16.04.2021, 18:28 - Жангылыкъла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы  281,9 минг гектар  чакълы бирине  урлукъ салынырыкъды, ол  былтырны кёрюмдюлерине келишеди.

16.04.2021, 18:26 - Жангылыкъла

Бу кюнледе Чегем районда эки айлыкъ экология акция башланнганды. Аны чеклеринде саулай  муниципалитетде санитар болум  игилендирилликди  эм тёгерек-башны жашиллендир  мадар да этилликди.

16.04.2021, 17:36 - Жамауат

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды. Ары къонакъгъа КъМКъУ-ну  педагогика эм методика жаны бла билим берген институтнда ишлеген  психология илмуланы  кандидаты  Ногерланы Татууну къызы   Мариямны башчылыгъында  биринчи, экинчи, ючюнчю курсланы студентлери  келгендиле.

14.04.2021, 15:23 - Маданият

Нальчикде  Маданият фондда  эбизелени  «Риони»  миллет  биригиулери белгили гюржюлю суратчы Элена Мухуташкилини 90-жыллыгъына жораланнган жыйылыу къурагъанды. Анга къатышханлагъа  «Элико» деген документли фильм да кёргюзтюлгенди.   

14.04.2021, 15:10 - Жамауат

Быйыл Къабарты-Малкъарда  8,5 минг гектар чакълы  сугъарылгъан жерле жарашдырыллыкъдыла.  Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аладан 4,7 минг гектар «АПК-ны продукциясыны экспорту» федерал проектни эм 3,8 минг гектар а  «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла ишленирикдиле.  Сагъынылгъан жуму

14.04.2021, 15:00 - Жамауат

 Россейни Эл мюлк министерствосуну   программасына  кёре,  Къабарты-Малкъарда Гитче эм орта предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан  банкны бёлюмю  «Кабардинские яблоки» инвестициялы  проектге   245,9 миллион  сом льготалы ёнкюч бергенди.  Андан гарантия бла 147 миллион сомну  «Корпорации МСП»  эм    «Гарантийный фонд КБР»  25 миллион  бергендиле, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.

09.04.2021, 16:30 - Жамауат

Ачыкъ эшиклени кюнюнде Майский шахарны мектеплерини окъуучулары алтынчы номерли от ёчюлтюу-къутхарыу службада болгъандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

16.04.2021 - 18:25

«МЕН БИЙЧЕ БОЛСАМ…»

Олтура эдиле юч эгеч, таматалары – халы ийире, ортанчылары – къумач согъа, гитчечиклери уа – гинжи ойнай.

Тамата эгеч  айта эди:

– Мен бийче болсам…

Ортанчы эгеч айта эди:

– Мен бийче болсам…

Кичи эгеч, аладан кёргенни эте, айта эди:

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 18:18

УНУТМА

Кюн – къызыл суу ичирилген алтын топ, юй гаккыны сарысы кибик, билмей тургъанлай чыгъып къалды тауну башына. Энди ол андан тёнгересе, суугъа тюшерикди. Суу а узакъгъа барады, ашыгъып. Алыр да кесини къоюнуна, къызыл суу ичирилген алтын топну узакъгъа элтир.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:59

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу – 2021

 Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:48

Электрокючню чыгъарыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарны отлукъ-энергетика комплексинде былтыр 538,8 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъарылгъанды. Ол санда 529,6 миллионну ГЭС-ле бергендиле. Белгилеп айтханда, биринчи кёрюмдю республикада хайырланылгъан токну ючден бири болады.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:47

Къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла. Алай биз субайлыкъны, чырайлыкъны багъалагъан эсек, тюрлю-тюрлю ёмюрледе уа ариулукъну белгилеген шартла дайым тюрлене тургъандыла. Аны ючюн къайсы ёмюрледе къаллай къызла ариугъа саналгъанларына бир къарайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.04.2021 - 17:38

Ораза – табыныуну, ийманны эшиклери

13 апрельде Рамазан ай башланнганды

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:36

Магъаналы тюбешиу, хайырлы ушакъ

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
16.04.2021 - 17:32

Сабийлеге, кесибизге да ийнанайыкъ, болгъан затыбыз ючюн ыразы бола да билейик

Бусагъатда барыбызгъа да къыйын кезиудю десек, ётюрюк болмаз. Быллай заманлада адам кесин къалай кёллендираллыкъды?  Кюч – къарыу къайда излерге керекди?Аны юсюнден Жангы Малкъарны орта школуну устазы, психолог Хочуланы Маляш бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 1
14.04.2021 - 15:30

Мындан ары да алып, окъуп турурча

Жазылыу – 2021

 Багъалы шуёхла!

Подробности... | Просмотрено: 3
14.04.2021 - 15:27

Гитчелени сыфатларына кёре эришдириу психикаларында осал тюрлениулеге келтиреди

Ариулукъгъа итиниу тиширыуну къанындады, даулашлы болса да, сыфатха багъа бичерге жамауат къачан да сюйгенди. Бек биринчи, дунияны эм ариу къызын 130-дан аслам жыл мындан алгъа Бельгияда сайлагъандыла. Телевидение жайылгъаны бла чырайлыкъны эришиулерине бютюн кёп эс бурулуп башлагъанды. Абадан адамланы араларында бу тёрени ангыларгъа боллукъ эсе да, эм ариу сабийни айырыу а къужур кёрюнеди. Болсада  аллай эришиуле дайым бардырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 5

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тарых

07.04.2021 - 15:54

Жарыкъ умутла туудургъан чакъла

Заман саргъалтхан эски суратдан келбетли кишиле къарайдыла. Ала Огъары Бахсанны сыйлы къартларыдыла, битеу элни берекети. Сагъышлыдыла акъсакъалла, уллу ныгъышны таурухчулары. Ала бюгюн ары дери тюшлеринде кёрмеген, тюнлеринде эшитмеген бир аламат затха шагъат болгъандыла. Патчахлыкъны тайдырып келген жангы власть кечелерин кюнча жарытханды. Кыртык сууну бойнунда гитче электростанцияны къурулушу бошалып, элге ток берилип башланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

07.04.2021 - 15:36

Буруннгулуланы къаллай ахчалары болгъанды?

Адам улу жаратылгъанлы аны жашауунда ахча не заманда да уллу магъана тутханды. Шёндюгю дунияда къагъыт неда темир ахчала жюрютюледиле. Буруннгулу ёмюрледе уа аны кёп тюрлюлери болгъанды. Кеси да бирде бек сейирли затладан этилген аллай.

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

07.04.2021 - 15:03

«Кавказ таула бизни чыгъармачылыгъыбызны баш темасыдыла»

Таулу халкъны  фахмулу жашларындан бири, жаланда Къабарты – Малкъарда угъай, Россейде, тыш къыраллада да белгили суратчы Акъкъызланы Якъуб жашаудан  асыры эртте кетген эди – элли эки жылында.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

02.04.2021 - 17:07

Терслигине жолукъдурурча – вахта

Эркинликлери сыйырылгъан адамлагъа тюзетиучю колонияла ишлеп башлагъандыла.   Алада 900-ге жууукъ адам турлукъдула, дегенди Россей ФСИН-ни башчысыны орунбасары Валерий Максименко.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

02.04.2021 - 17:06

Аскерде къуллукъ этгенлеге эсепге

Пенсияларын Россейни Къорууланыу, Ич ишле жаны бла министерстволарындан, Къоркъуусузлукъну федерал службасындан эм башха кюч ведомстволарындан алгъанла аскерчи пенсиячылагъа саналадыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

02.04.2021 - 16:59

Социал тёлеулени ёлчемлери кёбейтилгенди

Быйыл февральда Пенсия фонддан берилген социал тёлеуле, 2020 жылда инфляцияны ёлчемине кёре, 4,9 процентге кёбейтилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

02.04.2021 - 16:58

Жер юлюшню чеклерин къалай билирге боллукъду

Иели жер юлюшню чеклерин къалай белгилерге эмда бу жумуш тап этилмей, аны хатасындан тазир тёлерге тюшмезча не этерге боллугъуну юсюнден Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясындан билдиредиле. Юйлери неда жер юлюшлери болгъанла, кеслери да билмей тийишли законлагъа бузукълукъ этгенлени санына тюшерге боллукъдула. Аны юсюнден къырал надзор неда жерлеге контроль этген органла айтхынчы кёплени хапарлары окъуна болмаучуду. Ведомствону специалистлери айтханнга кёре, быллай бузукълукъла болмаз ючюн, тийишли жорукъланы тынгылы билирге керекди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

02.04.2021 - 16:46

Эсепле ёхтемлендирселе да, тамамланырыкъ жумушла кёпдюле

Кёп болмай КъМР-ни Къурулуш эм жашау журт –коммунал мюлк министрини  Алим Бербековну  башчылыгъы бла кенгеш болгъанды. Жыйылыуда  былтыр этилген ишлени эсеплегендиле эм салыннган борчланы да белгилегендиле.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

02.04.2021 - 16:40

Азиялы командала малкъарлы жашны оюнун жаратадыла

Зумакъулланы Вячеславны жашы Алимни юсюнден мен алгъаракъда республиканы жашаууну юсюнден хапарлагъан интернет пабликлени биринде окъугъан эдим. Футболгъа сейирим не заманда да болгъанды, алай Алимни атын а бу жолгъа дери, нек эсе да, бир да эштмеген эдим. Бюгюнлюкде ол Тайваньны бийик лигасыны «Тайнань сити» деген футбол командасы ючюн ойнайды, ары дери Монголияда эришгенди. Малкъарлы жаш бла келишим озгъан жылны ахырында этилгенме. Битеу бу шартла  сейир кёрюнюп, аны бла ушакъ этерге кёлленнген эдим. Малкъар тилни билмегенин уллу жарсыу бла белгилеп, ол битеу сорууларыма интернет бла къысха заманны ичинде толу жууапла берип жибергенди.

- Тилни иги билмегениме бек жарсыйма. Аны сылтауун 90-чы жылланы аллында туугъанымда кёреме. Ол кезиу къыт заман болгъанын эсге ала, ата- анала сабийлерин, юйюрлерин жалчытыугъа берилип эдиле. Атам кёп жылланы «Черодейка» салонда кассир-бухгалтер болуп ишлегенди. Анам а дюгерлиди. «Дубкидеги» сабий тууулгъан больницада акушерка эди. Менден сора да, юйюрюбюзде тамата къарындашым барды. Ол да Москвада жашайды эм ишлейди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

02.04.2021 - 16:33

Бир асыл адам болмаса

Хапар

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

02.04.2021 - 16:28

Жаш водительлени машинаны къоркъуусуз жюрютюуню жорукъларына юйретирикдиле

Республиканы жолларында «Машинаны жюрютюп башлагъан водитель» рейд къураллыкъды. Ол сынаулары болмагъан, руль артына энди олтургъан инсанланы къатышыулары бла аварияланы азайтыр мурат бла бардырыллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

02.04.2021 - 15:50

Къызланы къадарлары

Была барысы да Тегенеклиден Хажиланы къызларыдыла. Озгъан жылладан, бизге салам бергенча, кёзюбюзге къарайдыла. Алыкъа ала жаш адамладыла. Болсада, андан ары къадарларын билгенча, сагъышлыдыла. Ол а кюлдюрген, жарсытхан да этди. Бир-бирлерине уа ачыулу да болду. Билгенибизни айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Илму

02.04.2021 - 15:40

Сюймеклик: алимле не зат айтадыла аны юсюнден?

Биз жашауубузда бек сыйлы сезимледен бирине сюймекликни санайбыз. Жашлыгъыбызны да аны терк - терк сагъынабыз: аны сюймекликни жарыгъы жарытханы ючюн. Алай алимлени оюмлары уа къалайды, тинтиуле не зат кёргюзтедиле?

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

02.04.2021 - 15:22

Мырза-Бек бразилиячыны хорлагъанды

Тырныаууздан белгили гёжеф, Элбрус районну Олимпиадалы резервли спорт школуну сохтасы Тебуланы Мырза-Бек  Карате Комбат профессионал къауумда бешинчи сермешин бардыргъанды. Шёндю Санкт-Петербургда жашагъан жаш Будапештде 61 килограммгъа дери ауурлукълары болгъанланы арасында бек кючлю тутушуучуладан бири – бразилиячы Теик Силва бла – тюбешгенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

02.04.2021 - 15:20

Бир жолгъа – онтогъуз майдал

 «Кёнделен» физкультура-саулукъландырыучу комплексде грек-рим тутушуудан эришиуле ётгендиле. Алагъа  196 спортчу къатышханды: 2009-2011, 2008-2010 эмда 2006-2008 жыллада туугъанла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Политика

02.04.2021 - 15:00

Къайсы къуллукъда да адамланы сейирлери ючюн ишлегенме, аланы излемлерине чюйре келген оноуну къабыл кёргенме

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына

Подробности... | Просмотрено: 3

Страницы