17.07.2019, 09:55 - Жангылыкъла

КъМР-ни Экономиканы  айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Демография» миллет проетни чеклеринде Къабарты-Малкъарда беш регион проект бардырылады. 

17.07.2019, 09:50 - Саулукъ

Долинскдеги "Вершина" санаторийни жай айлада   сабийле бийлейдиле. Къалын ёсген тереклени, юлкюлени  ичлеринде бу кёп къатлы  мекямны анга  жууукълашхынчы кёраллыкъ да тюйюлсе. Биз баргъанда,  жашчыкъла бла къызчыкъла экинчи сменни  къууанчлы халда жабылыууна хазырлана тура эдиле. 

17.07.2019, 09:48 - Жангылыкъла

Белгилисича, Къабарты-Малкъарда «Демография» деген миллет проектни чеклеринде эки айдан башлап юч  жылларына дери   сабийлени къошакъ халда жерле бла жалчытырча къыстау  садикле ишленедиле эм ясли къауумла къураладыла.  Кёп болмай  Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) республикада   бёлюмюню  келечилери аланы онтогъузусунда  болум   бла шагъырейленн

17.07.2019, 09:45 - Билим

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетге  документлени алыу къыстау барады. Бу жумуш бла кюрешгенле айтханнга кёре, быйыл мында окъургъа сюйгенле  башха жылладан эсе иги да кёпдюле. Республиканы школларын, лицейлерин бошагъанладан сора да,  Ингушетия, Къарачай-Черкес, Чечен, Шимал Осетия-Алания республикаладан да кёпле келедиле.  Документлерин информатикалы технологияла, медицина, стоматология эмда психология, физкультура-спорт   институтлагъа  бергенле асламдыла.

17.07.2019, 09:41 - Маданият

Россейни Уголовный-тюзетиучю службасында къуллукъ этгенлени чыгъармачы коллективлерини 6-чы битеуроссей фестивальларында  хорлагъанла эмда тюрлю-тюрлю номинациялада  лауреатла болгъанла Омскну къырал музыка театрыны сахнасында концерт бергендиле. 

17.07.2019, 09:30 - Право

Ведомствола аралы комиссияны келечилери аманлыкъ этгенлерине ишеклилени эркинликлери къалай сакъланнганларын сюзгендиле. Аны къауумуна уа КъМР-ни Башчысында граждан обществону айнытыу эм адамны эркинликлери жаны бла комиссияны, Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни аппаратыны, КъМР-де Ич ишле министерствону эмда ведомствону  Жамауат советини, прокуратураны,  Жамауат-тинтиу комиссияны келечилери киргендиле. 

17.07.2019, 09:25 - Жангылыкъла

Жай кезиуде   Къабарты-Малкъарны бир-бир эллеринде таза суу азайгъанына жамауатдан   кёп тарыгъыу  эшитирге тюшеди.  Аны бла байламлы кёп болмай «Эхо Кабардино–Балкарии» элледе бу жаны бла болумну билир муратда instаgram  социал сетьде   соруу бардыргъанды.  

17.07.2019, 09:10 - Билим

Узакъ эмда ариу эллерибизден бири – Хабаздан-редакциябызгъа экинчи классны окъуучусу Курданланы Назилядан алгъаракъда келген къагъыт бизге хычыуун тийгенди. Эм алгъа ол миллет газетибизни билип, анга биреуню болушдурмай, кеси жазгъаны бла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

19.07.2019 - 08:19

Ырысхы амалтын жау болдула

Уллу ариу мекям  узакъдан окъуна кёзге  урунады. Тёгерекде, андан сора да, бардыла журтла, алай ол аладан энчиди. Аны жанында да - ашхана. Ол да гитче тюйюлдю. Быллай журтда жашагъан аз  бай тюйюлдю, жарлы адам аллай юй ишлеялмазлыгъы баямды, деп келликди кимни да кёлюне.

Подробности... | Просмотрено: 3
19.07.2019 - 08:19

Кертичилик

Далхат Казийни сюеди деп кимни эсинде бар эди. Бирге ишлегенликге, узакъдан саламлашып кетген болмаса, Казийни къатына жууукъ барып, хазна кёрмез эдинг.  Къыз да анга, башха болмай, бир жууукъ адамынача къарагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
19.07.2019 - 08:19

Адам жашауунда бир мурат салмаса, жюреги сюйген иш табалмаса айнымайды

Биттирланы Азамат муслийманланы арасында белгили жаш адамды. Ол 15 жылында сокъур болгъанды, алай  ол анга Чеченни къырал университетини восток къыралланы тинтиу жаны бла  факультетин  бошаргъа,   Къазанда «Сулейман»  атлы межгитде окъургъа, Чеченде Брайльни методикасына кёре Къуран окъургъа юйретген курсла ачаргъа  чырмамагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
17.07.2019 - 09:15

Кийизлеринде - халкъыбызны адеп-къылыгъы, жашау турмушу

Сабийлигимден бери таныгъан Этезланы- Ёзденланы Нюржан ким да юлгю алырча адамды. Мен аны бла къоншуда  жашагъанма, къызлары бла тенглик жюрютгенме, кёп туз-гыржынын ашагъанма. Кесине да  келин деген болмаса, атын бир заманда айтмагъанбыз,асыры хурмет этгенден.

Подробности... | Просмотрено: 8
17.07.2019 - 09:05

ОСУЯТ

(Болгъан иш) 

Уллу Ата журт уруш башланнганда Айшат  къагъанакъчыкъ эди. Къайдан ангыларыкъ эди ол атасы Керим къазауатны биринчи  жылында окъуна  окъ тийип ёллюгюн. Анасы  Азиза уа... Ариулугъу бла  элде  анга жетген  къыз жокъ эди.  Аны  узун къара эшмелерине кёпле сукъланыр ючюн да къалмагъандыла. Къайры барса да,  анга  машалла демеген  жокъ эди.

Подробности... | Просмотрено: 3
10.07.2019 - 08:16

Бирлик болмаса, къарыусузла къыйналырла

Бизни жашауубузну тутурукълары халкъ адетле бла тёреледиле. Хау, аланы бир–бирлери къуругъандыла, башхалары къарыусуздула. Сёз ючюн,  миллет кийимлерибизден хазна зат къалмагъанды, биз башха халкъланы быстырларына толусунлай кёчгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8
05.07.2019 - 09:58

Дуния барыбызгъа да бирди…

Бу къуралгъан хапарды, алай мында бир-бир жашауда болгъан затла хайырланнгандыла. Артур аскерден къуллукъ этип къайтханында, эм биринчи анасыны эгечи Зайнафны кёрюп, юйюне уа артда барыргъа оноу этди.

Подробности... | Просмотрено: 3
05.07.2019 - 09:55

Къайгъы сёз кёзбау тюйюлдю

Мен кёре келген заманладан бери адамы ёлген аны садакъасын, ашын да къолундан келгенича этеди. Бирле  азыракъ да эте болурла, аны ючюн аланы сёзлерин этерге жарамайды. Бир бирлерине эришип кюрешгенле да бардыла. Бирле хуржунлагъа омакъ кружкала, табакъла саладыла, башхала целлофан пакетлени орунларына челекле къурашдырадыла. Мен аны терсге санайма, тышындан къарагъаннга да бек эриши кёрюннген сунама.

Подробности... | Просмотрено: 11
05.07.2019 - 09:45

«Къууанчны – къууанчха ушатып, бушууун – бушууча ётдюре билген халкъыбыз къонакъбайлыкъ адетин унутмагъанды»

Жашауну барыуу, айныуу, анга жангы затланы сингдириу къайсы миллетни да харкюнлюк турмушун алгъадан башха жолгъа саладыла, аны оюмун, кёз къарамын кеслерине тапха бурадыла. Былайда хар зат да инсанны кесини къолундады дерге да боллукъду. Алай заманны, къадарны тюрлендирирге кимни кючю жетсин? Болсада бу жорукъ къачан да бирча ишлемейди. Халкъыбызны тарыхы да анга шагъатды.

Подробности... | Просмотрено: 10

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Право

10.07.2019 - 08:04

Наркотиклени ауурлугъу килограммгъа жетгенди

Наркополициячыла Кахунда оператив жумушланы кезиуюнде бир ненча элчини тутхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

10.07.2019 - 08:02

Федерал излеуде болгъан тиширыу тутулгъанды

Хыйлачылыкъ ючюн (РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясы) федерал излеуде болгъан тиширыу ары дери да сюдню оноуу бла жууапха тартылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

10.07.2019 - 08:00

Къуллугъун артыгъы бла хайырланып, тёрт миллион сом къоранч этгенди

Полициячыла газ бла жалчытыу службаны Зольск  районда абонент бёлюмюню алгъыннгы таматасы кесини къуллугъун артыгъы бла хайырланнганын тохташдыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

05.07.2019 - 10:00

ЖОЮЛАДЫЛА СЕНИЧА ИГИЛЕ

Хочуланы Шабазны жашы Салих малкъар прозаны мурдорун салгъан жазыучуду. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

05.07.2019 - 09:55

Таш бла заман

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына орнаталгъан. Къалай-алай эсе да, Малкъар ауузларындан биринде, черекни онг жанында, бийик тау башында, уллу таш барды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

05.07.2019 - 09:38

Европаны бла дунияны чемпионатларына къатышыргъа эркинликни къоруулагъандыла

Уфада бел бауладан тутуп тутушуудан Россейни чемпионаты къуралгъанды. Ахыр жыллада бардырылгъан эришиуледен ол эм уллу болгъанды – анга къыралны 32 регионундан 300-ге жууукъ эм кючлю гёжеф къатышхандыла, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъарны Черек районуну пресс-службасындан. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Саулукъ

05.07.2019 - 09:30

Жигитлени Минги тауну тийресинде хазырлайдыла

Къабарты-Малкъар жангы сабий проектни жашауда бардырыу майдан болгъанды – Элбрусда  «Жигитле» деген энчи айнытыу лагерь ишлеп башлагъанды. Тёрт сменагъа бери Москвадан бла Москва областьдан 10-17 жыл санлы 200 сабий келликди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

05.07.2019 - 09:28

Миллет гвардияны келечилери донорлукъ этедиле

РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясында Россейде кеси ыразылыкълары бла донор къан бериу ишни айнытыу программаны чегинде акция къуралгъанды. Эрттенликден башлап Управленияны тийресинде Лермонтов шахарда  Шимал-Кавказ федерал илму-клиника араны 101-чи номерли клиника больницасыны  къан алыу кёчюрюлген  станциясы ишлеп башлагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

05.07.2019 - 09:20

«Мында къонакъбай, чомарт, ёхтем адамла жашагъанларына тюшюннгенме»

Журналистни жоллары кёп сейир адамла бла тюбешдиредиле. Аны ючюн сюеме мен бу усталыкъны. Мени да аллай тюбешиулерим кёп болгъандыла. Кертиди, бирле эсингде къаладыла, бирле уа – угъай.   Белгили россейли актёр эмда жырчы Александр Дьяченко бла тюбешиуюм, ушакъ этгеним да аллай унутмазлыкъ кезиулеримден бири болгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

05.07.2019 - 09:15

Тёлеулерин болжалгъа салып тургъанланы приставла жокълагъандыла

«Каббалкэнерго» компанияны эмда Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де управлениясыны келечилери алгъаракълада бирге рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде талай элде ток ючюн хакъ тёлемей тургъан 367 адамны юйлеринде болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

05.07.2019 - 09:10

Амброзия - адамгъа, сабанлагъа да заранлыды

Амброзия деп жап-жашил, ариу чапыракълы битимге айтадыла. Къабарты-Малкъарда аны орамлада, арбаз тийреледе, жол жанларында, бахчалада да аслам тюберге боллукъду. Жарсыугъа, адам улугъа бу ариу битимни хатасы болмаса, бир тюрлю хайыры жокъду.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

05.07.2019 - 09:05

Кёнделенде жоллагъа ремонт этип башлагъандыла

Тынгылы жангыртыу ишле Байзулла улуну атын жюрютген эмда Мельничная орамлада бардырыладыла, деп билдиргендиле Элбрус районну администрациясыны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

05.07.2019 - 09:00

Заранлы къурт-къумурсхаланы жайылыуларын тыярча

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясыны специалистлери бизни республиканы тийресинде карантин фитосанитария болумну тинтиу бла кюрешедиле. Ведомствода айтханларына кёре, бу иш заранлы къурт-къумурсхаланы тюрлюлерин тохташдырыр, ала битимлеге бла битимчилик продукциягъа не хата салыргъа боллукъларын эмда карантин кийирилирге кереклисин билир умут бла бардырылады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

05.07.2019 - 08:55

Муртазланы Борис РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы бла танышдыргъанды

Ючюнчю июльда ыйыкъ сайын бардырылыучу жыйылыуда Черек районну администрациясыны башчысы  Муртазланы Борис  кенгешге къатышханланы Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы, полицияны подполковниги Къартлыкъланы Музафарны жашы Зейтун бла танышдыргъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

03.07.2019 - 08:19

Жюреклерини тазалыкълары, акъылларыны теренликлери эм тукъумларына сакълыкълары бийик даражададыла

Малкъар Россейге къошулгъандан сора таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

03.07.2019 - 08:19

«Ишиме сюйюп барама, юйюме къууанып къайтама»

Врачны аты ол аягъы юсюне салгъан саусузланы ыспаслары бла айтылады. Нальчикни Дубки тийресинде Перинатал арада  акушер-гинеколог болуп ишлеген Къумукъланы Аслижанны (Къулийланы Ахматны къызы) да республикада кёпле таныйдыла эмда хурмет этедиле.

Подробности... | Просмотрено: 7

Страницы