29.01.2020, 08:19 - Жангылыкъла

Аушигерде Совет Союзну заманында ишленнген бир  атлы  пансионат иги да тозурагъанды. Болсада келир эки жылда ол жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча этилликди, деп билдириледи Черек муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан. 

29.01.2020, 08:17 - Тарых

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
Байрамукъланы Закерияны  жашы Умаргъа Уллу Ата журт уруш башланнганда 17 жыл энди толгъан эди.   Ветеран  сермешле бла Кавказдан Европагъа, Берлиннге дери жетгенди, ауур жаралы да болгъанды.

29.01.2020, 08:17 - Жамауат

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле. Дагъыда сабийлеге эмда жаш тёлюге деп талай экология-жарыкъландырыу жумуш тындыргъандыла, тийишли акцияла да бардыргъандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жамауат

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды. Алагъа полициячыланы ишлерини энчиликлерини юслеринден айтхандыла, МВД-ны системасында вузлада билим алыргъа онг болгъанын да ангылатхандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла. КъМР-ни  тийишли  Управлениясындан билдиргенлерине кёре, подряд организацияланы  специалистлери Хасания - Герпегеж  жолну бир-бир жерлерин кенгертиу эмда жанларын тазалау бла кюрешедиле. 

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияда регионда къар аслам жаууп башланырына дайым хазырдыла. Ведомствода ышандыргъанларыча,  анга деп туздан бла юзмезден аслам къыстырыкъ этгендиле, ГИБДД, МЧС, МВД, Гидрометеорология ара бла да кече-кюн байламлыкъда ишлейдиле.

29.01.2020, 08:11 - Политика

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла «Единая Россия» партия жанлы болгъанланы республикада регион советини  Граждан башламчылыкълагъа себеплик этиу арасы  келишим къурагъандыла.

24.01.2020, 08:13 - Маданият

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы библиотекада ишлегенле  ёсюп келген тёлюню  китапны сюерге юйретиуде кёп тюрлю амалланы хайырланадыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

29.01.2020 - 08:50

Буюрулмагъан сюймекликни жыры

Хапармы, таурухму, жырмы, жомакъмы, къайсы болса да хар бирини кесини тарыхы, къадары барды. Дуния жарыгъын кёргенден сора уа ала, аууздан ауузгъа кёче, жер кёре айланнган жолоучу кибик, тёлюден - тёлюге ёте барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:19

«Кюнлени арасында эм иги, аламат байрымды»

 Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды?

Подробности... | Просмотрено: 2
29.01.2020 - 08:17

Энергетикле медиклеге, спортчулагъа, окъуучулагъа да болушадыла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:17

Ёлгенни асырау бла байламлы уллу къоранчла этилмезча

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда жашагъан биреулен  Instagram – социал сетьде ёлюкню асырау бла байламлы  уллу къоранчла этилгенин айтып, жарсып жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:17

Таш бла урсанг, бирде гыржын бла къайтады

Кичи жашы юйдегили болама дегенинде,  Жаннет ол сайлагъан къызгъа бюсюремеди.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:12

«Студент десантны» кезиулю жолоучулугъу

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
24.01.2020 - 08:11

«Хыйнычы къайда болса да, ол харипд

Интернетде сюйгенлеге бирге болургъа, ишде жетишимле этерге, байлыкъ жыяргъа, тас болгъан адамны табаргъа болушама, дегенча билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. Телевиденияда уа хар каналда да билгичлеге жораланнган бериуле къуралып, халкъ алагъа сейир этип къарайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
24.01.2020 - 08:05

Инклюзия бизни миллет маданиятыбызгъа толу келишеди»

Алгъын Россейде саулукълары осал болгъан сабийлени интернатлагъа жыя эдиле. Энди уа, тыш къыралладача, саулукълу сабийле бла бирге окъутадыла. Сёз ючюн, халкъла аралы олимпиадалада Финляндиядан къатышхан окъуучула биринчи жерлени алып тургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Экономика

27.12.2019 - 08:35

Гидроэнергетикле больницагъа оборудование бергендиле

РусГидрону Къабарты-Малкъарда бёлюмю Бахсан шахарда районну ара больницасына бир талай медицина оборудование бергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

27.12.2019 - 08:30

Кооперация – эл мюлкню айнытыуда баш амалладан бириди

Эл мюлкде ишни къурауну бир тюрлюсю - кооперацияды. Аны баш магъанасы – бу бёлюмде уруннганла бир бирлери бла байламлыкъла къурап, сатыу-алыуну алай бардырыуду, болгъан тыйгъычланы, кемчиликлени бирлешип алай кетерирге кюрешиудю. Бу амалны эмда бизни республикада тийишли системаны къалай къураргъа боллугъуну юсюнден оюмун РАЕН-ни академиги, экономика илмуланы доктору, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов билдиргенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Билим

27.12.2019 - 08:25

Эм иги проектлеге - грантла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде вузну ичинде бардырылгъан конкурсда  хорлагъанлагъа   къууанч халда грантла алырча дипломла берилгендиле. 

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

27.12.2019 - 08:20

Ёртенни алын тыйгъандыла

Геуюрге кюн «Прохладный - Бахсан – Элбрус» федерал автомобиль жолну 73-чю километрини тийрелеринде  тау бетледе кече къургъакъ кырдык жаннганды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

27.12.2019 - 08:15

Малкъарны бийче къызлары – ариулукъну, субайлыкъны юлгюлери

Таулу къызла ариулукълары, чырайлылыкълары, низамлылыкълары, намыслары бла да айтыладыла.  Буруннгу таулу тиширыуланы суратларына къарасанг, аланы  сыфатларындан кёзюнгю  айырмагъанлай турлугъунг келеди.  Акъ бетле, таза къанлыла, субай санлыла.  Тышындан келген алим, жолоучу болса да, быланы санларына, юс кийимлерине, тизгинликлерине эс бурмай къоймагъанды.  

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

27.12.2019 - 08:10

Таш бла заман

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына орнаталгъан. Къалай-алай эсе да, Малкъар ауузларындан биринде, черекни онг жанында, бийик тау башында, уллу таш барды. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

27.12.2019 - 08:03

Къабарты-Малкъарда ортопедияны шёндюгю заманнга келишген бёлюмюн къурауну онглары сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе федерал медицина араланы баш специалистлери бла тюбешгенди.  Ушакъгъа аты дуниягъа айтылгъан россейли нейрохирург, РАН-ны академиги, профессор, Н.В.Склифософский атлы нейрохирургия бёлюмню баш илму къуллукъчусу Владимир Крылов, Терк болушлукъ берген Н.В.Склифософский атлы илму-излем институтну нейрохирургия бёлюмюню таматасы Виктор Лукьянчиков, Москвада А.И.Евдокимов атлы медико-стоматология къырал университетни Клиникалы медицина арасыны травматолог-ортопед врачы Михаил Сычевский къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

25.12.2019 - 08:19

Промышленность кёп къалмай он процентге кёбейгенди

Севкавстатдан билдиргенлерине кёре, быйыл биринчи онбир айны ичинде Къабарты-Малкъарда промышленность производствону индекси 9,5 процентге кёбейгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Экономика

25.12.2019 - 08:19

«Бизге эм магъаналы шартладан бири - жерчиликде уруннганланы ышаныулукъларыды»

Озгъан жылны эсеплерини, жетишимлени, программаланы эм башха  жангычылыкъланы  юсюнден бизге Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы Алим Сокуров хапарлагъанды.  

 
Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

25.12.2019 - 08:19

Миллет дивизияда жигитча сермешгендиле

 Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

1941-чи жылны 13 ноябринде СССР-ни ГКО-су (Государственный Комитет Обороны) Къабарты-Малкъарда атлы аскер дивизия къурауну юсюнден бегимни къабыл этгенди. Ол борч Шимал-Кавказ аскер округну эм партияны обкомуну боюнларына салыннган эди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

25.12.2019 - 08:17

Бахсан ауузунда - доммакъ эм темир ёмюрледен къалгъан суратла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну башчысы Мокъаланы Тенгиз айтханнга кёре, бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны Бахсан ауузунда краеведле къаялада табылгъан суратланы тинтиу бла кюрешедиле.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

25.12.2019 - 08:17

Алчы технологиялагъа этилген къоранчла иги файда келтиредиле

Арт жыллада бизни республика Европада алчы эл мюлк предприятияла эмда билим бериу арала бла жетишимли байламлыкъла къурагъанды. Аланы хайыры бла регион саулай къыралда окъуна терек бахчачылыкъда терк айныгъан технологияланы сингдириу жаны бла алчыланы санына киргенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

25.12.2019 - 08:17

Борчунгу заманында тёле да, жумушунгу чырмаусуз толтур

Бир ненча кюнден Жангы жыл жетеди, аны бла байламлы узун солуу кюнле да. Аланы кезиуюнде кёпле  республикадан тышына чыгъып солургъа сюедиле неда бир башха жумушлары бла ары-бери барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

25.12.2019 - 08:12

Алгъын ауруулагъа къалай бакъгъандыла

Бизни миллетде, больницала болмагъан дунияда, багъыу къалай баргъанды? Таматала айтханнга кёре,  бизни миллетде алгъын заманлада халкъ медицина айнып болгъанды, кырдыкланы кючлерин билгенле аз тюйюл эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

25.12.2019 - 08:12

Ётюрюкню багъасы

Бекирбий  эрттеден бери да малда ишлеген кишиди. Къош ата юйю болуп калгъанды. Тау жайлыкълада къойла кютеди. Бир кюн гелеу сыртда отлатады. Эки-юч кюнден а тауну ары этегинде кёрюрсе аны.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

25.12.2019 - 08:12

Саусузла ышаннган, излеген, хурметлеген доктор

Ыйых кюн эди. Жууукъладан бири тойгъа чакъыргъанды. Роза, омакъ кийинип, къонакъгъа  тебирей тургъанлай, къоншу тиширыу юйге хылыф киреди. Талакъ солуу эте, жиляп: «Къызым бек онгсузду,  болуш»,- дейди.  Роза, чабып барып, анга биринчи болушлукъ этеди,  «Скорыйни» да чакъырады.

Подробности... | Просмотрено: 2

Страницы