15.11.2019, 08:58 - Жангылыкъла

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу  стационар паллиатив бёлюмлеге эмда  саусузлагъа юйлеринде багъарча къырал бюджетден бёлюннген  14 миллион сомдан асламгъа медицина оборудованиядан 58-син  алгъанды.  

15.11.2019, 08:45 - Экономика

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. 

15.11.2019, 08:42 - Жангылыкъла

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы  качествосун  кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.

15.11.2019, 08:40 - Жангылыкъла

Россейни  Почтасыны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бу айны ортасындан  башлап  бизни къыралны кёп регионларына посылкала эки кюнден кеч къалмай жетерикдиле. Айтханларына кёре,  аны 100 мингден артыкъ адам жашагъан шахарлада толу сезерикдиле. 

15.11.2019, 08:38 - Жангылыкъла

Нальчикде Тарчоков атлы орамда кёп фатарлы юйледен бирини аллында арбазны тапландырыуну анда жашагъанла къолгъа алгъандыла. 

15.11.2019, 08:35 - Экономика

«Россети» компанияны башчысыны орунбасары Виталий Иванов бу кюнледе Пятигорск шахарда кенгеш бардыргъанды. Анда Шимал Кавказны электроэнергетика комплексин айнытыуну, аны бла байламлы борчланы тамамлауну юсюнден сёлешиннгенди.

15.11.2019, 08:28 - Жамауат

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

15.11.2019, 08:22 - Жамауат

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.11.2019 - 09:10

Абадан адамлагъа къарауну амалларын къырал къалай онгла бла тюрлендирирге сюеди?

Бу кюнледе Президент «Аабадан адамлагъа кёп заманны ичинде къарауну системасын» къураргъа, ол мурат бла федеральный бюджетде 2018-2020 жыллагъа ахча бёлюрге буйрукъ этгенди. Къартлагъа къарауну системасын тюрлендирирге ол социальный коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери бла тюбегенинден сора кёлленнгенди. Аны юсюнден «Аргументы и факты» газетде айтылгъан эди.
Подробности... | Просмотрено: 3
15.11.2019 - 08:28

Кючлю аскерле хорлаялмагъан колорадолу къамажакъ

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
15.11.2019 - 08:22

Исламда юйюр къурауну магъанасы эм низамы

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 9
13.11.2019 - 08:19

Тилеклерин тамамларгъа сёз бергендиле

Бу кюнледе КъМР-ни кёзлери кёрмегенлени  китапханасында «Сорургъа сюеме: специалистле бла ачыкъ ушакъ» атлы «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
13.11.2019 - 08:19

Пособияла ансанны тургъан жерлерине келедиле

Россейни пропискалары болмагъанлай, къыралны бир тюрлю жеринде жашагъан гражданларына Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи, аны юсюнден тюрлениуле пенсия бла жалчытыу системагъа мартда кийирилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
13.11.2019 - 08:19

Асыл адам, окъуучуну жюрегине жол излеген журналист Къалам къарындашыбызны эсгере

Мен Аппайланы Музафар бла газетде кёп жылланы ишлегенме. Анча заманны ичинде аны сабырлыгъына, тёзюмлюгюне къуруда сейир этгенлей тургъанма. Кёрмегенме мен аны ачыуланып, къаты сёлешип, биреуге хыны этип да. Аны ол ышанларын коллективде барысы да белгилеп айтхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Туугъан жерден багъалы къайда?

Дерс бошалды, къонгуроу эшитилди. Устаз столну юсюнден китапланы, башха затланы да жыйып башлады. Школчула да алтынчы дерсден сора юйге ашыкъдыла, бир бирлерине чам эте. Алай Мадина Азретовнаны аланы юйлерине иер акъылы жокъ эди: 

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Элни башчысы махтау-бюсюреу алыр ючюн ишлемейди, ол борчун толтурургъа, элни жарсыуларын тамамларгъа керекди

Османланы Мухтар Бабугент элге башчылыкъ этгенли 6 жыл толгъанды. Биз аны бла профессионал байрамыны аллында тюбеп, жер-жерли самоуправление органлагъа салыннган борчланы, бабугентчилени жарсыуларыны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз. 

 
Подробности... | Просмотрено: 7
08.11.2019 - 08:15

Бусагъатда къуралгъан тойланы жаратамысыз?

Заман оза баргъаны бла адамланы жашаулары, кёз къарамлары да тюрленеди. Бир кезиуде магъаналы адет, артдагъы болумлагъа келишмегенлейин унутулады. Башхасын жамауат сакъларгъа кюрешеди. Халкъыбызны тёрелери да, ол санда тойну къурау да, аллай шартладандыла.
Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Право

01.11.2019 - 08:17

Ачыкъ эшиклени кюню

 
 КъМР-де УФСИН-ни  1-чи номерли тюзетиучю колониясында  ишлегенлени юйюрлерине  Ачыкъ эшиклени кюню къуралгъанды. Учрежденияда къуллукъ этгенлени жууукъларына   жашлары, къызлары къаллай болумлада ишлегенлерин кёрюрге онг чыкъгъанды. Тюбешиу  культура-асламлы халда бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

01.11.2019 - 08:17

Приёмгъа келгенлени тарыгъыулары бла байламлы тийишли оноула чыгъарыладыла

КъМР-ни прокуроруна приёмгъа келгенлени тарыгъыулары тинтилип, тийишли мадарла толтуруладыла. 

Подробности... | Просмотрено: 1
Илму

01.11.2019 - 08:15

Жаш адамла билимлерин ёсдюрлюкдюле, проектлерин да къорууларыкъдыла

6-8 ноябрьде Архызда «Маданиятланы арасында ушакъ» деген регионла аралы жаш тёлю илму-практика форум боллукъду. Анга Шимал  - Кавказ федерал округдан (СКФО)  жюзге жууукъ адам къатышырыкъды. Ол Халкъ мюлкню эм къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмю бла Къарачай-Черкесни Миллетлени ишлери, асламлы  коммуникацияла эм басма жаны бла министерствосу къурап бардырылады. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

01.11.2019 - 08:15

Къошакъ билим бериу жаны бла алчы организацияланы санында

Санкт-Петербургда  «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России» сегизинчи Битеуроссей билим бериу форумну чеклеринде  «Россейни 100 эм иги школу»  деген жыл сайын бардырылгъан федерал эришиуню эсеплери чыгъарылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

01.11.2019 - 08:12

Диабет къыйын аурууладан бириди

Сахарный диабет деген диагноз адамгъа окъ атылгъанча эшитиледи. Бу аурууу болгъаннга жашау этиу бек къыйын болады: анга  поликлиникагъа терк-терк барыргъа, тёгерегинде адамланы жазыкъсыныуларын кёп эшитирге тюшеди. Алай барысындан да осалы уа - диабетиклени иги да асламысы, кеслеринде бу ауруу болгъанын сезмей,  заманны  оздургъанларыды. Биз аны  юсюнден профессор, медицина илмуланы доктору, Естествознанияны россей академиясыны келечиси, эндокринолог Ахкёбекланы Нелли бла ушакъ этгенбиз.  

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

01.11.2019 - 08:12

Ракетомоделированияны сейир дуниясында

Тырныаууз шахарда ракетомодель спорт жаны бла  республикалы эришиуле къуралгъандыла, ала белгили алим, Илмуланы Россей академиясыны академиги Энейланы Магометни жашы Тимурну хурметине жораланнгандыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Экономика

01.11.2019 - 08:12

Мирзеулюк нартюхню ёсдюрюуню къыйматы недеди

 

Къабарты-Малкъарда ёсген мирзеулюк битимлени арасында нартюх энчи жерни алады дерчады. Ол себепден аны ёсдюрюу бла кюрешгенлеге иги тирлик берген, ауруулагъа, къыйын табийгъат болумлагъа чыдамлы болгъан тюрлюлени хайырланыргъа тийишлиди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

01.11.2019 - 08:11

Аты айтылгъан шайырыбызны хурметине

Элбрус районну краевед музейинде  КъМР-ни, КъЧР-ни халкъ поэти, РФ-ни, КъМР-ни Къырал саугъаларыны лауреаты Зумакъулланы Мустафаны къызы Танзиляны 85-жыллыкъ юбилейине аталгъан  «Бизни Танзиля»  атлы кёрмюч ачылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

01.11.2019 - 08:11

«Битеу жашауу, жюрегини тебиую, къаны-жаны да бийик поэзия сёзюнде сакъланнгандыла»

 Белгили, аты айтылгъан  хар инсанны да къатында, тарыхдан билгенибизге кёре, аны музасы, сюймеклиги, жашау тутуругъу сюелгенди. Сёзсюз, ол бергенди художникге, поэтге, жазыучугъа ариу илхам, таукеллик, кюч-къарыу да. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

01.11.2019 - 08:11

Тахта кёгетле, жемишле бла да кеслерин жалчытадыла

КъМР-де УФСИН-ни  5-чи номерли колониясында тургъанла бусагъатда   тирлик  жыйыугъа тири къатышадыла. Ведомствону аллай учрежденияларыны араларында  сабанчылыкъ бла жангыз да бу колония кюрешеди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

01.11.2019 - 08:10

Юч акъыл сёз

  Малкъар халкъны таурухлары, жомакълары бек кёпдюле. Жарсыугъа, жаш тёлю аланы хазны билмейди, билген таматаларыбыз а жашаудан кетип барадыла. Бу таурухну мен атамдан Байсыланы Къапландан жазып алгъанма. Жаннетли болсун, ол да алышханды дуниясын.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

30.10.2019 - 09:00

Заманында тёленмеген тазир эки кереге кёбейтиледи

Ыйыкъны ичинде, 19-25 октябрьде, административ бузукълукъланы эсепге алгъан автоматизацияланнган системаны шартларына кёре, жолда жюрюуню жорукъларын сакъламагъанлагъа 7,6 мингнге жууукъ терслеу материал хазырланнганды. Тазирни ёлчеми 5 миллионнга жетгенди.  

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

30.10.2019 - 08:55

Къоркъгъан тёреси болмагъанды, не этерге кереклисин башында кёзню жумуп ачхынчы «биширгенди»

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
 

Кёп жашларыбызны урушда этген жигитликлери халкъыбызгъа белгили болмай къалгъанды. Къумукъ улу да аллайладан бириди. Нухчукъну юсюнден кёп хапар айтырча шартла табалмагъанбыз, алай белгили совет аскер башчы кесини эсгериулеринде аны атын сагъына эсе, ол керти да жигит адам болгъанына ишеклик жокъду.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

30.10.2019 - 08:50

Барыбыздан да ким къарыулу

Малкъар халкъ таурух

Бахсан черек башланнган жерде, чынгыл тау бузланы къатларында таулу эл болгъанды. Элни къыйырында юйде эри бла къатыны эм аланы алыкъа туумагъан биринчи сабийлери жашап болгъандыла. Къагъанакъ жашчыкъны ауазы чыкъгъан кезиуде ырхы тюбюне тюшюп ёлгенди атасы. Ата-бабаларындан бирини намысына деп, жашчыкъгъа таулуланы араларында  намысы жюрюген, аты айтылгъан пелиуанны атын атайдыла - Малкъарукъ деп.

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

30.10.2019 - 08:40

Диктантны магъанасы – жамауатны билимин ёсдюрюргеди

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Географиядан диктант» деген кезиулю халкъла аралы акция болгъанды. Ол РФ-ни  Президенти,  Орус география обществону (РГО) попечитель советини  таматасы Владимир Путинни башламчылыгъы бла жыл сайын бардырылады. Аны магъанасы -  жамауатны географиягъа эсин  бурургъады, кереклисин ангылатыргъады эм ата журтларын игирек танырча, сюерча этергеди.   

Подробности... | Просмотрено: 10
Билим

30.10.2019 - 08:25

Хунерли, тири студентлеге – ахшы себеплик

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни къауум окъуучусу алгъаракъда РФ-ни Эл мюлк министерствосуну вузларыны активлерини «ВКорень» деген биринчи Битеуроссей школну (форумну) ишине къатышхандыла, деп билдиргендиле университетни пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы