27.03.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

25.03.2020, 08:13 - Спорт

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды.

25.03.2020, 08:12 - Жамауат

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла.

25.03.2020, 08:07 - Саулукъ

Бюгюнлюкде битеу дуния коронавирус деген ауруу бла къаты кюреш бардырыудады. Бек уллу терслиг а анга аллындан да тийишли магъана берилмегениндеди дерге боллукъду. Насыпха, шёндю аны бла байламлы ахшы атламла бардыла. Сёз ючюн, Къытайда бу аууруудан къыйналгъанла жокъну орунунда болгъанлары себепли, ахыр больница жабылгъанды.

25.03.2020, 08:06 - Спорт

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат белгилегеннге кёре, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу - адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады.

25.03.2020, 08:06 - Билим

Бир ненча жылны Тырныауузда Отарланы Керим атлы  1-чи номерли лицейде ишин бардырып тургъан «Энчи сабий» ресурс арада саулукъларында аутизм халлы заранлары болгъан сабийлеге деп адаптив къауум къуралгъанды.  Аны ачылыуу район администрацияны, медицина, билим бериу, социал махкемелени келечилери къатышып бардырылгъанды.

25.03.2020, 08:05 - Жамауат

Элбрус районну Быллым элини бла Прохладна шахарны  билим бериу эм маданият махкемелерини ишчи къауумларыны араларында огъурлу шуёхлукъ байламлыкъла къуралгъандыла.  Жыл сайын  ала бир бирлерине къонакъбайлыкъ этедиле, шуёхлукъну, къоншулукъну кючлейдиле.

25.03.2020, 08:01 - Спорт

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда жамауат совет биринчи жыйылыуун бардыргъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

27.03.2020 - 08:19

Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу  коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн  сакъ болургъа чакъырады.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:19

КИМГЕ ДА БОЛУШУРГЪА, КИМГЕ ДА ИГИЛИК ЭТЕРГЕ ИТИННГЕН ТАМАТА

Къабартылы халкъны белгили адамларын санай кетсенг, Борис Мазихов Бесланович ол тизмеге киргенледенди. Аны атын, тукъумун республикада кёпле биледиле. Жаш заманындан да ол жазыу иш бла къаты кюрешип келеди. Хапарла, романла, тамсилле, повестьле, пьесала жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:17

Жауундан сора кюн тиеди

Кёчгюнчюлюкню хатасындан къаллай бир таулу юйюр къайда не болгъаны билинмей къалгъанды. Аладан хар бирини къадары халкъыбызны тарыхын ачыкълагъанчады. Бюгюннгю  хапарыбызда биз Хасанияда жашагъан Тежаланы Блюханы эсгериулерине таянырыкъбыз. Ол кёлю да тола, алай ушакъ эте эди…

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:12

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай Аллахуталаны аллында ол уллу гюняхладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 5
27.03.2020 - 08:11

«Жууукъларыбыз, къоншуларыбыз, эллилерибиз бизге ышаннганларын ангылап ишлегенбиз»

Холамханланы Анатолий  Къашхатауда от тюшюуге къажау 8-чи номерли  бёлюмде  30 жылдан аслам ишлеп, адамланы жанларын, саулукъларын сакълагъанды, ырысхыларын къутхаргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
27.03.2020 - 08:11

Волонтёрла болушлукъ тапдырлыкъдыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери  волонтёрла бла тюбешиу бардыргъандыла эмда  коронавирус  ауруу  жайылыргъа къоркъуулу кезиуде кеслери жашагъан абаданлагъа  бла сакъатлагъа болушлукъ тапдырыргъа   юйретгендиле.  Тюбешиуде республикада  «Саулукъ сакълау» пр

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:12

Къачан эм къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:08

Насыплы адам къаллайды?

Адам улуну бу дунияда эм биринчи мураты, умуту, жюрек талпыныуу насыплы болургъады. Аны алайлыгъын чертип, 2012 жылда ООН Насыпны халкъла аралы кюнюн тохташдыргъанды. Андан бери март айда ол байрам белгиленип келеди. Аны бла байламлы биз да бир къауум адамгъа бу сорууну бергенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

13.03.2020 - 08:00

Буруннгу жыр, тепсеу, турмуш хазнабыздан

Къарачай-малкъар тёрели жыр искусство халкъны культура жаны бла айныуу бла байламлыды. Аны тамырлары уа, сёзсюз, фольклордан келедиле.

Подробности... | Просмотрено: 9
Тарых

05.03.2020 - 09:23

Ала миллетибизни ёхтемлигидиле

Халкъыбызда не заманда да болгъандыла, урунууда, илмуда, жашауну башха бёлюмлеринде жетишимли болуп, атларын иги бла айтдыргъанла. Ала миллетибизни ёхтемлигидиле. Биз ала бла махтанабыз, аладан юлгю алыргъа итинебиз. Алай а ёмюрледе жашагъан жерлеринден зор бла къысталып, анда да туугъан жерлерине сюймекликлерин, таза ниетлерин жакълап, киши жеринде махтау алгъанла энчидиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

05.03.2020 - 09:20

Жолчулада иш къазауатды

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда аланы тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

05.03.2020 - 09:18

Комиссия Жамауат палатаны аллында отчёт этгенди

ФСИН-инн КъМР-да Управлениясыны башчысыны орунбасары  Аслан Канкулов эмда УИС-ни таматасыны  адамны эркинликлерин сакълау жаны бла   болушлукъчусу Текаланы Рита  КъМР-ни Жамауат палатасыны жыйылыууну ишине къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

05.03.2020 - 09:13

Жыйырма беш жылны энчи сакъланнган табийгъат жерлени къоруулай

Быйыл "Марш парков - 2020" атлы  халкъла аралы акция  «Жыйырма беш жылны энчи сакъланнган табийгъат  жерлени къоруулай» деген чакъырым бла бардырылады. Аны магъанасы энчи къорууланнган табийгъат тийрелени (ООПТ) проблемаларына власть органланы, СМИ-ни, бизнесни эмда жамауатны эслерин бурургъады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

05.03.2020 - 09:10

Алтын неда кюмюш ахчаладан иги саугъа болмаз

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде хайырланыучулагъа деп багъалы темирледен жарашдырылгъан ахчала сатыучудула. Анда айтханларына кёре, ала алтындан, кюмюшден, платинадан неда палладийден боладыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

05.03.2020 - 09:05

Амбулатория урушдан сора къалгъаннга ушайды

Бабугентчиле амбулаторияны кюнден-кюннге тозурап баргъанына, тийишли санитар болум окъуна сакъланмагъанына тёзалмай, бир мадар  табылырына жарсып,  Интернетде жазгъандыла эмда мекямны суратларын да салгъандыла.  

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

05.03.2020 - 09:02

Омакъ садик ишленнгенликге, къоркъуусузлукъгъа эс бурулмагъанды

Кёп болмай социал сетьледе    Акъ-Сууну  жангы микрорайонунда ишленнген    садикни тийресинде къоркъуусузлукъ жалчытылынырча мадар этилмегенин айтып жазгъандыла эмда болумну видеогъа тюшюрюп салгъандыла.  

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

05.03.2020 - 09:00

Пенсия алыр заманына дери ауушханны жууукъларына – ахча тёлеуле

Былтыр Россейни Пенсия фондуну регионда бёлюмю ёлген пенсиячыланы жууукъларына 9 миллион 150 минг 093 сом тёлегенди. Бу ахча адамны ахлуларына, ол пенсия алыр заманына дери жашамай ауушхан эсе, пенсиясыны фондда жыйылгъан накопительный кесегинден бериледи.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

05.03.2020 - 08:50

Сиз а билемисиз?

Жюз  жылдан аслам жашагъанланы айрыкамлары

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла. Процентлени келтирип айтханда, хар жюз минг инсаннга отуз беш тамата жетеди. Ол а жер башында эм уллу кёрюмдюдю.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

05.03.2020 - 08:45

Къарачайны жарыкъ жулдузлары

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Ол Къарачай-Черкесни гитче Хурзук элинде туугъанды. Белоруссияны агъачларында партизан полкга башчылыкъ этип алай сермешгенди. Немисли-фашист ууучлаучулагъа къажау кюрешде этген жигитлиги эмда кишилиги ючюн майор Къасайланы Мусаны жашы Осман Совет Союзну Жигити деген атха тийишли болгъанды (ёлгенден сора).

Подробности... | Просмотрено: 6
Спорт

05.03.2020 - 08:43

Кесин кёргюзтюрге хазырды

Тамбла  Алматы шахарда  АСА 105 лиганы кезиулю турнири ётерикди. Анга бабугентчи  спортчу жашыбыз Тюменланы Кязим да къатышады.

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

05.03.2020 - 08:38

Халкъны жашауун женгиллетиуге, Россей бла культура байламлыкъланы кючлеуге себеплик этгенле

Малкъар Россейге къошулгъанлы  - 193 жыл

Патчах Россей  аны къауумуна кирген халкъланы ичинде интеллигенцияны ёсдюрюуге, аланы болушлукълары бла регионлада къыраллыкъны кючлеуге уллу магъана бергенди.   Патчах къырал регионлада   къан тёгюуню, урушну, къазауатны болушлукълары  бла тохташалмазлыгъын ангылап, аны орунуна  мамыр мадарланы хайырланыугъа кёчеди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

05.03.2020 - 08:33

«Жюрек-къан тамырланы аурууларындан багъыу кезиуюнде башланса къутулуп онг барды»

Жюрек-къан тамыр ауруула бек жайылгъандыла шёндю, аладан ёлюп кетгенле да аз тюйюлдюле. Аны сылтауларыны юсюнден КъМР–ни саулукъ сакълау министерствосуну Кардиология арасыны кардиологу Жанатайланы Людмила  айтады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

05.03.2020 - 08:30

Ара шахарны биринчилигинде - биринчи

Ауур атлетикадан Москваны окъуучуларыны эришиулери болгъанды. Анга Элбрус районну Олимпиадалы резервли спорт школунда  юйреннген, бюгюнлюкде  уа ара шахарны олимпиадалы резервли 2-чи номерли училищесинде окъугъан Гюлюйланы Тамерлан да къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

05.03.2020 - 08:28

Интернационалист аскерчини намысына – тёрели турнир

Бызынгыда афган урушда жоюлгъан интернационалист аскерчи Жазыколаны Исхакъны хурметине волейболдан къатыш командаланы араларында тёрели 33-чю турнир ётгенди.

Подробности... | Просмотрено: 9

Страницы