07.08.2020, 17:00 - Политика

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосунда болгъан жыйылыуда  Россейни Президентини «Россей Федерацияны  аш-азыкъ къоркъуусузлугъун жалчытыр ючюн  экономика жаны бла энчи амалланы хайырланыуну юсюнден»  буйругъу къалай толтурулгъанына къаралгъанды.

07.08.2020, 08:02 - Саулукъ

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында бизни республикада маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум кимден да бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле. Ведомствону специалистлери айтханларына кёре, бу ауруу бек къоркъуулугъа, адамны, жаныуарланы да ёлюмге келтирирге боллукъгъа саналады.

07.08.2020, 08:01 - Жангылыкъла

Кёп болмай Нальчикде «Зелёная компания» биригиу сабанларында татлы нартюхню оруп башлагъанды. Бюгюнлюкде аны  1,1 минг тоннасындан 1,4 миллион консерва чыгъарылгъанды.

07.08.2020, 08:00 - Жангылыкъла

Малчылыкъда  уруннганла  къышха аш хазырлап кюрешедиле, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

05.08.2020, 08:09 - Жамауат

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

05.08.2020, 08:07 - Жангылыкъла

Майскийде шахар кёлге шёндюгю исси кюнледе бек кёп адам барады жууунургъа. Муниципалитетни администрациясында белгилегенлерине кёре, ол ортакъгъа берилгенди. Арендатор а аны тапландырыу жаны бла аслам иш тамамлагъанды. Аны хайыры бла кёлню тёгереги таза, кёзню къууандырырча алай болгъанды. Солургъа келгенлеге, таматалагъа, сабийлеге да анда хар неда барды дерчады.

22.07.2020, 08:10 - Право

Кужонланы Абдулкеримни жашы Жантемир сабийлигинден да юрист боллугъуна ахырда ишексиз эди. Бюгюнлюкде уа ол РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-де Управлениясына башчылыкъ этеди. Биз аны бла усталыкъны жашырынлыкъларыны, право билимни жайыуну юслеринден ушакъ этгенбиз.  

22.07.2020, 08:06 - Жамауат

Атабыз Габоланы Асланны юсюнден кёп жазылады, телевизор бла да кёргюзтедиле,байрамлагъа, башха тюбешиулеге да чакъырадыла. Бизни Чегем ауузундан тышында да кёпле таныйдыла аны, намыс- сый бередиле,  сау болсунла.  Аны алайлыгъы адамлагъа ачыкъ жюреклилиги, таза ниетлиги, къартха - къартхача, жашха - жашхача тюбегени болур, баям.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

07.08.2020 - 14:41

Тау жол сентябрьге хазыр боллукъду

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде «Бабугент – Бызынгы» жолгъа   тынгылы ремонт этиле турадыла. Былтыр ишле  жалан 4,6  километр чакълы участокда бардырылгъан эдиле. Быйыл а аны  къалгъан 7,6 километри  жангыртылады.  Ишлени  чеклеринде эки къат асфальт жайыллыкъды, жауун суу саркъырча система да ишленирикди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:40

Тирлик тёрт кереге кёбейгенди

Къабарты-Малкъарда арт он жылда жемишлени  бла тахта кёгетлени  ёсдюрюу  тёрт кереге кёбейгенди эм  350 минг тоннагъа жетгенди. Ол а   республикада терк айныгъан технологияла  тири хайырланнганларыны себебинденди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:36

Юйюрде экинчи сабийни туугъаны бла жерин тапхан эришлик сезим

Юйюрде биринчи сабий туугъаны ата-анагъа, жууукъ-ахлугъа да уллу къууанчды. Алай ызы бла экинчи баланы табаргъа кереклилигини юсюнден кёп юйюр сагъыш этеди, экисин ёсдюрюрге, аягъы юслерине салыргъа къарыуубуздан келирми, дегенча соруу акъылларын бийлеп.

Подробности... | Просмотрено: 3
07.08.2020 - 08:06

Къыйын табийгъат болумлагъа дайым хазыр болуп турургъа

Ырхыла, сакъ жауунла эмда башха табийгъат къыйын болумла адамлагъа не заманда да кёп хата саладыла. Бизни республикада да, жарсыугъа, ала терк-терк бола  туруучудула. Баям,  кёпле эслеген болурла  быйылгъы жаз башы эмда жайны ал кезиую сууукъ эм жауунлу болгъанларын.

Подробности... | Просмотрено: 1
07.08.2020 - 08:04

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхай да, ариу кёрюнмейди.

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:09

Кавказ халкъланы той жумушларыны энчиликлери

Экспертле СКФО-ну республикалары  той тёрелени жангыдан жашаугъа кийирип  башлагъанларын белгилейдиле. Тау халкъланы адамлары келечиликге кимни жибергендиле, тойлары къалай ётгенди эмда алгъыннгы тёрелеге бусагъатда нек къайтыргъа излегенлерин билирге сюйгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
05.08.2020 - 08:09

«Тарыхны тинтип, буруннгулу адамны жашауун билирге итиннгеним бюгюн да тынчлыкъ бермейди».

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:08

Сен ийнанамыса манга?

Адамланы араларында шуёхлукъну, сюймекликни мурдору да бир бирге ийныныу, ышаныуду. Алай ол бир терк жокъ болуп къалады бирде…

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

17.07.2020 - 08:00

Бай тирлик къууандырады

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бюгюнлюкде мирзеуню 35 минг гектарда уруп бошагъандыла. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол 20 процентге кёпдю. Тирликни кёплюгюню юсюнден айтханда, ол, буруннгу жылдача, бир гектардан 32 центнер чыгъады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

15.07.2020 - 08:19

Жай иссиде салкъынлыкъ табар ючюн

 *Вентиляторну аллына буздан толу табакъны салыгъыз.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

15.07.2020 - 08:19

Профилактиканы сансыз этиу игиликге келтирмез

Маллада къутургъан ауруу бек къоркъуулугъа, адамны, жаныуарланы да ёлюмге келтирирге боллукъгъа саналады. Вирус къаннга ырахын хайыуанны шытысы бла тюшеди, ызы бла нерва системагъа ётюп, анда жайылады, сырт сюегине бла мыйысына уллу заран салады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

15.07.2020 - 08:17

Кязимни бла Бекмурзаны акъылман сыфатлары сакъланнганды

 Малкъар эмда къабарты поэзияланы мурдорларын салгъан поэтлени,  акъылманла Мечиланы Кязимни бла Бекмурза Пачевни ташдан ишленнген суратларын Нальчикде солуу паркга баргъан къайсыбыз да жокъламай къоймайбыз.

Подробности... | Просмотрено: 11
Спорт

15.07.2020 - 08:17

Спортчу жангыз да жетишимли болуп къалмай, адамлыгъы бла тенглерине да юлгю кёргюзтюрге тийишлиди

 Накъут-налмас ювелирни къолунда ариу болгъанларыча, фахму да айнырча ишин билген юйретиучюню излейди. Спортчуну жашауунда ол борчну тренер толтурады. Ол гёжефни къарыулу болургъа эм кючюн тюз хайырланыргъа юйретеди, чыныкъдырады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

15.07.2020 - 08:11

Башларын кётюрмей къармашадыла

Республиканы Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкге аграрийле мирзеулюк битимлени 35 минг гектарда оруп бошагъандыла. Тенглешдирип айтханда иш былтырдан эсе 20 процентге теркирек барады. Тирликлилик а тюрленмегенди – гектардан 32 центнер мирзеу чыгъады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

15.07.2020 - 08:00

Халкъыбызны мюлк-жашау, ниет-маданият халларын толуракъ ачыкъларгъа онг берген табылыула

Алгъын жыллада чыгъарылгъан китаплагъа, журналлагъа, газетлеге къарай келсенг, сейир материаллагъа, хапарлагъа тюбеп къаласа. Аллай бир тарых статьяны озгъан ёмюрню сексенинчи жылларында профессор, тарых илмуланы доктору В.Б. Виноградов бла КъМР-ни Миллет музейинде ишлеген Деппуланы А.Б.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

10.07.2020 - 09:05

Банк карталадан ахчаны къалай урлайдыла

Эсеплеге кёре, былтыр гудучула бизни банк карталарыбыздан миллиарддан аслам сомну урлагъандыла. Аланы хаталары битеу да 107 минг адамгъа тийгенди. Быйыл Ара банк быллай аманлыкъ ишлени саны азайырыкъды дейди, алай экспертлени оюмларына кёре уа, ала бютюн кёбейирикдиле. Ол а сагъайтмай къоймайды…             

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

10.07.2020 - 08:19

Къоркъуулу ауруудан кесигизни сакълагъыз!

Жылы жазны, солуу кюнлени, кюч-къарыу алгъан, иммунитетни кючлендирген, тахта кёгетле, жемишле бишген кезиуню сюймеген, баям, бир жан да болмаз! Жарсыугъа, вируслу Гепатит А эмда чеги ауруула да  бу  айлада аслам жайыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

10.07.2020 - 08:19

Аманлыкъчыны эки юлюшю башына жау

Бир да болмагъанча жарыкъ кюн жашыракъ киши, тау эллени бирини тюбюнден кирип, садакъа жыйып тебирейди. «Келгенме мен сизге, болушуругъузну билеме. Игилик этсегиз да – кесигизге, аманлыкъ этсегиз да - кесигизге», - деп, бир юйден бирсиге кире, айланады.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

10.07.2020 - 08:17

Прививкагъа къажау турургъа керекмиди?

Адамны кесине неда аны сабийине прививка этерге кереклисини юсюнден даулашла не заманда да тохтамайдыла. Алай кёпжыллыкъ сынаула бла статистика шартла профилактика халда дарман салыргъа кереклисин шарт белгилейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

10.07.2020 - 08:11

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)

Фразеология айланчла къуралыулары, тилге кириулери миллетни жашауу бла терен байламлыдыла: аны жашау болумун, къууанчын, жарсыуун да бир къауум сёз бирге болуп къурагъан тасха сёзле бла кёргюзтедиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

10.07.2020 - 08:11

Жашау къыйматланы сакълагъан тепсеу

Бу жолгъу хапар «Къысыр»  къарачай-малкъар тепсеуню юсюнденди. Ол уучуну атын жюрютюп башлаугъа жораланнган тепсеудю, «Мароко», «Жортууул», «Абзех», «Экеу», «Хычауман», «Жия» дегенле бла ушагъан жерлери кёпдю. Аны экеу тепсейдиле, жаш бла къыз, сагъынылгъан бирсиленича.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

10.07.2020 - 08:03

Ишден кетгенде эркинликлеригиз бузулмазча

Адамгъа бир тюрлю сылтау бла кесини ыразылыгъы бла неда бир-бир халла бла байламлы ишинден кетерге тюшеди. Быллай кезиуледе не этерге кереклисин ёкюл Азамат Тохов юйретеди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

10.07.2020 - 08:02

«Башханы къоруулайма деп, ётюрюк айтхан законнга чюйре келгенин, динде окъуна ол гюнях болгъанын бирле эсге алмайдыла»

Заниколаны Хабибуллахны къызы Лейла сюд органлада ишлегенли кёп заман озгъанды.  Бизни ушагъыбыз аны бу усталыкъны не ючюн сайлагъаныны,  эм къыйын ишини юслеринден болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

10.07.2020 - 08:00

Шахгерий

Жер, суу атла

Быллай жер ат Бахсан ауузуна  къайдан, къалай келгенин бюгюнлюкде шарт айтыр адам не хазна табылсын. Болсада мени жерлешлерими аны юсюнден энчи оюмлары барды.

Подробности... | Просмотрено: 9

Страницы