19.10.2021, 16:36 - Билим

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

18.10.2021, 13:26 - Политика

Бюгюн Къабарты-Малкъар Республиканы биринчи Президенти Валерий Коковну Нальчикде къырал аграр университетни аллында орналгъан эсгертмесине гюлле салыу болгъанды.

18.10.2021, 13:22 - Политика

Тюнене Нальчикде РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

18.10.2021, 13:18 - Политика

Къабарты-Малкъарда республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коков туугъанлы 80 жыл толгъанына жораланнган ишле ётгендиле. Ол санда аны туугъан жеринде, Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элинде, къабырына гюлле салыннганды.

18.10.2021, 13:16 - Политика

Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элини Маданият къаласыны аллында белгили совет, россей къырал эмда политика къуллукъчу Валерий Мухамедович Коковха эсгертме салыннганды. Аны ачылыууна Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Къарачай-Черкесни оноучусу Темрезланы Рашид, РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советини членлери, Къырал Думаны депутатлары да къатышхандыла.

18.10.2021, 11:29 - Политика

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда, «комитетни сагъатында», сабийлени жоллада ачыгъанларыны сылтаулары бла аланы сакълауну амаллары сюзюлгендиле. Жыйылыуну республиканы законла чыгъарыучу органыны башчысы Татьяна Егорова бардыргъанды. Баш докладны уа КъМР-ни ГИББД-сыны таматасыны къуллугъун толтургъан Дмитрий Сухорученко этгенди.

18.10.2021, 11:25 - Жангылыкъла

Хурметли окъуучула, сиз барыгъыз да билгенигизча, алгъаракъладан бери «Заман» газетни Инстаграмда официальный страницасы gazeta_zaman тири бардырылады. Басма изданияда чыкъгъан материалларыбыз, суратла асламлагъа кенг белгили болурча, анда да тохтамай кёргюзтюлгенлей турадыла.

ЖАМАУАТ

19.08.2021 - 09:00

Ишинги тынгылы билсенг, не къыйын адамны да кёлюне жетериксе

Къайсы ёмюрде да тиширыула бютюн ариу болургъа, кеслерин жасаргъа кюрешгендиле. Бу итиниулюклеринде уа алагъа визажистле болушадыла. Аладан бири Эркенланы Заринады, анга келген къызланы араларында ишине ыразы болмай къалгъанла хазна табылырла. Аны ишини Инстаграмда суратлары уа бу сёзлеге шагъатлыкъ этедиле. Зарина бизни республикада оннга жууукъ жылны жашайды, ол Къазахстанны Алма-Ата шахарында туугъанды, анда ёсгенди. Мында атын ишин билген визажистча айтдыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 13
18.08.2021 - 10:51

Инсан терс ишлерине сокъуранып, тобагъа къайтса, аны жаны жангыдан жаратылады

КъМР-ни наркология диспансерини врачы Артур Пачев айтханнга кёре, больницалада багъылгъан наркоманладан хазна адам тюзелмейди. «Мен Россейде бек белгили клиникалада ишлегенме, - дейди Пачев. - Алада сау болгъанланы санына бир неда юч жыл наркотиксиз жашагъанла да киредиле. Ол жаланда ремиссияды.

Подробности... | Просмотрено: 13
17.08.2021 - 20:29

Къызыулукъдан къалай къутуласыз?

Жай жылы, чууакъ кюнлери, бишген наныкълары, жемишлери, узун ингирлери бла сууукъ кезиуде кесин, айхай да, излетеди. Алай, бирси жанындан а, иссилик да жунчутады, анга тёзалмагъанла аз тюйюлдюле. Газет окъуучуларыбыз жай иссиликни къалай кётюргенлерин билир ючюн, биз соруу бардыргъанбыз.

Подробности... | Просмотрено: 10
17.08.2021 - 18:31

Шимал Кавказны регионлары кёп сабийли юйюрле жаны бла биринчилени санындады

Тёрели юйюр байлыкъла бизде къалай сакъланадыла? Ала керекмидиле? Эр киши бла тиширыу бирге юйюр къураугъа бизде къалай къарайдыла?

Подробности... | Просмотрено: 13
17.08.2021 - 10:41

Право жаны бла хакъсыз болушлукъгъа кимле тийишлидиле?

КъМР-ни Жер эмда ырысхы бла байламлы халланы министерствосу хакъсыз юридический болушлукъ береди. Аны бу ведомствону жууаплылыгъы болгъан сферала бла байламлы жумушлада тамамлайды, консультацияла жазып неда алайлай айтып да тындырады.

Подробности... | Просмотрено: 6
16.08.2021 - 21:29

Кёз жарыгъым - къартларым

Аппала бла аммала хар инсаннга да эм багъалы адамладыла. Огъурлулукълары, сабырлыкълары бла ала туудукъларына юлгю боладыла, сюймекликлери бла жолларын жарытадыла. Таулу аппаланы бла аммаланы гитче заманлары зауукълу болмагъанды, алай ала бизни сабийлигибизни насыплы этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 15
16.08.2021 - 09:00

Тамблагъы кюннге ышаныулукъну кючлеу – аны баш мураты

Арт кезиуде аскер вузлагъа кирирге сюйгенлерибиз, бу ызда жетишимли болургъа излегенлерибиз кёпден-кёп бола баргъанлары  ышандыргъан, кёллендирген да этеди.  Аллайларыбызны бириди РФ-ни  миллет гвардия  аскерлерини 546-чы полкуну аскер къуллукъну жалчытыу ротасыны связь эмда  информациялы техноло

Подробности... | Просмотрено: 10
15.08.2021 - 09:19

СИЗ КИТАП ОКЪУЙМУСУЗ?

Кюнден-кюннге жашау халыбыз тюрлене баргъаны бла байламлы китаплагъа да кёз къарам алгъынча турмайды. Аны бла бирге кёчюрмеле (назмула, къара сёз бла жазылгъан чыгъармала да) керекмидиле бизге ана тилибизде?

Бу сорууланы мен сабийлеге угъай, устазлагъа, адабият бла кюрешгенлеге, билимлерин не кюнде да кётюре турургъа борчлу адамлагъа соргъанма. Ала аны юсюнден этген оюмну башхала да билселе сюеме.

Подробности... | Просмотрено: 11
14.08.2021 - 11:26

Тынчлыкълы юйюрню насыбы

Бу кюнледе Огъары Малкъар элни администрациясыны  башчысы Табакъсойланы Кемал кёп сабийли  юйюрню таматасы  Гадийланы Мутайны жашы Азнауургъа бла аны юй бийчеси  Аминатха эсде къаллыкъ битеуроссей саугъаны – «Сюймеклик эмда бир бирге кертичилик» деген майдалны бергенди.

Подробности... | Просмотрено: 6
14.08.2021 - 10:24

Юйге байланып къалыргъа сюймегенди

Индира бла Асхат юйюр къурагъанда, экиси да школда устазла болуп ишлей эдиле. Эгиз жашчыкъларына тёрт жыл болгъанлай, аланы ингилиз тилге  юйретип башлайдыла. Ана тил, орус, ингилиз, француз тилле: кеслери билгенни жашчыкъла да билсинле деген муратлары бар эди.

Подробности... | Просмотрено: 9
14.08.2021 - 09:16

Чакъсынла аны терек бахчалары

Быйыл Шимал Кавказда таулада эм тау этекледе  терек бахчачылыкъны илму- излем институтуну  алчы илму ишчиси, эл мюлк илмуланы кандидаты  Ахматланы Пашаны къызы Зулейха  юбилейин белгилейди.

Подробности... | Просмотрено: 6
13.08.2021 - 09:05

Игилени ызлары бла баргъанла

Малкъар эллени къайсында да огъурлу, ким да юлгю алырча, толу юйюрле бардыла. Алада ёсген сабийле да кеслерин къайда да ариу жюрютгенлери керти шартды. Огъары Малкъарны ийнагъы Атабийланы Маткерийни жашы Магомет бла аны жашау нёгери Жылкъыбайланы Бийсолтанны къызы Маруся аллай юйюр – беш жаш бла юч къыз ёсдюргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 11
12.08.2021 - 21:52

Къадарны ныхыт жолларында

Болгъан иш

ХХ ёмюр. Ол келтирген сынауланы Мариямдан иги ким биледи? Бирде алайды десе да, бирде уа ол ачы жыллада жоюлгъанланы, Сибирни толтургъан, анда атсыз-чуусуз болгъан насыпсыз халкъны келтиреди кёз аллына.

Подробности... | Просмотрено: 9
12.08.2021 - 09:30

«Адам алгъан затын сюйюп, ыразы болуп жюрютсе, биз да къууанабыз»

Халкъыбыз къачан да иш кёллюлюгю, тирилиги бла атын айтдыргъанды. Бурун заманладан къалгъан кийизле, юй керекле, накъышла тамашагъа къалдырадыла. Къолдан устала уа шёндю да усталыкълары бла миллетлерине жарайдыла. Темирчиле Тилланы Магометни жашы Мажит бла Каркаланы Хызирни жашы Ахмат аланы санындандыла, ала темирден гюлледен башлап, къабакълагъа дери сейирлик ариу затла этедиле. Бюгюн ала бизни ушакъ нёгерлерибиздиле. 

 
Подробности... | Просмотрено: 6
11.08.2021 - 14:35

Халкъыбызны тарыхында Кёнделенни жери

Малкъар халкъны тарыхында Кёнделен энчи жерни алады. Кёнделенчи революционерле Къабарты-Малкъарда эм саулай Север Кавказда да Совет властьны орнатыр ючюн, жан-къан аямай кюрешгендиле. «Къызыл Кёнделен» деп айтдыргъандыла эллерине. Мусукаланы Ахматны, Энейланы Магометни бла Махмудну, Эскендерланы Ибрагимни эм башхаланы атлары республикагъа белгилидиле. Аны юсюнден КъМР-ни сыйлы журналисти Къулбайланы Алий кеси заманында, 2012 жылда, бу материалны хазырлагъан эди. Бюгюннгю номерибизде аны окъуучуларыбызны эслерине жангыдан салыргъа сюебиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 28

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла

27.09.2021 - 07:40

Республиканы саулукъ сакълау министри больницада жатхан альпинистлени жокълагъанды

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Республикалы клиникалы больницада болгъанды, ол анда Минги таугъа чыкъгъанда чылмыкъгъа тюшген альпинистлени жокълагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 15
Тарых

25.09.2021 - 09:20

Баший тас болгъан сызгъа

Герпегежден Къашхатау таба элден юч километр чакълы баргъанлай, жолну сол жанында, тал терекле тюбюнде сууукъ шаудан чыгъады. Анга Баший кезлеу дейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

24.09.2021 - 11:33

Жерлешибиз - Россейни чемпиону

Майкопда дзюдодан Россейни чемпионатында Къабарты-Малкъардан спортчу Алим Балкаров чемпион болгъанды, деп билдиргендиле эришиулени къурау комитетинден.

Подробности... | Просмотрено: 14
Экономика

24.09.2021 - 10:01

Къабарты-Малкъарда "Агъачны сакълайыкъ" деген акция башланады

Къабарты-Малкъар Республика «Агъачны сакълайыкъ» деген битеуроссей акциягъа къытышыркъды. Ол акция ючюнчю жыл бардырылады, ол кезиуню ичинде россейли регионлада 80 000 000 терек орнатылгъанды, деп билдиреди регионну оноучусуну пресс-службасы.

Подробности... | Просмотрено: 14
Жангылыкъла

23.09.2021 - 19:34

Нальчикде Шогенцуков орамны жангыртырыкъдыла

Тюнене республиканы ара шахарыны А.А. Шогенцуков атлы орамында «Къоркъуусузлу качестволу жолла» деген миллет проектни чеклеринде къурулуш ишле башланнгандыла.

Подробности... | Просмотрено: 14
Саулукъ

23.09.2021 - 17:50

«Жашаугъа къууана билгенле къартаймайдыла»

Социальный соруула  жаны бла журналистле къартла тургъан интернатлагъа терк– терк барадыла. Насыпха, таулулада къараргъа адамлары болмагъан абаданла бек аздыла. Бизде тюзюнлей кесини сабийи болмаса да, жууукъла – тенгле билеклик этедиле, атып къоймайдыла. Интернатда жашагъанла бла мен кёп ушакъла этгенме. Алагъа кёп зат керекмейди. «Къызым сёлешир деп сакълайма, ол а сёлешмейди», - дейди бири, экинчисини уа  туудугъу аны кёре келмегенине  жюреги къыйналады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

23.09.2021 - 16:18

МУРДОРУБУЗ БИРДИ

Бронтой Янгович Бедюров, алтай поэт, Алтай Республиканы халкъ жазыучусу, шаркъ тилледе тинтиуле этген тюрколог 1947 жылда Онгудай элде туууп, Куладада ёсгенди. Москвада М. Горький атлы адабият институтда эм СССР-ни Илму Академиясыны востоковедение институтуну аспирантурасында окъугъанды. 

 
Подробности... | Просмотрено: 9
Экономика

23.09.2021 - 11:47

Солургъа сюйгенле Къабарты-Малкъарны сайлайдыла

Ростуризм Россей Федерацияны табигъатында солургъа къайры барыргъа сюйгенлерини юсюнден, беш жерни белгили этгенди.

Подробности... | Просмотрено: 21
Маданият

22.09.2021 - 16:21

Жолгъа чыгъардан алгъа

Азинат ауруп жатханлы айдан озгъанды. Ёмюрде бары да тынчайгъынчы тёшекге кирмеген ынналары алай къарыусуз болгъанына жарсыйдыла бары да. Бири кетерге бири келип, аны кеси жангыз къоймайдыла юйдегиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

22.09.2021 - 15:57

Ата журтубуз ючюн сермешген беш жигит къарындаш

Кёпню кёрген къартладан 1900-1907 жыллада Хасанияда беш-алты юйюр жашагъанды, деп эшитген эдим. Аладан бири Холамханланы Биймырзаны юйюрю болгъанды. Ол бери, сабийлерин да алып, бу башда айтылгъан жыллада малкъар халкъны эрттеги эллеринден бири - Бызынгыдан кёчюп келеди. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

22.09.2021 - 11:56

Къурулуш жумушла октябрьде бошаллыкъдыла

Экинчи Чегемде къабырлагъа жол тапландырылады.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

21.09.2021 - 17:13

«Заман» – сизни газетигизди

Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

21.09.2021 - 15:35

Адыр-Сууда гитче электростанция ишленирикди

РусГидро компанияны Шимал Кавказда энтта да юч гитче электростанция ишлерге мураты барды. Саулай алып айтханда, аланы кючлери   96 МВт  жетерикди. Ала  конкурсну эсеплерине кёре  къыйматлы  инвестиция проектлеча   айырылгъандыла.  Жангы объектлени къурулушу  Къабарты-Малкъар, Чечен эм Дагъыстан республикалада  бардырыллыкъды, ала  2027-2028  жыллада битерге керекдиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Право

21.09.2021 - 15:32

Жангы камерала орнатылгъандыла

20 сентябрьден республикада жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъланы эсепге алгъан 15 жангы видеокамера ишлеп башлагъандыла. Ала жолда барыргъа эркин этилген марданы бузгъанланы аллыкъдыла эсепге. Камерала бу жерледе салыннгандыла:  

Подробности... | Просмотрено: 11
Билим

21.09.2021 - 15:28

Гитче эм орта бизнесни айнытыугъа алланып

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде республиканы  Экономиканы айнытыу  министерствосу да къатышып гитче эм орта бизнесни   айнытыугъа жораланнган   конференция болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 9

Страницы