11.09.2019, 10:05 - Жангылыкъла

Шабат кюн Нальчикде Абхазия майданда бардырылгъан  Къыраллыкъны  байрамына Черек районну келечилери да къатышхан эдиле. Ала да ариу жасалгъан чатыр къурагъандыла. Аны арбазында стендле  болгъандыла.

11.09.2019, 10:00 - Жангылыкъла

Озгъан ыйыкъда Тюркде аш-азыкъ индустрияны эм технологияланы  WorldFood Istanbul-2019 деген халкъла аралы кёрмючю ётгенди.

11.09.2019, 09:58 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда энергияны аяулу хайырланыу эмда экология жаны бла #ВместеЯрче деген фестиваль башланнганды. Аны республиканы энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министрини орунбасары Оразайланы Альберт ачханды.

11.09.2019, 09:35 - Маданият

Къудуретни ахшылыгъындан, миллетибиз ёсюп келген жаш тёлюню ариу къылыкъда, таза ниетде юйретиуге, адет-тёрелени сакълаугъа эс бургъанлай, ол затлагъа энчи магъана бергенлей келеди. Бюгюнлюкде да жашларын, къызларын ариу ёсдюрюп, хурметге тийишли жаш юйюрлерибизни барлыгъы, айхай да, къууандырады.

11.09.2019, 09:20 - Билим

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Миллет технология башламчылыкъланы  платформасы»     къурап  «Университетлени точка кипениясы»  деген стратегиялы сессия болгъанды.  Анга къыралны элли субъектинден  келечиле къатышхандыла.

11.09.2019, 07:36 - Жангылыкъла

Хурметли жамауат!

Бир-бир  окъуучуларыбыз  анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жазылып къоядыла. Баям, аны да болур кесини магъанасы.

04.09.2019, 09:50 - Илму

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан бири Сергей Королёв бла къаты байламлыкъда ишлеп тургъан Энейланы Тимурду. 

 
04.09.2019, 09:10 - Маданият

Къашхатаугъа жете баргъан жерде, Жемтала кёпюрню онг жанында, бийик акъ жар барды. Аны баш жаны къалын агъачды. Алайда эмен терекле, башха юлкюле ёседиле. Тюп жаны Къашхатаугъа эм андан ары тарлагъа баргъан жолгъа къаршыды. Акъ жарны юсюнде Къайсынны суратын  эм аны «Мамырлыкъ эм къууанч сизге, саула»,- деген ёмюрлюк сёзлерин кёребиз.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

13.09.2019 - 08:17

Ариу чачны ким да сюеди

Тиширыула тюбешип ушакъ бардыргъан кезиуде  бир бирлерини чачларына эс бурадыла. Ариу, къалын чач а хар адамгъа да табийгъат берген саугъады. Алай ол кесине энчи багъыуну излейди. Аны юсюнден парикмахер-стилист Сослан ШАШЕВ былай айтханды:

 
Подробности... | Просмотрено: 1
13.09.2019 - 08:17

Аты бюгюн да жигитлени арасындады

Габоланы Исламны жашы Хапис Чегем ауузунда аты айтылгъан  жашладан бири болгъанды. Аны билгенле жигитлигини, ётгюрлюгюню да юсюнден айтып тауусалмайдыла. Мени атам да таныучу эди аны. Хаписни туугъан келини Нану да кёп хапар айтханды аны юсюнден.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.09.2019 - 08:12

Жай солуу кезиу тийишли халда ётгенди

Быйыл Къабарты-Малкъарда жай каникуллада  эки жыйырма учрежденияда  8621 сабий солугъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
13.09.2019 - 08:11

Бармакъларыгъыз ариу кёрюнюрча

Тиширыула къолларына бла тырнакъларына аслам эс бёлгенлерин барыбыз да билебиз. Жылдан-жылгъа аланы тап халда тутуу ызда жангы амалла чыгъадыла. Ол санда ариу бояуда бла  дизайнда да. Бир жыл алгъа бек омакъ кёрюннген, быйыл магъаналыгъын тас этип къояды.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.09.2019 - 09:45

Жюрек тазалыгъы болгъан ачыкъ адам, фахмулу врач

Жюрек ыразылыкълары, талпыныулукълары, жигер урунуулары бла  ахшы юлгю кёргюзтген, халал къыйынлары бла коллективни битеулю жумушуна аслам юлюш къошхан адамла къайда да бардыла. Ала не къыйын ишден да артха турмайдыла. Эрттеди, кечди деп бир заманда сагъыш да этмейдиле. Кеслерини сейирлеринден эсе къатындагъыланы саладыла сейирлерин бийик.

Подробности... | Просмотрено: 8
11.09.2019 - 09:30

Тойланы миллет ыздан таймай бардырыргъа боламыды?

Бусагъатда  таулу тойланы асламысы ресторанлада, кафеледе озадыла. Анга бюсюремегенле кёпдюле. Бизни республикада билим бериу жаны бла уллу къыйыны болгъан, кёп жылланы Педагогика колледжни башчысы болуп тургъан хурметли Байчеккуланы  Нина адамны къууанчы юйюнде бардырылыргъа керекди, дейди. Сёзсюз, шахар фатарда той бардырыргъа къыйынды, алай элде ишленнген эркин шёндюгю юйледе  уа къаллай бир адам да сыйынырыкъды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
06.09.2019 - 08:19

Тиширыуну жюреги излеген айбатлыкъ

Адам улу не заманда да ариулукъгъа итиннгенди, аны багъалай да билгенди.  Бу кеси да терен магъананы тутхан ангыламды.

Подробности... | Просмотрено: 3
06.09.2019 - 08:11

Мухажирни татыулу алмалары

Бир жыл Къабарты-Малкъарны делегациясы бла    Адыгеягъа барабыз.  Анда бизни сейирлик алмалары болгъан терек бахчагъа элтедиле.  Республикабызны ол замандагъы башчысы: «Бизде уа быллай алмала нек жокъдула?» -деп сорады.

Подробности... | Просмотрено: 5
06.09.2019 - 08:00

Садакъа тийишли жерге берилмесе, мюлкюнгю суугъа тёкгенден, отда кюйдюргенден башхалыгъы жокъду

Таулулада быллай сёз барды: «Хар элни да къой союуу башхады».

Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Экономика

23.08.2019 - 08:17

Токсуз къалмаз ючюн тёлеулерин берирге ашыкъгъандыла

 Бизни республикада быйыл жети айны ичинде ток ючюн тёлемей тургъан 23,2 минг адамны эмда предприятияланы бла организацияланы ансыз къояргъа умут этген эдиле «Каббалкэнергода». Андан билдиргенлерине кёре, бу абонентлени барыны да 354 миллион сом берликлери барды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

23.08.2019 - 08:17

Халкъ медицинаны да барды хайыры

Бусагъатда врачла жаланда дарманла бла чекленип къалмай, халкъ медицинаны амаллары бла да хайырланадыла. Къулакъ аурууда аланы бир къауумуну юсюнден Нальчик шахарны биринчи номерли поликлиникасыны врачы Зарина Хамикоева айтханды:

 
Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

23.08.2019 - 08:17

Жангыртылгъан эм тапландырылгъан спорт залла

 Быйыл Къабарты-Малкъарда  жангы окъуу жылгъа 24 школну спорт залы жангыртыллыкъды. Анга деп  къырал бюджетден 26,3 миллион сом бёлюннгенди, ол санда  республика кесинден 1,9 миллион сом  къошханды

Подробности... | Просмотрено: 11
Билим

23.08.2019 - 08:12

Устазланы административ ауурлукъдан бош этиу жаны бла башламчылыкъны хазырлайдыла

Жангы окъуу жылны аллында «Единая Россияда» педагогладан отчётланы асыры кёп излеуню проблемасындан къутулуу жаны бла башламчылыкъны хазырларыкъдыла. Аны юсюнден кеслерини оюмларын хар сюйген адам партияны регион бёлюмлерине 28 августха дери сайтланы юсю бла жиберирге боллукъдула. Тёртюнчю сентябрьде уа аланы битеу тийишли ведомстволаны, экспертлени, ата-аналаны къатышыулары бла  «Адамны ырахатлыгъы» деген федерал дискуссияла майданда сюзерге белгиленеди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

23.08.2019 - 08:12

Малкъарлы жаш - тенгизчи жаяу аскер взводну командири

                                                                        Уллу Хорламны 75 жыллыгъына
                                         Къулбайланы Алийни «Кишилик сыналгъанда» деген китабындан 

Тенгизчи жаяу аскерчилени жигитликлерини юсюнден кёп китапла жазылгъандыла, кинофильмле салыннгандыла. Урушну бек къыйын жерлерине тенгизчи жаяу аскер бригадаланы жиберип болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

23.08.2019 - 08:12

Жигерлиги эм къайгъырыулугъу бла уллу хурмет тапханды

                                                                     КъМР-ни Къыраллыгъыны кюнюне

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

23.08.2019 - 08:11

«Таулу хычинни жарашдырыуну рецептин бийчеме элтип барама»

Бир ненча жыл мындан алгъа  бизни республикада   «HALCHIK-2016» халкъла аралы  биринчи  кинофестиваль  бийик даражада  бардырылгъан эди. Киноискусствону сюйгенле беш кюнню ичинде  белгили артистле, режиссёрла, продюсерле бла да тюбешгендиле, ала алгъан эмда  ойнагъан  фильмлеге да  къараргъа онг тапхандыла.  

 
Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

23.08.2019 - 08:00

«Устаз творчестволу адам болургъа кереклисине толу ийнаныпма»

1986 жылда бизни республикадан устазланы къаууму орденле, майдалла бла да саугъаланнган эди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

21.08.2019 - 08:26

Заман бла сыналгъан шуёхлукъ

Малкъар поэзия  айтхылыкъ поэтлери бла белгилиди.  Аланы араларында  халкъ айырып сюйген эки инсан барды – Къулийланы Къайсын эм Гуртуланы Берт.  Аланы чыгъармалары  школ программагъа киредиле, андан сора да, лирикаларын бла прозаларын  бийик билим берген  учреждениялада да окъутадыла (КъМКъУ-ну малкъар тил бла адабият кафедрасында).

Подробности... | Просмотрено: 14
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:22

Уллайгъанлагъа – шёндюгю компьютер технологияланы

Быйыл республикада  "КъМР-де жангычылыкълагъа юйретген ара" деген социал проект  ишлеп башлагъанды.Ол жашаулары келген адамланы  шёндюгюлю компьютер  технологиялагъа юйретиуге бурулупду.

Подробности... | Просмотрено: 14
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:20

Тамата тёлюге кёз-къулакъ болуу

Къабарты-Малкъарда  «Демография» миллет проектни чеклеринде  «Тамата тёлю» деген  республикалы проект  бардырылады.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:18

Аманлыкъчылыкъны жангы тюрлюсю жайылгъанды

РФ-ни Пенсия фондуну республикада баш управлениясындан арт кезиуде аманлыкъчыла адамланы алдатыуну жангы амалын хайырланып тебирегенлерин эсгертедиле.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:16

Жандауурлукъну чеги жокъду

Кёп болмай санларында къыяулары болгъан эмда ауруулу сабийлеге болушлукъгъа  Нальчикде  Профсоюзланы къаласында  акция бардырылгъанды. Аны Залим Алакаев башчылыкъ этген   "Жандауурлукъну макъамлары" деген фонд  къурагъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

21.08.2019 - 08:14

"Мен къачан да жамауат жумушланы чыхырында болургъа итиннгенме"

Зезаланы Алексейни жашы Марат бла мен биринчи кере Къабарты-Малкъар къырал университетни Малкъар маданиятны арасында тюбешгенме. Арыкъсыу, орта бойлу, хыбырт жаш. Хыбырт деп, аны аманлап угъай, хар затха  терк узалгъаны, къолуна алгъан жумушну тынгылы  эм лакъырда, чам эте тамамлагъаны ючюн айтама.  Ол  араны  музейинде  болгъан кийизни, урчукъну, къысхачны, бешикни, дагъыда малкъар халкъны къолунда эртте заманлада жюрютюлген кёп башха затланы юслеринден сейирлик эм толу хапар айта эди.

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:13

Къолайсызлагъа эс тапдырыу эмда аманлыкъланы жолун кесиу

Нальчикде  полициячыла бла жамауатны келечилери жюз юйюрге сабийлерин школгъа хазырларгъа болушхандыла. Битеу школ кереклери ичлеринде болгъан  портфельлени къыйын жашау болумгъа тюшген 130 сабий алгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

21.08.2019 - 08:10

Ашыбызгъа кёре - саулугъубуз

Геронтодиетология - ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну профилактикасы бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда тюрлю-тюрлюлери болурча, аз-аздан, тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди. Адамны жыл саныны ёсе барыуу бла аш орун-чеги трактны амаллары азаяды, ичге баргъан ашны уллу ёлчеми, калориясыны кючлюлюгю адамны чархында тюрлю-тюрлю процесслени къыйыннга айландырады эмда бузады.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы