22.05.2020, 12:41 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

20.05.2020, 08:02 - Право

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

20.05.2020, 08:01 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

20.05.2020, 08:00 - Право

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа  регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин? Бир-бир экспертле бизни жашау журтларыбызгъа къоркъуу тюшюп турады  деп нек айтадыла?

15.05.2020, 08:17 - Экономика

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

08.05.2020, 08:13 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

08.05.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

08.05.2020, 08:11 - Жангылыкъла

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.05.2020 - 08:05

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 3
22.05.2020 - 08:00

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
20.05.2020 - 12:33

КЪОБУЗ

Халимат къобузчу болгъанды. Ол аллай къобузчу болгъанды – элни ауузунда къалгъан, къобузну, ойнатхан угъай, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жалан бизни элни жамауатын угъай, къоншу эллени да тынгылатхан.

Подробности... | Просмотрено: 10
15.05.2020 - 17:52

Къадар кече тилек этген адамны гюняхлары кечилирле

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай бошалыргъа бир ненча кюн къалгъанды. Бу айны ахыр кюнлери бла кечелери уа исламда бютюнда магъаналыдыла. Аны юсюнден бизге «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, «Аль-Азхар» университени выпускниги Аккайланы Хасим былай айтханды:

Подробности... | Просмотрено: 15
15.05.2020 - 17:50

«Байрам кюн жарлылагъа садакъа тилетмегиз»

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясындан бизге билдиргенлерине кёре, быйыл фитир садакъаны ёлчеми   100 сомда тохташдырылгъанды. Рамазан айны ахырында къолайсызлагъа садакъа бериу тёре къайдан чыкъгъаныны   юсюнден    «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим былай ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
15.05.2020 - 08:12

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
15.05.2020 - 08:12

Бир миллион долларгъа тийишли болгъан математик Перельман жарлы некди?

«Жер башында эм белгили математикледен бири, ачыкъ айтханда башын жарлылыкъ бла жангызлыкъ къысып, жашауу ёчюлюп  барады».  Санкт-Петербургда жашагъан биреуленни ол сёзлери кёплени сагъайтханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.05.2020 - 17:47

Гаджетлени юсюнден энтта бир кере

Сотовый телефонсуз жашау

АБШ-да къырал школлада  гаджетле  кенг жайыла баргъан заманда, байла   юйлеринде аланы  жюрютюуге чек саладыла
Америкалы психологла айтханнга кёре, байланы бла жарлыланы сабийлерини араларында башхалыкъла кёпден - кёп эслене барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

17.04.2020 - 08:09

Электрокюч комплекс сылтаусуз ишлерча

 Белгилисича, бюгюнлюкде коронавирус жукъгъан ауруу бла байламлы къыралда энчи болум сакъланады. Ол себепден  энергетикле да эпидемия къоркъуусузлукъгъа аслам эс бурадыла.  Аны бла бирге  электрокюч  комплексни  кюз эм кыш кезиуге хазырлау  къыстау барады. Ол санда  подстанциялагъа, ток ызлагъа эм башха объектлеге   ремонт этиледи.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

17.04.2020 - 08:08

Ипотекагъа сурам уллулай къалады

Биринчи апрельни эсеплерине кёре, Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню (РСХБ) розница бохчасыны ёлчеми 2 миллиард сомдан атлагъанды, деп билдириледи  финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

17.04.2020 - 08:06

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла бла ол кесине Берлиннге Европаны чемпионатына къатышыргъа жолну ачханды, Германияда да анга жетген чыкъмагъанды. Аны бла ол республикасына даражалы чемпионатдан алтын майдалны саугъалагъанды. Алай спортчуну хорламгъа жолу алай тыйгъычсыз, къысха да болмагъанды. Аны юсюнден сейирлик хапарны ол бизни бла ушагъында айтханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

17.04.2020 - 08:05

Банк карталадан ахчаны къалай урлайдыла

Эсеплеге кёре, былтыр гудучула бизни банк карталарыбыздан бир миллиарддан аслам сомну урлагъандыла. Аланы хаталары битеу да 107 минг адамгъа тийгенди. Быйыл Ара банк быллай аманлыкъ ишлени саны азайырыкъды дейди, алай экспертлени оюмларына кёре уа, ала бютюн кёбейирикдиле. Ол а сагъайтмай къоймайды…

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

17.04.2020 - 08:04

Беш жюз граммлыкъ къагъанакъла да сау къаладыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда сабий ёлюм бла болум бек жарсыулу болуп тургъанды.Битеу Россейни алып айтханда, бизни республикада тарихле осалладан бири эдиле.  Бусагъатда уа иш ахырысы бла да башха тюрлюдю. Кемчиликни кетерир ючюн сау команда ишлеген эди. Башчылары -  КъМР-ни саулукъ сакълау министрини орунбасарыны къуллугъун толтургъан Гайыланы Алёна болгъанды, ол  врач къауумну бирлешдирип, жарсыулу болумдан къутулур амал тапхан эди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Билим

17.04.2020 - 08:03

Окъуучулагъа хакъсыз ауузланырны орунуна – ахча

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясы  окъутуу дистанция амал бла баргъан кезиуде 1-чи -4-чю класслада окъугъанлагъа, битеу да 15 578 жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа, эрттенликге хакъсыз ауузланнганларыны орунуна ахча колмпенсация берирге оноу этгенди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

17.04.2020 - 08:03

Къайда да жигерликни юлгюсюн кёргюзте

Уллу Хорламны – 75-жыллыгъына

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

17.04.2020 - 08:02

Совет солдатны жигитлиги ёмюрлеге къалыр ючюн

Уллу Хорламны  - 75-жыллыгъына

Ал жылланы биринде бир жумушум бла Саратовха барыргъа тюшеди. Ол бизни къыралны бек эрттегили шахарларындан бириди. Анда тарых магъаналы жерле кёп болгъанларын ары дери да биле эдим. Аланы бир къауумларына баргъан да этгенме, алай манга бек сейир кёрюннгени уа Хорламны паркы болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

17.04.2020 - 08:01

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюкден»

Фразеология сёз тутушланы тизмелери уллуду. Аллай сёз тутушда келген къауум сёзню башха тилге кёчюргенликге, бизде болгъан магъана чыкъмайды андан. Алай эсе уа ала бизни кесибиз ангылагъан. тасха магъаналы байлыгъыбыздыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

17.04.2020 - 08:00

Суу жагъада

Сабийлигими жоллары бла келсем, ала мени акъ ташлы суу жагъагъа келтиредиле. Энди ол танырмы мени?

– Жагъаларынг кенгергендиле, – дейме черекге, жукъаргъанына жарсый.

– Сылтау азмыды? – черек жагъа ташланы жумушакъ сылайды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

15.04.2020 - 09:05

Фронтда жаратылгъан шуёхлукъ

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Хасанияда  16-чы номерли  мектепде директорну юйретиу иш жаны  бла орунбасары  Холамханланы Юля Хасымовна манга бир письмону бергенди. Ол онбеш жыл мындан алгъа жазылгъанды. Аны къолуна къалай бла тюшгенин билмейме. 

Подробности... | Просмотрено: 12
Маданият

15.04.2020 - 09:05

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюкден»

(Баргъаны) 

Фразеология сёз тутушланы бизни ата-бабаларыбыз кёп сынауладан сора такъгъандыла. Алада бир къауум сёз бирге болуп, бир тюрлю бир тасха магъананы тутадыла. Аланы тюз хайырлана юйренейик. Жыйымдыкъны Жарашууланы Зайнаф жазып алгъанды, басмагъа Мусукаланы Сакинат хазырлагъанды. 

 
Подробности... | Просмотрено: 14
Жангылыкъла

15.04.2020 - 08:19

Сакъатлагъа къайгъырыу бла

РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмю сакъат адамла, фондха келип, жумушларын тамамлаялырча онгла къураугъа энчи магъана береди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

15.04.2020 - 08:19

ГЭС-леде - кезиулю тапландырыу ишле

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери Аушигерде бла Басхан шахарда ГЭС-леде биришер гидроагрегатха тынгылы ремонт этип, ызы бла аланы хайырланыргъа бергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

15.04.2020 - 08:19

ЁМЮРЛЕ ЖОЛУ – СЫНАУЛА КЪОЛУ

Жашап келди адам

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

15.04.2020 - 08:19

Ала халкъыбызны ётгюр, билимли алчы инсанлары эдиле

Онтогъузунчу ёмюрню экинчи жарымында жыйырманчы ёмюрню уа ал кесегинде, эски Россейни башха этеклериндеча, Малкъардан да бир къауум ётгюр, билимли инсанла чыкъгъандыла.  Анга юлгюге Орусбийланы Исмайылны бла аны жашлары Сафар-Алийни, Наурузну, Абайланы Солтан-Бекни, Мусосну, Ханифаны, дагъыда башхаланы сагъыныргъа боллукъбуз. 

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы