11.09.2019, 10:05 - Жангылыкъла

Шабат кюн Нальчикде Абхазия майданда бардырылгъан  Къыраллыкъны  байрамына Черек районну келечилери да къатышхан эдиле. Ала да ариу жасалгъан чатыр къурагъандыла. Аны арбазында стендле  болгъандыла.

11.09.2019, 10:00 - Жангылыкъла

Озгъан ыйыкъда Тюркде аш-азыкъ индустрияны эм технологияланы  WorldFood Istanbul-2019 деген халкъла аралы кёрмючю ётгенди.

11.09.2019, 09:58 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда энергияны аяулу хайырланыу эмда экология жаны бла #ВместеЯрче деген фестиваль башланнганды. Аны республиканы энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министрини орунбасары Оразайланы Альберт ачханды.

11.09.2019, 09:35 - Маданият

Къудуретни ахшылыгъындан, миллетибиз ёсюп келген жаш тёлюню ариу къылыкъда, таза ниетде юйретиуге, адет-тёрелени сакълаугъа эс бургъанлай, ол затлагъа энчи магъана бергенлей келеди. Бюгюнлюкде да жашларын, къызларын ариу ёсдюрюп, хурметге тийишли жаш юйюрлерибизни барлыгъы, айхай да, къууандырады.

11.09.2019, 09:20 - Билим

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Миллет технология башламчылыкъланы  платформасы»     къурап  «Университетлени точка кипениясы»  деген стратегиялы сессия болгъанды.  Анга къыралны элли субъектинден  келечиле къатышхандыла.

11.09.2019, 07:36 - Жангылыкъла

Хурметли жамауат!

Бир-бир  окъуучуларыбыз  анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жазылып къоядыла. Баям, аны да болур кесини магъанасы.

04.09.2019, 09:50 - Илму

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан бири Сергей Королёв бла къаты байламлыкъда ишлеп тургъан Энейланы Тимурду. 

 
04.09.2019, 09:10 - Маданият

Къашхатаугъа жете баргъан жерде, Жемтала кёпюрню онг жанында, бийик акъ жар барды. Аны баш жаны къалын агъачды. Алайда эмен терекле, башха юлкюле ёседиле. Тюп жаны Къашхатаугъа эм андан ары тарлагъа баргъан жолгъа къаршыды. Акъ жарны юсюнде Къайсынны суратын  эм аны «Мамырлыкъ эм къууанч сизге, саула»,- деген ёмюрлюк сёзлерин кёребиз.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

13.09.2019 - 08:17

Ариу чачны ким да сюеди

Тиширыула тюбешип ушакъ бардыргъан кезиуде  бир бирлерини чачларына эс бурадыла. Ариу, къалын чач а хар адамгъа да табийгъат берген саугъады. Алай ол кесине энчи багъыуну излейди. Аны юсюнден парикмахер-стилист Сослан ШАШЕВ былай айтханды:

 
Подробности... | Просмотрено: 1
13.09.2019 - 08:17

Аты бюгюн да жигитлени арасындады

Габоланы Исламны жашы Хапис Чегем ауузунда аты айтылгъан  жашладан бири болгъанды. Аны билгенле жигитлигини, ётгюрлюгюню да юсюнден айтып тауусалмайдыла. Мени атам да таныучу эди аны. Хаписни туугъан келини Нану да кёп хапар айтханды аны юсюнден.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.09.2019 - 08:12

Жай солуу кезиу тийишли халда ётгенди

Быйыл Къабарты-Малкъарда жай каникуллада  эки жыйырма учрежденияда  8621 сабий солугъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
13.09.2019 - 08:11

Бармакъларыгъыз ариу кёрюнюрча

Тиширыула къолларына бла тырнакъларына аслам эс бёлгенлерин барыбыз да билебиз. Жылдан-жылгъа аланы тап халда тутуу ызда жангы амалла чыгъадыла. Ол санда ариу бояуда бла  дизайнда да. Бир жыл алгъа бек омакъ кёрюннген, быйыл магъаналыгъын тас этип къояды.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.09.2019 - 09:45

Жюрек тазалыгъы болгъан ачыкъ адам, фахмулу врач

Жюрек ыразылыкълары, талпыныулукълары, жигер урунуулары бла  ахшы юлгю кёргюзтген, халал къыйынлары бла коллективни битеулю жумушуна аслам юлюш къошхан адамла къайда да бардыла. Ала не къыйын ишден да артха турмайдыла. Эрттеди, кечди деп бир заманда сагъыш да этмейдиле. Кеслерини сейирлеринден эсе къатындагъыланы саладыла сейирлерин бийик.

Подробности... | Просмотрено: 8
11.09.2019 - 09:30

Тойланы миллет ыздан таймай бардырыргъа боламыды?

Бусагъатда  таулу тойланы асламысы ресторанлада, кафеледе озадыла. Анга бюсюремегенле кёпдюле. Бизни республикада билим бериу жаны бла уллу къыйыны болгъан, кёп жылланы Педагогика колледжни башчысы болуп тургъан хурметли Байчеккуланы  Нина адамны къууанчы юйюнде бардырылыргъа керекди, дейди. Сёзсюз, шахар фатарда той бардырыргъа къыйынды, алай элде ишленнген эркин шёндюгю юйледе  уа къаллай бир адам да сыйынырыкъды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
06.09.2019 - 08:19

Тиширыуну жюреги излеген айбатлыкъ

Адам улу не заманда да ариулукъгъа итиннгенди, аны багъалай да билгенди.  Бу кеси да терен магъананы тутхан ангыламды.

Подробности... | Просмотрено: 3
06.09.2019 - 08:11

Мухажирни татыулу алмалары

Бир жыл Къабарты-Малкъарны делегациясы бла    Адыгеягъа барабыз.  Анда бизни сейирлик алмалары болгъан терек бахчагъа элтедиле.  Республикабызны ол замандагъы башчысы: «Бизде уа быллай алмала нек жокъдула?» -деп сорады.

Подробности... | Просмотрено: 5
06.09.2019 - 08:00

Садакъа тийишли жерге берилмесе, мюлкюнгю суугъа тёкгенден, отда кюйдюргенден башхалыгъы жокъду

Таулулада быллай сёз барды: «Хар элни да къой союуу башхады».

Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Право

06.09.2019 - 08:12

Жолда къоркъуусузлукъну жалчытыргъа себеплик этиуню къыйматлы амалы

Жолда жюрюуню къоркъуусузлугъун жалчытыуда беспилотниклени хайырланыуну концепциясыны проекти жарашдырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

06.09.2019 - 08:12

Жангы садикде - 140 гитчеге жер

Экинчи Чегемде  «Демография» миллет проектни чеклеринде 1-чи номерли мектепни арбазында 140 жери боллукъ  садикни къурулушу къыстау барады. Ол бир къатлыды, бар мардалагъа эм излемлеге келишген, уллулугъу 2 минг квадрат метрден атлагъан  объектди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

06.09.2019 - 08:11

Биринчи сынау - жетишимли болгъанды

Минги тауну тийресинде "Герой"  сабий лагерьде Россейни тюрлю-тюрлю  регионларындан  жашчыкъла бла къызчыкъла  солугъан да этип, саулукъларын да кючлендирип, кёп затха да юйренип, юйлерине сау-саламат  кетгендиле.  

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

06.09.2019 - 08:11

Сиз а билемисиз?

                                                            Россейни арасы… Красноярск крайда

Подробности... | Просмотрено: 9
Маданият

06.09.2019 - 08:11

Сейирсиндирме сёзлюк

Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу Тёппеланы Алим кёп жылланы ичинде тилибизде аз жюрюген, унутула баргъан эмда жангыдан кирген сёзлени жыйып, аланы магъаналарын ангылатханды. Ол уллу ишине «Сейирсиндирме сёзлюк» деп атагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Билим

06.09.2019 - 08:11

Устазны бузулмазлыкъ жорукълары

-Бирде кеси адамларыбыздан жаныбыз къыйналырча сёзле эшитирге тюшеди, - дегенди бизни ушагъыбызны бек аллында  Сотталаны Лидия. – Ол да неди десегиз, тилибизни учуз этгенлерин кеслери да ангыламай, малкъар тил неге керекди, орусча сёлеше билсе, дегенле тюбегенлериди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Илму

04.09.2019 - 09:50

Жулдузлагъа жол ачхан

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан бири Сергей Королёв бла къаты байламлыкъда ишлеп тургъан Энейланы Тимурду. 

 
Подробности... | Просмотрено: 20
Право

04.09.2019 - 09:45

Абыннганны да ол ахшы ышанларын кёрюрге итинеди

Къайсы иш да тынч тюйюлдю, анга кёлюнг бла берилсенг.  УФСИН-де уа бютюн  къыйын сунама. Кюн сайын  аманлыкъчыла бла бетден-бетге тюбеген артыкъ хычыуун болмаз.  Кертиди, аланы ичлеринде, жашлыкъдан, женгиллик этип тюшгенле, тобагъа къайтханла да бардыла. Ма аланы тюз жолгъа салыр ючюн УФСИН-де ишлегенледен кёплери  билимлерин, усталыкъларын, заманларын, къарыуларын да аямайдыла.  Ма аллай насийхатчыладан  бири бла  газет окъуучуланы  танышдырыргъа  сюеме.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

04.09.2019 - 09:40

Батыр уланны сёзю бла иши бир болгъандыла

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Макытланы Исхакъ эмда аны тёрт жашы – Юсюп, Сафар, Магомет, Жагъафар – Уллу Ата журт урушха къатышхандыла. Хапарыбыз а Магометни юсюнденди. Аны жигитлигини юсюнден а ма бу шартла шагъатлыкъ этедиле:

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

04.09.2019 - 09:30

Деу фахмугъа уллу хурмет эте

Малкъар халкъны айтхылыкъ шайыры Мечиланы Кязим хажи туугъанлы быйыл 160 жыл толады.  Ол датагъа жоралап газетибизде энчи цикл ачылгъанды. Ол материалланы авторлары белгили алимледиле, кесаматчыладыла, адабиятчыладыла. Хар бирини кесини энчи оюму, фикири, акъылы.  Бюгюн биз басмагъа хазырлагъан  магъанлы материал  философия илмуланы доктору, профессор Эфендиланы Салихни поэтни чыгъармачылыгъына жоралагъан статьясындан юзюкдю. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Илму

04.09.2019 - 09:20

Аслам контрактха бла келишимге къол салыннганды

Алгъаракълада ара шахарыбызда  Сколково илму эм технологияла институтда битеуроссей билим бериу  «Остров 10-22» атлы интерсив ётгенди. Аны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъар къырал университет къыралны алчы вузлары эмда илму-билим бериу аралары бла аслам контрактха къол салыу жаны бла алчыланы санына къошулгъанды. КъМКъУ-да ётген конкурсну эсеплерин чертип, анда къурашдырылгъан цифралы тюрлениулени концепциясын жарашдырып башлагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

04.09.2019 - 09:15

Огъары жанны – узунурагъы, пальтону уа - кенгиреги

Жылы жаз кюнлени кюз арты алышыргъа алай кёп къалмагъанды. Ол себепден тиширыуланы, сабийлерин школгъа хазырлагъандан сора, кеслерине эс бёлюр заманлары жете келеди.  Ётюрюкден не асыу, хар бирибиз да жангы зат сатып алып, кесибизни къууандырыргъа бек сюебиз. Келигиз, быйыл къаллай къумачладан тигилген огъары жанлагъа сурам уллу боллугъуна къарайыкъ. Бютюнда таулу тиширыуланы кюбюрлеринде къумачла табыллыкъларына  мен аз да ишекли тюйюлме.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

04.09.2019 - 09:10

Акъ жарда Къайсынны сураты

Къашхатаугъа жете баргъан жерде, Жемтала кёпюрню онг жанында, бийик акъ жар барды. Аны баш жаны къалын агъачды. Алайда эмен терекле, башха юлкюле ёседиле. Тюп жаны Къашхатаугъа эм андан ары тарлагъа баргъан жолгъа къаршыды.

Подробности... | Просмотрено: 14
Маданият

30.08.2019 - 08:19

Тилим, диним да бир

Къарачай-малкъарны ниет байлыгъы

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

30.08.2019 - 08:19

ЖАННГАН ЖЕРНИ ЖИГИТИ

                     Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
             Къулбайланы Алийни «Кишилик сыналгъанда» деген китабындан

Кючмезланы Абдулланы юсюнден хапарны мен биринчи кере 1943 жылда эшитгенме. Аны кичи къарындашы Шагъабан бла мен Къабарты-Малкъар къырал пединститутну хазырлаучу курсларында окъуй эдик. Абдулла анга письмо бла бирге фронтда чыкъгъан газетни жиберген эди. Газетни аты эсимде тюйюлдю. Биз, студентле, аны къолдан къолгъа бере, бир тизгинин къоймай окъудукъ. Жерлешибизни кишилигини, жигитлигини юсюнден айтыла эди анда. Къууандыкъ, ёхтемлендик таулу жашны къыралыбызгъа къоркъуу тюшгенде аны къоруулагъанланы ал сатырында болгъанына. Къайдан биллик эдик биз кёп бармай Кючмез улуну къара къагъыты келлигин?

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

30.08.2019 - 08:17

Халкъыбызда эрттеден жюрюген дарманла

Къайсы халкъны да бети, акъылманлыгъы аны бурун заманладан бери келген культурасына, табийгъатны байлыгъын хайырлана билгенине кёре ачылады. Бурун заманлада окъуулары, жазыу усталыкълары болмагъан таулула алгъын кеслерине къаллай дарманла этип бакъгъандыла? Ма аны юсюнден Зокаланы Зейтун сейир хапар жазгъан эди газетибизге. Аны бла сизни да шагъырей этерге сюебиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы