07.08.2020, 17:00 - Политика

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосунда болгъан жыйылыуда  Россейни Президентини «Россей Федерацияны  аш-азыкъ къоркъуусузлугъун жалчытыр ючюн  экономика жаны бла энчи амалланы хайырланыуну юсюнден»  буйругъу къалай толтурулгъанына къаралгъанды.

07.08.2020, 08:02 - Саулукъ

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында бизни республикада маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум кимден да бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле. Ведомствону специалистлери айтханларына кёре, бу ауруу бек къоркъуулугъа, адамны, жаныуарланы да ёлюмге келтирирге боллукъгъа саналады.

07.08.2020, 08:01 - Жангылыкъла

Кёп болмай Нальчикде «Зелёная компания» биригиу сабанларында татлы нартюхню оруп башлагъанды. Бюгюнлюкде аны  1,1 минг тоннасындан 1,4 миллион консерва чыгъарылгъанды.

07.08.2020, 08:00 - Жангылыкъла

Малчылыкъда  уруннганла  къышха аш хазырлап кюрешедиле, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

05.08.2020, 08:09 - Жамауат

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

05.08.2020, 08:07 - Жангылыкъла

Майскийде шахар кёлге шёндюгю исси кюнледе бек кёп адам барады жууунургъа. Муниципалитетни администрациясында белгилегенлерине кёре, ол ортакъгъа берилгенди. Арендатор а аны тапландырыу жаны бла аслам иш тамамлагъанды. Аны хайыры бла кёлню тёгереги таза, кёзню къууандырырча алай болгъанды. Солургъа келгенлеге, таматалагъа, сабийлеге да анда хар неда барды дерчады.

22.07.2020, 08:10 - Право

Кужонланы Абдулкеримни жашы Жантемир сабийлигинден да юрист боллугъуна ахырда ишексиз эди. Бюгюнлюкде уа ол РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-де Управлениясына башчылыкъ этеди. Биз аны бла усталыкъны жашырынлыкъларыны, право билимни жайыуну юслеринден ушакъ этгенбиз.  

22.07.2020, 08:06 - Жамауат

Атабыз Габоланы Асланны юсюнден кёп жазылады, телевизор бла да кёргюзтедиле,байрамлагъа, башха тюбешиулеге да чакъырадыла. Бизни Чегем ауузундан тышында да кёпле таныйдыла аны, намыс- сый бередиле,  сау болсунла.  Аны алайлыгъы адамлагъа ачыкъ жюреклилиги, таза ниетлиги, къартха - къартхача, жашха - жашхача тюбегени болур, баям.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

07.08.2020 - 14:41

Тау жол сентябрьге хазыр боллукъду

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде «Бабугент – Бызынгы» жолгъа   тынгылы ремонт этиле турадыла. Былтыр ишле  жалан 4,6  километр чакълы участокда бардырылгъан эдиле. Быйыл а аны  къалгъан 7,6 километри  жангыртылады.  Ишлени  чеклеринде эки къат асфальт жайыллыкъды, жауун суу саркъырча система да ишленирикди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:40

Тирлик тёрт кереге кёбейгенди

Къабарты-Малкъарда арт он жылда жемишлени  бла тахта кёгетлени  ёсдюрюу  тёрт кереге кёбейгенди эм  350 минг тоннагъа жетгенди. Ол а   республикада терк айныгъан технологияла  тири хайырланнганларыны себебинденди.

Подробности... | Просмотрено: 4
07.08.2020 - 14:36

Юйюрде экинчи сабийни туугъаны бла жерин тапхан эришлик сезим

Юйюрде биринчи сабий туугъаны ата-анагъа, жууукъ-ахлугъа да уллу къууанчды. Алай ызы бла экинчи баланы табаргъа кереклилигини юсюнден кёп юйюр сагъыш этеди, экисин ёсдюрюрге, аягъы юслерине салыргъа къарыуубуздан келирми, дегенча соруу акъылларын бийлеп.

Подробности... | Просмотрено: 3
07.08.2020 - 08:06

Къыйын табийгъат болумлагъа дайым хазыр болуп турургъа

Ырхыла, сакъ жауунла эмда башха табийгъат къыйын болумла адамлагъа не заманда да кёп хата саладыла. Бизни республикада да, жарсыугъа, ала терк-терк бола  туруучудула. Баям,  кёпле эслеген болурла  быйылгъы жаз башы эмда жайны ал кезиую сууукъ эм жауунлу болгъанларын.

Подробности... | Просмотрено: 1
07.08.2020 - 08:04

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхай да, ариу кёрюнмейди.

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:09

Кавказ халкъланы той жумушларыны энчиликлери

Экспертле СКФО-ну республикалары  той тёрелени жангыдан жашаугъа кийирип  башлагъанларын белгилейдиле. Тау халкъланы адамлары келечиликге кимни жибергендиле, тойлары къалай ётгенди эмда алгъыннгы тёрелеге бусагъатда нек къайтыргъа излегенлерин билирге сюйгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
05.08.2020 - 08:09

«Тарыхны тинтип, буруннгулу адамны жашауун билирге итиннгеним бюгюн да тынчлыкъ бермейди».

Бюгюннгю ушакъ нёгерим Ахобекланы Идирисди. Ол Нальчикде туугъанды. 1989 жылда ата-анасы эмда тамата эгечи бла Екатеринбургга кёчгенди. Санкт-Петербургда Гуманитар университетни бошап, окъууун андан ары бардырыргъа, Каирни университетинде археология бёлюмге киргенди. Бюгюнлюкде Египетде къазыу-излем иш бла кюрешеди. Социал сетьле бла хайырланып, мен аны бла ушакъ бардыргъанм- Идирис, археологияны къалай бла сайлагъанса?

Подробности... | Просмотрено: 7
05.08.2020 - 08:08

Сен ийнанамыса манга?

Адамланы араларында шуёхлукъну, сюймекликни мурдору да бир бирге ийныныу, ышаныуду. Алай ол бир терк жокъ болуп къалады бирде…

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Право

22.07.2020 - 08:10

Къыралны законларына бойсунуу битеу жамауатха да адет, низам, къылыкъ болургъа керекди.

Кужонланы Абдулкеримни жашы Жантемир сабийлигинден да юрист боллугъуна ахырда ишексиз эди. Бюгюнлюкде уа ол РФ-ни Юстиция министерствосуну КъМР-де Управлениясына башчылыкъ этеди. Биз аны бла усталыкъны жашырынлыкъларыны, право билимни жайыуну юслеринден ушакъ этгенбиз.  

Подробности... | Просмотрено: 17
Жангылыкъла

22.07.2020 - 08:08

Сабанны кюнюнде – жангы амалланы бла жетишимлени кёрмючю

Кёп болмай, КъМР-ни Эл мюлк министерствосу бла «Зольскну картофу» биригиу къурап, «Сабанны кюню» деген илму-практика кёрмюч болгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны къырал аграр университетини «Агрономия» эм «Терек бахчачылыкъ эмда агъач мюлк» бёлюмлерини келечилери да къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

22.07.2020 - 08:07

Инвестицияла – айныуну къыйматлы жолу

Къайсы къыралны да экономикасын айнытыуда инвестицияла магъаналы жерни аладыла деп ышаннгылы айтыргъа боллукъду. Аланы хайырындан производство кенгертиле барады, товарланы бла продуктланы качествосу да игиленеди. Къабарты-Малкъарда да  инвестицияла болумну игилендирирге кереклиси эм уллу борчладан бириди. РАЕН-ни академиги, РФ-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Пшикан Таов аны тамамлау, шёндю хали артыкъ иги  болмагъан экономиканы тирилтирге онг берлигин чертеди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

22.07.2020 - 08:05

Жашау журтланы санына танг къошулады

Быйыл жылны биринчи жарымында Къабарты-Малкъарда 146 минг квадрат метрден асламны тутхан  жашау журтла ишленнгендиле. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде 14,5 процентге кёпдю.

Подробности... | Просмотрено: 8
Илму

22.07.2020 - 08:04

Китаплада окъугъанларына сейирлик жолоучулукълада тюшюнедиле

Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ дворецини Туризм эм краеведение бёлюмю 1985 жылда ачылгъанды. Андан бери анга башчылыкъны Гумаланы Мазирни жашы этеди. Аны педагогика стажы отуз жылдан асламды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

22.07.2020 - 08:03

Жукъларгъа – ашыгъып!

Саулукъ сакълауну битеудуния организациясы адамны саулугъун белгилеген шартланы санында татлы жукъуну аурумагъан жюрек, женгил солуу, кючлю иммунитет бла тенг салгъанды, деп эсгертедиле «Аргументы и факты» газетде.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

22.07.2020 - 08:02

Чурумла билмей тургъанлай чыкъмазча

Гидротехника кереклени халларын тинтир муратда МЧС-ни,  Ростехнадзорну  эм эксперт организацияланы келечилерини къатышыулары бла ишчи къауум къуралгъанды. Ала Бахсан-Малка илипинде бла «Республикала аралы магистраль каналла» учрежденияны бёлюмюню дамбасында болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

22.07.2020 - 08:01

Къарачай-Малкъарда къаллай бишлакъла этиучю эдиле

Къарачай-Малкъар халкъны бир талай мингжыллыкъ тарыхыны ичинде кеси къурашдыргъан бишлакъланы кёп тюрлюсю барды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

22.07.2020 - 08:00

Жюзден аслам гектар агъач жангыртылгъанды

Къабарты-Малкъарда «Агъачланы сакълау» эм «Экология» проектлени чеклеринде жыл   башланнганлы жюзден аслам гектар агъач жангыртылгъанды. Саулай алып айтханда, республиканы агъач мюлклеринде 223.5 минг чапыракълы терекчикле орнатылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

17.07.2020 - 08:12

Ваннаны душ кабинагъа алышындырыргъамы огъесе угъаймы?

Великобританияны  университетлерини алимлери кеслери ыразылыкълары бла тинтиулеге къатышхан эки минг адамдан соруп, бусагъатдагъыланы кёбюсю душ тюбюнде жууунуп чыгъаргъа сюйгенлерин чертгендиле. Алгъын заманда юйреннген ыз  бла бара, толгъан ваннагъа ондан бири  кирип жатады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

17.07.2020 - 08:10

Къыйын кюнде, кеслерини къайгъыларын унутуп, башхалагъа эс тапдыргъандыла

Мисирланы Исхакъ  (Чыпчыкъ) бла Таукенланы Айшат къыйын ёмюрде  жети сабий ёсдюргендиле: Инал, Иналукъ, Билял, Мутай, Хадижат (Къажау), Фатимат (Хорасан) эм Саният. Жашланы бири - Иналукъ къаядан кетип  ауушханды. Инал а 1942  жылда ноябрьде Саутуда ёлтюрюлгенди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

17.07.2020 - 08:06

Бай тирликни, монглукъну белгисине саналгъан тепсеуюбюз

Халкъ тепсеуле бла байламлы циклны андан ары бардыра, бу жол «Хардар» деген тепсеуню юсюнден айтайыкъ. Къудайланы Мухтар да кеси заманында къарачай-малкъар тепсеулеге жоралап хазырлагъан ишлеринде аны юсюнден тынгылы жазгъанды. «Хардар» алтын жюнлю къочхарны сыфатында болгъанды, дейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 12
Экономика

17.07.2020 - 08:06

Эсеплеген приборланы - хакъсыз

Къабарты-Малкъарда айны ахырына дери кёк отлукъну хайырланнган абонентлеге хакъсыз эсеплеген приборла (счётчикле) саллыкъдыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

17.07.2020 - 08:02

Адамлагъа игилик келтириу, алагъа болушуу – хар врачны сыйлы борчуду

Эфендиланы Василийни къызы Лейля Санкт-Петербургда Киров атлы Аскер-медицина академияны Офтальмологиядан бёлюмюнде ординатураны ётеди. Кёз врачланы хазырлауда бу учреждение Россейде биринчи, битеу дунияда уа экинчи жерни алады. Ары дери жаш специалист Къабарты-Малкъар къырал университетни Медицина факультетин, аны ызындан а Ставрополь шахарда интернатураны жетишимли бошагъанды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

17.07.2020 - 08:01

Жамауат инспекторла кемчиликле тапмагъандыла

«Къоркъуусузлу эмда качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда жолланы жангыртыу ишле андан ары бардырыладыла. Жер-жерледе не мадар этилгенине жамауат эм башха организацияланы келечилери да кёз-къулакъ боладыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

17.07.2020 - 08:01

Шёндю башха къыралда жашауну, тёрелени кёреме, ол да бек магъаналыды

«Спорт-экспрессни» корреспонденти Гоша Чернов Тайваньда «Тайнань Сити» команданы къоруулаучусу Зумакъулланы  Алим бла Азияда футболну, ары къалай тюшгенини, тайванчыланы жашауларыны эмда келир заманнга муратларыны юслеринден ушакъ бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 9

Страницы