19.10.2018, 12:44 - Статьи

16 октябрьде Россейни Президенти Владимир Путин «Къабарты-Малкъар  Республика къуралгъанлы 100- жыллыгъын байрамлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды.

12.10.2018, 12:19 - Статьи

Махачкъалада Терроризмге къажау миллет комитетни (НАК-ны) председатели, Россейни ФСБ-сыны директору Александр Бортниковну башчылыгъында кенгеш бардырылгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков да къатышханды.

12.10.2018, 12:18 - Статьи

Тюнене Москвада «Алтын кюз» деген ХХ Россейли агропромышленность кёрмючню чеклеринде  Россей Федерацияны эл мюлк министри Дмитрий Патрушевни бла Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну тюбешиулери болгъанды.  

12.10.2018, 12:16 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну жыйылыуунда республика телевещанияны  цифра амал бла бардырыргъа къалай хазырланнганы сюзюлгенди эмда толтуруучу власть органлада болгъан тюрлениуле бла байламлы бир-бир бегимлеге тюзетиуле кийирилгендиле. Кенгешни премьер-министр Мусукланы Алий бардыргъанды.

10.10.2018, 14:47 - Статьи

Жашаудан кетген адамны юсюнден жазгъан къыйынды, олсагъат аны сыфаты кёз аллынга келип, кёлюнг толуп къалады. Жангоразланы Зулкъарнейни жашы Борис дуниясын алышханлы эки жылдан артыгъыракъ заман озгъанды. Аны атын а бюгюнлюкде да кёпле уллу хурмет бла эсгередиле. 

05.10.2018, 23:59 - Статьи

Тюнене Къарачай-Черкесни  Башчысыны Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Казбек Коков бла Темрезланы Рашид  2019 жылда Къарачай-Черкесде Къабарты-Малкъарны жылын эм Къабарты-Малкъарда Къарачай-Черкесни жылын бардырырыуну юсюнден указлагъа къол салгъандыла.

03.10.2018, 14:48 - Статьи

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди.

Последнее


Бирге ишлеу эки регионнга да файда келтирир деп умутландырады

КъМР-ге ишчи жумуш бла Тула областьны правительствосуну башчысыны орунбасары эл мюлк министр Дмитрий Миляевни башчылыгъында делегация келгенди. Аны къауумунда саулукъ сакълау, инвестицияла, экономиканы айнытыу жаны бла жууаплы къуллукъчула, Сатыу-алыу палатаны келечилери, бизнесменле да бар эдиле.

Ахшыны эл эсде тутады, багъалайды

Миллетибизни 20-чы ёмюрню биринчи жарымында жашагъан окъуулу эм билимли да уланларындан бири Беппайланы Сосуну жашы Таусо болгъанды. 30-чу жыллада ол Нальчикде чыкъгъан «Къара халкъ» газетге баш редакторлукъ этип тургъанды. Яникой элинде да ол колхозну бир кесек заманны председатели болгъанды. Жарсыугъа, тилчиликни зараны жетип,  тутмакъгъа да тюшгенди. Андан ишчи фронтха да къатышханды.

Тарыхыбызны унутдурмазгъа, культурабызны, иги адетлерибизни эмда чемерлигибизни сакълаугъа бла айнытыугъа алландыргъан аламат амал

Ыйых кюн Огъары Малкъарда къарачай-малкъар халкъны адет-тёрелерин сакълаугъа бурулгъан «Нарт оюнла» фестиваль бардырылгъанды. Анга республиканы эллеринден, Къарачай-Черкесден да жамауат къатышханды. Ары келгенлени асламы жаш адамла болгъанлары уа бютюнда магъаналыды. 
Юбилейни аллында 

Бийикликге, ариулукъгъа итиниу таркъайырыкъ тюйюлдю

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы китапханада уруннганла къабарты-малкъар поэтле, жазыучула бла тюбешиуле терк-терк къурайдыла.  Бу кюнледе анда Культура министерствону маданиятда эм искусствода ишлегенлени усталыкъларын ёсдюрюу программасыны чеклеринде назмучу Болатланы Юруслан бла тюбешиу болгъанды.

Сейирлик эмда хайырлы эришиуле

Нальчикде гуманитар-техникалы колледжни мурдорунда сакъатланы эмда саулукълары бла байламлы чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс» экинчи регионал даражалы чемпионаты къууанчлы халда жабылгъанды. Быйыл анга он тюрлю компетенцияда 63 специалист, студент эм окъуучу къатышханды.

Эркинликлерини юсюнден - гитчеликден

Россейни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнде, битеу башха субъектледеча, «Пенсия билимни бирикдирилген кюню» бардырылгъанды. Аны чеклеринде окъуучула фондну жер-жерли управленияларында къонакъда болгъандыла, алагъа экскурсияла къуралгъандыла, махкемени иши бла шагъырейлендиргендиле.

Ахшы тёрелени андан ары бардыра

Жыл сайын октябрьни биринчи ыйых кюнюнде Къарыуну кюню белгиленеди, ол спортну кюч тюрлюлери бла кюрешген гёжефлени байрамыды. 

Жарыкълыкъ жайгъан таматала

Озгъан ёмюрню 70-чи жылларында Улбашланы Азнор Къашхатауну абаданларындан жыр  къауум къурагъан эди. Ала кёп халкъ чыгъармаланы айтхандыла.

«Халкъны къолайлыгъын ёсдюроюу жаны бла магъаналы борчланы власть органла, граждан обществону институтлары, жамауат саулай бирикселе ишексиз тамамлаяллыкъбыз»

Тюнене Нальчикде Правительствосуну юйюнде РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Александр Матовников Парламентни депутатларын, министрлени, жамауатны да КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла шагъырей этгенди.

Ахча аяулу къоратылгъанды, болсада битеу социальный жумушла толтурулгъандыла

КъМР-ни Парламентини кюз арты сессиясыны биринчи пленар жыйылыуунда депутатла республиканы бюджети быйылны биринчи жарымында къалай толтурулгъанын сюзгендиле, потребитель четенни ёлчемин къабыл кёргендиле эмда пенсиягъа чыгъар жыл саннга жетгенлеге къырал болушлукъ бериуню юсюнден законну проектин тинтгендиле. Битеу да бирге 20 соруу сюзюлгенди.

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS