22.05.2020, 12:41 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

20.05.2020, 08:02 - Право

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

20.05.2020, 08:01 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

20.05.2020, 08:00 - Право

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа  регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин? Бир-бир экспертле бизни жашау журтларыбызгъа къоркъуу тюшюп турады  деп нек айтадыла?

15.05.2020, 08:17 - Экономика

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

08.05.2020, 08:13 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

08.05.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

08.05.2020, 08:11 - Жангылыкъла

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.05.2020 - 08:05

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 3
22.05.2020 - 08:00

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
20.05.2020 - 12:33

КЪОБУЗ

Халимат къобузчу болгъанды. Ол аллай къобузчу болгъанды – элни ауузунда къалгъан, къобузну, ойнатхан угъай, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жалан бизни элни жамауатын угъай, къоншу эллени да тынгылатхан.

Подробности... | Просмотрено: 10
15.05.2020 - 17:52

Къадар кече тилек этген адамны гюняхлары кечилирле

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай бошалыргъа бир ненча кюн къалгъанды. Бу айны ахыр кюнлери бла кечелери уа исламда бютюнда магъаналыдыла. Аны юсюнден бизге «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, «Аль-Азхар» университени выпускниги Аккайланы Хасим былай айтханды:

Подробности... | Просмотрено: 15
15.05.2020 - 17:50

«Байрам кюн жарлылагъа садакъа тилетмегиз»

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясындан бизге билдиргенлерине кёре, быйыл фитир садакъаны ёлчеми   100 сомда тохташдырылгъанды. Рамазан айны ахырында къолайсызлагъа садакъа бериу тёре къайдан чыкъгъаныны   юсюнден    «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим былай ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
15.05.2020 - 08:12

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
15.05.2020 - 08:12

Бир миллион долларгъа тийишли болгъан математик Перельман жарлы некди?

«Жер башында эм белгили математикледен бири, ачыкъ айтханда башын жарлылыкъ бла жангызлыкъ къысып, жашауу ёчюлюп  барады».  Санкт-Петербургда жашагъан биреуленни ол сёзлери кёплени сагъайтханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.05.2020 - 17:47

Гаджетлени юсюнден энтта бир кере

Сотовый телефонсуз жашау

АБШ-да къырал школлада  гаджетле  кенг жайыла баргъан заманда, байла   юйлеринде аланы  жюрютюуге чек саладыла
Америкалы психологла айтханнга кёре, байланы бла жарлыланы сабийлерини араларында башхалыкъла кёпден - кёп эслене барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

24.04.2020 - 08:57

Жангы социал объектлеге – токну кереклиси тенгли бир

Быйыл биринчи кварталда «Россети Шимал Кавказ» компаниягъа ток сетьлеге къошулургъа сюйгенледен 6690 заявка берилгенди. Аланы барына да 302 МВт электрокюч жиберирге керекди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

24.04.2020 - 08:32

Жашау журтланы саны иги да кёбейгенди

Быйылны биринчи кварталында бизни республикада предприятияла бла организацияла 349 жангы фатар (37,3 минг квадрат метр) ишлегендиле. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, ол кёп къалмай оналты процентге аслам болады, деп айтылады СевКавСтатны билдириуюнде.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

24.04.2020 - 08:30

Алтын Жулдузун кёкюрегине тагъаргъа насыбы тутмагъанды

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Подробности... | Просмотрено: 14
Тарых

24.04.2020 - 08:28

Киевни азатлагъанды, Сталинград ючюн да къаты сермешгенди

  Уллу Хорламны  75-жыллыгъына

Биз мамыр кёкню тюбюнде жашайбыз. Хар эрттен сайын чууакъ кюнню жарыкълыгъына къууанабыз. Тёгерекде гюлле чагъадыла, терекле жашилленедиле, чыпчыкъла жырлайдыла. Жылыды, ариуду…

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

24.04.2020 - 08:17

Ансамбльни къайда да сюедиле, багъалайдыла, сакълайдыла

Республикада не тюрлю байрам да «Терские казаки» жыр эм тепсеу къырал фольклор ансамбльсиз болмагъанын кёпле биледиле. Ол сахнагъа кесича къууат сала, залны къазакъ культураны энчилигине «бёлейди». Кёлню кётюрген, жашаугъа сюйюндюрген, бирде уа сагъышландыргъан тепсеулери, жырлары бла къараучуну къууандыргъанлай келеди. 

Подробности... | Просмотрено: 12
Маданият

22.04.2020 - 08:58

Къонакъны жери тёрде

Малкъарлыланы бла къарачайлыланы, белгилисича, буруннгудан келген адетлери кёпдюле. Аланы энчиликлерин, ариулукъларын айтып тауусур онг жокъду. Бюгюнлюкде аланы  бир къаууму унутулгъанды, бирсиле унутулгъан чекге жетипдиле, бирсилери уа алыкъа саудула, жюрютюлюпдюле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Саулукъ

22.04.2020 - 08:50

Аналыкъ жууаплы жумушду

 Аналыкъ насыпды. Алай шёндюгю дунияда ол да тюрленип барады. Жюз жыл мындан алгъа къыркъ-элли жылларында сабий тапханла хазна жокъ эдиле. Аналыкъ бла байламлы бир талай сорууну Вольный Аул элни поликлиникасыны врач - гинекологу Рахайланы Людмилагъа бергенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

22.04.2020 - 08:40

Жерчиликде уруннганлагъа болушлукъгъа – 369 миллион сом

Кёп  болмай  Россейни эл мюлк министрини орунбасары Елена Фастова видеоконференция  бардыргъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

22.04.2020 - 08:36

Ал жанында – ауруудан сакъланыу

Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору Юрий Альтудов «Точка кипения» арада видеоконференция халда алимлени  кенгешин   ётдюргенди.  Аны чеклеринде   бюгюнлюкде жарсытхан тюрлю-тюрлю магъаналы соруулагъа къаралгъанды.   

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

22.04.2020 - 08:36

Малкъар халкъны музыкасын айнытыугъа къыйын салгъан

Быйыл РСФСР-ни, КъМАССР-ни  искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Трувор Карлович Шейблер туугъанлы 120 жыл болгъанды. Жашаууну къыркъ жылдан артыгъын ол композиторлукъ ишге жоралагъанды, аладан жыйырма бир жылны Къабарты-Малкъарда оздургъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

22.04.2020 - 08:35

«Къарачай-Малкъар фразеология сёзлюкден»

 (Баргъаны)

Суратлау ариулукълары, тасха магъаналары бла бизни тил байлыгъыбызны ёсдюрген кючдюле фразеология тутушла. Аланы иги билиу жюрекге зауукълукъ береди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

22.04.2020 - 08:33

ТАМАТАМ

Автобус сакълап тургъан жерибизде нёгерим бир тиширыу бла саламлашды. Жыл саны эллиден атлагъан, жарыкъ мангылайлы адам. Арада эки-юч такъыйкъа озгъанлай, бизни къатыбызгъа бир эр киши келди да, ол да бизни бла жарыкъ саламлашды. Нёгерим танышы кёп болгъан, тенглик, жууукълукъ да жюрюте билген адамды да, сейир этмедим. Ол эр кишини уа таныдым.

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

22.04.2020 - 08:30

Ипотеканы теркирек тёлеуню беш амалы

Эсеплеге кёре, хар бешинчи россейли фатарны кредитге алады. Бу ишни борчха кирмей тамамларгъа не бек сюйсек да, кёбюсюнде ансыз болалмайбыз. Ипотеканы алгъандан сора, адамланы асламысы аны теркирек тёлерге кюрешедиле. «Комсомолка» тёлеуледен кёпге создурмай къутулурча талай амал тапханды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

22.04.2020 - 08:30

Къачан да аны дерслерине сюйюп келедиле

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъларыны республиканы арасында «Медицина иш» , «Жаш эколог» деген биригиуле къуралгъанлы иги кесек заман болады. Аланы уа мында устаз Цораланы Фатима бардырады.

Подробности... | Просмотрено: 15
Илму

22.04.2020 - 08:20

Иги урлукъ бай тирлик бла къууандырыр

Эл мюлк продукцияны тирликлилигин кёбейтиу амалладан бири битимлени жангы гибридлерин эмда сортларын хайырланыуду, дейдиле Къабарты-Малкъар Республикада ветеринария эмда фитосанитария жаны бла Федерал надзор службаны специалистлери.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

22.04.2020 - 08:18

Тереклени онгларын алгъан калифорниялы къурт

Калифорниялы щитовка (Quadraspidiotus perniciosus) жемиш тереклеге бек уллу хата салгъан къуртха саналады, дейдиле Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда управлениясында.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы