26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.01.2021 - 15:32

Жазылыу – 2021

Халны тюзетирге амал барды

         Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 5
15.01.2021 - 15:09

Журналистни кесини оюму, сёзю болургъа керекди, терсликге тёзерге, башын жабаргъа жарамайды

13 январь – Россейли басманы кюню

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 14:41

Сыйлы Къуран адам улуну жашау жоругъуду

Къуран къалай берилгенини, аны сураларыны къуралыуларыны юслеринден Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 08:10

Кюннге, Айгъа, адамгъа хурмет

Акъ суучу Бабаланы Хызырны жашы Ибрахим  сюргюнден къайтхандан сора  Нальчикде медицина училищеде, ызы бла уа университетни филология факультетинде билим алгъанды. Усталыкъларыны бири  жан бакъгъан, бири – сан бакъгъан. Хорлагъан а поэзияны ныхыт жолу этди. Поэзияны биринчи сейирсиндириу дерслерин Ибрахим тауда мал кютген, бичен этген атасындан алгъанды. Андан жазгъанды:

Подробности... | Просмотрено: 5
13.01.2021 - 13:10

«Журналистни иши не заманда да тынч болмагъанды, бир затны юсюнден жаза эсенг, тохтамагъанлай сагъыш этгенлей, оюмлагъанлай турургъа тюшеди»

Россей Басманы кюнюне

Дуния башында кёп усталыкъла бардыла, аланы  ахшы да, махтаулу да этгенле уа, белгилисича, уруннган адамладыла, жанларын, къанларын да аямагъанлай, сюйген ишлерине солуугъа кетгенден сора да къуллукъ этип тургъанла.  Аллайгъа  тюберге, андан дерс алыргъа онг болса уа, ол уллу къууанчды.

 
Подробности... | Просмотрено: 6
13.01.2021 - 08:15

Ток бла ишлеген прибор кюйгенине ким жууаплыды?

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Подробности... | Просмотрено: 4
13.01.2021 - 08:10

Дунияда бола тургъан ишле

Къайсы сенаторлагъа болжалсыз ишлерге къоярыкъдыла?

Россейни Президенти Федерация Советге (ФС) 30-гъа дери келечисин (аладан 7-чи ёлгюнчюге дери сенаторланы къуллукъларын толтураллыкъдыла) иерге боллукъду, алай ол бу онгу бла алыкъа хайырланмагъанды. Бусагъатда Советге 170 инсан киредиле: хар субъектден   экеулен. Владимир Путин президент къуллугъуну болжалы тауусулса, кеси да аллай сенатор болургъа эркинди, аллай онг Дмитрий Медведевге да берилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.12.2020 - 16:55

Халал къыйын эмда таза ниет – жашаууну тутуругъуча

Бюгюнлюкде дуния къалай эсе да терк тюрлене, эллерибизде окъуна узакъ ёмюр сюрген ынналарыбыз, аппаларыбыз азайгъанлары да бирде сагъышландырады. Узайып кетген сабийлик жылларынгда таныгъан, билген аммачыкъларынгы эсинге тюшюре, айхай да, акъылынгда тансыкълайса, жюрегинг бла хурметлей, аланы адамлыкъ ышанларына да сейирге къаласа. Жашауларыны къадар деген жоллары сыйдам болмагъан эсе да, ала бизни, ёсюп келген тёлюню, башыбызны сылай, аныкъыды-мунукъуду демей, эркелете, кёп затлагъа тюшюндюрген да этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 11

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Экономика

09.12.2020 - 08:12

Гара сууларыбызны жууукъ кезиуде Германияны тюкенлеринде кёрюрге да боллукъду

Бюгюнлюкде республиканы тюкенлеринде «Babugent» деген аты бла 1,5 литрлик  эмда 700 граммлыкъ шешалада гара сууну кёрюрге боллукъду. Ол кесин энчи этикетка бла танытады:  тауланы бетинде субай жугъутурну сураты бла.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

09.12.2020 - 08:12

Жарасына да къарамай, аскерчи борчун ахырына дери толтургъанды

9 декабрь  -  Россейни Ата журтну Жигитини кюню

Подробности... | Просмотрено: 14
Маданият

09.12.2020 - 08:11

Кюннге созулуп баргъан къудору гюлле

Жай чиллеси келип турса да, бизни элде артыкъ уллу къызыулукъ жокъду. Баям, тауладан келген салкъын хауа аны хорлап, бери жибермейди. Бир жаны – кюнден толу кюнлюм, бирси жаны – къара агъачлы чегет. Кесим ёсген тийреге – кюнлюмге къарайма. Юч сары, къысыр къая сюеледиле.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

09.12.2020 - 08:10

Къулакълары иги эшитмеген адамлагъа - тийишли онгла

РТРС-ни цифралы телевидение инфраструктурасы телеканалланы бериулерине субтитрле да къошаргъа амал береди. Аланы хайырындан къулакълары иги эшитмеген гражданла бериуледе не затны юсюнден айтылгъанын бирсилеча билирге боллукъдула.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

09.12.2020 - 08:00

«Хорламларыны атама бла анама, тренерлериме, тегнлериме атайма»

 Хар миллетни да тамблагъы кюнюн къурагъан жаш тёлюсюдю. Таулу халкъда уа умутландыргъан жашла бла къызла, айхай да, бардыла. Ала маданиятда, илмуда, спортда жетишимлери бла атларын айтдырадыла. Аллай уланларыбыздан бири дзюдочу Гайыланы Омарды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

04.12.2020 - 16:45

Эм уллу, къыйын, даулашлы ишлени сюзген буруннгу Малкъар тёрени юсюнден

Къарачай-малкъар тарыхда, этнографияда, халкъ чыгъармачылыкъда, жер-суу атлада, аланы тинтип, Тёрени юсюнден толу билим тохташдырыр амал барды. Тёре бир заманлада халкъны жашауунда уллу магъана тутханды.

Подробности... | Просмотрено: 16
Саулукъ

04.12.2020 - 13:10

«Манга келген баланы ата-анасына сау этип къайтарыр ючюн, билимими, кючюмю да аярыкъ тюйюлме»

Кёп сабийле садха неда школгъа жюрюп башлагъанлай ауруп тебирейдиле, алагъа асламысында кесекле тиедиле, жётел этедиле. Гитчеге быллай кезиуде терк эм тюз медицина болушлукъ этилмесе, ауруу ёпкелеге, бронхалагъа ётеди, бютюн къыйын багъылады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

04.12.2020 - 11:35

Адамны угъай, аны эркинликлерин, къыралыбызны законлары тохташдыргъан праволарын сакълайбыз

Толбайланы Борисни жашы Расул ёкюл болуп ишлегенли кёп заман болмай эсе да, къысха кезиуню ичинде ол жамауатны чамландыргъан уголовный ишлени бардырып, кесини билимин, усталыгъын кёргюзтгенди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

04.12.2020 - 11:35

Фатарны сатыу-алыуда арагъа башха адамланы къатышдырмазгъа кюрешигиз

Фатарны сатып алыуну, бу ишге болушлукъчуланы (посредник) къатышдырыргъа керек болмагъаныны юсюнден Росреестрни Къабарты-Малкъарда Управлениясында айтхандыла.

 
Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

04.12.2020 - 11:25

Оюула нени белгилейдиле

Жашауунда кюн сайын бир жангы зат билген адамгъа насыплыды дерчады. Бюгюнлюкде халкъыбызны тарых байлыгъын, аны къуралыуу къалай болгъанын тохташдырыу, ачыкъланнган затланы да кенг жайыу керек жумушладан бириди. Аны магъаналыгъын ёсюп келген тёлюге ангылатыу а абаданланы борчларыды. Сёз ючюн, малкъарлыланы миллет кийимлерини юсюнден айта, энчи да тиширыула кийген жыйрыкъланы, аладагъы сейир окъала не себепден эм къалай бла сайланнганлары бек сейирди. «Мой дом -Эльбрус» деген китапда аны юсюнден тынгылы информация барды. Аны автору Залийханланы Михаилге ыспас этерчады.

Подробности... | Просмотрено: 13
Маданият

04.12.2020 - 11:22

Халкъны терен оюмун, жаз тилин ачыкълагъан сёзле

Тышындан келип малкъар халкъ бла танышхан жолоучула, алимле да не заманда да аны келечилерини терен акъыллылыкъларын, асыллылыкъларын, не ишни юсюнде да  ашыкъмай, оюмлап, аны алай тамамлагъанларын чертгендиле. Таулуланы ол шартларын ала кеслерини Кавказгъа жолоучулукъларыны юсюнден эсгериулеринде ачыкълагъандыла. Ала жаланда кёзбау сёзле болмагъанларына уа халкъыбызны фольклору, кёлден чыгъармачылыгъы да этеди шагъатлыкъ. Малкъарлыла жашауда тенгликге, кертичиликге, адепге бла намысха къаллай магъана бергенлерин  бу сизге деп сайлагъан тизгинле  суратлайдыла

Подробности... | Просмотрено: 11
Саулукъ

02.12.2020 - 14:57

Сабийликден окъуна сырт сюекге энчи эс бурургъа тийишлиди

Бусагъатда сырт сюеклери къыйнагъанла жаланда таматаланы араларында угъай, сабийледе да  тюбейдиле.  Бу проблеманы юсюнден  «Ваш доктор» медицина араны терапевти Хуламханланы Халимат бла ушакъ этгенбиз. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

02.12.2020 - 14:30

Малкъарда ислам динни жайыугъа уллу къошумчулукъ этгенди

Билимлери, ийманлары бла атларын миллетге айтылгъан дин къуллукъчула халкъны эсинде ёмюрлеге къалгъандыла,  тёлюледен тёлюлеге сакъланадыла. Аллай адамларыбызны арасында  Гамаланы Локъманны, Кучукланы Ибрагимни, Эфендиланы Ибрагимни, Барасбийланы Салихни, Шауаланы Дауутну, Асанланы Локъманны, Акъбайланы Якубну  эм кёп башхаланы сагъыныргъа боллукъду.  Малкъарда бла Къарачайда межгитле ишлетиу, медиреселе къурау, ислам билимни жайыу бу сыйлы адамланы атлары бла байламлыды. 

 
Подробности... | Просмотрено: 8
Экономика

02.12.2020 - 14:28

Мелиорация бла кюрешгенлеге - къырал болушлукъ

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосу эл мюлк жерлени суу бла жалчытыу (мелиорация) жумушланы тамамлаугъа субсидия къоллу болургъа сюйгенледен конкурсха къатышырча документлени алыу энтта да баргъанын эсге салады. Ведомствода айтханларыча, ахча «Къабарты-Малкъар Республикада мелиорация комплексни айнытыу» программаны чеклеринде берилликди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

02.12.2020 - 14:25

Мал сойгъан комплекс ишлене турады

Черек районда «Экопродукт 07» жалчытыу-сатыу кооператив мал сойгъан комплекс ишлене турады. Муниципалитетни администрациясындан билдиргенлерича, бу организация былтыр КъМР-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан конкурсха къатышханды. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

02.12.2020 - 08:17

«Акътамакъ»

Ол жырчыды. Ата журтунда кесек заманчыкъгъа кёпле таныгъан, сюйюп тынгылагъан. Терк ёчюлген, кюйюп кетген жулдуз кибик. Энди жырламайды. Тынгыларгъа уа сюеди. Алгъын малчы къошлада, биченчи жыйында окъуна таматала тилеп жырлатыучу эдиле Ахматны.

Подробности... | Просмотрено: 10

Страницы