26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.01.2021 - 15:32

Жазылыу – 2021

Халны тюзетирге амал барды

         Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 5
15.01.2021 - 15:09

Журналистни кесини оюму, сёзю болургъа керекди, терсликге тёзерге, башын жабаргъа жарамайды

13 январь – Россейли басманы кюню

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 14:41

Сыйлы Къуран адам улуну жашау жоругъуду

Къуран къалай берилгенини, аны сураларыны къуралыуларыны юслеринден Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 08:10

Кюннге, Айгъа, адамгъа хурмет

Акъ суучу Бабаланы Хызырны жашы Ибрахим  сюргюнден къайтхандан сора  Нальчикде медицина училищеде, ызы бла уа университетни филология факультетинде билим алгъанды. Усталыкъларыны бири  жан бакъгъан, бири – сан бакъгъан. Хорлагъан а поэзияны ныхыт жолу этди. Поэзияны биринчи сейирсиндириу дерслерин Ибрахим тауда мал кютген, бичен этген атасындан алгъанды. Андан жазгъанды:

Подробности... | Просмотрено: 5
13.01.2021 - 13:10

«Журналистни иши не заманда да тынч болмагъанды, бир затны юсюнден жаза эсенг, тохтамагъанлай сагъыш этгенлей, оюмлагъанлай турургъа тюшеди»

Россей Басманы кюнюне

Дуния башында кёп усталыкъла бардыла, аланы  ахшы да, махтаулу да этгенле уа, белгилисича, уруннган адамладыла, жанларын, къанларын да аямагъанлай, сюйген ишлерине солуугъа кетгенден сора да къуллукъ этип тургъанла.  Аллайгъа  тюберге, андан дерс алыргъа онг болса уа, ол уллу къууанчды.

 
Подробности... | Просмотрено: 6
13.01.2021 - 08:15

Ток бла ишлеген прибор кюйгенине ким жууаплыды?

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Подробности... | Просмотрено: 4
13.01.2021 - 08:10

Дунияда бола тургъан ишле

Къайсы сенаторлагъа болжалсыз ишлерге къоярыкъдыла?

Россейни Президенти Федерация Советге (ФС) 30-гъа дери келечисин (аладан 7-чи ёлгюнчюге дери сенаторланы къуллукъларын толтураллыкъдыла) иерге боллукъду, алай ол бу онгу бла алыкъа хайырланмагъанды. Бусагъатда Советге 170 инсан киредиле: хар субъектден   экеулен. Владимир Путин президент къуллугъуну болжалы тауусулса, кеси да аллай сенатор болургъа эркинди, аллай онг Дмитрий Медведевге да берилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.12.2020 - 16:55

Халал къыйын эмда таза ниет – жашаууну тутуругъуча

Бюгюнлюкде дуния къалай эсе да терк тюрлене, эллерибизде окъуна узакъ ёмюр сюрген ынналарыбыз, аппаларыбыз азайгъанлары да бирде сагъышландырады. Узайып кетген сабийлик жылларынгда таныгъан, билген аммачыкъларынгы эсинге тюшюре, айхай да, акъылынгда тансыкълайса, жюрегинг бла хурметлей, аланы адамлыкъ ышанларына да сейирге къаласа. Жашауларыны къадар деген жоллары сыйдам болмагъан эсе да, ала бизни, ёсюп келген тёлюню, башыбызны сылай, аныкъыды-мунукъуду демей, эркелете, кёп затлагъа тюшюндюрген да этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 11

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Билим

23.12.2020 - 08:57

Ёзденланы Мадина – устазланы арасында биринчи

Кёп болмай Шимал Осетияда  «Биз башхалабыз, алай барыбыз да тенгбиз»  деген чакъырыу бла  ана тилледен устазланы арасында онунчу  регион аралы конкурс бардырылгъанды. Коронавирус жукъгъан ауруу жайылыргъа къоркъуулу кезиуде аны узакъдан бардырыргъа тюшгенди.

Подробности... | Просмотрено: 15
Маданият

23.12.2020 - 08:20

Экибетли киши

Бизни Шохай деп бир шагъырейибиз барды. Бизни десем да, аны кёпле таныйдыла. Алай аны керти сырын, къылыгъын а хазна адам билмейди. Ол сёзюнде турмагъан, экибетлиди. Мен сизни аны бла шагъырей этейим.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

23.12.2020 - 08:20

«Паллиатив жаланда дарманла бла багъыуну угъай, адамлыкъ ышанланы да излейди»

Улбашланы Лейля Нальчикде энчиленнген Сабий юйню жашагъан жерлерине барып (выездной) сабийлеге паллиатив болушлукъну тапдыргъан службасыны башчысыды, врачы-педиатрыды. Алыкъа жаш специалист эсе да, ол медицинада эндиге дери республикабызда угъай, къыралыбызда окъуна бюгюнлюкде аз-аздан белгили бола баргъан ызны (паллиатив службаны) бизде да къуралырына, къыйналып тургъан къызчыкъла-жашчыкъла, аланы юйюрлери да эс табарларына къайгъыргъанладан бириди. Биз аны бла ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 15
Билим

23.12.2020 - 08:15

Азияны къуу тюзлеринде

Къуу, юзмезли тюзле бир кишини да къууандырлыкъ тюйюлдюле, кёлюн да кётюрлюк тюйюлдюле. Тереги, чырпысы болмагъан, кюн кюйдюрген, желле къурутхан ачы кырдыклы сары тюзледе жашау этерге бек къыйынды. Болсада аллай тюзледе да жашау этерге юйреннген адамла бардыла: ала малчыла эм уучуладыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

23.12.2020 - 08:13

Право низамны сакълаучула аварияны сылтауларын тинтедиле.

14 декабрьде эрттенликде 9 сагъатда 34-жыллыкъ урванчы 

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

23.12.2020 - 08:00

Вакцинала дунияны къалай тюрлендирилгендиле:18-чи ёмюрден башлап, бизни кезиулеге дери

Шёндюгю пандемия (Covid-19) адам улугъа жукъгъан ауруула нечик уллу хата салыргъа боллукъларын эсге салгъанды. Къоркъуусуз жашаугъа къайтыргъа жаланда вакцинала онг берликлерин да.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

18.12.2020 - 20:45

Бек эрттегили тарыхы болгъан журтубуз

Бахсан тау жамауат бир атлы сууну жагъасында орналгъанды, аны  къыбыладан къоншусу Сванетияды, шималдан – Къабарты, кюнбатышдан -  Чегем, кюнчыгъышдан – Къарачай.  Аны бек эрттегили тарыхы барды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

18.12.2020 - 20:40

Къыйын жюрек ауруудан къутулурча билирге тийишли затла

Замансыз жашаудан кетиуню сылтауларындан бирине  инфаркт саналады. Ол бек магъаналы бюгюннгю жарсыуладан бири болгъаны ючюн аны юсюнден билирге керек шартланы эсигизге салайыкъ. Материал «Аиф. Саулукъ» газетни алгъыннгы номерлеринде басмаланнган материаллагъа кёре жарашдырылгъанды.

 
Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

18.12.2020 - 20:02

Кесекледен сакълагъан аш-азыкъ

Ашагъан ашыбыз, татыулу болгъандан сора да, саулугъубузну къорууларгъа болушхан кёп тюрлю витаминледен толу болургъа керегин барыбыз да билебиз.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

18.12.2020 - 12:47

Жазылыу - 2021

«Заман» – сизни газетигизди
 
Сыйлы жамауат!
 

Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

18.12.2020 - 12:26

Азияны киштиклери

Азияны киштиклери: къапланлары арсланлары, пантералары, леопардлары да, африкалы киштиклеча, жый-ынла болуп, жашау этмейдиле, уугъа да алача, ючеу-тёртеу,  анданда   кёп болуп, бармайдыла. Азияны киштиклери энчиликни сюйген затладыла. Быланы жыйынларында кёп болса да, бир юйюр болады-анасы бла бир жыллыкъ балалары. Андан сора хар бири кеси аллына болады, кеси башына кеси оноу этеди, кеси тутады кесин. Жаланда къапланла чыгъаргъа боллукъдула, анда-санда экеу-ючеу болуп, ууутъа.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

16.12.2020 - 18:43

Онбир айгъа 103 километр жол жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эмда качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде быйыл онбир айгъа 103 километр чакълы жолгъа тынгылы ремонт этилгенди. Былтыр бу заман теглешдиргенде, ол 46 проценте кёпдю, деп билдиредиле  КъМР-ни транспорт эмда жол мюлк министерствосуну  пресс-службасындан. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

16.12.2020 - 18:39

Фермерлеге интернет бла сатыу этерча себепликге

Россельхозбанкны «Кеси Фермерчилигибиз» цифралы экосистемасыны чеклеринде агропромышленность комплексде предпринимательство бла кюрешгенлеге «Кесибизники» деген онлайн-проект жарашдырылгъанды. Ол фермерлени эмда алыучуланы бирикдирикди, деп белгилегендиле финанс учрежденияда.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

16.12.2020 - 18:37

Биржа активлеге сурам ёседи

Москваны биржасыны кёрюмдюлерине тийишлиликде Къабарты-Малкъарда жашагъанла быйыл октябрьны ахырына анда тогъуз минг энчи инвестициялы счёт ачхандыла. Битеу да бирге Шимал Кавказ федерал  округда уа аланы саны 94 минг болады, -дегенди Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны орунбасары Балаланы Расул.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

16.12.2020 - 16:50

Бохчаны урлагъанды

Нальчикчи 54-жыллыкъ тиширыу 2 декабрьде Полицияны бёлюмюне келип, ол маршрут таксиге олтура туруп, сумкасындан бочхасын чыгъаргъанларыны юсюнден билдиргенди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

16.12.2020 - 16:45

Ахчаларындан къурлай къалгъандыла

Арт кезиуде телефон бла адамланы алдап, ахчаларындан къуру къалдыргъанланы хыйлаларына тюшгенлени саны ёсе барады.  Эки кюнню ичинде Урван районда жашагъан эки тиширыу аллай аманлыкъчыланы хаталарындан 86 минг сомларындан къурлай къалгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы