16.04.2021, 18:28 - Жангылыкъла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы  281,9 минг гектар  чакълы бирине  урлукъ салынырыкъды, ол  былтырны кёрюмдюлерине келишеди.

16.04.2021, 18:26 - Жангылыкъла

Бу кюнледе Чегем районда эки айлыкъ экология акция башланнганды. Аны чеклеринде саулай  муниципалитетде санитар болум  игилендирилликди  эм тёгерек-башны жашиллендир  мадар да этилликди.

16.04.2021, 17:36 - Жамауат

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды. Ары къонакъгъа КъМКъУ-ну  педагогика эм методика жаны бла билим берген институтнда ишлеген  психология илмуланы  кандидаты  Ногерланы Татууну къызы   Мариямны башчылыгъында  биринчи, экинчи, ючюнчю курсланы студентлери  келгендиле.

14.04.2021, 15:23 - Маданият

Нальчикде  Маданият фондда  эбизелени  «Риони»  миллет  биригиулери белгили гюржюлю суратчы Элена Мухуташкилини 90-жыллыгъына жораланнган жыйылыу къурагъанды. Анга къатышханлагъа  «Элико» деген документли фильм да кёргюзтюлгенди.   

14.04.2021, 15:10 - Жамауат

Быйыл Къабарты-Малкъарда  8,5 минг гектар чакълы  сугъарылгъан жерле жарашдырыллыкъдыла.  Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аладан 4,7 минг гектар «АПК-ны продукциясыны экспорту» федерал проектни эм 3,8 минг гектар а  «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла ишленирикдиле.  Сагъынылгъан жуму

14.04.2021, 15:00 - Жамауат

 Россейни Эл мюлк министерствосуну   программасына  кёре,  Къабарты-Малкъарда Гитче эм орта предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан  банкны бёлюмю  «Кабардинские яблоки» инвестициялы  проектге   245,9 миллион  сом льготалы ёнкюч бергенди.  Андан гарантия бла 147 миллион сомну  «Корпорации МСП»  эм    «Гарантийный фонд КБР»  25 миллион  бергендиле, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.

09.04.2021, 16:30 - Жамауат

Ачыкъ эшиклени кюнюнде Майский шахарны мектеплерини окъуучулары алтынчы номерли от ёчюлтюу-къутхарыу службада болгъандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

16.04.2021 - 18:25

«МЕН БИЙЧЕ БОЛСАМ…»

Олтура эдиле юч эгеч, таматалары – халы ийире, ортанчылары – къумач согъа, гитчечиклери уа – гинжи ойнай.

Тамата эгеч  айта эди:

– Мен бийче болсам…

Ортанчы эгеч айта эди:

– Мен бийче болсам…

Кичи эгеч, аладан кёргенни эте, айта эди:

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 18:18

УНУТМА

Кюн – къызыл суу ичирилген алтын топ, юй гаккыны сарысы кибик, билмей тургъанлай чыгъып къалды тауну башына. Энди ол андан тёнгересе, суугъа тюшерикди. Суу а узакъгъа барады, ашыгъып. Алыр да кесини къоюнуна, къызыл суу ичирилген алтын топну узакъгъа элтир.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:59

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу – 2021

 Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:48

Электрокючню чыгъарыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарны отлукъ-энергетика комплексинде былтыр 538,8 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъарылгъанды. Ол санда 529,6 миллионну ГЭС-ле бергендиле. Белгилеп айтханда, биринчи кёрюмдю республикада хайырланылгъан токну ючден бири болады.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:47

Къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла. Алай биз субайлыкъны, чырайлыкъны багъалагъан эсек, тюрлю-тюрлю ёмюрледе уа ариулукъну белгилеген шартла дайым тюрлене тургъандыла. Аны ючюн къайсы ёмюрледе къаллай къызла ариугъа саналгъанларына бир къарайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.04.2021 - 17:38

Ораза – табыныуну, ийманны эшиклери

13 апрельде Рамазан ай башланнганды

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:36

Магъаналы тюбешиу, хайырлы ушакъ

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
16.04.2021 - 17:32

Сабийлеге, кесибизге да ийнанайыкъ, болгъан затыбыз ючюн ыразы бола да билейик

Бусагъатда барыбызгъа да къыйын кезиудю десек, ётюрюк болмаз. Быллай заманлада адам кесин къалай кёллендираллыкъды?  Кюч – къарыу къайда излерге керекди?Аны юсюнден Жангы Малкъарны орта школуну устазы, психолог Хочуланы Маляш бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 1
14.04.2021 - 15:30

Мындан ары да алып, окъуп турурча

Жазылыу – 2021

 Багъалы шуёхла!

Подробности... | Просмотрено: 3
14.04.2021 - 15:27

Гитчелени сыфатларына кёре эришдириу психикаларында осал тюрлениулеге келтиреди

Ариулукъгъа итиниу тиширыуну къанындады, даулашлы болса да, сыфатха багъа бичерге жамауат къачан да сюйгенди. Бек биринчи, дунияны эм ариу къызын 130-дан аслам жыл мындан алгъа Бельгияда сайлагъандыла. Телевидение жайылгъаны бла чырайлыкъны эришиулерине бютюн кёп эс бурулуп башлагъанды. Абадан адамланы араларында бу тёрени ангыларгъа боллукъ эсе да, эм ариу сабийни айырыу а къужур кёрюнеди. Болсада  аллай эришиуле дайым бардырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 5

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Саулукъ

26.03.2021 - 14:44

Аш-ашлай, суусап ичерге уа – заманында

Сууну ичиуню саулукъгъа магъанысыны юсюнден кёп айтылады, алай жангылырча шартла да тюбейдиле. Биз аланы талайын бу материалда тинтгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 4
Спорт

26.03.2021 - 14:42

«Элледе фахмулу сабийлерибиз кёпдюле, аланы айнытыргъа онгла къураргъа керекди»

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмырзаланы Шахмурзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмурза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Политика

26.03.2021 - 14:33

«Тюзлюкню сюйген, билимли оноучула бла ишлерге насыбым тутханды»

Борис Паштовну атын эшитмеген адам республикада, баям,  болмаз. Ол кёп жылланы тюрлю-тюрлю къырал къуллукълада ишлегенди, республиканы информация коммуникацияла, жамауат биригиуле эм жаш тёлю политика жаны бла министри болгъанды,  КъМР-ни Парламентини  Культура, граждан обществону институтларын айнытыу эм асламлы информация органла жаны бла комитетине башчылыкъ этгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Билим

24.03.2021 - 17:08

Жерде да жюрюйдюле, суда да аламат жюзедиле

   Тюленьле-къалакъ аякълы суу жаныуарладыла. Эки тукъумгъа юлешинедиле: керти тюленьлеге бла тюленьлеге. Север Бузлу океандан башлап, югда Антарктиданы бузларына дери да ала болмагъан океанны не тенгизни табарыкъ тюйюлсюз. Керти тюленьле 19 юйюрге, тюленьле уа -14 юйюрге юлешинедиле. Артыкъда ала полярный къуршоуладан огъары эм тёбен жанларында кёп тюбейдиле. Россей Федерацияны тенгиз (океан) сууларында керти тюленьледен 9 тюрлюсю, тюленьледен а 4 тюрлюсю тюбейдиле. Тюленьлени этлери, жаулары эм терилери ючюн тутадыла. Ол жаны бла алгъанда аланы промысел магъаналары бек уллуду. 

Подробности... | Просмотрено: 1
Маданият

24.03.2021 - 17:05

Аягъы киргинчи таягъы

  Хапар

     Шахарны оноучуларындан бири  «Шарыуа»  атлы заводну алгъыннгы таматасын кетерип аны орунуна кесини къаршы жууугъун салыргъа ары келди. Ол, жыйылыуну ача, былай айтды:

Подробности... | Просмотрено: 10
Право

24.03.2021 - 16:59

Казнагъа миллионну жартысы къайтарылгъанды

Полициячыла бла сюд приставла бирге бардыргъан ведомствола аралы рейдни кезиуюнде казнагъа 500 минг сом тёленнгенди. Налогланы эмда  жолда жюрюуню жорукъларына  бузукълукъла ючюн тазирлени тёлемегенлени «Къоркъуусуз республика» автоматизацияланнган комплексни болушлугъу бла тохташдыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

24.03.2021 - 16:55

Полициячыла мурдарны терк тапхандыла

Быйыл 20 мартда Прохладный шахарны саулукъ сакълау учрежденияларындан бирине бичакъ бла жаралы болгъан 40-жыллыкъ эр кишини келтиргендиле. Кесине келалмай, ол бир аздан ауушханды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

24.03.2021 - 16:37

Саулугъугъузну кючлерге сюе эсегиз, бу хайырлы аш-азыкъланы хант къангагъызгъа салыгъыз

Диетологланы бла гастроэнтерологланы Европалы ассоциацияларыны экспертлери жашлай эм саулукълу турургъа себеплик этген аш-азыкъны тизмесин къурагъандыла. Ала продуктлада витаминлеге, микроэлементлеге, антиоксидантлагъа эс бургъандыла. Аланы саннга-чархха сингнгенлерини тынчлыкъларына да. Ол тизмени юсюнден Диетологланы миллет ассоциациясыны келечиси Людмила Денисенкону оюмлары «Комсомольская правда» газетде алгъаракълада басмаланнгандыла. Ол айтхан затланы биз да саулугъубузгъа игиликге хайырланыргъа боллукъбуз.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

24.03.2021 - 16:02

Жюрек ауруула, аладан къутулур амалла

Инсульт болду - биз бу сёзлени терк – терк эшитебиз. Не палах аурууду бу? Аны юсюнден Кардиология араны кардиологу Жанатайланы Людмила бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

24.03.2021 - 16:00

Чекленнген онглары болгъан адамлагъа – энчи онгла Клиент службала бла хайырланыргъа тынч болурча

Россейни Пенсия фондуну (ПФ) регионда бёлюмю сакъат адамла анда кесини жумушларын къыйынсыз эталырларына уллу эс бурады. Аны ючюн «жол карта» деген энчи план жарашдырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

24.03.2021 - 15:18

Жулдузлу актёрну жулдузлу жолу

Артистлени бир къаууму фильмледе кёп ойнагъанлыкъгъа уллу белгилиликге жетишалмайдыла. Алай, жаланда бир рольну ойнагъанлай, ол сунмай тургъанлай келирге да болады. Ма алай къуралгъанды энди дуниягъа белгили болгъан Халит Эргенчни къадары. «Тамашалыкъ ёмюр» деген сериалда Сулейманны ойнагъынчы, аны жаланда Тюркде таный эдиле. Алай андан сора уа ол сау дуниягъа белгилди. Тюрк къарындашыбыз аны бла чекленип къалыргъа сюймейди, кесини ишчи жолунда андан уллу бийикликлеге жетиширге да излейди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

24.03.2021 - 14:54

«Хар ишдеча, спортну да жюрегинг бла сюйюп алай кюрешмесенг, магъанасы хазна болмаз»

 Улбашланы Назирни жашы Махмут Къабарты-Малкъар къырал университетни физика эм математика факультетин жетишимли бошап, кандидат диссертациясын да къоруулагъандан сора этген сайламы бла жашауун байларгъа аз да сюймегенин ангылайды. Ауур атлетика бла заманы бош кезиуде кюрешген жашны мураты спортну бу тюрлюсюнде жетишимли болургъа  эди. Алай бла ол Москвагъа атланып, анда жашауун жангыдан башлайды. Бек биринчиден ол Россейни физкультура, спорт, жаш тёлю эм туризм университетине киреди эм аны 2017 жылда жетишимли бошайды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

24.03.2021 - 14:46

Тюз ниетлени, оюмланы къурауда хайырлы ушакъла

Россей УФСИН-ини Къабарты-Малкъар Республикада 3-чю номерли тюзетиу колониясында тутулуп тургъанла КъМР-ни экстремизмни болдурмау бёлюмде толтуруучу власть органланы ишлерини координация соруулары жаны бла министри Залим Кашироков бла тюбешгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

24.03.2021 - 14:43

Ахчагъыздан къуру къалмазча

Сбербанкдан эсгертгенлерине кёре, аманлыкъчыла организацияны къоркъуусузлукъ бёлюмюню ишчилерибиз деп, адамлагъа сёлешедиле эм ахчаларын урлайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

24.03.2021 - 14:39

Жашау журтлагъа танг къошулады

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Къурулуш» программагъа кёре  1,6 миллиард сом  багъасына жашау журт ишленнгенди. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, юч кереден   кёпдю, деп билдириледи Кавказстатдан. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Тарых

24.03.2021 - 14:18

Аланы жашлыкъ чакъыргъанды

Элбрус таулу миллетни, туугъан  журтубузну белгисиди.  Аны тёппесине чыкъгъанланы атлары назмулада, жырлада, таурухлада кишиликни  шартыча тёлюден тёлюге айтыла келеди. 

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы