17.07.2019, 09:55 - Жангылыкъла

КъМР-ни Экономиканы  айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Демография» миллет проетни чеклеринде Къабарты-Малкъарда беш регион проект бардырылады. 

17.07.2019, 09:50 - Саулукъ

Долинскдеги "Вершина" санаторийни жай айлада   сабийле бийлейдиле. Къалын ёсген тереклени, юлкюлени  ичлеринде бу кёп къатлы  мекямны анга  жууукълашхынчы кёраллыкъ да тюйюлсе. Биз баргъанда,  жашчыкъла бла къызчыкъла экинчи сменни  къууанчлы халда жабылыууна хазырлана тура эдиле. 

17.07.2019, 09:48 - Жангылыкъла

Белгилисича, Къабарты-Малкъарда «Демография» деген миллет проектни чеклеринде эки айдан башлап юч  жылларына дери   сабийлени къошакъ халда жерле бла жалчытырча къыстау  садикле ишленедиле эм ясли къауумла къураладыла.  Кёп болмай  Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) республикада   бёлюмюню  келечилери аланы онтогъузусунда  болум   бла шагъырейленн

17.07.2019, 09:45 - Билим

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетге  документлени алыу къыстау барады. Бу жумуш бла кюрешгенле айтханнга кёре, быйыл мында окъургъа сюйгенле  башха жылладан эсе иги да кёпдюле. Республиканы школларын, лицейлерин бошагъанладан сора да,  Ингушетия, Къарачай-Черкес, Чечен, Шимал Осетия-Алания республикаладан да кёпле келедиле.  Документлерин информатикалы технологияла, медицина, стоматология эмда психология, физкультура-спорт   институтлагъа  бергенле асламдыла.

17.07.2019, 09:41 - Маданият

Россейни Уголовный-тюзетиучю службасында къуллукъ этгенлени чыгъармачы коллективлерини 6-чы битеуроссей фестивальларында  хорлагъанла эмда тюрлю-тюрлю номинациялада  лауреатла болгъанла Омскну къырал музыка театрыны сахнасында концерт бергендиле. 

17.07.2019, 09:30 - Право

Ведомствола аралы комиссияны келечилери аманлыкъ этгенлерине ишеклилени эркинликлери къалай сакъланнганларын сюзгендиле. Аны къауумуна уа КъМР-ни Башчысында граждан обществону айнытыу эм адамны эркинликлери жаны бла комиссияны, Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни аппаратыны, КъМР-де Ич ишле министерствону эмда ведомствону  Жамауат советини, прокуратураны,  Жамауат-тинтиу комиссияны келечилери киргендиле. 

17.07.2019, 09:25 - Жангылыкъла

Жай кезиуде   Къабарты-Малкъарны бир-бир эллеринде таза суу азайгъанына жамауатдан   кёп тарыгъыу  эшитирге тюшеди.  Аны бла байламлы кёп болмай «Эхо Кабардино–Балкарии» элледе бу жаны бла болумну билир муратда instаgram  социал сетьде   соруу бардыргъанды.  

17.07.2019, 09:10 - Билим

Узакъ эмда ариу эллерибизден бири – Хабаздан-редакциябызгъа экинчи классны окъуучусу Курданланы Назилядан алгъаракъда келген къагъыт бизге хычыуун тийгенди. Эм алгъа ол миллет газетибизни билип, анга биреуню болушдурмай, кеси жазгъаны бла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

19.07.2019 - 08:19

Ырысхы амалтын жау болдула

Уллу ариу мекям  узакъдан окъуна кёзге  урунады. Тёгерекде, андан сора да, бардыла журтла, алай ол аладан энчиди. Аны жанында да - ашхана. Ол да гитче тюйюлдю. Быллай журтда жашагъан аз  бай тюйюлдю, жарлы адам аллай юй ишлеялмазлыгъы баямды, деп келликди кимни да кёлюне.

Подробности... | Просмотрено: 3
19.07.2019 - 08:19

Кертичилик

Далхат Казийни сюеди деп кимни эсинде бар эди. Бирге ишлегенликге, узакъдан саламлашып кетген болмаса, Казийни къатына жууукъ барып, хазна кёрмез эдинг.  Къыз да анга, башха болмай, бир жууукъ адамынача къарагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
19.07.2019 - 08:19

Адам жашауунда бир мурат салмаса, жюреги сюйген иш табалмаса айнымайды

Биттирланы Азамат муслийманланы арасында белгили жаш адамды. Ол 15 жылында сокъур болгъанды, алай  ол анга Чеченни къырал университетини восток къыралланы тинтиу жаны бла  факультетин  бошаргъа,   Къазанда «Сулейман»  атлы межгитде окъургъа, Чеченде Брайльни методикасына кёре Къуран окъургъа юйретген курсла ачаргъа  чырмамагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
17.07.2019 - 09:15

Кийизлеринде - халкъыбызны адеп-къылыгъы, жашау турмушу

Сабийлигимден бери таныгъан Этезланы- Ёзденланы Нюржан ким да юлгю алырча адамды. Мен аны бла къоншуда  жашагъанма, къызлары бла тенглик жюрютгенме, кёп туз-гыржынын ашагъанма. Кесине да  келин деген болмаса, атын бир заманда айтмагъанбыз,асыры хурмет этгенден.

Подробности... | Просмотрено: 8
17.07.2019 - 09:05

ОСУЯТ

(Болгъан иш) 

Уллу Ата журт уруш башланнганда Айшат  къагъанакъчыкъ эди. Къайдан ангыларыкъ эди ол атасы Керим къазауатны биринчи  жылында окъуна  окъ тийип ёллюгюн. Анасы  Азиза уа... Ариулугъу бла  элде  анга жетген  къыз жокъ эди.  Аны  узун къара эшмелерине кёпле сукъланыр ючюн да къалмагъандыла. Къайры барса да,  анга  машалла демеген  жокъ эди.

Подробности... | Просмотрено: 3
10.07.2019 - 08:16

Бирлик болмаса, къарыусузла къыйналырла

Бизни жашауубузну тутурукълары халкъ адетле бла тёреледиле. Хау, аланы бир–бирлери къуругъандыла, башхалары къарыусуздула. Сёз ючюн,  миллет кийимлерибизден хазна зат къалмагъанды, биз башха халкъланы быстырларына толусунлай кёчгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8
05.07.2019 - 09:58

Дуния барыбызгъа да бирди…

Бу къуралгъан хапарды, алай мында бир-бир жашауда болгъан затла хайырланнгандыла. Артур аскерден къуллукъ этип къайтханында, эм биринчи анасыны эгечи Зайнафны кёрюп, юйюне уа артда барыргъа оноу этди.

Подробности... | Просмотрено: 3
05.07.2019 - 09:55

Къайгъы сёз кёзбау тюйюлдю

Мен кёре келген заманладан бери адамы ёлген аны садакъасын, ашын да къолундан келгенича этеди. Бирле  азыракъ да эте болурла, аны ючюн аланы сёзлерин этерге жарамайды. Бир бирлерине эришип кюрешгенле да бардыла. Бирле хуржунлагъа омакъ кружкала, табакъла саладыла, башхала целлофан пакетлени орунларына челекле къурашдырадыла. Мен аны терсге санайма, тышындан къарагъаннга да бек эриши кёрюннген сунама.

Подробности... | Просмотрено: 11
05.07.2019 - 09:45

«Къууанчны – къууанчха ушатып, бушууун – бушууча ётдюре билген халкъыбыз къонакъбайлыкъ адетин унутмагъанды»

Жашауну барыуу, айныуу, анга жангы затланы сингдириу къайсы миллетни да харкюнлюк турмушун алгъадан башха жолгъа саладыла, аны оюмун, кёз къарамын кеслерине тапха бурадыла. Былайда хар зат да инсанны кесини къолундады дерге да боллукъду. Алай заманны, къадарны тюрлендирирге кимни кючю жетсин? Болсада бу жорукъ къачан да бирча ишлемейди. Халкъыбызны тарыхы да анга шагъатды.

Подробности... | Просмотрено: 10

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политика

28.06.2019 - 08:37

Бирлешип къармашыуну дурус кёргендиле

КъМР-ни Промышленность  эм сатыу-алыу министерствосунда ведомствону  башчысы Шамиль Ахубеков эм  аны орунбасары Жарашууланы Алим Шимал Осетияны промышленность эм транспорт министри Хайдарбек Бутов бла тюбешгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

28.06.2019 - 08:33

Сиз а билемисиз?

Жангы жыл бла алгъышлауну ахшы тёреси – Брежневден

Къыралыбызны башчылары Жангы жылны кечесинде халкъны байрам бла алгъышлагъанлары тёре болгъанды. Бек биринчи уа алай ЦК КПСС-ни Генеральный секретары Леонид Брежнев 1970 жылны 31октябринде этген эди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

28.06.2019 - 08:31

Белгили алимлени башчылыкъларында алты проектни жашаугъа кийирликдиле

«Сириус» арада 2019 жылда 1 июльдан 24 июльгъа дери «Уллу чакъырыула»  деген ючюнчю билим бериу программа бардырыллыкъды. 

Подробности... | Просмотрено: 2
Политика

28.06.2019 - 08:30

Андрей Турчак: «Единая Россия» Президент туура этген кемчиликле кетерилир ючюн къолундан келгенни аярыкъ тюйюлдю

«Россейни Президенти Владимир Путинни жыл сайын жамауат бла бардырыулыучу ачыкъ ушагъы  къыйын проблемаланы туура этиуню ахшы амалыды. «Единая Россия» ма аладан къутулууну мадарларын этерикди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

28.06.2019 - 08:30

Школ форманы кийириуге къалай къарайсыз?

Бусагъатда кёп школлада сабийле окъуугъа бирча кийимледе жюрюгенлери кёзге урунады. Ол ариу кёрюнеди, аны бла бирге сабийлеге эслерин жаланда окъуугъа бурургъа себеплик этеди. Болсада алгъаракълада билим бериу кёп учрежденияда аллай чек салынмагъанды. Аны ючюн окъуучуланы араларында башхалыкъла асыры бек эсленнгендиле. Школлада кийим жаны бла чек салыныргъа керекмиди огъесе ол оноуну гитче кеси неда ата-анасымы этерге тийишлидиле? Бу соруугъа жууапны газет окъуучуладан излегенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

28.06.2019 - 08:26

Сатхан машинагъыз ючюн налог тёлеп турмазча

Автомашинаны сатып алгъан адам аны кеси атына жаздырыргъа керекди. Ол этилмесе, аны алгъын иесине налог келгенлей турлукъду. Нек дегенде ФНС-ни бла ГИБДД-ны базаларында машина аны иелигинде къалады.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

28.06.2019 - 08:25

Чеченден - беш майдал бла

Грозныйде грепплингден регион даражалы эришиу бардырылгъанды, анга жер-жерледен аслам гёжеф къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

28.06.2019 - 08:24

Сабий футболну айнытыугъа энергетиклени себепликлери

РусГидро компанияны болушлугъу бла Къабарты-Малкъарда акъылбалыкъ болмагъанланы арасында футболдан битеуроссей турнир бардырылгъанды. Эришиуле СССР-ни бу оюндан чемпиону Александр Апшевге жораланнган эдиле, деп билдиргендиле компанияны КъМР-де бёлюмюнден.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

28.06.2019 - 08:22

Черекни жагъасын кючлендириу барады

Аушигер элни къатында Черек сууну жагъасыны бир кесеги ашалгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

28.06.2019 - 08:20

Бисону «Пятницагъа» устаныча чакъыргьандыла

Чеченланы Бисо къыралда бек фахмулу шеф-поварладан бириди деп таукел айтыргъа боллукъбуз

Подробности... | Просмотрено: 2
Илму

28.06.2019 - 08:18

Тюкенчи роботну сынагъандыла

Россейни Илмула академиясыны КъМР-де Илму арасыны Информатика институтуну специалистлери ритейлер роботну къурагъандыла. Ол тюкенледе товар къалай тургъанына къарайды, аланы хар тюрлюсюн да жерине салады, керек болса, складдан ташыйды, деп билдиргендиле илму учреждениядан.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

28.06.2019 - 08:17

Кредитле алгъанланы саны ёседи

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню кредит портфелини ёлчеми 2,1 миллиард сомгъа жетгенди, деп билдиргендиле финанс учрежденияны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

28.06.2019 - 08:15

Республиканы бюджетине иги кесек ахча ётдюрюлгенди

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда бёлюмю быйылны беш айында къыралны бюджетине 6,1 миллиард сом ётдюргенди. Аны бла бу кезиуге салыннган борч артыгъы бла толтурулгъанды, озгъан жылны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде уа 9,4 процентге кёбейгенди, деп билдиргендиле ведомстводан.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

28.06.2019 - 08:14

Кёп фатарлы юйлени арбазлары тапландырыладыла

«Тап шахар болумну къурау» деген федерал программаны чеклеринде Нальчикде сегиз жерде кёп фатарлы юйлени тийрелерин тапландырыу башланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

28.06.2019 - 08:13

Элбрусда - халкъла аралы Элбрусиада

Быйыл Минги тауну тийресинде 28 июньдан башлап 1 июльгъа дери «Элбрусиада 2019» ётерикди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

28.06.2019 - 08:10

Миллет газетибизни жолу – заманны бети

Белгилисича, малкъар  халкъны къадры тынчладан болмагъанды. Алай къайсы болумлада да ол адамлыгъын, иш кёллюлюгюн, талпыныуун, жашаугъа сейирин бир заманда да тас этмегенди. Сейир тюйюлмюдю, журтларына къайтханлы бир ненча ай болгъан халкъ 1957 жылны 5 майында миллет газетни биринчи номерин чыгъаргъаны.

Ол жыллада аны баш редактору Кациланы Хабу болгъанды.  Коллективинде да  керти да тийишли адамла ишлегендиле. Аланы араларында  Макытланы Сафар, Тёппеланы Алим, Маммеланы Ибрагим, Токумаланы Жагъафар, Гайыланы Махти, Малкъондуланы Хамит, Зокаланы Зейтун, Махийланы Шаухал эм башхала. Сёзсюз, онючжыллыкъ тынгылаудан сора адамланы айтыр затлары уа бар эди.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы