19.09.2017, 22:25 - Статьи

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

19.09.2017, 22:21 - Новости

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

19.09.2017, 22:20 - Статьи

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады.

19.09.2017, 22:19 - Статьи

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханд

19.09.2017, 22:17 - Статьи

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады.

Последнее


Чыгъармачылыкъны жашырынлыкъларына тюшюне

Алгъаракълада Мусукаланы Сакинатны жангы китабы басмадан чыкъгъанды. Ол анга «Сюймекликни жаратылыуу» деп атагъанды. Бу сёз тутушну окъуй, аны изданияны авторуна къалай тап келишгенин кёз аллынга келтиресе. Иш а ол лирика чыгъармаладан, назмуладан къуралгъанында тюйюлдю. Бу жол анга литературоведение статьяла кийирилгендиле. Кеси да юч кесекден къуралгъанды.

Осал къылыкъладан тыярча

Кёп болмай Ичгичиликге къажаулукъну битеуроссей кюнюне жоралап, Т. Мальбахов атлы Миллет библиотекада «В трезвости - счастье народа» деген тюбешиу болгъанды. Аны баш мураты адамланы, бютюнда жаш тёлюню, аракъыгъа, наркотиклеге къаршчы сюелирге чакъырыудады. Ол кюн китапханагъа вузланы студентлери бла жамауат биригиулени келечилери жыйылгъандыла.

Неге да чемер, неде да тири эдинг

Алгъаракълада, машинасы бла авариягъа тюшюп, жараларындан кёп къыйналып, дуниядан кетди Кёнделенден Чочайланы Абдуллахны къызы Танзиля. Анга жаланда жыйырма жети жыл бола эди. Жашауну энди чагъып башлагъан гюлю, суу суратча ариу къыз. Жарсытды атасын, анасын, ахлуларын, сау болмазлыкъ жара салды жюреклерине. Къарангы этди жарыкъ кюнлерин.

Туугъан жерине ол бек къайгъыргъанды, алай бийик муратларына уа жеталмады

Биргебизге ишлеген, Элбрус элни башчысы Жаппуланы Муссаны жашаудан кетгенине уллу бушуу этебиз. 2017 жылны 1 сентябринде 03:00 сагъатда  Адыл-Суу тарындан уллу ырхы келгени белгили болгъанда, ол, кесини ишчи борчун толтура, машинасы бла табийгъат къыйынлыкъ жетген жерге тебирегенди, алайда оноу этип, тийишли ишлени къурарча.

Нальчикни паркында - жулдузлу чыгъарма

Нальчикде Культура эм солуу паркны баш аллеясында «Звёздный камень» деген скульптураны орнатыу бла байламлы ишле барадыла. Бу чыгъарманы эм дунияда фарфордан этилген бек бийик «АРУРА» вазаны (ол а Германияда Лойхтенбургда сакъланады) автору бирди – КъМР-ни халкъ художниги Алим Пашт-Хан.

Табийгъатыбызны аламатлыгъын кёргюзте

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны къырал бийик тау заповедниги «Россей, сюеме сени кийик табийгъатынгы» деген Нальчикде Курортла юйюнде кёрмюч къурагъанды. Андагъы ишле заповедниклени келечилери эм профессионалла  тюшюрген суратладыла. Анга КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эм экология министерствосуну, Черек муниципал районну администрациясыны келечилери  эм башхала къатышхандыла.  

Археологла, бирлешип, халны игилендирирге умутлудула

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде республикада  археологларыны ассоциациясын къурау бла байламлы жыйылыу болгъанды.

Продукцияны ёлчемин ёсдюрюуге, аны тынгылы хазырлаугъа эм сакълаугъа - энчи эс бёлюу

РФ-ни эл мюлк министрини биринчи орунбасары Джамбулат Хатуов Къабарты-Малкъарда жыйылыу бардыргъанды. Республиканы Эл мюлк министерствосунда ол Россельхознадзорну федеральный службаларыны жер-жерли бёлюмлерини, Россельхоз араны, Агрохимия службаны эм РФ-ни Эл мюлк министерствосуну мелиорация департаментини башчылары бла тюбешгенди.

Муниципал культурагъа – не жаны бла да себеплик

Тюнене Юрий Коков «Единая Россия» Битеуроссей политика партияны партия проектини чеклеринде Къабарты-Малкъарны эллеринде Культура юйлени сюеу вопросла жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды. Бюджетден бёлюннген ахча 179 миллион чакълы бирди.

Газ ючюн борчланы кетериуню, тёлеулени кезиуюнде жыйыуну юсюнден баргъанды сёз

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа ишчи жумуш бла «Газпром» акционер обществону директорларыны советини таматасы Виктор Зубков келгенди. Ол, Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков бла Правительствону юйюнде кенгеш бардырып,  газ ючюн тёлеулени жыйыуну игилендириуню проблемасын сюзгенди.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS