15.11.2019, 08:58 - Жангылыкъла

КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу  стационар паллиатив бёлюмлеге эмда  саусузлагъа юйлеринде багъарча къырал бюджетден бёлюннген  14 миллион сомдан асламгъа медицина оборудованиядан 58-син  алгъанды.  

15.11.2019, 08:45 - Экономика

Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде предпринимательствогъа себеплик этиу эмда финансла жаны бла билим бериу семинар бардырылгъанды бу кюнледе. 

15.11.2019, 08:42 - Жангылыкъла

Федерал налог службаны Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери МФЦ-ны ишчилерине семинар бардыргъандыла. Анда служба бу Ара бла байламлыкъда тамамлаучу къырал жумушланы  качествосун  кётюрюуню юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле УФНС-ны пресс-службасындан.

15.11.2019, 08:40 - Жангылыкъла

Россейни  Почтасыны КъМР-де Управлениясындан билдиргенлерича, бу айны ортасындан  башлап  бизни къыралны кёп регионларына посылкала эки кюнден кеч къалмай жетерикдиле. Айтханларына кёре,  аны 100 мингден артыкъ адам жашагъан шахарлада толу сезерикдиле. 

15.11.2019, 08:38 - Жангылыкъла

Нальчикде Тарчоков атлы орамда кёп фатарлы юйледен бирини аллында арбазны тапландырыуну анда жашагъанла къолгъа алгъандыла. 

15.11.2019, 08:35 - Экономика

«Россети» компанияны башчысыны орунбасары Виталий Иванов бу кюнледе Пятигорск шахарда кенгеш бардыргъанды. Анда Шимал Кавказны электроэнергетика комплексин айнытыуну, аны бла байламлы борчланы тамамлауну юсюнден сёлешиннгенди.

15.11.2019, 08:28 - Жамауат

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

15.11.2019, 08:22 - Жамауат

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.11.2019 - 09:10

Абадан адамлагъа къарауну амалларын къырал къалай онгла бла тюрлендирирге сюеди?

Бу кюнледе Президент «Аабадан адамлагъа кёп заманны ичинде къарауну системасын» къураргъа, ол мурат бла федеральный бюджетде 2018-2020 жыллагъа ахча бёлюрге буйрукъ этгенди. Къартлагъа къарауну системасын тюрлендирирге ол социальный коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери бла тюбегенинден сора кёлленнгенди. Аны юсюнден «Аргументы и факты» газетде айтылгъан эди.
Подробности... | Просмотрено: 3
15.11.2019 - 08:28

Кючлю аскерле хорлаялмагъан колорадолу къамажакъ

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 6
15.11.2019 - 08:22

Исламда юйюр къурауну магъанасы эм низамы

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 9
13.11.2019 - 08:19

Тилеклерин тамамларгъа сёз бергендиле

Бу кюнледе КъМР-ни кёзлери кёрмегенлени  китапханасында «Сорургъа сюеме: специалистле бла ачыкъ ушакъ» атлы «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
13.11.2019 - 08:19

Пособияла ансанны тургъан жерлерине келедиле

Россейни пропискалары болмагъанлай, къыралны бир тюрлю жеринде жашагъан гражданларына Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи, аны юсюнден тюрлениуле пенсия бла жалчытыу системагъа мартда кийирилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
13.11.2019 - 08:19

Асыл адам, окъуучуну жюрегине жол излеген журналист Къалам къарындашыбызны эсгере

Мен Аппайланы Музафар бла газетде кёп жылланы ишлегенме. Анча заманны ичинде аны сабырлыгъына, тёзюмлюгюне къуруда сейир этгенлей тургъанма. Кёрмегенме мен аны ачыуланып, къаты сёлешип, биреуге хыны этип да. Аны ол ышанларын коллективде барысы да белгилеп айтхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Туугъан жерден багъалы къайда?

Дерс бошалды, къонгуроу эшитилди. Устаз столну юсюнден китапланы, башха затланы да жыйып башлады. Школчула да алтынчы дерсден сора юйге ашыкъдыла, бир бирлерине чам эте. Алай Мадина Азретовнаны аланы юйлерине иер акъылы жокъ эди: 

Подробности... | Просмотрено: 3
13.11.2019 - 08:17

Элни башчысы махтау-бюсюреу алыр ючюн ишлемейди, ол борчун толтурургъа, элни жарсыуларын тамамларгъа керекди

Османланы Мухтар Бабугент элге башчылыкъ этгенли 6 жыл толгъанды. Биз аны бла профессионал байрамыны аллында тюбеп, жер-жерли самоуправление органлагъа салыннган борчланы, бабугентчилени жарсыуларыны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ этгенбиз. 

 
Подробности... | Просмотрено: 7
08.11.2019 - 08:15

Бусагъатда къуралгъан тойланы жаратамысыз?

Заман оза баргъаны бла адамланы жашаулары, кёз къарамлары да тюрленеди. Бир кезиуде магъаналы адет, артдагъы болумлагъа келишмегенлейин унутулады. Башхасын жамауат сакъларгъа кюрешеди. Халкъыбызны тёрелери да, ол санда тойну къурау да, аллай шартладандыла.
Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

06.11.2019 - 08:50

LTE эмда Wi-Fi сетьлеге къошулуп сёлеширге боллукъду

Россейде эм уллу телекоммуникация операторладан бири – МТС компания алгъаракъда Нальчикде LTE (Voice over LTE) эмда Wi-Fi (Wi-Fi Calling) сетьле бла сёлеширге амал болурча этгенди. Башхача айтханда, энди аны абонентлери бир бирге Интернет бла сёлеширге боллукъдула.

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

06.11.2019 - 08:40

Чыгъармачылыкъ къолайлыкъны эм илму ишге сейирни айнытыргъа себеплик

Бу кюнледе  Школчуланы «Высшая проба»  Битеуроссей олимпиадаларына  регистрация этиу ахырына жетгенди.  Интеллектуал эришиу жаланда Россейде угъай, тыш къыраллада да эм даражалыладан бирине саналады.  Анда кеслерини  билимлерин 7-11 классланы окъуучулары сынаргъа боллукъдула. Хорлагъанла бла призёрла льгота халда вузлагъа кираллыкъдыла, Россей Федерацияны Президентини грантларын алыргъа да боллукъдула.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

06.11.2019 - 08:38

«Чыгъармачылыкъ жолуму насыбы тутханды»

Тёппеланы Алимни чыгъармачылыкъ жолу бла школ жылларымда шагъырейленнгенме. Къабарты-Малкъар  къырал университетде  студент кезиуюмде уа аны «Сыйрат кёпюр», «Ташыуул»  деген романларын  окъуп, анда сыфатланы теренликлерине бир кере сейирге къалып сагъышланмагъанма. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Тарых

06.11.2019 - 08:35

Хар къалайда да жигитлиги бла айырмалы болгъанды

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Огъары Малкъардан Мисирланы Шаухал аскерге  чакъырылгъанды. Биринчи Украин фронтну къауумунда сермешгенди, Сталинградда, Курск дугада уруш этгенди, Киев шахарны азатлагъанды,Эльбагъа дери баргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
Тарых

06.11.2019 - 08:30

Ышангылы, огъурлу да генерал…

Миллетибизде  Ленинни орденине тийишли болгъанла алай кёп тюйюлдюле.  Айтхылыкъ генерал-майор Деппуланы Хаким аладан бириди. Совет Союзну заманында къыралны бек сыйлы саугъаларындан бирин Хаким Сафаровичге 1967 жылны ноябрь айында берген эдиле. Ол кёп жерледе къуллукъ этгенди, кёплеге болушханды. Аны огъурлу ишлерин бюгюнлюкде аны къаршы таныгъанла уллу хурмет бла эсгередиле. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

06.11.2019 - 08:25

Регион совет ишин башларыкъды

Кёп болмай РАН-ны Президиумундагъы илму советни 96-чы жыйылыуу ётгенди. Аны ишине академик В.А. Лекторский таматалыкъ этгенди. Алимлени бу жолгъу тюбешиулери искусственный интеллектни методологияларына бла когнитив тинтиулеге жораланнганды. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

06.11.2019 - 08:20

Сабийле саулукълу эм къоркъуусуз болур ючюн

Чегем районда  уголовный-толтуруучу  инспекцияда  къуллукъ этгенле  «Сабийлерибизни саулугъу эм къоркъуусузлугъу ючюн» деген Битеуроссей акциягъа  къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

06.11.2019 - 08:20

Екатеринбургдан – саугъала бла

Екатеринбургда каратэден «Европа-Азия» деген уллу битеуроссей эришиуле ётгендиле. Ала Россейни Жигити Александр Прохоренкогъа аталгъандыла. Бу жол анга  къыралыбызны 21 регионундан 1100-ден аслам спортчу къатышханды. Кеслерини командаларын Къазахстан, Киргизия эм Япония да жибергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 11
Право

06.11.2019 - 08:15

Черекчиле миллетле эм динле аралы келишиулюк жанлыдыла

Черекчиле «Кёрюп болмаулукъгъа бла душманлыкъгъа - угъай» битеуроссей профилактика акциягъа къатышхандыла. Аны чеклеринде республикада «Биз бирбиз», «Кёрюп болмаулукъгъа бла душманлыкъгъа - угъай», «Биз терроризмге къажаубуз» деген чакъырылыула бла жумушла тамамланадыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

06.11.2019 - 08:10

Эки районнга – жангы автоклубла

Къабарты-Малкъаргъа  «Маданият» миллет проектни чеклеринде  жангы автоклубланы биринчи къаууму келтирилгенди. Бу жол энчи техника Чегем бла Лескен районлагъа берилгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

06.11.2019 - 08:05

Шахарчыланы оюмлары эсге алынып

Нальчикни мэриясы  шахар тийрелени тапландырыу ишни андан ары бардырады. Алгъаракъда Театр орамда скверни проектин сайлар муратда ачыкъ конкурс ётдюргенди. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Билим

06.11.2019 - 08:00

Жаш дипломатланы биринчи атламлары

Къабарты-Малкъар къырал университетде  белгили алим, къырал къуллукъчу  Евгений Примаков туугъанлы токъсан жыл толгъанына жоралап  «Тамблагъыны дипломатиясы» деген конференция башланнганды.  Анга КъМКъУ-ну студентлери бла Нальчикни  4-чю номерли гимназиясыны, Атажукино элни  3-чю номерли орта школуну, Куркужинни 1-чи номерли орта школуну профильли классларыны  окъуучулары къатышхандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Тарых

01.11.2019 - 13:10

Бий бла къара киши

Бизни халкъыбыз бек эрттегили, тин хазнасы бек бай болгъан халкъды. Аны алайлыгъына шагъатлыкъла кёп жерден табылгъанлай турадыла, жарсыугъа, биз аланы сакълай, багъалай билебизми ансы? Ол табылгъан шагъатлыкъланы бир кьаууму бизни тилли, бир къанлы тюрк миллетле бла байламлыкъдады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

01.11.2019 - 08:19

Симфония музыканы байрамы

Нальчикде Симфония музыканы Юрий Темирканов атлы сегизинчи Халкъла аралы  фестивалы андан ары бардырылады. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Право

01.11.2019 - 08:19

Къыралны патриотларын ёсдюрюр мурат бла

КъМР-ни Правительствосунда бардырылгъан «тёгерек» столда экстремизмге къажау ишде информацияны онгларын хайырланыуну сорууларына къаралгъанды. Тюбешиуге КъМР-де Терроризмге къажау комиссияны эксперт советини келечилери къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

01.11.2019 - 08:17

Хыйлачылагъа алдатмазча

Хыйлачылыкъгъа къажаулукъгъа  жораланып бардырылгъанды Элбрус районда Россей МВД-ны  бёлюмюнде къуралгъан «тёгерек стол».

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы