20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


Регионланы парламентарийлерини кючлерин эмда сынауларын бирлешдириуню ахшы себеби

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Правительствону юйюнде «Единая Россия» политика партияны Шимал-Кавказ федерал округда регионла аралы Координация советини келечилери, РФ-ни Къырал Думасыны депутатлары Зураб Макиев, Геккиланы Заур, Артур  Таймазов, Елена Бондаренко, Юрий Левицкий эмда партияны СКФО-да бла ЮФО-да ара толтуруу комитетини департаментини таматасыны орунбасары  Александр Рябцев бла тюбешге

Дин ахлула да патриотланы ёсдюрюуге кеслерини юлюшлерин къошаргъа таукелдиле

РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Адальби Шхагошевни  иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ ислам университетни студентлери бла   тюбешиуюнде сёз муслийманланы россейли къыраллыкъны айнытыуда жерлерини, ата журтха сюймекликни юслеринден баргъанды. Аны ача, КъМР-ни муфтийи Хазратали Дзасежев динибиз адамны туугъан журтуну патриоту болургъа чакъыргъанын белгилегенди.

Хайырлы сынау тёгерекге жайылырча

Къабарты-Малкъарны Билим бериу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда Прохладна районну окъутууда жетишимлерини кёрмючю ачылгъанды. Ол «КъМР-де билим бериуню болуму эм айныу жоллары» деген проектни чеклеринде къуралгъанды.

Къууанчны, жарыкълыкъны, чыгъармачылыкъны айрыкамы

Кёп болмай ачылгъан, бусагъатда излемлеге кёре ишленнген, жылы, жарыкъ Маданият юй лашкутачыланы кесине тартады. Мында Жангы жылны къууанчы ариу халда ётгенди.

Хапарлылыкъ бла шагъырейлик - тюз белгиле

«Студент десант» битеуроссей акцияны чеклеринде РФ-ни МВД-сыны Черек эм Элбрус районланы бёлюмлеринде жаш адамлагъа экскурсияла къуралгъандыла, деп билдиргендиле бизге ведомстводан. 

Съездни эсеплерин сюзгендиле, быйылгъа борчланы белгилегендиле

«Единая Россия» политика партияны КъМР-де регион бёлюмюню политсоветини быйыл биринчи жыйылыуунда организацияны  XXVII съездини эсеплери сюзюлгендиле, былтыр партия проектле республикада къалай толтурулгъанларына эмда быйылгъа борчла салыннганларына къаралгъанды.

Къумач согъууда къолайлы тюрлениуле

Къабарты-Малкъарда къумач согъуу промышленностьда былтыр производство отуз процентге  ёсгенди. Анга бёлюмде жангы предприятияла къуралгъанлары эмда  оборудование жангыртылгъаны себеплик этгенди.

Аны эсгертмесине жолну бир заманда да ханс басмаз

Озгъан баш кюн Къабарты-Малкъар Республиканы халкъ поэти, РСФСР-ни М.Горький атлы къырал  саугъасыны лауреаты, Социалист Урунууну Жигити Алим Пшемахович Кешоковну эсгертмесини къатында аны эсге тюшюрюуню кюню бла байламлы  митинг бардырылгъанды.  Сууукъ болгъанына да къарамай, сагъынылгъан жерге аны чыгъармачылыгъын багъалагъанла, анга хурмет бергенле  келген эдиле.

Преподавательле эллени жокъларыкъдыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни институтларыны бла колледжлерини таматалары  республиканы районларында боллукъдула. Ала эллени администрацияларында, маданият юйледе,  школлада тамата классланы окъуучулары бла тюбешип, алагъа  усталыкъ сайларгъа болушурукъдула. 

Тазалыкъ, жарыкълыкъ, къайгъырыулукъ, сюймеклик

Жанхотия уллу тау эллерибизден бириди. Бахсан ауузу башланнган жерде, ариу ёзенде орналыпды. Аны орта орамы кенгди, ариуду. Машинала  тохтаусуз жюрюйдюле. Почта, эл советни мекямы, бир ненча гитче тюкен арада орналыпдыла. Аладан ёргерек барып сол къолгъа кирсенг, кенг тюзде эки къатлы журт. Мында сабий сад орналыпды. 

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS