17.07.2019, 09:55 - Жангылыкъла

КъМР-ни Экономиканы  айнытыу министерствосундан билдиргенлерине кёре, «Демография» миллет проетни чеклеринде Къабарты-Малкъарда беш регион проект бардырылады. 

17.07.2019, 09:50 - Саулукъ

Долинскдеги "Вершина" санаторийни жай айлада   сабийле бийлейдиле. Къалын ёсген тереклени, юлкюлени  ичлеринде бу кёп къатлы  мекямны анга  жууукълашхынчы кёраллыкъ да тюйюлсе. Биз баргъанда,  жашчыкъла бла къызчыкъла экинчи сменни  къууанчлы халда жабылыууна хазырлана тура эдиле. 

17.07.2019, 09:48 - Жангылыкъла

Белгилисича, Къабарты-Малкъарда «Демография» деген миллет проектни чеклеринде эки айдан башлап юч  жылларына дери   сабийлени къошакъ халда жерле бла жалчытырча къыстау  садикле ишленедиле эм ясли къауумла къураладыла.  Кёп болмай  Битеуроссей миллет фронтну (ОНФ) республикада   бёлюмюню  келечилери аланы онтогъузусунда  болум   бла шагъырейленн

17.07.2019, 09:45 - Билим

Бу кюнледе Х.М.Бербеков атлы  Къабарты-Малкъар къырал университетге  документлени алыу къыстау барады. Бу жумуш бла кюрешгенле айтханнга кёре, быйыл мында окъургъа сюйгенле  башха жылладан эсе иги да кёпдюле. Республиканы школларын, лицейлерин бошагъанладан сора да,  Ингушетия, Къарачай-Черкес, Чечен, Шимал Осетия-Алания республикаладан да кёпле келедиле.  Документлерин информатикалы технологияла, медицина, стоматология эмда психология, физкультура-спорт   институтлагъа  бергенле асламдыла.

17.07.2019, 09:41 - Маданият

Россейни Уголовный-тюзетиучю службасында къуллукъ этгенлени чыгъармачы коллективлерини 6-чы битеуроссей фестивальларында  хорлагъанла эмда тюрлю-тюрлю номинациялада  лауреатла болгъанла Омскну къырал музыка театрыны сахнасында концерт бергендиле. 

17.07.2019, 09:30 - Право

Ведомствола аралы комиссияны келечилери аманлыкъ этгенлерине ишеклилени эркинликлери къалай сакъланнганларын сюзгендиле. Аны къауумуна уа КъМР-ни Башчысында граждан обществону айнытыу эм адамны эркинликлери жаны бла комиссияны, Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченныйни аппаратыны, КъМР-де Ич ишле министерствону эмда ведомствону  Жамауат советини, прокуратураны,  Жамауат-тинтиу комиссияны келечилери киргендиле. 

17.07.2019, 09:25 - Жангылыкъла

Жай кезиуде   Къабарты-Малкъарны бир-бир эллеринде таза суу азайгъанына жамауатдан   кёп тарыгъыу  эшитирге тюшеди.  Аны бла байламлы кёп болмай «Эхо Кабардино–Балкарии» элледе бу жаны бла болумну билир муратда instаgram  социал сетьде   соруу бардыргъанды.  

17.07.2019, 09:10 - Билим

Узакъ эмда ариу эллерибизден бири – Хабаздан-редакциябызгъа экинчи классны окъуучусу Курданланы Назилядан алгъаракъда келген къагъыт бизге хычыуун тийгенди. Эм алгъа ол миллет газетибизни билип, анга биреуню болушдурмай, кеси жазгъаны бла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

19.07.2019 - 08:19

Ырысхы амалтын жау болдула

Уллу ариу мекям  узакъдан окъуна кёзге  урунады. Тёгерекде, андан сора да, бардыла журтла, алай ол аладан энчиди. Аны жанында да - ашхана. Ол да гитче тюйюлдю. Быллай журтда жашагъан аз  бай тюйюлдю, жарлы адам аллай юй ишлеялмазлыгъы баямды, деп келликди кимни да кёлюне.

Подробности... | Просмотрено: 3
19.07.2019 - 08:19

Кертичилик

Далхат Казийни сюеди деп кимни эсинде бар эди. Бирге ишлегенликге, узакъдан саламлашып кетген болмаса, Казийни къатына жууукъ барып, хазна кёрмез эдинг.  Къыз да анга, башха болмай, бир жууукъ адамынача къарагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
19.07.2019 - 08:19

Адам жашауунда бир мурат салмаса, жюреги сюйген иш табалмаса айнымайды

Биттирланы Азамат муслийманланы арасында белгили жаш адамды. Ол 15 жылында сокъур болгъанды, алай  ол анга Чеченни къырал университетини восток къыралланы тинтиу жаны бла  факультетин  бошаргъа,   Къазанда «Сулейман»  атлы межгитде окъургъа, Чеченде Брайльни методикасына кёре Къуран окъургъа юйретген курсла ачаргъа  чырмамагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 1
17.07.2019 - 09:15

Кийизлеринде - халкъыбызны адеп-къылыгъы, жашау турмушу

Сабийлигимден бери таныгъан Этезланы- Ёзденланы Нюржан ким да юлгю алырча адамды. Мен аны бла къоншуда  жашагъанма, къызлары бла тенглик жюрютгенме, кёп туз-гыржынын ашагъанма. Кесине да  келин деген болмаса, атын бир заманда айтмагъанбыз,асыры хурмет этгенден.

Подробности... | Просмотрено: 8
17.07.2019 - 09:05

ОСУЯТ

(Болгъан иш) 

Уллу Ата журт уруш башланнганда Айшат  къагъанакъчыкъ эди. Къайдан ангыларыкъ эди ол атасы Керим къазауатны биринчи  жылында окъуна  окъ тийип ёллюгюн. Анасы  Азиза уа... Ариулугъу бла  элде  анга жетген  къыз жокъ эди.  Аны  узун къара эшмелерине кёпле сукъланыр ючюн да къалмагъандыла. Къайры барса да,  анга  машалла демеген  жокъ эди.

Подробности... | Просмотрено: 3
10.07.2019 - 08:16

Бирлик болмаса, къарыусузла къыйналырла

Бизни жашауубузну тутурукълары халкъ адетле бла тёреледиле. Хау, аланы бир–бирлери къуругъандыла, башхалары къарыусуздула. Сёз ючюн,  миллет кийимлерибизден хазна зат къалмагъанды, биз башха халкъланы быстырларына толусунлай кёчгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8
05.07.2019 - 09:58

Дуния барыбызгъа да бирди…

Бу къуралгъан хапарды, алай мында бир-бир жашауда болгъан затла хайырланнгандыла. Артур аскерден къуллукъ этип къайтханында, эм биринчи анасыны эгечи Зайнафны кёрюп, юйюне уа артда барыргъа оноу этди.

Подробности... | Просмотрено: 3
05.07.2019 - 09:55

Къайгъы сёз кёзбау тюйюлдю

Мен кёре келген заманладан бери адамы ёлген аны садакъасын, ашын да къолундан келгенича этеди. Бирле  азыракъ да эте болурла, аны ючюн аланы сёзлерин этерге жарамайды. Бир бирлерине эришип кюрешгенле да бардыла. Бирле хуржунлагъа омакъ кружкала, табакъла саладыла, башхала целлофан пакетлени орунларына челекле къурашдырадыла. Мен аны терсге санайма, тышындан къарагъаннга да бек эриши кёрюннген сунама.

Подробности... | Просмотрено: 11
05.07.2019 - 09:45

«Къууанчны – къууанчха ушатып, бушууун – бушууча ётдюре билген халкъыбыз къонакъбайлыкъ адетин унутмагъанды»

Жашауну барыуу, айныуу, анга жангы затланы сингдириу къайсы миллетни да харкюнлюк турмушун алгъадан башха жолгъа саладыла, аны оюмун, кёз къарамын кеслерине тапха бурадыла. Былайда хар зат да инсанны кесини къолундады дерге да боллукъду. Алай заманны, къадарны тюрлендирирге кимни кючю жетсин? Болсада бу жорукъ къачан да бирча ишлемейди. Халкъыбызны тарыхы да анга шагъатды.

Подробности... | Просмотрено: 10

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Право

10.07.2019 - 08:31

Аз сансызлыкъ уллу палахха келтиреди

Къабарты-Малкъарда от тюшюу  бла  байламлы къоркъуулу кезиу мартда  башланнганды. Агъачлада ёртенлени, къаураны къабыннганыны сылтауу асламысында адамдады, аны уллу кёллюлюгюнде неда жууапсызлыгъында. Аны бла бирге  къыйын болумланы санын азайтыу да аны кесини къолундады.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

10.07.2019 - 08:30

Сабий садиклени санына къошулады

Нальчик шахар округну школгъа дери билим берген алты учреждениясында ясли мекямланы къурулушу бошала турады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

10.07.2019 - 08:29

Сют продукция къоркъуусуз эм хайырлы болурча

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясы республикада сатылгъан сют продукцияны качествосуна дайым контроль бардыргъанлай турады, деп билдириледи ведомствону сайтында.

Подробности... | Просмотрено: 6
Илму

10.07.2019 - 08:28

Малчылыкъгъа уллу заран салгъан нодулярный дерматит

Маллагъа жукъгъан бек къыйын аурууладан бири нодулярный неда, башхача айтханда, узелковый дерматитди. Аны бла энчи вирусха жукъгъан малла къыйналадыла.

Подробности... | Просмотрено: 2
Право

10.07.2019 - 08:26

Урунуу бла тюзетиуге энчи эс бура

Жамауат къараучуланы республикалы  комиссиясына кирген  Хажпаго Кочесоков бла  Ауес Бирмамитов 5-чи номерли колонияны бла  1-чи номерли тюзетиучю араны жокълагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

10.07.2019 - 08:23

Жолланы эмда арбазланы жангыртыу къыстау барады

Жай жылыулада кёп жерледе жоллагъа, арбазлагъа ремонт этиледи. КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан билдиргенлерича, бу кюнледе Тырныаууз, Прохладный эмда Майский шахарлада тийишли ишле къыстау барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

10.07.2019 - 08:22

«Кавказ» трассада кёпюрге тынгылы ремонт этилликди

КъМР-де «Кавказ» къырал жолну Малка элни къатында кёпюрлеринден биринде жангыртыу ишле башланнгандыла алгъаракълада.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

10.07.2019 - 08:19

Малкъаргъа жолоучулугъун эсинден кетмезлик, кёлюн кётюрген сейирлик кезиуге санагъанды

Быйыл 7 июльда СССР-ни халкъ артисти, Социалист  Урунууну Жигити, Ленинни атын жюрютген премияны лауреаты, битеу  дунияда да бек иги меццо-сопрано, операны жулдузу Елена Образцовагъа 80 жыл толлукъ эди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

10.07.2019 - 08:18

Жемишлени патчахы

Гранатны кюшлюрек сууун кёпле сюедиле. Ол кеси да бек хайырлыды. Бу жемишни энчи айырмалыкълары бардыла. Аны бюртюклери окъуна, багъалы ташчыкълача, ариу тюрсюнлюдюле.

Подробности... | Просмотрено: 7
Билим

10.07.2019 - 08:18

Усталыкъларын ёсдюрюп, жетишимли ишлерге юйренедиле

Бу кюнледе Пятигорскда РАНХиГС Шимал-Кавказ институт-филиалны мурдорунда социал сферада башчылыкъ этген кадрланы усталыкъларын ёсдюрюу жаны бла Президент программа ишин башлагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

10.07.2019 - 08:15

Ветеранлагъа сезимли болушлукъ

Россейни регионларындан Уллу Ата журт урушну ветеранларыны «Къызыл къарампил» деген акцияны хайырындан бийик технологиялы медицина болушлукъ алыргъа онглары барды. Битеу къыралда  бу патриотлукъ акция ахырына жете келеди.

Подробности... | Просмотрено: 2
Илму

10.07.2019 - 08:14

«Мени баш къайгъырыуум – табийгъатыбыз адамлагъа заран келтирмез амалланы табыуду»

Республикабыздан тышында да белгили гляциолог, география илмуланы кандидаты Керимланы Абдуллах экспедиция бла Памирде болуп, СССР-ни бек бийик таууну – пик Коммунизманы (Таджикистан) тёппесине  (7495 м.) эки нёгери-айтхылыкъ альпинистле эм алимле Нурис Урумбаев эм Борис Струков бла бирге

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

10.07.2019 - 08:12

Наркотиклеге къажау болгъанларын билдиргендиле

КъМР-ни наркополициячылары Спорт министерство бла бирге акъылбалыкъ болмагъанлагъа эришиуле къурагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

10.07.2019 - 08:10

Батыр лётчик жашны ачыулу къадары

Лётчик жашыбыз Малкъондуланы Хашимни ачыулу къадарыны юсюнден, редакциягъа келип, аны туугъан къарындашы Харун айтханды. Ахыр кере ол аны 1940 жылда Львов шахардан бери къысха отпускун ётдюрюрге келгенинде кёрген эди. Ёлгенини юсюнден республикагъа биринчи извещение аны юсюнден келгенди.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

10.07.2019 - 08:08

Къыралны бай эм къолайсыз регионларыны тизмеси жарашдырылгъанды

«РИА Новости» къыралда адамла къайда эм бай, къайда уа эм жарлы жашагъан регионланы тизмелерин жарашдырырча, тинтиуле бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

10.07.2019 - 08:05

Сюймекликни бла кертичиликни кюнюню байрамы

Элбрус райондан жыйырма беш жылны келишиулюкде бла сюймекликде жашагъан  юч сыйлы юйюрге жамауат  саугъа – «Сюймеклик эмда кертичилик ючюн» майдалла берилгендиле. Байрам  Къулийланы Къайсын атлы Маданият юйде  бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы