20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


Къайгъылары - абыннганланы юйлерине тюзетип къайтарыу

Къабарты-Малкъарда УФСИН-ни  коллегиясында былтыр тамамланнган   оператив эмда  мюлк-производство  ишни эсеплери чыгъарылгъандыла, быйылгъа  борчла белгиленнгендиле.

Педиатрла парталагъа олтургъандыла

Чегем районну ара больницасында «Острые респираторные заболевания у детей. Эволюция взглядов» деген  илму-практика конференция болгъанды. Анга КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну, Къабарты-Малкъарны къырал университетини  келечилери, Чегем, Бахсан эм Зольск районну педиатрлары къатышхандыла. 

Къыйматлы соруулагъа къаралгъанды

КъМР-ни Парламентинде спикер Татьяна Егорова РФ-ни Къырал Думасыны депутаты, аны контроль эм регламент жаны бла комитетини башчысыны орунбасары Ирина Марьяш бла тюбешгенди.

Республикада пульмонология службаны андан ары айнытыуну юсюнден айтылгъанды

КъМР-ни Правительствосуну юйюнден премьер-министри Мусукланы Алий  Ара федерал округну штатдан тышындагъы баш пульмонологу, А.И.Евдокимов атлы МКСМУ-ну пульмонология кафедрасыны таматасы Андрей Малявин бла тюбешгенди.

Владимир Путин: Исламдан билим бериуге къырал себеплик этилгенлей турлукъду

Россейде ислам билим бериуге болушлукъ къырал вузланы юсю бла бардырыллыкъды. Аны юсюнден РФ-ни Президенти Владимир Путин бизни ара дин организацияларыны муфтийлери эмда Булгар ислам академияны оноучулары бла тюбешиуде айтханды ол. 

Ёмюрледе да унутулмазлыкъ жигитлик

Сталинград немисли-фашист аскерледен эркин этилгенли 75 жыл толгъанына аталып эмда Ленинградны азатлау сермешледе жоюлгъанланы хурметлерине тюнене Нальчикде солуу паркда «Ёмюрлюк от» мемориалны аллында митинг болгъанды.

Иш усталыкълагъа юйретиуде ал сатыргъа чыгъаргъа итине

Къабарты-Малкъар «Жаш профессионалла (Ворлдскиллс Россия)» регион чемпионатны бизни республикада экинчи кере бардырыргъа хазырланады. Аны бла байламлы бу кюнледе къурау комитетини жыйылыуу болгъанды.

Грантла тынгылы хазырланнганлагъа тапдырыллыкъдыла

Шимал Кавказны тёрт шахарында, ол санда  Нальчикде, Магасда, Ставропольда эм Черкесскде, Президентни грант  фондуну экспертлери февраль бла март айлада семинар бардырлыкъдыла, - деп билдиредиле жамауат башламчылыкъланы «Северный Кавказ»  халкъла аралы арасындан (МЦОИ). Анга коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери къатышырыкъдыла.

Ток къоранчла азаядыла

КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу жаны бла къырал комитети, республиканы Башчысы Юрий Коковну буйругъун толтура, электрокючню къоранчларын азайтыу жаны бла комиссияны жыйылыуун хар ай сайын бардырады.

Тюрлю-тюрлю жумушла тамамланадыла, алай хал алыкъа къууандырмайды

КъМР-де жолда жюрюуню къоркъуусузлугъу жаны бла инспекторла тамамлагъан ангылатыу-профилактика мадарланы хайырындан былтыр авариялада ёлгенлени санын 1,4 процентге, ачыгъанланы уа 5 процентге азайтыргъа онг болгъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS