27.03.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

25.03.2020, 08:13 - Спорт

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды.

25.03.2020, 08:12 - Жамауат

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла.

25.03.2020, 08:07 - Саулукъ

Бюгюнлюкде битеу дуния коронавирус деген ауруу бла къаты кюреш бардырыудады. Бек уллу терслиг а анга аллындан да тийишли магъана берилмегениндеди дерге боллукъду. Насыпха, шёндю аны бла байламлы ахшы атламла бардыла. Сёз ючюн, Къытайда бу аууруудан къыйналгъанла жокъну орунунда болгъанлары себепли, ахыр больница жабылгъанды.

25.03.2020, 08:06 - Спорт

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат белгилегеннге кёре, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу - адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады.

25.03.2020, 08:06 - Билим

Бир ненча жылны Тырныауузда Отарланы Керим атлы  1-чи номерли лицейде ишин бардырып тургъан «Энчи сабий» ресурс арада саулукъларында аутизм халлы заранлары болгъан сабийлеге деп адаптив къауум къуралгъанды.  Аны ачылыуу район администрацияны, медицина, билим бериу, социал махкемелени келечилери къатышып бардырылгъанды.

25.03.2020, 08:05 - Жамауат

Элбрус районну Быллым элини бла Прохладна шахарны  билим бериу эм маданият махкемелерини ишчи къауумларыны араларында огъурлу шуёхлукъ байламлыкъла къуралгъандыла.  Жыл сайын  ала бир бирлерине къонакъбайлыкъ этедиле, шуёхлукъну, къоншулукъну кючлейдиле.

25.03.2020, 08:01 - Спорт

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда жамауат совет биринчи жыйылыуун бардыргъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

27.03.2020 - 08:19

Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу  коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн  сакъ болургъа чакъырады.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:19

КИМГЕ ДА БОЛУШУРГЪА, КИМГЕ ДА ИГИЛИК ЭТЕРГЕ ИТИННГЕН ТАМАТА

Къабартылы халкъны белгили адамларын санай кетсенг, Борис Мазихов Бесланович ол тизмеге киргенледенди. Аны атын, тукъумун республикада кёпле биледиле. Жаш заманындан да ол жазыу иш бла къаты кюрешип келеди. Хапарла, романла, тамсилле, повестьле, пьесала жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:17

Жауундан сора кюн тиеди

Кёчгюнчюлюкню хатасындан къаллай бир таулу юйюр къайда не болгъаны билинмей къалгъанды. Аладан хар бирини къадары халкъыбызны тарыхын ачыкълагъанчады. Бюгюннгю  хапарыбызда биз Хасанияда жашагъан Тежаланы Блюханы эсгериулерине таянырыкъбыз. Ол кёлю да тола, алай ушакъ эте эди…

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:12

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай Аллахуталаны аллында ол уллу гюняхладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 5
27.03.2020 - 08:11

«Жууукъларыбыз, къоншуларыбыз, эллилерибиз бизге ышаннганларын ангылап ишлегенбиз»

Холамханланы Анатолий  Къашхатауда от тюшюуге къажау 8-чи номерли  бёлюмде  30 жылдан аслам ишлеп, адамланы жанларын, саулукъларын сакълагъанды, ырысхыларын къутхаргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
27.03.2020 - 08:11

Волонтёрла болушлукъ тапдырлыкъдыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери  волонтёрла бла тюбешиу бардыргъандыла эмда  коронавирус  ауруу  жайылыргъа къоркъуулу кезиуде кеслери жашагъан абаданлагъа  бла сакъатлагъа болушлукъ тапдырыргъа   юйретгендиле.  Тюбешиуде республикада  «Саулукъ сакълау» пр

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:12

Къачан эм къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
25.03.2020 - 08:08

Насыплы адам къаллайды?

Адам улуну бу дунияда эм биринчи мураты, умуту, жюрек талпыныуу насыплы болургъады. Аны алайлыгъын чертип, 2012 жылда ООН Насыпны халкъла аралы кюнюн тохташдыргъанды. Андан бери март айда ол байрам белгиленип келеди. Аны бла байламлы биз да бир къауум адамгъа бу сорууну бергенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

18.03.2020 - 08:12

«Къараучу сахнагъа ишлемейди, сахна къараучугъа ишлейди, келген адам концертде, къайгъыларын унутуп, солуп кетерча этерге борчлубуз»

Холамханланы Къайсын бизни бюгюннгю эстрадабызны жарыкъ жулдузларыбыздан бириди. Ол Музыка театрны, «Амикс» жыр ансамбльны солистиди,  халкъла аралы Урал-моно фестивальны миллет тёрелени сакълауда энчи саугъасына тийишли болгъанды. «Советская молодёжь» газет бардыргъан республикалы жырчыланы хит-парадында ол аслам заманны биринчи жерни ычхындырмагъанлай тургъанды. 

 
Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

18.03.2020 - 08:12

Эришиуню регион урумуна къатышырыкъдыла

Тырныауузда Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейде жаш назму окъуучуланы «Живая классика» Битеуроссей эришиулерини район уруму къуралгъанды.  Школ кесекде хорлагъан онеки жашчыкъ бла къызчыкъ регион бёлюмде къарыуларын сынар ючюн хунерликлерин аямагъанлай кёргюзтгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

18.03.2020 - 08:00

Ёксюзню мутхуз кюню

Бизни сабийлигибиз къалай зауукълу болгъанын ол заманда билалмай эдик. Тийреде алты-жети сабий ёсдюрмеген юйюр жокъ эди. Эрттенден ингирге бир кюн бизде, бир кюн къоншу юйде, болгъанны да чачып, ойнар эдик. Бир ананы бети къарангы болуп кёрмегенме, жарыкъдан-жарыкъ болгъан болмаса.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

13.03.2020 - 08:14

Республиканы атындан – Россейни биринчилигине

Шимал-Кавказ федерал округну республикаларындан бла крайларындан 21 жыллары толмагъан бек кючлю гёжефле Махачкъаладан Россейни грек-рим тутушуудан биринчилигине тюшер ючюн къаты кюрешгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

13.03.2020 - 08:12

Диабетден сакъланыр ючюн, къылыкъны тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхайда азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «Экспресс газета» бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

13.03.2020 - 08:11

Жолдан тынч ётерча боллукъду

Бахсан шахарда 1-чи номерли орта школну къатында   жолну башы бла  жаяу жюрюгенлеге темир кёпюр ишлене турады, деп билдириледи районну администрациясыны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 11
Саулукъ

13.03.2020 - 08:10

Нек къозгъалады жангыдан ауруу?

Операция этилип, ётю кетерилгенден сора заман кёпмю неда азмы озду, алай саусузну аурууу жангыдан къозгъалып, къыйнап башлагъаны, къарынында, къалай эсе да, тапсызлыкъ эсленнгени  неда бир башха тюрлю тынгысыз этген жери болгъаны бла байламлы анга поликлиникагъа барыргъа неда къайтып

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

13.03.2020 - 08:09

«Ёсюп келген тёлюню халкъыбызны хазнасындан ангылауу болса сюеме»

Россейни халкъ устасы (2001 ж.) Жангуланланы Хамзатны жашы Ибрагимни  бюгюн да тутадыла адамла эслеринде. Ол этген агъач аякъланы, таякъланы неда аны  фотоаппарат бла алдыргъан суратларын  сюйюп, сыйлап сакълайдыла юйлеринде.

Подробности... | Просмотрено: 9
Билим

13.03.2020 - 08:09

Сайлагъан усталыкъларыны жашырынлыкъларына тюшюне

Бу кюнледе Нальчикде «Къурулушчу» колледжде «ВорлдСкиллс Россия» регионла аралы чемпионатны къууанчлы халда жабылыуу озгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

13.03.2020 - 08:08

Бар ахшылыкъла да сизге - анала, эгечле, къызла!

Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне жораланып,  Нальчикде  Къырал концерт залда уллу концерт болгъанды.  Анга келгенле бек алгъа  фойеде   сабийле ишлеген суратладан "Мени багъалы анам!" деген    уллу да , сейирлик  да кёрмючге къарап, зауукълукъ тапхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 10
Билим

13.03.2020 - 08:07

«Сен устаз эсенг, жаланда программаны чеклерине кирип къалыргъа керек тюйюлдю»

Къонакъланы Люба Нальчикни биринчи номерли гимназиясыны малкъар тилден бийик категориялы устазыды. «Билим бериу» проектни чеклеринде бир ненча кере грант къытханды. «Жылны устазы» деген даражалы атха эки кере тийишли болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

13.03.2020 - 08:05

Сюймекликни эм ийманны къаласы

Къабарты-Малкъарны Зольск районуну Совхозное элинде жыйырма жыл мындан алгъа  Свято-Троицкий килиса жангыртылгъанды. Ол бизни республикада бек сейирлик  эсгермеледен бириди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

13.03.2020 - 08:05

Къанатлыланы ток урмазча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери ток ызланы бегирек къоркъуулу жерлеринде къанатлыланы къоруулагъан 345 устройство орнатхандыла. Энергетикле айтханларына кёре, быллай затла аланы ток ургъандан сакъларча деп этиледиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

13.03.2020 - 08:03

Саугъа жигитни 73 жылдан сора тапханды

Ата журтуну жалынчакъсызлыгъы ючюн жанын берген аскерчиле барысы  да асыралгъынчы къазауат бошалмайды, дегенди Александр Суворов. Хау, Уллу Ата журт урушда Хорламгъа быйыл 75 жыл толады. Алай бюгюн да битеу жигитлени атлары ачыкъ этилмегенди, хар кюн да жангы шартла тохташдырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

13.03.2020 - 08:02

Геккиланы Заур - СНГ-ни Парламентле аралы ассамблеясыны комиссиясыны жыйылыууна къатышханды

СНГ-ни Парламентле аралы ассамблеясыны Санкт-Петербургда бардырылгъан ишлерини чеклеринде аны дайым комиссияларыны жыйылыуу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

13.03.2020 - 08:01

Аз тюбеген ауруудан къыйналгъан сабийлени къайгъысын кёре

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуу Татьяна Егорованы башчылыгъында бардырылгъанды. Анда сёз республиканы законла чыгъарыучу органыны РФ-ни урунуу эмда социал къоруулау министри А.О.Котяковха обращениясыны юсюнден баргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы