27.03.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

25.03.2020, 08:13 - Спорт

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды.

25.03.2020, 08:12 - Жамауат

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла.

25.03.2020, 08:07 - Саулукъ

Бюгюнлюкде битеу дуния коронавирус деген ауруу бла къаты кюреш бардырыудады. Бек уллу терслиг а анга аллындан да тийишли магъана берилмегениндеди дерге боллукъду. Насыпха, шёндю аны бла байламлы ахшы атламла бардыла. Сёз ючюн, Къытайда бу аууруудан къыйналгъанла жокъну орунунда болгъанлары себепли, ахыр больница жабылгъанды.

25.03.2020, 08:06 - Спорт

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат белгилегеннге кёре, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу - адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады.

25.03.2020, 08:06 - Билим

Бир ненча жылны Тырныауузда Отарланы Керим атлы  1-чи номерли лицейде ишин бардырып тургъан «Энчи сабий» ресурс арада саулукъларында аутизм халлы заранлары болгъан сабийлеге деп адаптив къауум къуралгъанды.  Аны ачылыуу район администрацияны, медицина, билим бериу, социал махкемелени келечилери къатышып бардырылгъанды.

25.03.2020, 08:05 - Жамауат

Элбрус районну Быллым элини бла Прохладна шахарны  билим бериу эм маданият махкемелерини ишчи къауумларыны араларында огъурлу шуёхлукъ байламлыкъла къуралгъандыла.  Жыл сайын  ала бир бирлерине къонакъбайлыкъ этедиле, шуёхлукъну, къоншулукъну кючлейдиле.

25.03.2020, 08:01 - Спорт

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда жамауат совет биринчи жыйылыуун бардыргъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

27.03.2020 - 08:19

Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу  коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн  сакъ болургъа чакъырады.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:19

КИМГЕ ДА БОЛУШУРГЪА, КИМГЕ ДА ИГИЛИК ЭТЕРГЕ ИТИННГЕН ТАМАТА

Къабартылы халкъны белгили адамларын санай кетсенг, Борис Мазихов Бесланович ол тизмеге киргенледенди. Аны атын, тукъумун республикада кёпле биледиле. Жаш заманындан да ол жазыу иш бла къаты кюрешип келеди. Хапарла, романла, тамсилле, повестьле, пьесала жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:17

Жауундан сора кюн тиеди

Кёчгюнчюлюкню хатасындан къаллай бир таулу юйюр къайда не болгъаны билинмей къалгъанды. Аладан хар бирини къадары халкъыбызны тарыхын ачыкълагъанчады. Бюгюннгю  хапарыбызда биз Хасанияда жашагъан Тежаланы Блюханы эсгериулерине таянырыкъбыз. Ол кёлю да тола, алай ушакъ эте эди…

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:12

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай Аллахуталаны аллында ол уллу гюняхладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 5
27.03.2020 - 08:11

«Жууукъларыбыз, къоншуларыбыз, эллилерибиз бизге ышаннганларын ангылап ишлегенбиз»

Холамханланы Анатолий  Къашхатауда от тюшюуге къажау 8-чи номерли  бёлюмде  30 жылдан аслам ишлеп, адамланы жанларын, саулукъларын сакълагъанды, ырысхыларын къутхаргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
27.03.2020 - 08:11

Волонтёрла болушлукъ тапдырлыкъдыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери  волонтёрла бла тюбешиу бардыргъандыла эмда  коронавирус  ауруу  жайылыргъа къоркъуулу кезиуде кеслери жашагъан абаданлагъа  бла сакъатлагъа болушлукъ тапдырыргъа   юйретгендиле.  Тюбешиуде республикада  «Саулукъ сакълау» пр

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:12

Къачан эм къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:08

Насыплы адам къаллайды?

Адам улуну бу дунияда эм биринчи мураты, умуту, жюрек талпыныуу насыплы болургъады. Аны алайлыгъын чертип, 2012 жылда ООН Насыпны халкъла аралы кюнюн тохташдыргъанды. Андан бери март айда ол байрам белгиленип келеди. Аны бла байламлы биз да бир къауум адамгъа бу сорууну бергенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

28.02.2020 - 08:15

Тийишли документсиз сатыу этгенлеге тазир салынады

Ветеринар эмда фитосанитар надзорлукъ этиу жаны бла федерал службаны Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетия-Алания Республикада Управлениясыны  инспекторлары, КъМР-де МВД-ны келечилери бла бирге алгъаракълада Нальчикде Абхазия майданда ярмаркада рейд бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

28.02.2020 - 08:15

Ёхтемленирча адамларыбыз кёпдюле, сабийлерибизни да алача болургъа юйретейик

Къыралыбызда, андан тышында да атларын айтдыргъан айтхылыкъ адамларыбызны асламысы, ол санда спортчуларыбыз да, эллерибизден чыкъгъандыла. Аны алай болуруна уа уллу къыйын элледе сабийлени юйретиуге заманларын, къарыуларын да аямагъан адамла саладыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

28.02.2020 - 08:13

Аскер–патриот жырла айтып эришгендиле

Кёп болмай Чегем шахарда «Жырлайыкъ, шуёхла» деген аты  бла аскер-патриот жыр айтыудан район аралы конкурс болгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

28.02.2020 - 08:12

Сынамлы волонтёрла жаш коллегаларын юйретгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Слёт добровольцев КБР» деген ючкюнлюк билим бериу форум болгъанды. Анга  школлада  бла ссузладада окъугъан 250-ге жууукъ адам къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

28.02.2020 - 08:12

ГМО: хаталы огъесе хайырлы?

Бюгюнлюкде ГМО болгъан продуктлагъа, баям, хар ким да эс бурады. Алай ол не болгъанын, къайда хайырланылгъанын, хатасы  болгъанын  бла къалгъанын  биле болурламы?  Россельхознадзорну КъМР-де Управлениясыны специалистлери аны юсюнден оюмларын билдиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Билим

28.02.2020 - 08:12

«Бюгюннгю студентни кёз къарамы къалай тюрлене баргъаны манга сейирди»

Педагогика илмуланы кандидаты, КъМКъУ-ну социал-гуманитар институтуну ингилиз тил кафедрасыны башчысы, бу тилден окъутхан преподавательлени битеуроссей ассоциациясыны келечиси эмда аны бизни  республикада бёлюмюню таматасы Муртазланы Зуриятны  илмуну айнытыугъа къошхан юлюшю бла бирге студентлени юйретиуге салгъан къыйыны да уллуду. Биз, анга тюбеп, сагъынылгъан кафедрада билим бериуню, башха затланы юслеринден да сёлешгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

28.02.2020 - 08:10

Жаш атлетлерибиз – алчыланы санында

Дондагъы Ростовда таякъгъа таянып секириуден ЮФО-ну бла СКФО-ну биринчиликлери эм чемпионатлары бардырылгъанды, анга округладан умутландыргъан жаш спортчула къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

28.02.2020 - 08:10

Сабан тойну адет-тёрелери, тепсеулери

Бу жол сабан тойну – жер сюрюуню тёрели байрамыны юсюнден хапарлайбыз. Материал Къудайланы Мухтарны жазгъанларына таянып хазырланнганды. Сабан той  тёрели къууанч  къауум эр киши танг аласында бугъала эм сабан агъачла бла ауузну кюнлюм жанына чыкъгъан кюнде белгиленеди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

28.02.2020 - 08:10

Гитчелеге антибиотиклени бериу аллергияны къозгъайды

Гитче сабийлени антибиотикле бла багъыу алада аллергияны къозгъаргъа боллукъду - быллай эсеплеге запад алимле келгендиле.

 

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

28.02.2020 - 08:10

Кофе саулукъгъа игимиди?

Биз кюн сайын чайда, кофе да ичебиз. Алай чай саулукъгъа иги болгъанына  ийнана эсек, кофе бла болум башхаракъды: алимлени тюрлю–тюрлю оюмларын эшите, кофени ичиу игимиди огъесе аманмыды деп арсарлы болабыз. Аны юсюнден оюмун Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны терапевти Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

28.02.2020 - 08:10

ФАХМУСУ, ЭСЛИЛИГИ, ЧЫРАЙЫ ДА АНГА ЭС БУРДУРГЪАНДЫЛА

   Малкъар театрны келечилери - Уллу Ата журт урушну солдатлары
 

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

28.02.2020 - 08:05

LTE связь тири айный барады

Бизни къыралда сотовый связь былтыр да бек тири айныгъанды. Роскомнадзорну КъМР-де Управлениясында айтханларына кёре, радиочастотный службаны специалистлери ол кезиуде РФ-де сотовый операторлада иеликде быллай связь бла жалчытхан оборудованиядан кёп къалмай 800 минги болгъанын тохташдыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Маданият

28.02.2020 - 08:05

Энчи-фермер мюлклени аякъландырыу - эллени айнытыуну себеби

Кёп болмай Москвада Россейни  энчи-фермер мюлклерини эм эл  мюлк кооперативлерини ассоциациясыны (АККОР)  XXXI Съезди ётгенди.  Анга регионлада Эл мюлк министерстволаны, агропромышленный комплекс жаны бла департаментлени, Россельхозбанкны, Росагролизингни, илму аралы  келечилери, тыш къыраллы пар

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

28.02.2020 - 08:05

Къарачай-Малкъар тилни фразиология сёзлюгюнден

Жарашууланы Зайнаф, Чыпчыкъланы Къоналийни къызы, жарашдыргъан къарачай-малкъар тилни ангылатма фразеология сёзлюгюн андан  ары басмалайбыз. Сёзлюк къарачай-малкъар тилни шатык, ётгюр, сезимли айтылыуларын билирге сюйген халкъ асламлагъа, тил илмуну усталарына, жазыучулагъа, журналистлеге, басмада, радиода, телевиденияда ишлегенлеге уллу себеплик этери баямды.
Алайды да, газет окъуучуларыбызны аланы бир къаууму бла шагъырей этерге сюебиз.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

28.02.2020 - 08:00

Сабыр атабызны ол кюннгю дыгаласы кёз аллымда къалгъанды

Малкъар халкъ зор бла кёчюрюлгенли 76-жыллыгъына
     

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

21.02.2020 - 08:18

Эки, юч отоулу фатарлагъа сурам ёсе барады

Къабарты-Малкъар юйюрню сыйын къаты жюрютген регионладан бирине саналады. Ол себепден мында   жашау журт къоллу болургъа излегенле да асламдыла.

Подробности... | Просмотрено: 9

Страницы