26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.01.2021 - 15:32

Жазылыу – 2021

Халны тюзетирге амал барды

         Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 5
15.01.2021 - 15:09

Журналистни кесини оюму, сёзю болургъа керекди, терсликге тёзерге, башын жабаргъа жарамайды

13 январь – Россейли басманы кюню

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 14:41

Сыйлы Къуран адам улуну жашау жоругъуду

Къуран къалай берилгенини, аны сураларыны къуралыуларыны юслеринден Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 08:10

Кюннге, Айгъа, адамгъа хурмет

Акъ суучу Бабаланы Хызырны жашы Ибрахим  сюргюнден къайтхандан сора  Нальчикде медицина училищеде, ызы бла уа университетни филология факультетинде билим алгъанды. Усталыкъларыны бири  жан бакъгъан, бири – сан бакъгъан. Хорлагъан а поэзияны ныхыт жолу этди. Поэзияны биринчи сейирсиндириу дерслерин Ибрахим тауда мал кютген, бичен этген атасындан алгъанды. Андан жазгъанды:

Подробности... | Просмотрено: 5
13.01.2021 - 13:10

«Журналистни иши не заманда да тынч болмагъанды, бир затны юсюнден жаза эсенг, тохтамагъанлай сагъыш этгенлей, оюмлагъанлай турургъа тюшеди»

Россей Басманы кюнюне

Дуния башында кёп усталыкъла бардыла, аланы  ахшы да, махтаулу да этгенле уа, белгилисича, уруннган адамладыла, жанларын, къанларын да аямагъанлай, сюйген ишлерине солуугъа кетгенден сора да къуллукъ этип тургъанла.  Аллайгъа  тюберге, андан дерс алыргъа онг болса уа, ол уллу къууанчды.

 
Подробности... | Просмотрено: 6
13.01.2021 - 08:15

Ток бла ишлеген прибор кюйгенине ким жууаплыды?

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Подробности... | Просмотрено: 4
13.01.2021 - 08:10

Дунияда бола тургъан ишле

Къайсы сенаторлагъа болжалсыз ишлерге къоярыкъдыла?

Россейни Президенти Федерация Советге (ФС) 30-гъа дери келечисин (аладан 7-чи ёлгюнчюге дери сенаторланы къуллукъларын толтураллыкъдыла) иерге боллукъду, алай ол бу онгу бла алыкъа хайырланмагъанды. Бусагъатда Советге 170 инсан киредиле: хар субъектден   экеулен. Владимир Путин президент къуллугъуну болжалы тауусулса, кеси да аллай сенатор болургъа эркинди, аллай онг Дмитрий Медведевге да берилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.12.2020 - 16:55

Халал къыйын эмда таза ниет – жашаууну тутуругъуча

Бюгюнлюкде дуния къалай эсе да терк тюрлене, эллерибизде окъуна узакъ ёмюр сюрген ынналарыбыз, аппаларыбыз азайгъанлары да бирде сагъышландырады. Узайып кетген сабийлик жылларынгда таныгъан, билген аммачыкъларынгы эсинге тюшюре, айхай да, акъылынгда тансыкълайса, жюрегинг бла хурметлей, аланы адамлыкъ ышанларына да сейирге къаласа. Жашауларыны къадар деген жоллары сыйдам болмагъан эсе да, ала бизни, ёсюп келген тёлюню, башыбызны сылай, аныкъыды-мунукъуду демей, эркелете, кёп затлагъа тюшюндюрген да этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 11

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

25.11.2020 - 08:15

Нокаут бла хорлагъанды

Бабугентчи Макъытланы Алан Чеченде АСА Yong Eagles организация  къурап бардыргъан эришиулеге къатышханды. Жерлешибизни бу тюбешиую бир ай мындан алгъа да ётерге керек эди, алай аны бла октагоннга чыгъарыкъ Магомет Баханаев ауруп къалгъаны себепли, сермешни кёчюрюрге тюшген эди.

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

25.11.2020 - 08:10

Жазылыу - 2021

Тилибизни, бирчалыгъыбызны сакълауну себеби

Багъалы шуёхла!

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

25.11.2020 - 08:05

Атыран таш

«Тамакъла» деген жерчик Тёбен Жемталадан бир жанлыракъ жерде, Къырлауатны кюн бетинде орналгъанды. Онтогъузунчу ёмюрню ортасында ары кёчгенледен бири Горойланы Гитчени атасы болгъанды. 1913 жылда  Чирик Кёл къатында, Жанхотланы журтларын бузгъан кишилеге къарап: «Тереклени да ууатмай, хуналаны да бузмай къойгъанлыкъгъа, суусаплары къанмаймы  къаллыкъ болур эди!?» - дегенди Гитче.

Подробности... | Просмотрено: 21
Билим

25.11.2020 - 08:00

Окъуучуларыны жетишимлерин неден да уллу саугъагъа санайды

Ёмюрледен бери ёсюп келген жаш тёлюню кеслери билген илмулагъа, ариу къылыкъгъа, адет-намысха юйретип келген инсанлагъа жамауат энчи хурмет бергенди. Халкъ ичинде аланы  сыйлары бийикде болгъанды. Бусагъатда да, биз не ары-бери десек да, окъутуу сферада не тюрлениуле болсала да, сабийлени жашауда кеслерини жолларын табыуларында устазларыбызны къыйынлары уллуду. Бюгюнлюкде,  бу усталыкъгъа  кертичилей къалып, хар школчуну жюрегине жол тапхан профессионалларыбыз да  асламдыла, къудуретни ахшылыгъындан.

Подробности... | Просмотрено: 10
Политика

20.11.2020 - 18:13

Жыйылгъан ахчаны халкъыбызны ырахматлы жашауун къураргъа къоратыла эсе, биз борчубузну толтуралабыз

21 ноябрь – Налог службада ишлегенни кюню

Юсюпланы Исмайылны жашы Мусса бюгюнлюкде РФ-ни Налог службасыны КъМР-де Управлениясында контроль жаны бла бёлюмню башчысыды, РФ-ни Налог службасыны сыйлы къуллукъчусуду, тюрлю-тюрлю ведомстволу саугъала бла белгиленнгенди. Профессионал байрамыны аллында биз аны бла тюбеп,   ведомствону баш борчларыны, коллегаларыны юслеринден ушакъ бардыргъанбыз. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

20.11.2020 - 09:03

Аш-азыкъ продукцияны багъалары бла байламлы болумла

Нальчикчиле социал сетьледе  арт кезиуде  шахарны  тюкенлеринде бла базарларында  аш-азыкъ продукцияны багъасына къошула   баргъанына жарсыгъанларын айтып жазадыла. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

20.11.2020 - 09:00

Халкъны жашауун женгиллетиуге, Россей бла культура байламлыкъланы кючлеуге себеплик этгенле

Патчах Россей  аны къауумуна кирген халкъланы ичинде интеллигенцияны ёсдюрюуге, аланы болушлукълары бла регионлада къыраллыкъны кючлеуге уллу магъана бергенди.   Патчах къырал регионлада   къан тёгюуню, урушну, къазауатны болушлукълары  бла тохташалмазлыгъын ангылап, аны орунуна  мамыр мадарланы хайырланыугъа кёчеди. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Экономика

20.11.2020 - 08:35

Эл мюлк жерлени суу ашагъандан сакълау

Бизни республикада эл мюлк жерлени суу ашагъандан (эрозиядан) сакълаугъа бек уллу магъана берирге тийишлиди. Къабарты-Малкъарны агрохимия службасыны станциясыны билдириуюне кёре, быллай жерлени ёлчеми бизде эм азындан 160 минг гектар боладыла. Кеслери да асламысында тау эмда тау этекледедиле. Саулай айтханда, битеу эл мюлк жерлени тёртден биринде суу эрозия жаны бла къоркъуу сакъланады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

20.11.2020 - 08:30

Агропромышленный комплексге болушлукъгъа

Россей Федерацияны Эл мюлк министерствосу  агропромышленный комплексге (АПК)  бёлген бюджет ахча тюзюнлей  бёлюмню айнытыугъа жоюлгъанына оператив халда мониторинг бардырады. Аны юсюнден ведомствону пресс-службасындан билдиредиле. 

Подробности... | Просмотрено: 12
Экономика

20.11.2020 - 08:28

Промышленный производство ёсгенди

Быйыл Къабарты-Малкъарда онбир айгъа промышленный  производствону индекси  110,4 процентге жетгенди, деп билдириледи Севкавстатны пресс-службасындан. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

20.11.2020 - 08:22

ЖАРЫКЪ БЛА КЪАРАНГЫ

Кёкде тизилип, ариу оюу этип, кюн таба учуп баргъан турна жыйынны ызындан къарайды кюз арты. Аны бла бирге бир адам да. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Экономика

20.11.2020 - 08:08

Бояу чыгъаргъан завод ишленеди

Жангы завод лак-бояу продукциядан бир жылгъа  10 минг тонна чыгъарлыкъды. Инвестициялы проектни «НЭЖАН» биригиу Кетуко Мухаррэмни башчылыгъында бардырады. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

20.11.2020 - 08:00

Жалгъан продукция чыгъаргъанлагъа – сурам

Жууукъ заманда Россейде жалгъан промышленный, аш-азыкъ продукцияны чыгъаргъанланы уголовный жууапха тартып тебирерикдиле. Аланы адамны саулугъуна заранлары болмаса да, производительлени неда тутмакъгъа олтуртурукъдула неда уллу тазир тёлетирикдиле. Кодексге бу тюзетиулени Роспотребнадзор МВД бла бирге жарашдыра турады, ызы бла ала Къырал Думаны къараууна ийилликдиле, деп билдиреди «Московский комсомолец-Кавказ» газет.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

18.11.2020 - 12:49

Жазылыу- 2020

Хурметли жамауат!

 
Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

18.11.2020 - 10:57

Адамлагъа игилик келтириу, алагъа болушуу – хар врачны сыйлы борчуду

Эфендиланы Василийни къызы Лейля Санкт-Петербургда Киров атлы аскер-медицина академияны офтальмологиядан бёлюмюнде ординатураны ётеди. Кёз врачланы хазырлауда бу учреждение Росейде биринчи, битеу дунияда уа экинчи жерни алады. Ары дери жаш специалист Къабарты-Малкъар къырал университетни Медицина факультутетин, аны ызындан а Ставрополь шахарда интернатураны жетишимли бошагъанды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 
Подробности... | Просмотрено: 4
Право

18.11.2020 - 09:05

Эркин этилмеген затланы ётдюрюрге кюрешгенди

Бу кюнледе  Россей УФСИН-ни КъМР-де  1-чи номерли СИЗО-сунда олтургъан биреуге Нальчикде  жашагъан 1963 жылда

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы