15.11.2019, 08:58 - Жангылыкъла

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу  стационар паллиатив бёлюмлеге эмда  саусузлагъа юйлеринде багъарча къырал бюджетден бёлюннген  14 миллион сомдан асламгъа медицина оборудованиядан 58-син  алгъанды.  

15.11.2019, 08:45 - Экономика

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. 

15.11.2019, 08:42 - Жангылыкъла

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы  качествосун  кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.

15.11.2019, 08:40 - Жангылыкъла

Россейни  Почтасыны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бу айны ортасындан  башлап  бизни къыралны кёп регионларына посылкала эки кюнден кеч къалмай жетерикдиле. Айтханларына кёре,  аны 100 мингден артыкъ адам жашагъан шахарлада толу сезерикдиле. 

15.11.2019, 08:38 - Жангылыкъла

Нальчикде Тарчоков атлы орамда кёп фатарлы юйледен бирини аллында арбазны тапландырыуну анда жашагъанла къолгъа алгъандыла. 

15.11.2019, 08:35 - Экономика

«Россети» компанияны башчысыны орунбасары Виталий Иванов бу кюнледе Пятигорск шахарда кенгеш бардыргъанды. Анда Шимал Кавказны электроэнергетика комплексин айнытыуну, аны бла байламлы борчланы тамамлауну юсюнден сёлешиннгенди.

15.11.2019, 08:28 - Жамауат

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

15.11.2019, 08:22 - Жамауат

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.11.2019 - 09:10

Абадан адамлагъа къарауну амалларын къырал къалай онгла бла тюрлендирирге сюеди?

Бу кюнледе Президент «Аабадан адамлагъа кёп заманны ичинде къарауну системасын» къураргъа, ол мурат бла федеральный бюджетде 2018-2020 жыллагъа ахча бёлюрге буйрукъ этгенди. Къартлагъа къарауну системасын тюрлендирирге ол социальный коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери бла тюбегенинден сора кёлленнгенди. Аны юсюнден «Аргументы и факты» газетде айтылгъан эди.
Подробности... | Просмотрено: 3
15.11.2019 - 08:28

Кючлю аскерле хорлаялмагъан колорадолу къамажакъ

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
15.11.2019 - 08:22

Исламда юйюр къурауну магъанасы эм низамы

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 9
13.11.2019 - 08:19

Тилеклерин тамамларгъа сёз бергендиле

Бу кюнледе КъМР-ни кёзлери кёрмегенлени  китапханасында «Сорургъа сюеме: специалистле бла ачыкъ ушакъ» атлы «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
13.11.2019 - 08:19

Пособияла ансанны тургъан жерлерине келедиле

Россейни пропискалары болмагъанлай, къыралны бир тюрлю жеринде жашагъан гражданларына Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи, аны юсюнден тюрлениуле пенсия бла жалчытыу системагъа мартда кийирилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
13.11.2019 - 08:19

Асыл адам, окъуучуну жюрегине жол излеген журналист Къалам къарындашыбызны эсгере

Мен Аппайланы Музафар бла газетде кёп жылланы ишлегенме. Анча заманны ичинде аны сабырлыгъына, тёзюмлюгюне къуруда сейир этгенлей тургъанма. Кёрмегенме мен аны ачыуланып, къаты сёлешип, биреуге хыны этип да. Аны ол ышанларын коллективде барысы да белгилеп айтхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Туугъан жерден багъалы къайда?

Дерс бошалды, къонгуроу эшитилди. Устаз столну юсюнден китапланы, башха затланы да жыйып башлады. Школчула да алтынчы дерсден сора юйге ашыкъдыла, бир бирлерине чам эте. Алай Мадина Азретовнаны аланы юйлерине иер акъылы жокъ эди: 

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Элни башчысы махтау-бюсюреу алыр ючюн ишлемейди, ол борчун толтурургъа, элни жарсыуларын тамамларгъа керекди

Османланы Мухтар Бабугент элге башчылыкъ этгенли 6 жыл толгъанды. Биз аны бла профессионал байрамыны аллында тюбеп, жер-жерли самоуправление органлагъа салыннган борчланы, бабугентчилени жарсыуларыны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз. 

 
Подробности... | Просмотрено: 7
08.11.2019 - 08:15

Бусагъатда къуралгъан тойланы жаратамысыз?

Заман оза баргъаны бла адамланы жашаулары, кёз къарамлары да тюрленеди. Бир кезиуде магъаналы адет, артдагъы болумлагъа келишмегенлейин унутулады. Башхасын жамауат сакъларгъа кюрешеди. Халкъыбызны тёрелери да, ол санда тойну къурау да, аллай шартладандыла.
Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

23.10.2019 - 08:19

Сейирсиндирме сёзлюк

(баргъаны)

У

Узада – юч жылдан тёрт жылгъа жетген къой.

Узгъа – сау тёнгерекден ичи терен къазылып, ичинде мирзеу тюерча этилген адыр, кели.

Улузгъур, эргенек – къой къозугъа сютюн эмерге къоймаса, экисин да ары жыйгъан чалыдан не ташдан тар орунчукъ.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

23.10.2019 - 08:19

Цифралы технологияланы экономикада хайырлданыуну юсюнден баргъанды сёз

Озгъан ыйыкъда Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде «Право эм экономика: алгъа барыу эм цифралы технологияла» деген  аты бла халкъла аралы илму-сынам конференция ётгенди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

23.10.2019 - 08:17

Сюдню баргъаны аудиогъа жаздырыллыкъды

Энди биринчи эмда аппеляция сюдлени жыйылыулары, андан тышында бардырылгъан процессуал жумушла барысы да аудиогъа жазылыргъа керекдиле. Бу ишге секретарь неда судьяны болушлукъчусу жууаплыдыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

23.10.2019 - 08:17

Нальчикде жылыу бериу кезиу башланнганды

Республиканы ара шахарында юйлеге жылыу бериу кезиу 21 октябрьде башланнганды, деп билдиргендиле муниципалитетни пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

23.10.2019 - 08:17

Кёз къарамы окъуна да ышаныулукъ береди

Нальчикни Дубки районунда Кардиология араны реанимация бёлюмюне тохтамай саусузланы келтиргенлей турадыла.  Кюн сайын ала,  бек аздан, жети-сегиз  адамны жашауу ючюн къазауат этип кюрешедиле. «Сизни  тынчлыкълы кюнюгюз неда кечегиз болуучумуду»,- деп сорама мен алагъа.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

23.10.2019 - 08:17

«Бусагъатда билимге, сынамгъа да бютюн уллу магъана бериледи»

Саулукълу жашау, сёзсюз, бек магъаналыды. Ол себепден багъыу амаллагъа не заманда да энчи эс бурулгъанлай турады. Ол а медицинада уруннган специалистлени билимлерин, сынамларын да дайым кючлендирип турургъа борчлайды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

23.10.2019 - 08:17

Ишим къууандырады да, аны ючюн къуралады

Фахмулу, жетишимли жаш адамларыбыз халкъыбызны ёхтемлигидиле, тамблагъы кюнюдюле. Жашларыбыз бла къызларыбыз не къадар билимли, итиниулю болсала, миллетибиз да ол къадар кючлю боллукъду, айнырыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

23.10.2019 - 08:12

Миллет политиканы къыйматлы къурауну амалларын сюзгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетде «РФ-ни субъектлеринде къырал миллет политиканы бардырыу» деген билдириу  семинар болгъанды.   Анга Шимал Кавказ федерал  округдан   къырал, регион  эм муниципал  власть органланы, жамауат организацияланы  келечилери, саулайда 150- ге жууукъ специалист  къатыш

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

23.10.2019 - 08:12

Кёл салып окъугъаннга, билим алыргъа итиннгеннге бир чырмау да жокъду

Глашланы Николайны жашы Исмайыл жай каникуллада солуп, къолундан келгенича анасына болушуп, бу кюнледе окъуууна къайтханды. Жаш Саратовда Василий Разумовский атлы къырал медицина университетде билим алады.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

23.10.2019 - 08:12

ЖЕРЛЕШЛЕРИ ХАПАРЛАЙДЫЛА

Аналаны Хамит:
– Кязим, туугъанындан акъсакъ болса да, женгил къымылдагъан, таукел адам  эди. Бир-бирледе жашчыкъланы ызларындан къуууп ойнагъанды, ким алгъа болса да деп. Адамлагъа да иги болгъанды. Къыйынлыгъы болгъаннга болушургъа ашыкъгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

23.10.2019 - 08:12

Экологияны гитчеликден аяй билир ючюн

Сабийлеге экология жаны бла билим берир умутда Нальчикде экинчи номерли лицейни гитче классларында окъугъанлагъа деп бу кюнледе «Гитчеликден окъуна экопознание» деген акция бардырылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Илму

23.10.2019 - 08:11

Жаш алимлеге жангы жол

Бу кюнледе Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни  жаш алимлерини онунчу форуму къууанчлы халда ачылгъанды. Къураучуланы муратлары – Россейни Жаш алимлерини союзу (КъМР-ни регион бёлюмю) бла КъМКъУ – форумну «Жаш инноваторланы школу» деген халда бардырыргъа эди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

18.10.2019 - 10:10

Фестивальдан - алтын эм доммакъ майдалла

Нальчикде бу кюнледе единоборстволадан «Спорт бирикдиреди» деген биринчи фестиваль болгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 16
Жангылыкъла

18.10.2019 - 10:05

Иги окъугъанлагъа - Россельхозбанкдан стипендияла

«Алтын кюз арты»  деген  21-чи эл мюлк  кёрмючде «Россельхозбанкны» правленини таматасы Борис Листов 2019-2020 окъуу жыллада  54  аграр университетни   иги окъугъан студентлерине  банк стипендияла тёлеп башларыгъын билдиргенди.  Программагъа Къабарты-Малкъар къырал Аграр университет да киргенди. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Экономика

18.10.2019 - 10:00

Энчи интернет-портал ахчаны жюрюте билирге юйретеди

РФ-ни Финансла министерствосуну башламчылыгъы бла интернетде ВАШИФИНАНСЫ.РФ деген интернет-портал къуралгъанлы талай жыл болады. Анда хар ким да ахчаны хайырланыуну, кёбейтиуню юсюнден тынгылы хапар билирге боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

18.10.2019 - 09:58

Боллуланы Алий – алчыланы санында

Чегем районну Нартан элини физкультура-саулукъ-сакълау комплексинде Дышековланы тукъум саугъалары ючюн грек-рим тутушуудан биринчи ачыкъ тутушуу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 12

Страницы