29.01.2020, 08:19 - Жангылыкъла

Аушигерде Совет Союзну заманында ишленнген бир  атлы  пансионат иги да тозурагъанды. Болсада келир эки жылда ол жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча этилликди, деп билдириледи Черек муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан. 

29.01.2020, 08:17 - Тарых

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
Байрамукъланы Закерияны  жашы Умаргъа Уллу Ата журт уруш башланнганда 17 жыл энди толгъан эди.   Ветеран  сермешле бла Кавказдан Европагъа, Берлиннге дери жетгенди, ауур жаралы да болгъанды.

29.01.2020, 08:17 - Жамауат

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле. Дагъыда сабийлеге эмда жаш тёлюге деп талай экология-жарыкъландырыу жумуш тындыргъандыла, тийишли акцияла да бардыргъандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жамауат

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды. Алагъа полициячыланы ишлерини энчиликлерини юслеринден айтхандыла, МВД-ны системасында вузлада билим алыргъа онг болгъанын да ангылатхандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла. КъМР-ни  тийишли  Управлениясындан билдиргенлерине кёре, подряд организацияланы  специалистлери Хасания - Герпегеж  жолну бир-бир жерлерин кенгертиу эмда жанларын тазалау бла кюрешедиле. 

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияда регионда къар аслам жаууп башланырына дайым хазырдыла. Ведомствода ышандыргъанларыча,  анга деп туздан бла юзмезден аслам къыстырыкъ этгендиле, ГИБДД, МЧС, МВД, Гидрометеорология ара бла да кече-кюн байламлыкъда ишлейдиле.

29.01.2020, 08:11 - Политика

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла «Единая Россия» партия жанлы болгъанланы республикада регион советини  Граждан башламчылыкълагъа себеплик этиу арасы  келишим къурагъандыла.

24.01.2020, 08:13 - Маданият

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы библиотекада ишлегенле  ёсюп келген тёлюню  китапны сюерге юйретиуде кёп тюрлю амалланы хайырланадыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

29.01.2020 - 08:50

Буюрулмагъан сюймекликни жыры

Хапармы, таурухму, жырмы, жомакъмы, къайсы болса да хар бирини кесини тарыхы, къадары барды. Дуния жарыгъын кёргенден сора уа ала, аууздан ауузгъа кёче, жер кёре айланнган жолоучу кибик, тёлюден - тёлюге ёте барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:19

«Кюнлени арасында эм иги, аламат байрымды»

 Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды?

Подробности... | Просмотрено: 2
29.01.2020 - 08:17

Энергетикле медиклеге, спортчулагъа, окъуучулагъа да болушадыла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:17

Ёлгенни асырау бла байламлы уллу къоранчла этилмезча

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда жашагъан биреулен  Instagram – социал сетьде ёлюкню асырау бла байламлы  уллу къоранчла этилгенин айтып, жарсып жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:17

Таш бла урсанг, бирде гыржын бла къайтады

Кичи жашы юйдегили болама дегенинде,  Жаннет ол сайлагъан къызгъа бюсюремеди.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:12

«Студент десантны» кезиулю жолоучулугъу

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
24.01.2020 - 08:11

«Хыйнычы къайда болса да, ол харипд

Интернетде сюйгенлеге бирге болургъа, ишде жетишимле этерге, байлыкъ жыяргъа, тас болгъан адамны табаргъа болушама, дегенча билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. Телевиденияда уа хар каналда да билгичлеге жораланнган бериуле къуралып, халкъ алагъа сейир этип къарайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
24.01.2020 - 08:05

Инклюзия бизни миллет маданиятыбызгъа толу келишеди»

Алгъын Россейде саулукълары осал болгъан сабийлени интернатлагъа жыя эдиле. Энди уа, тыш къыралладача, саулукълу сабийле бла бирге окъутадыла. Сёз ючюн, халкъла аралы олимпиадалада Финляндиядан къатышхан окъуучула биринчи жерлени алып тургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

18.12.2019 - 08:15

Кир-кипчик ташыу ючюн хакъ уллу тюйюл эсе да, борчла ёсгенлей барадыла

Къыралда  кир-кипчикни ташыу бла байламлы реформаны эм  магъаналы проектледен  бирине санаргъа боллукъду.  Аны  бир ненча сылтауу барды – кир-кипчик бла  байламлы  рынок законну чеклеринде ишлерча этилгенди,  эркинликсиз къуралгъан  свалкала къурутуладыла  эм экология болум да игилендириледи.

Подробности... | Просмотрено: 8
Билим

18.12.2019 - 08:14

КъМКъУ-да Конституцияны кюнюн белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде жюзге жууукъ студент бла школчу  «Конституцияны кюнюнде» деген жаш тёлю форумгъа къатышхандыла. Аны къыралны Баш законуну   даражасын кётюрюр эмда  жаш адамланы андан  билимлерин ёсдюрюр муратда вузну право жаны бла клубу къурагъанды.  

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

18.12.2019 - 08:13

Газ – сансызлыкъны унамайды

Угар газ бек уулу затха саналады. Адамны ёпкелерине тюшсе, терк окъуна къаннга сингип, анда гемоглобиннге жабышады. Аны хатасындан а кислород бла жалчытыу тыйылады, дейдиле «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны специалистлери.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

18.12.2019 - 08:12

Жыйырма жылдан сора да эллилени эсинде къалгъанды

Огъары Чегем элни жигит уланларындан бири Баштакъланы Гитчени жашы Юсюп  ауушханлы жыйырма жылдан да артыкъ озгъанды, алай ветеранны жарыкъ сыфаты  бюгюн да кёплени эслериндеди.  Ёсюп келген тёлю уа аны жигитлигини юсюнден элде Ата журтубузну къоруулаучуларына салыннган эсгертмеден билирге онглар

Подробности... | Просмотрено: 1
Илму

18.12.2019 - 08:11

Къырал органла, жамауат, ата-анала да бирге кюч салып кюрешсек, жаланда ол заманда сёлеширикдиле сабийле ана тиллеринде

Россейни илмула академиясыны Къабарты-Малкъарда илму арасы къуралгъанлы бери ётген къысха заманны ичинде республиканы алимлери, магъаналы тинтиуле бардырып, къыралда кеслерине тийишли жер алгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
Билим

18.12.2019 - 08:10

Къайсы усталыкъ игиди?

Элбрус районну билим бериу махкемелери «Цифраны дерси» деген битеуроссей акцияны чеклеринде информатикадан дерсле бардыргъандыла. Программированиягъа бла цифралы амаллагъа юйретиуню амалларын а Россейни белгили интернет компаниялары жарашдыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

18.12.2019 - 08:09

Сакълыкъгъа гитчеликден тюшюндюре

Келе тургъан Жангы  жылгъа жоралап, Къабарты-Малкъарда  от тюшюуге къажау-къутхарыу  службада къуллукъ этгенле сабийлеге  уллу байрам къурагъандыла. Анга Нальчикде  25-чи номерли "Золотой орешек"  сабий садха жюрюген къызчыкъланы бла жашчыкъланы чакъыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

18.12.2019 - 08:08

Жаш болса да, башды

В.М.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал аграр университет студенти Асланланы Тамерлан бу кюнледе Москвада бардырылгъан  Битеуроссей студент оюнланы финалында  боевой искусстволадан биринчи жерге чыкъгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Илму

18.12.2019 - 08:07

Ырхыланы бойсундургъан алим

Анахаланы Назирни жашы Кошкинбайгъа уллу алим деп арсарсыз айтыргъа боллукъду. Аллай атха  этген ишлери бла тийишлиди.   Ол техника илмуланы докторуду, профессорду, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусуду.

Подробности... | Просмотрено: 1
Жангылыкъла

18.12.2019 - 08:06

Къагъыт ахчаланы тарыхы эм магъанасы

Россейде биринчи къагъыт ахчала жюрюп башланнганлы 250 жыл толгъанына жораланнган кёрмюч бу кюнледе Нальчикде Музыка театрда бардырылады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

18.12.2019 - 08:05

Гидроэнергетикле чабакъла кёп болурларына къайгъырадыла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, Росрыболовствону Запад-Каспий управлениясыны специалистлери бла бирге бу кюнледе Терк суугъа эмда анга къошулгъан черекчиклеге каспий лосось чабакъчыкъладан 300 мингден артыгъын жибергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

18.12.2019 - 08:04

Байрамла чурумсуз ётерча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю «Каббалкэнергода» баланс комиссияны кенгешин бардыргъанды. Анда быйыл озгъан онбир айны ичинде ишни эсеплери чыгъарылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

18.12.2019 - 08:03

Дарман салыудан къачаргъа керек тюйюлдю

Грипп  жукъгъан аурууду. Андан къалай сакъланыргъа боллугъуну юсюнден Инфекция ауруулагъа эм СПИД – ге къажау  араны врач – инфекционисти Аппайланы Шамиль  бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

18.12.2019 - 08:01

Ата журтха сюймекликни эмда кишиликни шагъатлары

Уллу Хорламны  75-жыллыгъына

Ючгюл письмола. Фронтдан учуп келген къанатлылагъа ушайдыла ала. Къалай ашыгъып, тынгысыз болуп сакълагъандыла аланы хар юйде, хар юйюрде.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

18.12.2019 - 08:00

Къобузу бла халкъыны жюрегин жарытханды

Къобузу адам тилде «сёлешгенди»

Халкъны суратчылары, жазыучулары, жырчылары да бардыла. Бары да аны атын иги бла айтдырадыла, дуниягъа белгили этедиле. Адамла ала бла ёхтемленедиле, сыйлы, ариу кёредиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

13.12.2019 - 09:00

Республиканы предприятияларыны продукциясы - Абу-Дабиде

Талай кюн алгъа Бирлешген Араплы Эмиратланы (ОАЭ) ара шахары Абу-Дабиде аш-азыкъланы эмда суусап сууланы SIAL Middle East 2019 деген кёрмючю болгъанды. Анга 50 къыралдан мингден артыкъ компания къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы