07.08.2020, 17:00 - Политика

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосунда болгъан жыйылыуда  Россейни Президентини «Россей Федерацияны  аш-азыкъ къоркъуусузлугъун жалчытыр ючюн  экономика жаны бла энчи амалланы хайырланыуну юсюнден»  буйругъу къалай толтурулгъанына къаралгъанды.

07.08.2020, 08:02 - Саулукъ

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында бизни республикада маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум кимден да бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле. Ведомствону специалистлери айтханларына кёре, бу ауруу бек къоркъуулугъа, адамны, жаныуарланы да ёлюмге келтирирге боллукъгъа саналады.

07.08.2020, 08:01 - Жангылыкъла

Кёп болмай Нальчикде «Зелёная компания» биригиу сабанларында татлы нартюхню оруп башлагъанды. Бюгюнлюкде аны  1,1 минг тоннасындан 1,4 миллион консерва чыгъарылгъанды.

07.08.2020, 08:00 - Жангылыкъла

Малчылыкъда  уруннганла  къышха аш хазырлап кюрешедиле, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

05.08.2020, 08:09 - Жамауат

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

05.08.2020, 08:07 - Жангылыкъла

Майскийде шахар кёлге шёндюгю исси кюнледе бек кёп адам барады жууунургъа. Муниципалитетни администрациясында белгилегенлерине кёре, ол ортакъгъа берилгенди. Арендатор а аны тапландырыу жаны бла аслам иш тамамлагъанды. Аны хайыры бла кёлню тёгереги таза, кёзню къууандырырча алай болгъанды. Солургъа келгенлеге, таматалагъа, сабийлеге да анда хар неда барды дерчады.

22.07.2020, 08:10 - Право

Кужонланы Абдулкеримни жашы Жантемир сабийлигинден да юрист боллугъуна ахырда ишексиз эди. Бюгюнлюкде уа ол РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-де Управлениясына башчылыкъ этеди. Биз аны бла усталыкъны жашырынлыкъларыны, право билимни жайыуну юслеринден ушакъ этгенбиз.  

22.07.2020, 08:06 - Жамауат

Атабыз Габоланы Асланны юсюнден кёп жазылады, телевизор бла да кёргюзтедиле,байрамлагъа, башха тюбешиулеге да чакъырадыла. Бизни Чегем ауузундан тышында да кёпле таныйдыла аны, намыс- сый бередиле,  сау болсунла.  Аны алайлыгъы адамлагъа ачыкъ жюреклилиги, таза ниетлиги, къартха - къартхача, жашха - жашхача тюбегени болур, баям.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

07.08.2020 - 14:41

Тау жол сентябрьге хазыр боллукъду

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде «Бабугент – Бызынгы» жолгъа   тынгылы ремонт этиле турадыла. Былтыр ишле  жалан 4,6  километр чакълы участокда бардырылгъан эдиле. Быйыл а аны  къалгъан 7,6 километри  жангыртылады.  Ишлени  чеклеринде эки къат асфальт жайыллыкъды, жауун суу саркъырча система да ишленирикди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:40

Тирлик тёрт кереге кёбейгенди

Къабарты-Малкъарда арт он жылда жемишлени  бла тахта кёгетлени  ёсдюрюу  тёрт кереге кёбейгенди эм  350 минг тоннагъа жетгенди. Ол а   республикада терк айныгъан технологияла  тири хайырланнганларыны себебинденди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:36

Юйюрде экинчи сабийни туугъаны бла жерин тапхан эришлик сезим

Юйюрде биринчи сабий туугъаны ата-анагъа, жууукъ-ахлугъа да уллу къууанчды. Алай ызы бла экинчи баланы табаргъа кереклилигини юсюнден кёп юйюр сагъыш этеди, экисин ёсдюрюрге, аягъы юслерине салыргъа къарыуубуздан келирми, дегенча соруу акъылларын бийлеп.

Подробности... | Просмотрено: 3
07.08.2020 - 08:06

Къыйын табийгъат болумлагъа дайым хазыр болуп турургъа

Ырхыла, сакъ жауунла эмда башха табийгъат къыйын болумла адамлагъа не заманда да кёп хата саладыла. Бизни республикада да, жарсыугъа, ала терк-терк бола  туруучудула. Баям,  кёпле эслеген болурла  быйылгъы жаз башы эмда жайны ал кезиую сууукъ эм жауунлу болгъанларын.

Подробности... | Просмотрено: 1
07.08.2020 - 08:04

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхай да, ариу кёрюнмейди.

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:09

Кавказ халкъланы той жумушларыны энчиликлери

Экспертле СКФО-ну республикалары  той тёрелени жангыдан жашаугъа кийирип  башлагъанларын белгилейдиле. Тау халкъланы адамлары келечиликге кимни жибергендиле, тойлары къалай ётгенди эмда алгъыннгы тёрелеге бусагъатда нек къайтыргъа излегенлерин билирге сюйгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
05.08.2020 - 08:09

«Тарыхны тинтип, буруннгулу адамны жашауун билирге итиннгеним бюгюн да тынчлыкъ бермейди».

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:08

Сен ийнанамыса манга?

Адамланы араларында шуёхлукъну, сюймекликни мурдору да бир бирге ийныныу, ышаныуду. Алай ол бир терк жокъ болуп къалады бирде…

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Тарых

03.07.2020 - 08:12

БИР ЮЙЮРНЮ КЪАДАРЫ

Абайланы Мисост, малкъар халкъны махтаулу жашларындан бири, биринчи таулу тарыхчы, публицист, этнограф Шкантыда 1857 жылда туугъанды. Атасы Кучук, патчах аскерни офицери, анга сегиз жыл болгъанда ауушханды. Жашчыкъ Нальчикде тау школда алты жыл окъугъанды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

03.07.2020 - 08:11

Бу кюн не бла белгилиди

Ишчи низам къатыланады

1940 жылда 26 июньда Совет Союзда ишчи кюнню болжалы сегиз сагъатда тохташдырылгъанды. Ишден сормай кетгенле уа уголовный жууапха тартыллыкълары белгиленнгенди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

03.07.2020 - 08:11

Жараула адамны низамлы этедиле, салгъан муратларынга жетиширге юйретедиле

Тикаланы Ибрагимни жашы Идирис бюгюнлюкде КъМР-ни Спорт министерствосуну олимпиалы резервини школунда тхэквондо ВТФ-ден юйретеди. 2008 жылда уа «Къабарты-Малкъарда бек иги спортчу» деген атха тийишли кёрюлген эди. Биз Идирис бла спорт  бла кюрешиуню магъанасыны, тхэквондону энчиликлерини, ол юйретген фахмулу жашланы бла къызланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

01.07.2020 - 08:15

«Дарманлы ванналаны жангыртыу республиканы саулай курорт комплексин айнытыугъа магъаналыды»

«Нальчик» курортну, кесини йод-бром, сероводород, азот-жылы  суулары, Тамбукан кёлню дарман балчыгъы бла саулай къыралда окъуна алчы курортладан бири болургъа, алгъын  жылладача, бийик даражасын артха къайтарыргъа амалы барды. Республиканы быллай онгларыны, аланы толуракъ хайырланыуну юсюнден РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов айтады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

01.07.2020 - 08:10

«Манга къатышыу угъай, хорлам керекди»

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам каратечи къызла бла жашла къатышхандыла. Анда 70 килограммгъа дери ауурлукъда Настуланы Ислам (кесини ауурлугъу 64 кг.) жетишимли болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

30.06.2020 - 08:08

Халкъыбызны сейир эм зауукълу да оюнлары

Буруннгу заманлада халкъда: «Не курт оюн этип айланаса! Кел юйге!» - дегенни терк-терк эшитирге болгъанды. Алай аны магъанасы не болгъанын а туудукъла артыкъ аламат билмейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 12
Маданият

30.06.2020 - 08:04

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

Фразеология айланчла малкъар тилни байлыгъын, кенглигин, эрттеге ата-бабаларыбызны эслиликлерин, тенглешдире билиулерин кёргюзтгедиле. Ала ана тилни энчи айбат бутагъын къурайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

26.06.2020 - 08:13

«Ол къыйын кюнлени сагъыныргъа сюймегенди»

Гижгиланы Къаншауну жашы Ануарны Хушто-Сыртда  танымагъан жокъ эди. Ол тепсеуге бек  уста болгъанды. Узун бойлу, чырайлы жаш къымылдап башласа, арый билмегенди. Бир жол а ансамбль бла бирге Сталинни аллында да аякъ бюкгенди. Андан сора бачаманы аты бла эки  бюсюреу письмо да алгъан эди.  

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

26.06.2020 - 08:13

Элбрусдан Берлиннге дери

Гюлюйланы Локъманны жашы  Шарафутдин 1920 жылда Элбрусда туугъанды. Гитчелей окъуна билим алыргъа кёл салгъан жаш болгъанды. Элде школну тауусхандан сора Нальчикде педагогика училищеде окъугъанды. Анда да кишиге хорлатмагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

26.06.2020 - 08:11

Урушда – жигит, урунууда - жигер

Уллу Ата журт урушда 115-чи атлы дивизияны аскерчилери Дон тийрелеринде жерни хар атламы ючюн да жигитча сермешгендиле. Душманны кючю кёп кереге уллу болгъаны ючюн, анга артха кетерге тюшгенди, алай ол фашистлени ууатыр ючюн къалмагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

26.06.2020 - 08:10

ГАЗЕТЛЕГЕ, ЖУРНАЛЛАГЪА ЖАЗЫЛЫУ БАШЛАННГАНДЫ

Хурметли жамауат!

2020 жылны экинчи жарымына жазылыу кампания барады.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

26.06.2020 - 08:09

Жилянмагъан жилямукъла жюрек ауруу боладыла

Биз жашауубузну хар кюню да къууанчдан толса сюебиз. Алай хар адамны къадарында да боладыла къыйын кезиулери. Медицина илмуланы доктору, профессор Теммоланы Лейла айтханнга кёре, адам, орта эсеп бла айтханда, кесини ёмюрюнде жетмиш  литр жилямугъун тёгеди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

26.06.2020 - 08:08

Къырал программаны хайыры бла

Майский шахарда сууланы тазалаучу объектлени къурулушу барады. Бу иш «Эл тийрелени комплекс халда айнытыу» деген къырал программаны хайырындан башланнганды, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 12
Маданият

26.06.2020 - 08:07

Жашауун тау халкъланы азатлыгъына жоралагъан

Шимал Кавказны адабиятында уллу ыз къойгъан поэт, жарыкъландырыучу Коста Леванович Хетагуровну жашау эм чыгъармачылыкъ жолу энчи болгъандыла. Аны саулай Шимал Кавказны маданият айныууна салгъан къыйыны бек магъаналыды, аны бла сейирди ол бизге, бюгюннгю окъуучулагъа.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

26.06.2020 - 08:05

Кюнде кёп заманны турургъа нек жарамайды?

Кюнде кёп заманны турургъа нек жарамайды?

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

26.06.2020 - 08:01

Сёз байлыкъ

Фразеология айланчла малкъар тилни эрттелилигин бла къалай бай болгъанын кёргюзтгедиле. Аланы билгенни ушагъы бай болады. анга къайда да сюйюп тынгылайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы