19.07.2018, 11:50 - Статьи

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди.

16.07.2018, 23:56 - Статьи

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

16.07.2018, 23:55 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды.

Последнее


Хорламны келтирген итиниулюк

Дунияны футболдан 21-чи чемпионаты ахырына жете келеди. Бюгюнлюкде финалгъа чыкъгъан къыралла белгили болгъандыла. Ала Франция бла Хорватиядыла. 
Хорватлылагъа ингилизлиле бла сермеширге тюшген эди. Оюнну бешинчи минутунда Англияны келечилери биринчи голну уруп, алгъа чыгъадыла. Алай экинчи таймда эришгенле эсепни тенг этедиле. Тюбешиуге бёлюннген заман да ол халда  бошалады. 

Кёчген кёл не затны жашырады?

Къабарты-Малкъар къырал университетини биология эм геоэкология каефдрасы къурап, Кёчген кёлде комплекс халда илму-тинтиу иш  биринчи кере бардырылгъанды. Экспедициягъа география илмуланы доктору Сергей Шагин башчылыкъ этгенди.

Бек кючлюле, устала эмда мадарымлыла алгъа чыкъгъандыла

«Эльбрусское кольцо-2018» аскер конкурс бошалгъанды. Эки ыйыкъны ичинде он тау аскер бёлюм (хар биринде 12 аскерчи) Минги тауну тийресинде 14 энчи буйрукъну толтургъандыла, ол санда Элбрусну тёгерегинде 100-километрлик жолну къыдыргъандыла, эки минг метрден артыкъ бийикликге чабып чыкъгъандыла, ауушладан аугъандыла. 

Бусагъатдагъы излемлеге келише

Абдуллаланы Мадина Элбрус посёлканы орта школуну башланнган классларыны устазыды. Ол усталыкъны уа Нальчикде алгъыннгы педагогика училищени тауусханындан сора алгъанды. Эм алгъа Огъары Бахсанда кеси окъугъан мектепге къайтып, анда сурат ишлеуден дерсле бергенди. Бир кесекден а сагъынылгъан жерге кёчюп, мында жыйырма жылдан  аслам заманны гитче сабийлени  харф таныргъа юйретип келеди.

«Кёпледен юйреннгенме, бет бла жарашыулукъда жашаргъа кюрешгенме»

Сабийликлери уруш, кёчгюнчюлюк кезиуге тюшген тёлюге къарасанг, къарынлары ашдан тоймагъанлыкъгъа, юслери хузум болгъанына да къарамай, аланы билим алыргъа итиннгенлерине, махтаулу ишлерге, не жумушну да тынгылы толтурургъа кюрешгенлерине, жетишимлерине да сейир этесе. 

Аланланы тарых жоллары эмда къадарлары

Кёп болмай редакциягъа «Заман» газетни  окъуучусу Маглуланы Рамазан келип, оруслу  алим, жазыучу, Кавказ тауланы иги билген Алексей Малышевни «Теберда. Путеводитель»   деген китабындан бир хапарны кёчюрюп басмаларыгъыбызны тилегенди.

БЮГЮНлюкде бардырылгъан тойларыбызгъа сиз къалай къарайсыз?

Бусагъатда баргъан тойланы бла алгъыннгыланы аралары кюнден-кюннге узакъдан-узакъ бола баргъаны бир адамгъа да тасха тюйюлдю. Бир жангы зат къууандырса да, башхасы уа жюрегинги эниш этип, жерге къаратханы да хакъды. Ариу адетлерибиз, къууанч бла байламлы  эрттегили тёрелерибиз бола тургъанлай, биз аланы унутуп барабыз.

Июль, иссилик, суусаплыкъ, тапсызлыкъ

Быйыл июнь, энди уа июль ай да исси кюнлери бла байдыла. Аны юсюнден МЧС-де къуллукъ этгенле дайым да билдиргенлей тургъандыла. Къызыулукъ ёзен жерледе угъай да, Нальчикде окъуна  38-40 градусха жетеди. Адамла кюндюз тышында азыракъ турургъа кюрешедиле. Жумушлары бла чыкъгъанла да, салкъын жерлени излеп, ары бугъаргъа ашыгъадыла. 

Къысха болжалгъа - ахшы кёрюмдюле

Кёп болмай Нальчикде къатыш единоборстволаны ММА тюрлюсюнден КъМР-ни биринчилиги бардырылгъанды. Анда кеслерини кючлерин бла усталыкъларын  6-18 -жыллыкъла кёргюзтгендиле. 

Дайым да чыгъарма излеуде

Арт кезиуде республикада сурат ишлеуню тюрлю-тюрлю жанрларын жаратханланы кёллерин кётюрген, сейирлерин къозгъагъан экспозицияла аслам къуралып, кёплени эслеринде да къаладыла. Аладан бири уа – хунерли художник Акъкъызланы Керимни энчи кёрмючю – бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Ткаченко атлы музейинде ачылгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS