19.09.2017, 22:25 - Статьи

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

19.09.2017, 22:21 - Новости

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

19.09.2017, 22:20 - Статьи

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады.

19.09.2017, 22:19 - Статьи

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханд

19.09.2017, 22:17 - Статьи

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады.

Последнее


Айлыкъ кезиуюнде тёленмегени ючюн ахча излерге эркинлик барды

Иш хакъ заманында тёленмесе, компенсация этилирге тийишлиди. КъМР-ни прокуратурасындан бизге ангылатханларыча, 2016 жылда октябрьде РФ-ни Урунуу кодексине тюзетиуле кийирилгендиле. Алада сёз айлыкъ заманында берилмегени ючюн этилген компенсацияны ёлчемин тохташдырыуну юсюнден барады.

Кёрмюч, викторина, фильмге къарау

Энергияны аяу жаны бла #ВМЕСТЕЯРЧЕ Битеуроссей фестивальны чеклеринде, КъМР-ни Т.К. Мальбахов атлы къырал миллет библиотекасыны техника литература бёлюмюнде фестиваль бардырылгъанды.

Айтып айтылмазча кёп тюрлю эмда хайырлы жумушла бардыргъан фонд

Къабарты-Малкъарда культурагъа къошумчулукъ этген «Амра» миллет фонд къуралгъанлы он жылгъа жууукълашханды. Андан бери ол тюрлю-тюрлю проектлеге къатыша, жетишимли болгъанлай да келеди. Аны келечилери къолдан усталыкъны аслам ызы бла кюреше, кеслерини хунерлерине сабийлени да юйретедиле.

Россейни бла Къазахстанны предпринимательлерини сейирлерин къоруулауда жангы амалла ачыладыла

Евразиялы экономика союзну чеклеринде Россейни бла Къазахстанны бизнес-омбудсменлерини биринчи форуму къуралгъанды. Анга Къабарты-Малкъар Республикада Предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченный Юрий Афасижев да къатышханды.

Иши, къылыгъы бла даража, махтау, сый тапханды

Къачан да иш кёллюлени, башларын тутханланы, сабийлени аягъы юслерине салгъанланы жамауатда сыйлары энчи жюрюгенди. Гюлюйланы Мустафа да аланы санындады. Тырныауузда аны танымагъан хазна болмаз дерчады. Ол кёп жылланы шахарны тюрлю-тюрлю предприятияларында уруннганды. Быйыл анга алтмыш жыл толгъанды.

Жаш тёлю палатагъа кирирге онг алыкъа барды

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти Жаш тёлю палатагъа къошакъ айырыула бардырылгъаныны юсюнден билдиреди.

Клиентлеге - беш жюз миллионнга жууукъ розницалы кредит

Быйыл биринчи сентябрьге, белгиленнгенича, Къабарты-Малкъарда «Россельхозбанкны» бёлюмю берген розницалы кредитни ёлчеми 2,6 миллирд сомгъа жетгенди. Жылны башында окъуна банк 1,7 минг адамгъа 492 миллион сом бергенди. Клиентлени 50 проценти ахчаны бир жукъгъа хайырланырча аладыла. Ипотекалы кредит алгъанланы саны уа 36 процент болады.    

Полицияны бек иги участковыйин биз кесибиз сайларыкъбыз

«Халкъ участковый» деген битеуроссей конкурсну республикалы бёлюмю башланнганды. Бу акция полицияда къуллукъ этиуню даражасын кётюрюр, адамланы право низамны сакълаучу органлагъа ышаныулукъларын кючлер мурат  бла хар жыл да бардырылады.

Салыннган хаталаны толу кетерир, мындан ары табийгъат къоркъууланы тыяр мадарланы белгилегендиле

КъМР-ни Правительствосуну Табийгъат къыйынлыкъладан сакъланыу эмда ала келтирген хатаны кетериу эм от тюшюуден къорууланыу жаны бла комиссиясыны кезиулю жыйылыуу Тырныауузда премьер-министрни орунбасары Владимир Болотоковну башчылыгъында бардырылгъанды.

Элледе шёндюгю излемлеге келишген халланы къураргъа

«Единая Россия» политика партия «2013-2020 жыллада эл мюлкню айнытыу» къырал программа файдалы болгъанын белгилегенди. Аны бла бирге Правительство, РФ-ни Эл мюлк министерствосу техниканы алышыугъа этилген болушлукъну жангы жорукълагъа кёре берирге, келир жыл элледе 27 школ ишлетирге ахча бёлюрге керекдиле.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS