19.09.2017, 22:25 - Статьи

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

19.09.2017, 22:21 - Новости

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

19.09.2017, 22:20 - Статьи

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады.

19.09.2017, 22:19 - Статьи

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханд

19.09.2017, 22:17 - Статьи

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады.

Последнее


Проект аслам файда келтирликди

Тырныаузда вольфрам-молибден жаратылгъан жерде бу металлны жангыдан къазып башлау ишни ахча жаны бла багъасы 10 миллиард сом боллукъду.

Туристлеге не жаны бла да болушургъа

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Железноводск шахардан Элбрусну тийресине келген кезиуде ачыгъан туристлеге не жаны бла да болушлукъ этерге буюргъанды. Аладан ючюсю тюрлю-тюрлю жарала алгъандыла, энтта экеулен къайда болгъанлары белгисизди.

Энчи эс бёлгенигизни эмда республиканы экономика тохташыууну жалчытыу вопрослада себеплигигизни бек багъалайбыз

КъМР-ни Башчысы Ю.А. Коков Россейни Правительствосуну Председатели Д.А. Медведевни туугъан кюню бла алгъышлагъанды:
«Хурметли Дмитрий Анатольевич!

Адам эм закон

Ахчаны тёлемей къутулургъа излегенди
Быйыл 31 августда КъМР-ни инсаны, Новороссийск шахарда автовокзалда такси алып, Прохладный шахаргъа келгенди. Алай жерине жетгенлей, жол ючюн хакъны тёлемей (14300 сом), къачып къутулгъанды.

Хорлам къызыу эришиуде алыннганды

Къабарты-Малкъар къырал университетни тишырыу командасыны ызындан эр киши коллективи да республиканы пляж волейболдан чемпионатында хорлагъанды, деп билдиргендиле вузну пресс-службасындан.

Жакону тереклери

Бир-бир эллерибизде ташланы, тереклени окъуна бардыла атлары. Ала бла байламлы хапарла, таурухла бюгюн да халкъны ауузунда жюрюйдюле. Сёз ючюн, Чегем тарында Эл-Тюбюнде, межгитни ёрге жанында, Абустолту деген жерде эки битим ёседи. Бири шапталды, экинчиси уа – сары эрик.

Хатерлиле сабийлени кёзлерин жарытхандыла

Сёзсюз, огъурлу ишле этгенле, керек заманда оюмлу, акъыллы, ариу сёз айта билгенле арабызда, насыпха, кёпдюле. Алайсыз жарамайды, аны барыбыз да ангылайбыз. Бютюнда аллай себеплик, кёз-къулакъ болуу сакъат сабийлеге бек керекди. Инвалидлени обществосу да алагъа къолдан келгенича болушургъа кюрешеди.

Белгисиз тарых бетлени баямлагъан фильм

Бу кюнледе Культура фондда «Мария - русская царица из Кабарды» деген документли фильмни презентациясы болгъанды. Аны Къабарты-Малкъар Россей бла бирлешгенли 460 жыл толгъанына жоралап, НОТР телеканалны директору Владимир Вороков алдыргъанды. Жыйылыугъа тарыхчыла, культураны бла искусствону адамлары келген эдиле.

Греклилени бла малкъарлыланы араларында аслам ушашлыкъ эсленеди

Грецияны бек сейирлик жерлеринден бири – Родос айрыкамды. Мында жангы шахарны къатында орта ёмюрледе ишленнген да барды. Андагъы музей байды, экспонатларын кёрюрге битеу дуниядан адамла келедиле.

Предпринимательлеге къараучула азыракъ келирча

КъМР-де Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченный Юрий Афасижев РФ-ни Президентинде бир атлы институту бла къырал налог служба бардыргъан кенгешге къатышханды. Сёз анда контроль-касса техниканы хайырланыуда жангы жорукълагъа кёчюуню юсюнден баргъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS