20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


Сайлагъан усталыгъыны жигине жетерге итине

Билим бериуде бусагъатда бола тургъан тюрлениуледен бири вузларыбызны тыш къыралланы окъуу юйлери бла байламлыкъ жюрютюулериди. Аны себепли бюгюннгю тёлюню абаданладан эсе билим алыргъа асламыракъ онглары да барды.

Хапарла айтыу, жырла, назмула

Орта кюн  Мальбахов атлы къырал миллет библиотеканы уллу залында белгили поэт, актёр, жырчы Владимир Высоцкийни 80-жыллыгъына аталып, эсгериу ингир ётгенди. Аны окъуу отоуну таматасы КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Зарема Секрекова  ачханды эм бардыргъанды. Ол юбилярны юсюнден къысха сёзюн Булат Окуджаваны анга аталгъан назмусу бла башлагъанды. 

Гитче шахарлагъа - ариу паркла бла айбат арбазла

КъМР-ни Правительствосунда «Шёндюгю шахар тийреле» деген проектни бардырыу жаны бла ведомствола аралы комиссияны жыйылыуу болгъанды. Анга премьер-министр Мусукланы Алий, муниципалитетлени эмда талай министерстволаны таматалары бла  келечилери къатышхандыла.

Парламент Партияланы келечилери республиканы айнытыу жолларыны юсюнден оюмларын толу ачыкълагъандыла

КъМР-ни Парламентини жаз башы сессияда биринчи  жыйылыуунда законла чыгъарыучу органны къауумуна кирмеген политика партияланы келечилерини республиканы социал сферасын бла экономикасын айнытыуну юсюнден кеслерини кёз къарамларын билдирирге эмда депутатлагъа предложенияла берирге эркинликлери барды. Бу жол жыйылыугъа тёрт партияны келечиси къатышханды.

Министерствону ишине - ахшы багъа, борчларын юлгюлю толтургъан полициячылагъа - саугъала

Россей Федерацияны ич ишле министри полицияны генерал-полковниги Аркадий Гостев Нальчикде КъМР-де Ич ишле министерствосуну коллегиясыны ведомствону 2017 жылда ишини эсеплерине аталгъан  жыйылыууна къатышханды.

Татыулу ашланы кёргендиле, айырмалы къызланы атларын айтхандыла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни студентлерини кюнюн  белгилегендиле.

Эм магъаналы жумушлары - жаш тёлюню юйретиу, ветеранланы турмушларын женгиллетиу

Урушну, урунууну, Сауутланнган кючлени эмда право низамны сакълаучу органланы ветеранларыны (пенсиячыларыны) шахар советини бу кюнледе бардырылгъан пленумунда былтыр тамамланнган ишлени эсеплери чыгъарылгъандыла, быйылгъа да борчла белгиленнгендиле.

Жерибиз бла ёхтемленирге, аны кёз гинжича сакъларгъа талпындыргъан фильм

Бу кюнледе КъМР-ни Культура фондунда  республиканы Кинематографистлерини союзуну  таматасы Владимир Вороковну «Эльбрусград» деген документли фильмини презентациясы къуралгъанды. Ол «Приэльбрусье»  миллет паркгъа жораланнганды. 

Тамата классланы окъуучулары ана тилден дерслени сайларгъа эркиндиле

Интернетде Къабарты-Малкъарда школлада ана тилни бла адабиятны дерслерин азайтадыла, къабарты эм малкъар тиллеге юйренирге чекле салынадыла деген хапарла кенг жайылгъандыла. Аны бла байламлы республиканы прокуратурасындан бу жаны бла федерал излемлени ангылатырларын тилегенбиз.

Гитче шахарланы энчиликлерин бузмай айнытыргъа

Кёп болмай Москва областьны Коломна шахарында  федерал эм регион къырал къуллукъчула къатышып форум ётгенди. Анда сёз гитче шахарланы бла эллени айнытыуну юсюнден баргъанды. Жыйылыуда Тырныаууз, Бахсан эм Прохладна шахар округланы администрацияларыны башчылары Жаппуланы Руслан, Хачим Мамхегов эм Игорь Тараев да болгъандыла.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS