11.09.2019, 10:05 - Жангылыкъла

Шабат кюн Нальчикде Абхазия майданда бардырылгъан  Къыраллыкъны  байрамына Черек районну келечилери да къатышхан эдиле. Ала да ариу жасалгъан чатыр къурагъандыла. Аны арбазында стендле  болгъандыла.

11.09.2019, 10:00 - Жангылыкъла

Озгъан ыйыкъда Тюркде аш-азыкъ индустрияны эм технологияланы  WorldFood Istanbul-2019 деген халкъла аралы кёрмючю ётгенди.

11.09.2019, 09:58 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда энергияны аяулу хайырланыу эмда экология жаны бла #ВместеЯрче деген фестиваль башланнганды. Аны республиканы энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министрини орунбасары Оразайланы Альберт ачханды.

11.09.2019, 09:35 - Маданият

Къудуретни ахшылыгъындан, миллетибиз ёсюп келген жаш тёлюню ариу къылыкъда, таза ниетде юйретиуге, адет-тёрелени сакълаугъа эс бургъанлай, ол затлагъа энчи магъана бергенлей келеди. Бюгюнлюкде да жашларын, къызларын ариу ёсдюрюп, хурметге тийишли жаш юйюрлерибизни барлыгъы, айхай да, къууандырады.

11.09.2019, 09:20 - Билим

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Миллет технология башламчылыкъланы  платформасы»     къурап  «Университетлени точка кипениясы»  деген стратегиялы сессия болгъанды.  Анга къыралны элли субъектинден  келечиле къатышхандыла.

11.09.2019, 07:36 - Жангылыкъла

Хурметли жамауат!

Бир-бир  окъуучуларыбыз  анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жазылып къоядыла. Баям, аны да болур кесини магъанасы.

04.09.2019, 09:50 - Илму

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан бири Сергей Королёв бла къаты байламлыкъда ишлеп тургъан Энейланы Тимурду. 

 
04.09.2019, 09:10 - Маданият

Къашхатаугъа жете баргъан жерде, Жемтала кёпюрню онг жанында, бийик акъ жар барды. Аны баш жаны къалын агъачды. Алайда эмен терекле, башха юлкюле ёседиле. Тюп жаны Къашхатаугъа эм андан ары тарлагъа баргъан жолгъа къаршыды. Акъ жарны юсюнде Къайсынны суратын  эм аны «Мамырлыкъ эм къууанч сизге, саула»,- деген ёмюрлюк сёзлерин кёребиз.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

13.09.2019 - 08:17

Ариу чачны ким да сюеди

Тиширыула тюбешип ушакъ бардыргъан кезиуде  бир бирлерини чачларына эс бурадыла. Ариу, къалын чач а хар адамгъа да табийгъат берген саугъады. Алай ол кесине энчи багъыуну излейди. Аны юсюнден парикмахер-стилист Сослан ШАШЕВ былай айтханды:

 
Подробности... | Просмотрено: 1
13.09.2019 - 08:17

Аты бюгюн да жигитлени арасындады

Габоланы Исламны жашы Хапис Чегем ауузунда аты айтылгъан  жашладан бири болгъанды. Аны билгенле жигитлигини, ётгюрлюгюню да юсюнден айтып тауусалмайдыла. Мени атам да таныучу эди аны. Хаписни туугъан келини Нану да кёп хапар айтханды аны юсюнден.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.09.2019 - 08:12

Жай солуу кезиу тийишли халда ётгенди

Быйыл Къабарты-Малкъарда жай каникуллада  эки жыйырма учрежденияда  8621 сабий солугъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
13.09.2019 - 08:11

Бармакъларыгъыз ариу кёрюнюрча

Тиширыула къолларына бла тырнакъларына аслам эс бёлгенлерин барыбыз да билебиз. Жылдан-жылгъа аланы тап халда тутуу ызда жангы амалла чыгъадыла. Ол санда ариу бояуда бла  дизайнда да. Бир жыл алгъа бек омакъ кёрюннген, быйыл магъаналыгъын тас этип къояды.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.09.2019 - 09:45

Жюрек тазалыгъы болгъан ачыкъ адам, фахмулу врач

Жюрек ыразылыкълары, талпыныулукълары, жигер урунуулары бла  ахшы юлгю кёргюзтген, халал къыйынлары бла коллективни битеулю жумушуна аслам юлюш къошхан адамла къайда да бардыла. Ала не къыйын ишден да артха турмайдыла. Эрттеди, кечди деп бир заманда сагъыш да этмейдиле. Кеслерини сейирлеринден эсе къатындагъыланы саладыла сейирлерин бийик.

Подробности... | Просмотрено: 8
11.09.2019 - 09:30

Тойланы миллет ыздан таймай бардырыргъа боламыды?

Бусагъатда  таулу тойланы асламысы ресторанлада, кафеледе озадыла. Анга бюсюремегенле кёпдюле. Бизни республикада билим бериу жаны бла уллу къыйыны болгъан, кёп жылланы Педагогика колледжни башчысы болуп тургъан хурметли Байчеккуланы  Нина адамны къууанчы юйюнде бардырылыргъа керекди, дейди. Сёзсюз, шахар фатарда той бардырыргъа къыйынды, алай элде ишленнген эркин шёндюгю юйледе  уа къаллай бир адам да сыйынырыкъды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
06.09.2019 - 08:19

Тиширыуну жюреги излеген айбатлыкъ

Адам улу не заманда да ариулукъгъа итиннгенди, аны багъалай да билгенди.  Бу кеси да терен магъананы тутхан ангыламды.

Подробности... | Просмотрено: 3
06.09.2019 - 08:11

Мухажирни татыулу алмалары

Бир жыл Къабарты-Малкъарны делегациясы бла    Адыгеягъа барабыз.  Анда бизни сейирлик алмалары болгъан терек бахчагъа элтедиле.  Республикабызны ол замандагъы башчысы: «Бизде уа быллай алмала нек жокъдула?» -деп сорады.

Подробности... | Просмотрено: 5
06.09.2019 - 08:00

Садакъа тийишли жерге берилмесе, мюлкюнгю суугъа тёкгенден, отда кюйдюргенден башхалыгъы жокъду

Таулулада быллай сёз барды: «Хар элни да къой союуу башхады».

Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

15.08.2019 - 13:19

Дейское элде - жангы сквер

Терк районну  Дейское элинде  «Тап шахар болум къурау» деген миллет проектни чеклеринде  жамауат тийрени тапландырыу ишле бардырыла турадыла, деп билдиргендиле муниципалитетни жер-жерли администрациясындан.

Подробности... | Просмотрено: 7
Билим

09.08.2019 - 08:12

«Шёндюгюлю школ тамбланы сурамларына келиширик жаш тёлюню ёсдюрюрге эм юйретирге борчлуду»

Элбрус районну Быллым элини Ахматланы Ахмат атлы мектебинде Ахматланы Заурбек талай заманны директорну орунбасары болуп, коллегалары бла бирге школ республикада эм игилени санына къошулур ючюн билимин, ангылауун да аямагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

09.08.2019 - 08:12

Тауланы къонакъбайлыкъларында

Къабарты- Малкъар – Шимал Кавказны жаухары. Бу оюм, сёзсюз, кертиди, тюздю. Мында болгъан табийгъат айтхылыкъ курортлада да башха  тийреледе хазна тюбемейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 11
Экономика

09.08.2019 - 08:11

Тиширыула кеслерин бегирек сюерге, багъаларгъа керекдиле

Фахмулу, жетишимли жаш адамларыбыз халкъыбызны ёхтемлигидиле, тамблагъы кюнюдюле. Жашларыбыз бла къызларыбыз не къадар билимли, итиниулю болсала, миллетибиз да ол къадар кючлю боллукъду, айнырыкъды. Аллай жаш адамларыбыздан бири Ахматланы Борисни бла Алботланы Ханифаны къызлары Заирады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

09.08.2019 - 08:02

Оюнну оюн биледи

Базар кюн  асхут  заманда  беш-алты акъсакъал ныгъышда олтуруп лахор этебиз. Озду кетген колхоз-совхоз заманланы да эсибизге тюшюребиз. Фермада малчыла, ийнек сауучула болуп ишлеп тургъаныбызны да. Ара мюлкле адамланы бир бирге жууукъ этген, бирикдирген кюч кибик эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

07.08.2019 - 08:26

Гитче бизнесден - аслам хайыр

Шимал Кавказстатдан  билдиргенлерине кёре, быйылны биринчи жарымында  Къабарты-Малкъарда эл мюлк продукциядан 11,2 миллиард сом  багъасы чыгъарылгъанды. Ол былтырны  бу заманы бла  тенглешдиргенде  1,6 процентге кёпдю.

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

07.08.2019 - 08:24

«Мен эл мектепни устазы болгъаныма ёхтемленеме»

Тёрт жыл мындан алгъа республикагъа «Къонакъбайлыкъ» проектни хайыры бла Тюркден сабийле келген эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 14
Жангылыкъла

07.08.2019 - 08:24

Илмуну жолунда биринчи атламла

«Сириус» битеуроссей сабий  арада «Уллу чакъырыула» деген ючюнчю билим бериу программа бошалгъанды. Анда «МИСиС»  миллет излем технологиялы университети къурагъан  «Жангы материалла» деген проектге саулай Россейден  отуз школчу къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

07.08.2019 - 08:20

Чеклени тийрелерин жокълауну жорукъларына бойсунуу – хар кимге да борчду

Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясы Къабарты-Малкъарны жамауатына бла аны къонакъларына былай эсгертеди: чекни тийрелерине  келген эмда алайлада  тургъан  хар адамны да жанында аны инсанлыгъына шагъатлыкъ этген документи (паспорту, сабийни туугъаныны юсюнден шартла жазылгъан къагъыт) болургъа керекдиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

07.08.2019 - 08:18

«Атамы аягъы басхан жер»

Бабаланы Ибрахим заман бла, ёмюр бла тенг атлай, аны бла бирге ёсе келген назмучу болгъанды. Малкъар халкъны кёлден чыгъармачылыгъына  таяна, ол назмуларында, поэмаларында да заманны, адамлыкъны баш илишанларын уллу суратлау кюч бла кёргюзтгенди.

Подробности... | Просмотрено: 11
Тарых

07.08.2019 - 08:16

ЖАМБОТ

Кюндюз болса, терек башында къалгъан чапыракъла жерге тюшгенлеге сукъланнганча, къарайды къарт жолну ётюп бара, аны бла саламлашхан жашлагъа, къызлагъа. Сабий кёрсе, хапар сорады юйюнден, ахлудан-жууукъдан.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

07.08.2019 - 08:04

Ишинги билип, анга жууаплы кёзден къарасанг, адамладан ыразылыкъ, махтау да табарыкъса

Къайсы ёмюрде да тиширыула бютюн ариу болургъа, кеслерин жасаргъа кюрешгендиле. Бу итиниулюклеринде уа алагъа визажистле болушадыла. Бизни республикада да ала аз тюйюлдюле, кёпле кеслерини «make up» студияларын ачадыла. Алай мен оюм этгенден, аланы араларында Эркенланы Зарина энчиди, аны къол ызы башхады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

07.08.2019 - 08:02

Врач айтмагъан дарманланы ичмегиз

Адам улу саулукълу жашауну юсюнден сагъышларын, оюмларын дуния жаратылгъанлы бери да этеди. Бюгюнлюкде медицина алгъа иги да атлагъанлыкъгъа, жамауатны бу жаны бла кёп зат сагъайтады, ол алыкъа тюрлю-тюрлю проблемаланы жесириди.  Бусагъатда саулугъубуз бла байламлы неге бютюн эс бурсакъ тюз боллугъуну юсюнден бизни бла къысха  ушагъында Республикалы клиника больницаны врачы-кардиологу Улбашланы Мариям билдиргенди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

07.08.2019 - 08:00

«Макъамдан, жырдан толу тюшле тынчлыкъ бермей тургъандыла»

Жыйылыуланы биринде къолума КъМР-ни сыйлы артисткасы Мамайланы Фатиманы жырлары бла аламат диски тюшгенди. Аны бу жаны бла хунерин биз актриса къурагъан аламат концертледе да шагъат болгъанлай турабыз.  «Сени жарыгъынг» атлы дискге жыйырма тёрт жыр киргенди, аланы асламысы Къулий улуну сёзлерине жазылгъан магъаналы чыгъармаладыла.

Подробности... | Просмотрено: 15
Маданият

02.08.2019 - 09:50

АНА ТИЛЛЕРИНДЕН КЪАЧХАНЛАГЪА БУ КИТАПНЫ КИМ ОКЪУТСУН?

Ана тилибизни къайгъысы бюгюн кёплени акъылларын алгъанды. Ол жарсыугъа атап, тюрлю-тюрлю жыйылыула барадыла, уллу стадионлада, гитче сахналада да айтадыла аны юсюнден. Ёмюрлерин аны бла байламлы этген илмучулагъа, тил усталагъа, жазыучулагъа, малкъар культураны элтгенлеге да ол къайгъы этдирир проблемады.

Подробности... | Просмотрено: 18
Тарых

02.08.2019 - 09:48

Кёнделенни тийресинде эсгертмеле

Улакъланы Магометгерийни жашы  Зейтун аты кенг белгили болгъан жарыкъландырыучуладан бири эди. Аны аты дагъыда тарыхчыныча, туугъан жерини, халкъыны бурун заманладан бери келген жашауун, турмушун, аууздан чыгъармачылыгъын иги билгени бла атын айтдыргъанды. Кёнделенде биринчи музей ачхан да ол болгъанды. Ма аны даражасы уллу жюрюгенини, уллу билимини, къураучу хунерлигини хайырындан музей элде маданият-жарыкъландырыу арагъа айланнганды. Аны хапары къуру республикада угъай, Россейде да жайылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 16

Страницы