибирьни гитче халкъларыны миллет энчиликлерин айнытыргъа себеп болгъандыла

Россейни илму академиясы чыгъаргъан «Этнографическое обозрение» журналны 2006 жылда басмаланнган экинчи  номеринде белгили алим, этнограф Гемуланы Нухну жашы Исмайылны юсюнден А.В. Баулону эсгериую басмаланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

20.03.2020 - 08:10

Кёкге ай къалай чыкъгъанды?

Австралияны жомакъларындан

Бек бурун заманлада жерни башын суу басып болгъанды. Аз-аздан суу  кете башлагъанды, сора бир-бир жерледе айрыкамла чыкъгъандыла. Суу кеталмай къалгъан жерле уа богъазла болгъандыла. Иги кесек заман озгъандан сора уа айрыкамлада кырдык да, терекле да ёсгендиле. Тенгизден жаныуарла чыкъгъандыла да, къургъакъда жашаргъа юйренип башлагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

20.03.2020 - 08:05

Нарт эпосдан тепсеуге кёчген сейир сыфат

Материалда Алмостуну, анга аталгъан тепсеуню юсюнден хапар бардырыллыкъды. Этнограф, хореограф  Къудайланы Мухтар да жазгъанды аны юсюнден кесини китапларында, аны оюмлары бек сейирдиле. Алайды да бурун заманладан бери Алмостуну юсюнден халкъда кёп таурухла жюрюйдюле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

20.03.2020 - 08:00

Энтта да бир ясли ишлене турады

КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, Нальчикде 39-чу  номерли орта школну арбазында  жангы ясли ишленип бошала турады.  

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

18.03.2020 - 08:19

Республикада, андан тышында да - биринчиле

Малгобекде волейболдан, Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне жораланып, эришиу къуралгъанды, анга Чеченден, Ингушетиядан, Нальчикден бла Къабарты-Малкъар къырал университетден командала къатышхандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

18.03.2020 - 08:19

Амаль «доммакъ» бла къайтханды

Бу кюнледе Назраньда Россейни грек-рим тутушуудан биринчилиги ётгенди. Анга 18 жыллары толмагъанла къатышхандыла.  Гёжефле сегиз ауурлукъ категорияда сермешгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

18.03.2020 - 08:19

Почтала жангыртыладыла, ишлерин тирилтедиле

Былтыр Къабарты-Малкъарда почтаны   онтёрт  бёлюмю  жангыртылгъанды.  Аладан тёртюсюнде этилмей жарамазлыкъ  жумушла тамамланнгандыла,   онусунда уа  комплексли ремонт бардырылгъанды.  Андан сора да,  Нальчикде Баш почтамтны  арбазында тозурагъан асфальтны орунуна плитка салыннганды. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Право

18.03.2020 - 08:17

Сынаулары, насийхат сёзлери, къайгъырыулары бла да жарагъанлай турадыла

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны аппаратында уголовный-толтуруучу  системаны ветеранларыны регион жамауат организациясыны жыйылыуу болгъанды.Аны ишине  ведомствону таматасыны юйретиу иш жаны бла  орунбасарлары да къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

18.03.2020 - 08:17

Биринчи

Аппайланы Макарны жашы Аскер къарачай-малкъар тилни илму жаны бла тинтиуню мурдорун салгъанладан бириди. Таулуланы араларында илмуланы биринчи кандидатыды, доктор диссертацияны да биринчи болуп къоруулагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

18.03.2020 - 08:17

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

РФ-ни Социал страхование фондуну къырал жумушла эм социал коммуникацияла жаны бла департаментини башчысы Татьяна Лотоцкая ангылатханнга кёре, больничныйни болжалы сабийни жыл санына эм къаллай бирге къыйын ауругъанына кёре болады.

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

18.03.2020 - 08:17

Университетлени къыйматлылыкъларын ачыкълар мурат бла

Март айда Россейни Илму эмда бийик билим бериу министерствосу вузланы магъаналы иш бла кюрешгенлерин ачыкълау жаны бла мониторингни эсеплерин басмалагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

18.03.2020 - 08:17

Тютюн ичиуден айырылыу онг бармыды?

Тютюнню не хатасы болгъаныны юсюнден КъМР-ни наркодиспансерини наркологу Артур Пачев  бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

18.03.2020 - 08:17

Батырлыгъы ючюн – юч даражалы саугъа

Уллу Ата журт урушну жылларында «За отвагу», «За боевые заслуги» деген майдалла бла саугъаланнганла миллионла бла саналгъандыла. Аланы рядовой солдатла эм офицерле да бек сыйлы кёргендиле. Алай алагъа юч кере тийишли болгъанла уа бек аз эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

18.03.2020 - 08:12

Бизнесни жашырынлыкъларына тюшюне

«Иш кёллю Россей» организацияны жаш тёлюге деп къуралгъан бизнес-школунда маркетинг, реклама, товарла сатыу эмда жумушла бериу бла байламлы дерсле ётгендиле. Тренинглени сынамлы бизнес-тренер Наталья  Костенко бардыргъанды, деп билдиргендиле организацияны бизни республикада бёлюмюнден.

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы