07.08.2020, 17:00 - Политика

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосунда болгъан жыйылыуда  Россейни Президентини «Россей Федерацияны  аш-азыкъ къоркъуусузлугъун жалчытыр ючюн  экономика жаны бла энчи амалланы хайырланыуну юсюнден»  буйругъу къалай толтурулгъанына къаралгъанды.

07.08.2020, 08:02 - Саулукъ

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында бизни республикада маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум кимден да бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле. Ведомствону специалистлери айтханларына кёре, бу ауруу бек къоркъуулугъа, адамны, жаныуарланы да ёлюмге келтирирге боллукъгъа саналады.

07.08.2020, 08:01 - Жангылыкъла

Кёп болмай Нальчикде «Зелёная компания» биригиу сабанларында татлы нартюхню оруп башлагъанды. Бюгюнлюкде аны  1,1 минг тоннасындан 1,4 миллион консерва чыгъарылгъанды.

07.08.2020, 08:00 - Жангылыкъла

Малчылыкъда  уруннганла  къышха аш хазырлап кюрешедиле, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

05.08.2020, 08:09 - Жамауат

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

05.08.2020, 08:07 - Жангылыкъла

Майскийде шахар кёлге шёндюгю исси кюнледе бек кёп адам барады жууунургъа. Муниципалитетни администрациясында белгилегенлерине кёре, ол ортакъгъа берилгенди. Арендатор а аны тапландырыу жаны бла аслам иш тамамлагъанды. Аны хайыры бла кёлню тёгереги таза, кёзню къууандырырча алай болгъанды. Солургъа келгенлеге, таматалагъа, сабийлеге да анда хар неда барды дерчады.

22.07.2020, 08:10 - Право

Кужонланы Абдулкеримни жашы Жантемир сабийлигинден да юрист боллугъуна ахырда ишексиз эди. Бюгюнлюкде уа ол РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-де Управлениясына башчылыкъ этеди. Биз аны бла усталыкъны жашырынлыкъларыны, право билимни жайыуну юслеринден ушакъ этгенбиз.  

22.07.2020, 08:06 - Жамауат

Атабыз Габоланы Асланны юсюнден кёп жазылады, телевизор бла да кёргюзтедиле,байрамлагъа, башха тюбешиулеге да чакъырадыла. Бизни Чегем ауузундан тышында да кёпле таныйдыла аны, намыс- сый бередиле,  сау болсунла.  Аны алайлыгъы адамлагъа ачыкъ жюреклилиги, таза ниетлиги, къартха - къартхача, жашха - жашхача тюбегени болур, баям.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

07.08.2020 - 14:41

Тау жол сентябрьге хазыр боллукъду

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде «Бабугент – Бызынгы» жолгъа   тынгылы ремонт этиле турадыла. Былтыр ишле  жалан 4,6  километр чакълы участокда бардырылгъан эдиле. Быйыл а аны  къалгъан 7,6 километри  жангыртылады.  Ишлени  чеклеринде эки къат асфальт жайыллыкъды, жауун суу саркъырча система да ишленирикди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:40

Тирлик тёрт кереге кёбейгенди

Къабарты-Малкъарда арт он жылда жемишлени  бла тахта кёгетлени  ёсдюрюу  тёрт кереге кёбейгенди эм  350 минг тоннагъа жетгенди. Ол а   республикада терк айныгъан технологияла  тири хайырланнганларыны себебинденди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:36

Юйюрде экинчи сабийни туугъаны бла жерин тапхан эришлик сезим

Юйюрде биринчи сабий туугъаны ата-анагъа, жууукъ-ахлугъа да уллу къууанчды. Алай ызы бла экинчи баланы табаргъа кереклилигини юсюнден кёп юйюр сагъыш этеди, экисин ёсдюрюрге, аягъы юслерине салыргъа къарыуубуздан келирми, дегенча соруу акъылларын бийлеп.

Подробности... | Просмотрено: 3
07.08.2020 - 08:06

Къыйын табийгъат болумлагъа дайым хазыр болуп турургъа

Ырхыла, сакъ жауунла эмда башха табийгъат къыйын болумла адамлагъа не заманда да кёп хата саладыла. Бизни республикада да, жарсыугъа, ала терк-терк бола  туруучудула. Баям,  кёпле эслеген болурла  быйылгъы жаз башы эмда жайны ал кезиую сууукъ эм жауунлу болгъанларын.

Подробности... | Просмотрено: 1
07.08.2020 - 08:04

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхай да, ариу кёрюнмейди.

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:09

Кавказ халкъланы той жумушларыны энчиликлери

Экспертле СКФО-ну республикалары  той тёрелени жангыдан жашаугъа кийирип  башлагъанларын белгилейдиле. Тау халкъланы адамлары келечиликге кимни жибергендиле, тойлары къалай ётгенди эмда алгъыннгы тёрелеге бусагъатда нек къайтыргъа излегенлерин билирге сюйгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
05.08.2020 - 08:09

«Тарыхны тинтип, буруннгулу адамны жашауун билирге итиннгеним бюгюн да тынчлыкъ бермейди».

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:08

Сен ийнанамыса манга?

Адамланы араларында шуёхлукъну, сюймекликни мурдору да бир бирге ийныныу, ышаныуду. Алай ол бир терк жокъ болуп къалады бирде…

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тарых

29.07.2020 - 08:45

Чилле жаулукълада - сейир-тамаша накъышла

«Российская газета Неделяны» корреспонденти Николай Грищенко, бир жыл Къарачай – Черкесни  Учкулан элинде болуп,  къол бла хазырланнган буруннгулу жаулукъланы кёрюп, тамашагъа къалгъанды.  Аланы уа анга Атайланы Ларисаны  мода театрыны къызлары  сахнада кёргюзтгендиле. Аны юсюнден газетде ол былай жазгъанды:

Подробности... | Просмотрено: 2
Илму

29.07.2020 - 08:40

Ёмюрню тёртден бири озгъандан сора бизни не зат сакълайды?

Заман учуп барады: 25 жыл мындан алгъа дуния арталлыда башха болгъанды. Ол заманда биз бир бирибизге не затла бла сёлешгенибизни, не бла жюрюгенибизни, не кийгенибизни, не ашагъаныбызны эсигизге бир тюшюрчюгюз. Мындан ары уа 25 жылдан сора бизни не зат сакълайды?

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

29.07.2020 - 08:20

Гепатитден кесинги сакъла!

Жазны, солуу кюнлени, кюч-къарыу алгъан, иммунитетни кючлендирген, тахта кёгетле, жемишле бишген кезиуню сюймеген, баям, бир жан да болмаз!  Жарсыугъа, вируслу Гепатит А эмда чеги ауруула да  жай айлада аслам жайыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

29.07.2020 - 08:05

Ахчагъыздан къуру къалмаз ючюн

Сбербанкдан эсгертгенлерине кёре, аманлыкъчыла организацияны къоркъуусузлукъ бёлюмюню ишчилерибиз деп, адамлагъа сёлешедиле эм ахчаларын урлайдыла. Ала банк сизни картагъыз бла ишеклик туудургъан операцияла этилгендиле деп, аны юсюнде жазылгъан данныйлени бла артында къоркъуусузлукъну кодун, сора ийген смс-леринде келген тарихлени айтырыгъызны тилейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

29.07.2020 - 08:00

«Элледе фахмулу сабийлерибиз кёпдюле, аланы айнытыргъа онгла къураргъа керекди»

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмырзаланы Шахмырзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмырза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды.  

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

24.07.2020 - 08:56

Аты ёмюрлеге сакъланнган атлыны къанатлы тизгинлери бюгюн да биргебизгедиле

Жайгъы кюнде, шарт айтханда уа 22 июльда, кёргенди дуния жарыгъын Социалист Урунууну Жигити, РСФСР-ни, СССР-ни да Къырал саугъаларыны иеси, КъМР-ни халкъ поэти Алим Пшемахович Кешоков. Быйыл ол туугъанлы 106 жыл толады.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

24.07.2020 - 08:48

КЪЫШ БОСАГЪАНГДАН АТЛАСА…

Кюз арты не бек къоркъутургъа кюрешсе да, кюн тийгенлей, арбазда гюлле, юслерин къагъып, тизгинлерин жыйгъан жаш къызчыкълача, жарыкъ болуп къарайдыла кёзюнге. Аны къой, Жамий узун жыйрыгъы бла жаяу жолчукъну барса, аны этеклерине тийип, кеслерине къаратыргъа кюрешедиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

24.07.2020 - 08:45

Битимлени аламат дарман кючлери барды

Кёп болмай дарман хансланы юслеринден Башкъорторстандан Р.Ахмедовну дарман хансланы юслеринден бир статьясы тюшгенди къолума. Аны мен жараулугъа санап, окъуучуларыбызны аны бла шагъырей этерге сюйгенме.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

24.07.2020 - 08:40

Россейни арасы… Красноярск крайда

Россейни география арасы уа Москва тюйюлдю. Аны къайдагъысын билир ючюн академик Пётр Бакут тинтиуледен сора энчи формуланы жарашдыргъанды. Алай бла тергеулеге кёре, ол ара Красноярск крайны Эвенкийский районунда Виви кёлню къыбыла-кюнчыгъыш жагъасында болгъанын тохташдыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

24.07.2020 - 08:28

ОЛ ЖАШ ЗАМАНДА ХАР НЕ ДА БАШХА ЭДИ

Энтта да бир жаз келди. Арбазда балли чакъгъанына къарап олтурады Мариям. Эрттен а алыкъа сууукъду. Асият чыкъды да, юйге чакъырды. Унамады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

24.07.2020 - 08:25

Къанлы «Фокус»

Венгрияда 1956 жылда болгъан къозгъалыудан бери алтмыш жыл озгъанды. Алай  аны ючюн  Россейге къадалгъанларын энтта да къоймайдыла, кечгинлик  тилерге керексе деп. Эркинликни сюйген венгерли халкъ азат болургъа, кесине кеси оноу этерге сюйгенди, «оруслу ууучлаучула» уа аны жангыдан «концентрациялы социалист лагерьге» зор бла сукъгъандыла дерге кюрешедиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

24.07.2020 - 08:15

Республикада турбизнес алгъыннгы халына жылны ахырына келирге боллукъду

Коронавирусну хатасындан регионда турист бизнес, жарым жылны ишлерге онгу болмагъанлай, уллу къоранчла этгенди. Курортла эм туризм министр Мурат Шогенцуковну оюмуна кёре, ол, чурумла чыкъмасала,  алгъыннгы халына жылны ахырына келирге боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

24.07.2020 - 08:10

«Бу жашау жолну энтта да ётерге буюрулса, алгъа таукел барлыкъ эдим»

Белгили штангист Аккайланы Магометни жашы Хаджимурат Къабарты-Малкъарны Тырныаууз шахарында туугъанды. Ауур атлетика бла кюреше, 2004 эм 2008 жылладагъы Олимпиада оюнлада кюмюш эм доммакъ майдалланы къытханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Илму

24.07.2020 - 08:05

Илму – экономиканы айнытыуну мурдору

Шёндюгю дунияда бизни къыралны, аны регионларыны къолайлыгъы кёбюсюнде илмуну айныгъаны бла байламлыды. «Мен оюм этгенден, бу сферагъа энчи магъана берген, бийик технологиялы производстволаны онгдургъан, тийишли тинтиу ишлеге финансла, информация, производстволу онгла берген регионла озадыла башхаланы», - дейди РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

24.07.2020 - 08:00

Бек магъаналы минералладан бири

Алгъаракъда  Фейсбукда тенглеримдин бирини – журналист эм жазыучу  Марина  Ахмедованы постун окъуйма: аны эчкиси Земфирка жеринден тебалмай къарыусуз болады. Фейсбукчула: «Ненча килограммды Земфирка? Ёлгюнчю союп къояргъа керекди, эти халал боллукъду», - деп жаза эдиле. Алай аны иеси:  «Земфирка бизни юйюбюзде малча угъай, адамча аллай даражадады. Биз аны соярыкъ тюйюлбюз. Тилейме, бир терен билимли ветеринар бар эсе, айтыгъыз, не зат этерге кереклисин Земфирканы жашаугъа къайтарыр ючюн», - деп къатлап къайтарып тургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

22.07.2020 - 09:11

Жашау жоллары, чыгъармачылыкъ ишлери кавказ халкъланы ниет байлыкъларыны ёсюулерине уллу себеп болгъанды

Дюгерни революциягъа дери эм окъуулу адамларындан бири, жамауат къуллукъчу Ибрагим Шанаев айтхылы Коста Хетагуров бла шуёхлукъ жюрютгенини юсюнден белгили тарыхчы Валерий  Дзидзоевни «Кязим бла Коста» деген материалында окъуйбуз. Анда ол малкъар, къарачай халкъланы айтхылы алчы адамларыны жашауларыны юсюнден да сейир этдирген шартланы, болумланы да сагъынады.

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы