19.10.2018, 12:44 - Статьи

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

Последнее


Илмугъа, музыка искусствогъа бла окъутуугъа керти къуллукъ эте

Рахайланы Измайылны жашы Анатолий 
Искусстволаны Шимал Кавказ институтну ректору, профессор, искусствоведение илмуланы доктору, Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни, 
Ингуш эм Север Осетия-Алания республикаланы да искусстволарыны сыйлы къуллукъчусуду. Быйыл 
ол туугъанлы  алтмыш беш жыл болады.

Жерлешлерини тишлерин ышартхан доктор

Бу жол къолума къалам алдыргъан элибиз Огъары Малкъарны больницасыны тишлеге бакъгъан кабинетинден къууанып чыкъгъан адамланы тилеклери  болгъанды.  Ала  – Гузеланы Фазика, Къайгъырмазланы Борис, Киштикланы Къанамат, Османланы Сакинат,  Мусукланы Аслан эм кёп башхаладыла.

Мектепни устазлары, окъуучулары бла да ёхтемленирча сылтауу барды

 Бу кюнледе Долинскде генерал-майор Зокаланы Валерийни атын жюрютген 8-чи номерли орта билим берген учреждение кесини 80-жыллыкъ юбилейин  къууанчлы халда белгилегенди.

Жюреклеге тюшген, аманны-игини да сынатхан жылла

Огъары Малкъарда быйыл бек магъаналы, огъурлу иш болгъанды. Муртазланы Зухура «Прерванный полёт» деген китабын чыгъаргъанды. Зухура Абуллаевна къыркъ жыл тарыхдан  устаз  болуп ишлегенди, пенсиягъа жетмиш бир жылында кетгенди. Юйде тургъан эки жылында уа атасыны-анасыны, юйюрюню, элини-жерини юслеринден билген затларын  бирге жыйып, сюзюп, бу чыгъарманы жазгъанды.

«Саркъып баргъан» кюйюзле

Азербайджанлы художник Фаиг Ахмед  сейир усталыкъны айнытады: мурдоргъа тёрели азербайджан кюйюз бичиуню алып, жаш мекямланы, юйлени жасарча  сейир  кийизле согъады. Ол ариулукъгъа къарай, аланы къабыргъадан саркъып баргъан суратла сунаргъа боллукъса.

Элбрусчула майдалла бла къайтхандыла

Кёп болмай Чечен Республикада  къутхарыучуланы «Кавказны кубогу»   битеуроссей  чемпионаты бошалгъанды. Анга Къабарты-Малкъардан  Элбрусну   излеу-къутхарыу  къаууму къатышханды. 

КЪОНАКЪЛА

Мени Окъоу деп бир чегемли нёгерим барды. Аны къатыны Баблина Басхан ауузунданды. Ала, Нальчикни уллу орамында жангы фатар алып, ашап-жашап турадыла. Эркегырыу кеси да уллу къуллукъгъа кирип ишлейди.

Россейни Президенти Владимир Путин Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжал халда толтурургъа Казбек Коковха буюргъанды

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин ишчи тюбешиуню чегинде  Казбек Коков бла ушакъ бардыргъанды. Ол Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжал халда толтурургъа анга буюргъанын билдиргенди.

«Арабызны бузуп айырыргъа кюрешгенле бизни бютюн бирлешдиргендиле»

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде биринчи курсчула эм студент актив бла тёрели тюбешиуню чеклеринде Юрий Коков жаш тёлю бла диалог халда ушакълашханды.

Повестканы магъаналы сорууу - инсанланфы учуз эм качестволу жашау журтла бла жалчытыу

КъМР-ни Правительствосуну кезиулю жыйылыуунда республиканы къырал финансларын игилендириу жаны бла программа къабыл кёрюлгенди, Къабарты-Малкъарны бла Беларусь Республиканы правительстволарыны араларында бирге ишлеуню юсюнден келишимни проектине къаралгъанды. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS