19.07.2018, 11:50 - Статьи

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

Къашхатауда жашагъан Уллу Ата журт урушну ветеранына  Улбашланы Хусейге 15 июльда 95 жыл толгъанды.

17.07.2018, 00:00 - Статьи

РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников къуллугъуна кирише, регионланы социал-экономика болумлары, къоркъуусузлукъ къалай жалчытылыннганы бла шагъырейленеди, болгъан кемчиликлени тинтеди.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников республикагъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде дин къуллукъчула бла тюбешгенди. Жыйылыугъа КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.

16.07.2018, 23:58 - Статьи

Бир ай баргъан футбол байрам ыйых кюн бошалды. Спортну бу тюрлюсюн сюйгенле, кертиси бла да, уллу зауукълукъ тапхандыла. Москвадан сора да, бу магъаналы эм къууанчлы ишни башха жерлеге жетгени кёплеге бу тарыхлы жумушха къатышыр онг бергенди.

16.07.2018, 23:56 - Статьи

Озгъан шабат кюн Черек районда Чирик кёлню тийресинде  тёрели «Алтын къол» фестиваль баргъанды. Бу жолгъу байрам тёртюнчюдю, кеси да таулу жаулукъгъа аталгъанды. Аны, хар замандача, «Къайсыннга жюз атлам» фонд, аны председатели Тетууланы Хадис къурагъанды.

16.07.2018, 23:55 - Статьи

Къабарты-Малкъар къырал университетни информатика, электроника эм компьютер технологияла институтуну къошакъ профессионал билим берген арасында быйыл биринчи кере сынау халда «INFO-ШКОЛА» жай лагерь ишлеп башлагъанды.

Последнее


Кёлюбюзден, кёзюбюзден да кетмейдиле

Эки минг онбиринчи жылда, жай кюнлени биринде, «Заман» газетде ишлегенлени къаууму  Акъ-Сууда Хари черекни жагъасында, жашил талада солугъан эдик. Жерк тереклени салкъынында, ариу къыртишде олтуруп. 

Туудукъла аппаларын бек сюедиле, анга назмула жоралайдыла

Хасанияда жашагъан Холамханланы Чолурну жашы Хамит бу кюнледе кесини 90-жыллыгъын белгилегенди. Аны алгъышларгъа, сабийлеринден, туудукъларындан сора да, къоншула, кёп тау элден жууукъла, танышла да келгендиле. Тёреде болуучусуча, таматаны къууанчында ариу сёзле айтылгъандыла, саугъала да берилгендиле. Алай бек уллу хазнагъа ол туудукъларын санайды. Ала аны къууанчыдыла.

Командабыз кючлю болгъанын ачыкълагъанды, аны тамбласы ышаннгылыды

Дунияны футболдан чемпионатыны энтта бир кезиую озгъан ыйыкъда бошалгъанды. Анда сегиз команда жарым финалгъа чыгъар ючюн сермешгендиле.

Федерал министр Элбрусда табийгъат къыйынлыкъ жетген тийреледе халны тинтгенди, оператив кенгеш бардыргъанды

РФ-ни Шимал Кавказда ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев КъМР-ни Башчысы Юрий Коков бла бирге республиканы суу басхан  тийрелеринде болгъанды. Алада халны кёрюп, табийгъат къыйынлыкъ салгъан хаталаны кетериу жаны бла не мадарла этилгенлерин билгенден сора КъМР-ни Правительствосуну, тийишли министерстволаны бла ведомстволаны башчылары бла кенгеш бардыргъандыла.

Къайсынны Чегеминде таугъа Мустай Каримни аты аталлыкъды

Къабарты-Малкъарны бла Башкъортостанны эки закий жазыучусу - Къулийланы Къайсын бла Мустай Карим - шуёхлукъ жюрютгендиле, керек кюнде бир бирлерине билеклик эте, ызларындан келген тёлюлеге къарындашлыкъны юлгюсюн кёргюзтгендиле. Алгъаракълада республикада Чегем ауузунда тауладан бирине Къулий улуну аты аталгъан эди. Бу кюнледе уа аны къатында таугъа Мустай Каримни аты берилликди.

Аланы хар юйде ашыгъып сакълайдыла

Жыл сайын июль айны экинчи ыйых кюнюнде Россейни почтасыны байрамын белгилейбиз. Ол датагъа жоралап тау эллерибизде почтада ишлегенлени юслеринден билдире турабыз. Бу жол кезиу Акъ-Суугъа жетгенди.

Насыпларын бир ниетлиликде, хурметликде эмда огъурлулукъда кёргендиле

Не десек да, уллайгъаны болгъан юйню берекети башхады. Аны алайлыгъына уа алгъаракълада узакъ эм ариу эллерибизден биринде – Хабазда – болгъаныбызда дагъыда бир кере тюшюндюк.

Башланнган жумуш эки къауумуна да тап келирине, медицина болушлукъ бютюн игилениригине ышандыргъанды министр

Бу кюнледе КъМР-ни саулукъ сакълау  министри Марат Хубиев, ведомствону бёлюмюню таматасы Юлия Шогенова СМИ-лени келечилери бла тюбешгендиле.

Тапландырыу ишле кече,кюн да барадыла, техника, адам саны да кёбейтилгенди

КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий Элбрус районда бузулгъан кёпюрлени бла жолланы тап халгъа келтириу ишле къалай баргъанларына къарагъанды. Администрацияны башчысы Залийханланы Къаншаубий анга шёндюгю болумну юсюнден билдиргенди. Табийгъат къыйынлыкъла мындан ары уллу хата салмаз ючюн, кече, кюн да тинтиуле барадыла.

Бет жарыкълы уруннганлары, бийик профессионализмликлери бла махтау тапхандыла

КъМР-ни Парламентини кезиулю сессиясыны ахырында тюрлю-тюрлю сфералада жетишимле болдургъанланы, бет жарыкълы ишлегенлени саугъалау ариу тёреге айланнганды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS