16.04.2021, 18:28 - Жангылыкъла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы  281,9 минг гектар  чакълы бирине  урлукъ салынырыкъды, ол  былтырны кёрюмдюлерине келишеди.

16.04.2021, 18:26 - Жангылыкъла

Бу кюнледе Чегем районда эки айлыкъ экология акция башланнганды. Аны чеклеринде саулай  муниципалитетде санитар болум  игилендирилликди  эм тёгерек-башны жашиллендир  мадар да этилликди.

16.04.2021, 17:36 - Жамауат

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды. Ары къонакъгъа КъМКъУ-ну  педагогика эм методика жаны бла билим берген институтнда ишлеген  психология илмуланы  кандидаты  Ногерланы Татууну къызы   Мариямны башчылыгъында  биринчи, экинчи, ючюнчю курсланы студентлери  келгендиле.

14.04.2021, 15:23 - Маданият

Нальчикде  Маданият фондда  эбизелени  «Риони»  миллет  биригиулери белгили гюржюлю суратчы Элена Мухуташкилини 90-жыллыгъына жораланнган жыйылыу къурагъанды. Анга къатышханлагъа  «Элико» деген документли фильм да кёргюзтюлгенди.   

14.04.2021, 15:10 - Жамауат

Быйыл Къабарты-Малкъарда  8,5 минг гектар чакълы  сугъарылгъан жерле жарашдырыллыкъдыла.  Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аладан 4,7 минг гектар «АПК-ны продукциясыны экспорту» федерал проектни эм 3,8 минг гектар а  «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла ишленирикдиле.  Сагъынылгъан жуму

14.04.2021, 15:00 - Жамауат

 Россейни Эл мюлк министерствосуну   программасына  кёре,  Къабарты-Малкъарда Гитче эм орта предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан  банкны бёлюмю  «Кабардинские яблоки» инвестициялы  проектге   245,9 миллион  сом льготалы ёнкюч бергенди.  Андан гарантия бла 147 миллион сомну  «Корпорации МСП»  эм    «Гарантийный фонд КБР»  25 миллион  бергендиле, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.

09.04.2021, 16:30 - Жамауат

Ачыкъ эшиклени кюнюнде Майский шахарны мектеплерини окъуучулары алтынчы номерли от ёчюлтюу-къутхарыу службада болгъандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

16.04.2021 - 18:25

«МЕН БИЙЧЕ БОЛСАМ…»

Олтура эдиле юч эгеч, таматалары – халы ийире, ортанчылары – къумач согъа, гитчечиклери уа – гинжи ойнай.

Тамата эгеч  айта эди:

– Мен бийче болсам…

Ортанчы эгеч айта эди:

– Мен бийче болсам…

Кичи эгеч, аладан кёргенни эте, айта эди:

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 18:18

УНУТМА

Кюн – къызыл суу ичирилген алтын топ, юй гаккыны сарысы кибик, билмей тургъанлай чыгъып къалды тауну башына. Энди ол андан тёнгересе, суугъа тюшерикди. Суу а узакъгъа барады, ашыгъып. Алыр да кесини къоюнуна, къызыл суу ичирилген алтын топну узакъгъа элтир.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:59

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу – 2021

 Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:48

Электрокючню чыгъарыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарны отлукъ-энергетика комплексинде былтыр 538,8 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъарылгъанды. Ол санда 529,6 миллионну ГЭС-ле бергендиле. Белгилеп айтханда, биринчи кёрюмдю республикада хайырланылгъан токну ючден бири болады.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:47

Къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла. Алай биз субайлыкъны, чырайлыкъны багъалагъан эсек, тюрлю-тюрлю ёмюрледе уа ариулукъну белгилеген шартла дайым тюрлене тургъандыла. Аны ючюн къайсы ёмюрледе къаллай къызла ариугъа саналгъанларына бир къарайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.04.2021 - 17:38

Ораза – табыныуну, ийманны эшиклери

13 апрельде Рамазан ай башланнганды

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:36

Магъаналы тюбешиу, хайырлы ушакъ

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
16.04.2021 - 17:32

Сабийлеге, кесибизге да ийнанайыкъ, болгъан затыбыз ючюн ыразы бола да билейик

Бусагъатда барыбызгъа да къыйын кезиудю десек, ётюрюк болмаз. Быллай заманлада адам кесин къалай кёллендираллыкъды?  Кюч – къарыу къайда излерге керекди?Аны юсюнден Жангы Малкъарны орта школуну устазы, психолог Хочуланы Маляш бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 1
14.04.2021 - 15:30

Мындан ары да алып, окъуп турурча

Жазылыу – 2021

 Багъалы шуёхла!

Подробности... | Просмотрено: 3
14.04.2021 - 15:27

Гитчелени сыфатларына кёре эришдириу психикаларында осал тюрлениулеге келтиреди

Ариулукъгъа итиниу тиширыуну къанындады, даулашлы болса да, сыфатха багъа бичерге жамауат къачан да сюйгенди. Бек биринчи, дунияны эм ариу къызын 130-дан аслам жыл мындан алгъа Бельгияда сайлагъандыла. Телевидение жайылгъаны бла чырайлыкъны эришиулерине бютюн кёп эс бурулуп башлагъанды. Абадан адамланы араларында бу тёрени ангыларгъа боллукъ эсе да, эм ариу сабийни айырыу а къужур кёрюнеди. Болсада  аллай эришиуле дайым бардырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 5

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Экономика

19.03.2021 - 08:11

Таза производствогъа сурам ёсе барады

Эл мюлк органика производствода, битимчилик эмда малчылыкъ мюлкле, жарашдырыучу предприятияла бары да бир бирлери бла байламлыкъда ишлейдиле. Арада информация бла шагъырейлениу, кеси эркинлиги бла сертификацияны ётюу – ол бары да хайырланыучуну качествосу аламат болгъан, жарашдыргъанда тёгерекдеги къудуретге заран салмагъан продукцияны  сатып аллыгъына ышандырады.

Подробности... | Просмотрено: 10
Билим

17.03.2021 - 18:23

Дугъумну хар тюрлюсюне да энчи къараргъа керекди

Кёпле биле да болмазла, алай къызыл эмда къара дугъумгъа башха-башха къараргъа керекди. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 8
Экономика

17.03.2021 - 18:20

Нартюхден бай тирлик алырча

Бизни республикада ёсген мирзеулюк битимлени арасында энчи жерни нартюх алады дерге боллукъду. Аны ёсдюрюу бла кюрешгенлеге нартюх урлукъну иги тирлик берген, ауруулагъа, къыйын табийгъат болумлагъа чыдамлы болгъан тюрлюлерин хайырланыргъа тийишлиди, дейдиле КБНИИСХ-де.

Подробности... | Просмотрено: 11
Саулукъ

17.03.2021 - 18:12

Диабетден къутулурча амалла

Бу ауруулары болгъан саусузла диетаны тутаргъа (ашны айырып ашаргъа) кереклисин билселе, жашаудан тюнгюлюп, кеслерин мёхелликге хорлатып къоядыла. Врачла уа ашны айырып ашауну окъуна бек керекли излемге санайдыла. Аны юсюнден врачла айтхан энтта бир къауум шартны келтиребиз.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

17.03.2021 - 16:42

Не зат чырмаулукъ этеди бизге арыкъ болургъа?

Жаз башында тиширыула субай, арыкъ болургъа итинедиле. Алай ашха артыкъ къатылмасала да,  неден семиргенлерин бир -бирде ангыламай окъуна къаладыла. Арт кезиуде алимле аны сылтауун жашауда жюрек тынчлыкъдан эсе жарсытхан кезиуле аслам болгъанында кёредиле. Биз аны  юсюнден диетолог Багъатырланы Марина бла сёлешгенбиз. Ол айтханнга кёре, бу жарсыуну сылтаулары аз тюйюлдюле. Аланы бир къауумун специалист бек магъаналыгъа санайды.  

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

17.03.2021 - 16:38

Ахчаны борчха бергенде сакъ болугъуз

Бир тюрлю сылтау бла борчха ахча излерге, берирге да тюшеди. Алай аны артха алгъан а бир-бирде къыйын болуучуду, бютюнда сёз уллу ахчаны юсюнден бара эсе. Аны ючюн юристле, борч бергенде, расписка жарашдырыгъыз деп юйретедиле.

Подробности... | Просмотрено: 1
Билим

17.03.2021 - 16:35

Уча билмеген къанатлы

     Эртте заманладан бери пингвинлени  къанатлары аз-аздан тюрлене кетип, къалакъла болуп, сууда иги жюзерге жарарча тюрленнгендиле. Бир-бир тюрлюлерини узунлукълары 40 сантиметр (Галапагос айрыкамдагъыла), бир  бирлерини уа 1,2 метр (император пингвинле) боладыла. Император пингвинлени араларында 42-45 килограмм тартханла тюбейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 9
Право

17.03.2021 - 15:59

Алтынланы урлагъандыла

Чегем районну полициячылары энчи юйден 433 минг сом багъасы алтын затланы урлагъанланы тохташдыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

17.03.2021 - 15:55

Бир зат да къалмайды ызсыз

Жай ингир. Кюн кетерге ашыкъмагъанын кёрюп, таматаракъла аны къызыл жарыгъына  бёлене, къарайдыла ызындан, кими балконунда олтуруп, кими  солуу юйню кенг арбазында тюрлю-тюрлю духбарийлени къатышдыргъагн гюллю тахталаны тёгереклеринде созулгъан агъач шинтиклеге орналып.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

17.03.2021 - 13:48

Тёрели кофени тарыхындан

Бусагъатда кофе терекни бюртюклерин отда къыздырып, ууакъ этип хазырланнган ичерикни битеу дунияда биледиле, сюедиле. Кёпле аны жаратылгъан жерине Бразилияны неда башха къыралланы санап турадыла, ол алай тюйюлдю. Бизни буруннгу ата-бабаларыбыз  аны бек эрттеден бери жюрютгендиле, Кърым ханлыкъны заманындан башлап. Алимлени оюмларына кёре, Кърымда кофени юсюнден бек биринчи кере осман тарыхчы-хронист И. Печевни кърым хан Гази Герайны (1551-1607) «Кофе бла чагъыр» деген назмусуну юсюнден эсгериулернинде сагъынылады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

17.03.2021 - 11:55

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу - 2021
Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

17.03.2021 - 08:53

Бир малкъар тукъумну тарых жолларындан

Газетибизни бетинде тукъумланы юслеринден билдире туруучубуз. Бюгюн а кезиулю хапарыбызда Байдаланы тукъумларыны тарыхларындан айтайыкъ. Бу тукъумну адамы Байдаланы Исса тарыхларын жыйып эрттеден бери кюрешгенди. Тукъумну  да бюгюнлюкде бек къарт адамларындан бири олду. Бу материалны да асламысында аны жазмасына кёре хазырлагъанбыз. Андан сора да, материалны хазырларгъа Байдаланы Хажи-Исмайылны жашы Махмут, Байдаланы Алийни жашы Мустафа эм  Байдаланы Ибрагимни къызы Нюржан болушхандыла. Ала  эсли адамладыла, тукъум тарыхларын терен биледиле. Алайды да, Байдаланы тукъумну тарыхын башындан башлайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

12.03.2021 - 19:25

Заявленияны мартны ахырына дери берирге тийишлиди

Россейни Президентини буйругъуна тийишлиликде жети жылдан абадан болмагъан сабийлеге 5-шер мингле берилген эдиле. Декабрьде Пенсия фонд бу тёлеулени этгенди, ахча 13,7 миллион адамгъа юлешиннгенди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

12.03.2021 - 19:23

Аналыкъ капиталдан тёлеулени алыуну алгъыннгы жорукълары къайтарыладыла

Коронавирусну пандемиясы бла байламлы аналыкъ капиталдан ай сайын берилген тёлеулени болжаллары былтырны апрелинден башлап заявлениясыз кёбейтилгендиле. Быйыл мартдан башлап аланы алыр ючюн, алгъадача, заявление жазаргъа керек боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

12.03.2021 - 18:10

Тынчлыкъсыз къадарлы артистка

Бир ауукъ замандан бери Тюркню сериаллары кёп жерлешлерибизни эслерин кеслерине бургъандыла. Сюжетлери да сейирдиле, актёрла кеслерин жюрютгенлерине къарасанг а, съёмкала баргъан майданда угъай, жашаулары былайды дерчады. Окъуучуларыбызгъа бир къауум тюрк артистлени юслеринден хапарларгъа излегенбиз. Аны къысха биографиялы халда басмалайбыз. Бек биринчи Небахат Чехреден башлайбыз.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

12.03.2021 - 16:15

Тиширыу предпринимательле тири къармашадыла

РФ-ни Федерал налог службасы къыралда  бир тиширыу предпринимательлени санын, ала не бла кюрешгенлерин тинтгенди. Гитче эмда орта бизнесни реестринде бюгюнлюкде 3,31 миллион предприятие барды, ол санда 1,33 миллиону – тиширыуланы иелигиндедиле.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы