19.07.2018, 11:50 - Статьи

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди.

16.07.2018, 23:56 - Статьи

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

16.07.2018, 23:55 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды.

Последнее


Жигитлигин бла антына кертичилигин юлгюге тутуп турлукъдула

Нальчикни 17-чи  номерли школунда РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню штабыны таматасы Гузиланы Тахирни хурметине эсгериу къанга ачылгъанды. Полицияны полковниги 2015 жылда 31 июльда аманлыкъчыланы къолларындан жоюлгъанды. Бандитле кече 3 сагъатда ол жашагъан юйге  от ачхандыла, офицер алгъан жараларындан алайда окъуна ёлген эди. 

«Нальчик» къонакъ юйню орунуна жангысы сюелликди

Къабарты-Малкъарны ара  шахарында  белгили «Нальчик» къонакъ юйню къабыргъаларын мугут басып, ол жараусуз болгъанлы талай жыл болады.  Мекямны андан тазаларча уа бир жангы амал керек эди. Алай иги кесек заманны анда бир тюрлю мадар этилмегенинден болум иги да осалына кетгенди.

«Партиябызны пенсия реформаны юсюнден ойланнган предложениялары барды»

«Справедливая Россияны» КъМР-де регион бёлюмюню секретары, Партияны депутатларыны палатасыны башчысыны орунбасары, КъМР-ни Парламентини депутаты Владимир Кебеков журналистле бла тюбешиуде партияны Ара советини президиумуну РФ-ни Правительствосуна этген предложенияла бла шагъырей этгенди. Анда сёз Пенсия фондну ишинде кемчиликлени кетериуню юсюнден барады.

Гитче эмда орта бизнесни тюрлю-тюрлю амалла бла къызындырадыла

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясында предпринимательство жаны бла Советни кезиулю кенгеши бардырылгъанды бу кюнледе. Аны ишине мэрни экинчиси Анатолий Тонконог эм администрацияны талай бёлюмлерини башчылары бла келечилери къатышхандыла, деп айтылады администрацияны билдириуюнде. 

Кёп фатарлы юйлени жангыртадыла, лифтлени алышындырадыла

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министри Владимир Якушев бу кюнледе бардыргъан видеоконференцияда регионлада кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиу жаны бла болум сюзюлгенди.

Картофну гидропоника жорукъ бла ёсдюрюр умутлудула

Къабарты-Малкъарны аграрчылары  сынау халда картофну жерге басдырмай, энчи теплицада гидропоника (аэрогидропоника) амал бла ёсдюрюп  башлагъандыла. Специалистле айтханнга кёре, быллай халда он кереге кёп картоф ёсдюрюрге боллукъду. Жылны ахырына дери республикада энтта да быллай бир теплица ишленирикди.

Волонтёрла Минги тауну кир-кипчикден тазалагъандыла

Бу кюнледе Минги тауда «Таза Элбрус» деген чакъырыу бла субботник бардырылгъанды. «Анга Къабарты-Малкъарны "Жууукъдагъынга болуш" деген сабий-жаш тёлю волонтёрланы жамауат биригиуню эмда талай башха организацияланы 150 чакълы келечилери къатышхандыла», - деп билдиргенди аны башчысы Алим Сижажев.

Жарашыулукъну эмда чынтты шуёхлукъну ачыкълай

Жангы Малкъар къуралгъанлы 60 жыл толгъанын уллу байрам бардырып белгилегендиле. Къууанчлы иш къонакълагъа эмда эллилеге деп тынгылы жарашдырылгъан, кеси да Россейни эмда Къабарты-Малкъарны байракълары эмда тюрсюнлю шарла бла жасалгъан ачыкъ жерде болгъанды. 

Элни къурагъанла, аны атын игилик бла айтдыргъанла

Быллай кюнде элни тарыхыны юсюнден бир къауум шартла келтириуню тийишлиге санайбыз. Ол 1958 жылда Терк районда къуралгъанды. Анга  эллиле биринчи жыйылыуларында Жангы Малкъар  деп  атаргъа оноулашхандыла. Энди къурала келген колхозгъа уа В.И.Ленинни атын атауну тийишли кёргендиле. Аны председателине да Байсолтанланы Аубекирни жашы Мажитни айыргъандыла.

Азияны кубогундан – майдалла бла

Къыргъызстанны Чолпон-Ата шахарында дзюдодан Азияны кубогу бардырылгъанды. Анга ол континентни бла Африканы 12 къыралындан 200-ден аслам спортчу къатышханды. 

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS