22.05.2020, 12:41 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

20.05.2020, 08:02 - Право

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

20.05.2020, 08:01 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

20.05.2020, 08:00 - Право

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа  регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин? Бир-бир экспертле бизни жашау журтларыбызгъа къоркъуу тюшюп турады  деп нек айтадыла?

15.05.2020, 08:17 - Экономика

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

08.05.2020, 08:13 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

08.05.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

08.05.2020, 08:11 - Жангылыкъла

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.05.2020 - 08:05

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 3
22.05.2020 - 08:00

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
20.05.2020 - 12:33

КЪОБУЗ

Халимат къобузчу болгъанды. Ол аллай къобузчу болгъанды – элни ауузунда къалгъан, къобузну, ойнатхан угъай, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жалан бизни элни жамауатын угъай, къоншу эллени да тынгылатхан.

Подробности... | Просмотрено: 10
15.05.2020 - 17:52

Къадар кече тилек этген адамны гюняхлары кечилирле

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай бошалыргъа бир ненча кюн къалгъанды. Бу айны ахыр кюнлери бла кечелери уа исламда бютюнда магъаналыдыла. Аны юсюнден бизге «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, «Аль-Азхар» университени выпускниги Аккайланы Хасим былай айтханды:

Подробности... | Просмотрено: 15
15.05.2020 - 17:50

«Байрам кюн жарлылагъа садакъа тилетмегиз»

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясындан бизге билдиргенлерине кёре, быйыл фитир садакъаны ёлчеми   100 сомда тохташдырылгъанды. Рамазан айны ахырында къолайсызлагъа садакъа бериу тёре къайдан чыкъгъаныны   юсюнден    «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим былай ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
15.05.2020 - 08:12

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
15.05.2020 - 08:12

Бир миллион долларгъа тийишли болгъан математик Перельман жарлы некди?

«Жер башында эм белгили математикледен бири, ачыкъ айтханда башын жарлылыкъ бла жангызлыкъ къысып, жашауу ёчюлюп  барады».  Санкт-Петербургда жашагъан биреуленни ол сёзлери кёплени сагъайтханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.05.2020 - 17:47

Гаджетлени юсюнден энтта бир кере

Сотовый телефонсуз жашау

АБШ-да къырал школлада  гаджетле  кенг жайыла баргъан заманда, байла   юйлеринде аланы  жюрютюуге чек саладыла
Америкалы психологла айтханнга кёре, байланы бла жарлыланы сабийлерини араларында башхалыкъла кёпден - кёп эслене барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

13.05.2020 - 08:23

Малкъарны тангларына жыр айтхан

Жашауда аллай тёре барды фахму бизни арабызда болгъан къадар, биз аны ёмюрлюк сунабыз, артыкъ уллу махтау салыргъа да талпынмайбыз. Алай бу дунияда хар жаны болгъан зат кетеди, дуния, табийгъат суратла да тюрленедиле.                 

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

13.05.2020 - 08:20

Технологияла бла бирге оноу эте билиуню магъаналылыгъы бийикди

Къытайда жангы жолла бир сагъатха 750 метр терклик бла ишленедиле!
Бизге уа алай тири болургъа ким чырмайды, деп сорулады «Аргументы и факты» газетни материалында.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

13.05.2020 - 08:15

Минги тау тийресинде таулуланы жашагъан жерлерини 1926 жылда атлары

Гюлюйланы Жюнюс айтып Эчки-Орунну тёбен жанында Кертмен деп барды. Анда Ачабайлары жашагъандыла. Ары жанында, чегетинде, Будайланы Татай  туруучу эди. Огъары жанында, алайгъа Къашха-Таш дейдиле, анда киши да жашамагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

08.05.2020 - 10:01

«КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ФРАЗЕОЛОГИЯ СЁЗЛЮК»

(Баргъаны)

Фразеология айланчланы къуралыулары, тилге кириулери миллетни жашауу бла терен байламлыды. Ёмюрле ётселе да, ушакъда, жазыуда аланы хайырлансакъ, тил хазнабыз бай боллугъу туурады.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

08.05.2020 - 09:58

Университетни алимлери коронавирус инфекцияны жайылыууну математикалы юлгюсюн жарашдыргъандыла

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъар Республикада жангы коронавирус  инфекция жукъгъанланы саны 400-ден  атлагъанды. Саулукълары къайтышханла да бардыла. Бу кёрюмдюле КъМКъУ-ну Физика эм математика институтуну специалистлери – «408»  деген – алгъындан прогнозларындан  узакъ тюйюлдю.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

08.05.2020 - 08:13

Промышленный производствода, эл мюлкде да ёсюм эсленеди

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

08.05.2020 - 08:12

Сабанланы буздан къоруулауну къошакъ мадарлары

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

08.05.2020 - 08:11

Аграрчыланы солуусуз кюнлери

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

08.05.2020 - 08:09

«Адамлагъа бир зат бла жарагъан эсем – насыплыма…»

Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу Токумаланы Жагъафар малкъар адабиятда энчи, белгили ыз къойгъанланы санына киреди. Анга 1985 жылда республиканы литературасыны айнытыугъа салгъан къыйыны ючюн КъМР- ни Баш Советини Президиумуну Сыйлы грамотасы берилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

08.05.2020 - 08:08

Шахарны атына пашаны аты нек аталгъанды?

Къарачай-Черкес Республиканы ара шахары Черкесскде  уллу къыралыбызда  жашагъан миллетлени асламыны келечиси кеслерине  орун тапхандыла. Ара шахарыбыз  ёсе, айный баргъанына барыбыз да шагъатбыз.   Алай анга Батал - пашинск деген ат нек бегип къалгъанын жаш тёлю артыкъ хапарлы болмаз.   

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

08.05.2020 - 08:08

Къаламны ушкокгъа алышындырыргъа тюшгенди

Булунгу элден Жарашууланы Мажит кесине эм огъурлу усталыкъны – сабийлени юйретиуню - сайлап, анга кертичилей къалгъанды. Аны жарыкъландырыу иши ликбезледен башланнганды, ол эллилерин жазаргъа бла окъургъа юйретип тургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

08.05.2020 - 08:07

Право низамны, ырахатлыкъны чынтты жакъчысы эди

2005 жылда октябрьде Нальчикге чабыууллукъ этилгенли быйыл он жыл толады. Алай андан бери  бизни мамыр, айбат, къонакъбай республикабызда ол къужур иш нек болгъанды, аны сылтауу недеди деген соруулагъа жууапла алыкъа берилмегендиле. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

08.05.2020 - 08:06

Ата журт урушну ордени

Ата журт урушну ордени бла рядовойладан башлап генераллагъа дери  аскер операцияланы жетишимли болууларына себеплик этген,батырлыкъ да болдургъан аскерчиле саугъаланнгандыла.  Ол орден узакъгъа созулмай берилгенледен эди.

Подробности... | Просмотрено: 14
Жангылыкъла

08.05.2020 - 08:05

Жашау журт алыргъа - учуз ипотека

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  «Къыралны болушлугъу бла 2020 жылда ипотека» деген программагъа кёре адамлагъа фатарла алыргъа эм къурулушчулагъа да болушурча жангы  проектни башлагъанды. Аны хайыры бла энди ипотеканы жылгъа  6,3 процент тёлерча  алыргъа боллукъду, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

08.05.2020 - 08:02

КЁП ЗАТНЫ БИЛМЕЙ…

Жашайбыз, кёп, аз эсе да, Аллах берген чакълы. Кёп жашырын, тасха затны уа билмей кетебиз дуниядан. Сен да аны айтаса, даусуз-дауурсуз. Мен а тынгылайма.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

01.05.2020 - 08:45

Тепенаны юсюнден

Эртде заманладан бери да «Тепена» малкъарлыланы сюйген тепсеулеринден бириди. Келигиз, бизни аппаларыбызны кезиуюнде аны къалай жырлагъанларын бла тепсегенлерин къысха тинтейик.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы