29.01.2020, 08:19 - Жангылыкъла

Аушигерде Совет Союзну заманында ишленнген бир  атлы  пансионат иги да тозурагъанды. Болсада келир эки жылда ол жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча этилликди, деп билдириледи Черек муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан. 

29.01.2020, 08:17 - Тарых

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
Байрамукъланы Закерияны  жашы Умаргъа Уллу Ата журт уруш башланнганда 17 жыл энди толгъан эди.   Ветеран  сермешле бла Кавказдан Европагъа, Берлиннге дери жетгенди, ауур жаралы да болгъанды.

29.01.2020, 08:17 - Жамауат

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле. Дагъыда сабийлеге эмда жаш тёлюге деп талай экология-жарыкъландырыу жумуш тындыргъандыла, тийишли акцияла да бардыргъандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жамауат

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды. Алагъа полициячыланы ишлерини энчиликлерини юслеринден айтхандыла, МВД-ны системасында вузлада билим алыргъа онг болгъанын да ангылатхандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла. КъМР-ни  тийишли  Управлениясындан билдиргенлерине кёре, подряд организацияланы  специалистлери Хасания - Герпегеж  жолну бир-бир жерлерин кенгертиу эмда жанларын тазалау бла кюрешедиле. 

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияда регионда къар аслам жаууп башланырына дайым хазырдыла. Ведомствода ышандыргъанларыча,  анга деп туздан бла юзмезден аслам къыстырыкъ этгендиле, ГИБДД, МЧС, МВД, Гидрометеорология ара бла да кече-кюн байламлыкъда ишлейдиле.

29.01.2020, 08:11 - Политика

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла «Единая Россия» партия жанлы болгъанланы республикада регион советини  Граждан башламчылыкълагъа себеплик этиу арасы  келишим къурагъандыла.

24.01.2020, 08:13 - Маданият

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы библиотекада ишлегенле  ёсюп келген тёлюню  китапны сюерге юйретиуде кёп тюрлю амалланы хайырланадыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

29.01.2020 - 08:50

Буюрулмагъан сюймекликни жыры

Хапармы, таурухму, жырмы, жомакъмы, къайсы болса да хар бирини кесини тарыхы, къадары барды. Дуния жарыгъын кёргенден сора уа ала, аууздан ауузгъа кёче, жер кёре айланнган жолоучу кибик, тёлюден - тёлюге ёте барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:19

«Кюнлени арасында эм иги, аламат байрымды»

 Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды?

Подробности... | Просмотрено: 2
29.01.2020 - 08:17

Энергетикле медиклеге, спортчулагъа, окъуучулагъа да болушадыла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:17

Ёлгенни асырау бла байламлы уллу къоранчла этилмезча

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда жашагъан биреулен  Instagram – социал сетьде ёлюкню асырау бла байламлы  уллу къоранчла этилгенин айтып, жарсып жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:17

Таш бла урсанг, бирде гыржын бла къайтады

Кичи жашы юйдегили болама дегенинде,  Жаннет ол сайлагъан къызгъа бюсюремеди.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:12

«Студент десантны» кезиулю жолоучулугъу

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
24.01.2020 - 08:11

«Хыйнычы къайда болса да, ол харипд

Интернетде сюйгенлеге бирге болургъа, ишде жетишимле этерге, байлыкъ жыяргъа, тас болгъан адамны табаргъа болушама, дегенча билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. Телевиденияда уа хар каналда да билгичлеге жораланнган бериуле къуралып, халкъ алагъа сейир этип къарайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
24.01.2020 - 08:05

Инклюзия бизни миллет маданиятыбызгъа толу келишеди»

Алгъын Россейде саулукълары осал болгъан сабийлени интернатлагъа жыя эдиле. Энди уа, тыш къыралладача, саулукълу сабийле бла бирге окъутадыла. Сёз ючюн, халкъла аралы олимпиадалада Финляндиядан къатышхан окъуучула биринчи жерлени алып тургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

22.01.2020 - 08:00

Жер тюбюнде – адамла жашагъан шахар

Австралияны къыбыла жанында, Виктория къумну ортарагъында, жерни тюбюнде Кубер-Педи деген шахтёр шахарчыкъ орналыпды. Анда жашагъан миллетни тиллеринден ол «акъ адамны дорбуну» деп кёчюрюледи. Анда кюнню иссилиги 50 градусха жетеди, ол бек къызыугъа да саналмайды. Адамла къум боранлагъа да юйреннгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

17.01.2020 - 13:02

Урушда, мамыр жашауда да хар заманда ал сатырда эди

Уллу Хорламны – 75-жыллыгъына    

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

17.01.2020 - 08:15

Жашауун жыргъа жоралап

Хар миллет маданиятны кесини энчи тарыхы, энчи айырмалы сыйлы инсанлары бардыла. Ол адамланы чыгъармачылыкълары культурада жангы ызны ызлап, жангы жулдузлай, андан ары барлыкъ, ызланырыкъ жолну кёргюзтедиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

17.01.2020 - 08:15

Малланы урлагъанларына женгдиргендиле

Урван районда малланы урлагъанларына ишеклиле тутулгъандыла. Ала алгъын да быллай аманлыкъла этгенлерине женгдиргендиле. 

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

17.01.2020 - 08:15

Наркотикни кесине ичерге асырагъанды

Республиканы наркополициячылары 283,7 грамм марихуана наркотикни сыйыргъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

17.01.2020 - 08:13

Чемпион атын юч кере къоруулагъан каратечи

Озгъан жыл Румынияда Брашов шахарда стилевой каратени ашихара тюрлюсюнден дунияны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъан эдиле. Алагъа жыйырма къыралдан юч жюзден аслам спортчу жаш тёлю, юниор эм абадан жыл сан категориялада хорлам ючюн кюрешгендиле.
Подробности... | Просмотрено: 9
Маданият

17.01.2020 - 08:13

Алтын халыла бла накъышлагъа жан сала

Биринчи кере Мелюханланы Маратны къызы Феридени Хасанияны Маданият юйюнде бир къууанчлы жыйылыуда кёргенме. Бу алаша, назик  къызчыкъ,  университетни жетишимли бошап, искусстволаны 1-чи номерли сабий школуну Хасанияда филиалында ишлегенин айтханда, ийнанырыгъым окъуна келмегенди. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

17.01.2020 - 08:13

Патчах къызны сорууларына жууапла

Буруннгу  заманлада Малика деген патчах къыз болгъанды. Бир да болмагъанча субай, ариу жан. Байлыгъыны уа несин айтдыраса – чеги жокъ. Алай  ол ырысхыдан эсе  акъылны сайлагъанды. Заманы жетип, юйюр къураргъа  тебирегенде, акъылы,  билими болгъан эр излегенди кесине.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

17.01.2020 - 08:13

Жандан татлы болмаз

Гошахурайны жангыз жашы барды. Аты да Мухаммат. Ариу, тынгылы, низамлы жаш. Алайсыз да къалай болсун. Туугъан кюнюнден башлап къатын аллыкъ киши болгъунчунга дери анасы аны кёз жарыгъынча сакълап ёсдюргенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

17.01.2020 - 08:12

КЪЫШХЫ СОНЕТ ГЮРЕН

Мусукаланы Сакинатны  "Къышхы сонет гюрен" деген чыгъармасын  басмалайбыз. Анда ол къышда табийгъатны  ариулугъун толусунлай ачыкълайды. Аны сюйюп окъурсуз деп ышанабыз. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

17.01.2020 - 08:12

Чыракълары келишмегени ючюн тохтатылгъанды, алай хыйлачылыкъ ючюн тутулгъанды

Нальчикде жол-патруль службаны инспекторлары машинасында чыракълары  ГОСТ-ну излемлерине келишмеген водительни тохтатхандыла, алай ол хыйлачылыкъ этгени ючюн федерал излеуде болгъанын ачыкълагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

17.01.2020 - 08:10

Сейирсиндирген тинтиуле

Бир къауум къыралны алимлерини спорт бла байламлы тинтиулери.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

17.01.2020 - 08:10

Жашны машина бла басдырып, къачып къутулгъанды

Жаш адамны машинасы бла басдырып, къачып къутулургъа умут этген бузукъчу  табылгъанды.    

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

17.01.2020 - 08:05

Ичгини Краснодарда сатаргъа умут этгенди

РФ-ни МВД-сыны Май районда бёлюмюню жол-патруль службасыны инспекторлары «Рено Логан» машинаны тохтатхандыла. Аны тинтген кезиуде полициячыла россейли заводланы этикеткалары бла 708 аракъы шеша тапхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

17.01.2020 - 08:00

КЪУУАНЧ КЪАЙТСЫН АРБАЗЫНГА

Иги кесек заман мындан алгъа басмада Басиян деген жашырын аты бла чыкъгъан назмуланы къайсыбыз да сюйюп окъугъанбыз. Аланы жазгъан ким болгъанын билмесек да, аны ич дуниясы туура болуп, биргесине жарсыгъанбыз, къууаннганбыз.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

15.01.2020 - 13:58

Юйде электроприборла кюйселе не этгин?

Фатарда ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы