02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


Къайсыннга

Къайсын деп таныучу эдим адам,
Миллет атын бийик кётюралгъан!
«Ёлгенди», – деп айталмайма анга,
Ол ачы сёз келмей акъылыма.

Жашайды ол бизни эсибизде,
Саугъа эди поэт Къайсын бизге!
Жюрек жылыу къалды жазмалада,
Ол къурагъан ариу назмулада.

Чегемде той

Огъары Чегемни башында,
Къууана фахмулу жашына,
«Жюз атлам – Къайсыннга» байрамгъа
Жыйылгъанды халкъым къараргъа.

Миллетими жыйып къоюнуна,
Чегем тары Жылгы боюнунда
Тепсетеди къызны эм жашны,
Хар кимни да кёкдеди башы!

Сериуюн да учады тауда,
Эл тюбюнде той ариу бара,
Акъылман Къайсынны хакъына
Жырлары айтыла халкъына.

Къайсынны окъуйма

Артдан-артха бютюнда бек сюе,
Алай окъуйма мен сизни, Къайсын.
Бир – къууана, бир – жюрегинг кюе,
Алай этдинг назму сёзледен сын.

Окъуйма мен, сени сагъышларынг
Манга кёче барадыла аздан.
Минги тауну намысча башларын
Кёреме мен сени арбазынгдан.

Илхамдан жаратылгъан графика

Малкъарны айтхылыкъ поэти Къулийланы Къайсыннга атап, хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген адам аны хурметине эсде къаллыкъ сёз айтыргъа, жыр тагъаргъа, сурат ишлерге кюрешеди. Жаш художник Оракъланы Мариям да кесини диплом ишин бу байрамгъа атагъанды. Поэтни «Къулийланы Къайсыннга – жюз атлам»деген фонд сюеген хунасында жазылгъан бир къауум назмугъа графика суратла этгенди.

Тёгерегиндегилени сыйлы кёре, шуёхларын кётюре билгенди

1973 жылны жайында мен, КъМКъУ-ну 3-чю курсуну студенти, республикалы «Советская молодёжь» газетге ишлерге кирген эдим. Ол заманда аны жууаплы секретары Занкишиланы Хусей болуучу эди – фахмулу, газет ишни къызыулугъуна да къарамай, Байсолтанланы Алимни юсюнден «Сын гор – сокол Балтики» деген документли очерк жазып, китап чыгъаргъан журналист.

Суратларында - тарыхны бетлери

Къулийланы Къайсынны «Я знаю – град пройдёт» деген назмусундан «На свете всё пройдет, На свете всё останется» деген тизгинлерини аты бла «Эльбрусские новости» газетни редакциясыны мекямында, закий жазыучуну 100-жыллыгъына аталып, республиканы белгили художниклерини суратларыны кёрмючю болгъанды. Аны КъМР-ни Культура министерствосу, Нальчикде Суратлау искусстволаны А.Л.

Керти поэт хар заманда да файгъамбарды

… Артха бурулуп, кёреме – олду! Бизни бир ненча атлам айырады! «Кавказ адетинде», мени телилигиме жюрегим энишге кете:
– Эркинлик берсегиз, сыйлар эдим. Не зат сюесиз? – дейме.
Актрисаны манга атхан къарамында жийиргенчли сейирсиниуню эслейме. Баям, алай къарарыкъ эдиле саскыгъа, Жангы жылны кечесинде Шимал полюсда кёрселе…
– Бюгече бошмусуз?

Таулу болгъаным – къууанчым мени

Минги тау
Сен тау тюйюлсе, халкъны буруннгулу
Умутуса, къалмадынг отда кюйюп.
Таулу намаз этди, санга бурулуп,
Эшигин санга буруп, салды юйюн.

Терезесин санга буруп ишледи,
Кече-кюн да акълыгъынгы кёрюрча.
Ол къайдан да ашыгъып артха келди,
Ёлгенде да, сени кёре, ёлюрча.

Кишиликни, жаз башыны да жырчысы

Уллу къыралыбызны кёп миллетли поэзиясыны келечилеринден энчи даражалы жерни Къулийланы Къайсынны чыгъармачылыгъы алады. Ол Шимал Кавказданды. Чалбаш тауланы буз тёппелери аны бешигине къарагъандыла. Ол Огъары Чегем деген таулу элде туугъанды. Аны тёгерегинде хар ким да кишиликни, къатылыкъны, жумушакълыкъны юсюнден да айтхандыла.

«Ол бизге саугъагъа берилген эди»

Белгили, аты айтылгъан хар инсанны да къатында, тарыхдан билгенибизге кёре, аны музасы, сюймеклиги, жашау тутуругъу сюелгенди. Сёзсюз, ол бергенди художникге, поэтге, жазыучугъа ариу илхам, таукеллик, кюч-къарыу да.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS