22.05.2020, 12:41 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

20.05.2020, 08:02 - Право

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

20.05.2020, 08:01 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

20.05.2020, 08:00 - Право

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа  регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин? Бир-бир экспертле бизни жашау журтларыбызгъа къоркъуу тюшюп турады  деп нек айтадыла?

15.05.2020, 08:17 - Экономика

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

08.05.2020, 08:13 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

08.05.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

08.05.2020, 08:11 - Жангылыкъла

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.05.2020 - 08:05

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 3
22.05.2020 - 08:00

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
20.05.2020 - 12:33

КЪОБУЗ

Халимат къобузчу болгъанды. Ол аллай къобузчу болгъанды – элни ауузунда къалгъан, къобузну, ойнатхан угъай, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жалан бизни элни жамауатын угъай, къоншу эллени да тынгылатхан.

Подробности... | Просмотрено: 10
15.05.2020 - 17:52

Къадар кече тилек этген адамны гюняхлары кечилирле

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай бошалыргъа бир ненча кюн къалгъанды. Бу айны ахыр кюнлери бла кечелери уа исламда бютюнда магъаналыдыла. Аны юсюнден бизге «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, «Аль-Азхар» университени выпускниги Аккайланы Хасим былай айтханды:

Подробности... | Просмотрено: 15
15.05.2020 - 17:50

«Байрам кюн жарлылагъа садакъа тилетмегиз»

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясындан бизге билдиргенлерине кёре, быйыл фитир садакъаны ёлчеми   100 сомда тохташдырылгъанды. Рамазан айны ахырында къолайсызлагъа садакъа бериу тёре къайдан чыкъгъаныны   юсюнден    «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим былай ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
15.05.2020 - 08:12

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
15.05.2020 - 08:12

Бир миллион долларгъа тийишли болгъан математик Перельман жарлы некди?

«Жер башында эм белгили математикледен бири, ачыкъ айтханда башын жарлылыкъ бла жангызлыкъ къысып, жашауу ёчюлюп  барады».  Санкт-Петербургда жашагъан биреуленни ол сёзлери кёплени сагъайтханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.05.2020 - 17:47

Гаджетлени юсюнден энтта бир кере

Сотовый телефонсуз жашау

АБШ-да къырал школлада  гаджетле  кенг жайыла баргъан заманда, байла   юйлеринде аланы  жюрютюуге чек саладыла
Америкалы психологла айтханнга кёре, байланы бла жарлыланы сабийлерини араларында башхалыкъла кёпден - кёп эслене барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Илму

01.05.2020 - 08:20

«Адамлыкъ - манга неден да багъалыды»

Филология илмуланы доктору, КъМКъУ-ну орус эм тыш къыраллы литератураланы кафедрасыны профессору Кучукланы Ахметни къызы Зухураны биз университетде окъугъан кезиуюбюзде биринчи  лекциясы бла келгени, А.Экзюперини жашау эм чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден айтханы кёз юсюмдеди. Алыкъа ол уллу илмугъа энди атламла эте башлагъан алим эди, кандидат диссертациясын  хазырлагъан кезиу. Аны ол жетишими бла курсубуз жюрекден алгъышлагъаны да эсимдеди.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

01.05.2020 - 08:10

Сиз а билемисиз?

Россейни арасы… Красноярск крайда

Россейни география арасы уа Москва тюйюлдю. Аны къайдагъысын билир ючюн, академик Пётр Бакут тинтиуледен сора энчи формуланы жарашдыргъанды. Алай бла тергеулеге кёре, ол ара Красноярск крайны Эвенкийский районунда Виви кёлню къыбыла-кюнчыгъыш жагъасында болгъанын тохташдыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

01.05.2020 - 08:05

«КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ФРАЗЕОЛОГИЯ СЁЗЛЮК»

(Баргъаны)

Сёз тутушланы эрттеледе къуралгъан, энчи магъаналы тюрлюлери – фразеология айланчла бизни тил байлыгъыбызны жаухарларыдыла. Аланы ангылап, керек жерде хайырланыу зауукълукълуду.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

01.05.2020 - 08:00

Тютюн, ичги, стрессле адамны душманларыдыла

Жарсыугъа, адамны ёмюрю къысхады.  Аны узайтыр ючюн а не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Нальчик шахарны ючюнчю поликлиникасыны врачы Наталья Каширокова бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

29.04.2020 - 08:09

«Ол къыйынлыкъны сынагъанлагъа болушургъа къолдан келгенине бек къууанама»

26 апрель – Техноген, ядер авариялада ачыгъанланы эсгериуню халкъла аралы кюню

Подробности... | Просмотрено: 11
Тарых

29.04.2020 - 08:05

Халкъыбызны ёхтемлиги

  Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушда Хорламны парады – къыралыбызны тарыхында бек сыйлы эмда махтаулу кюнюча къалгъанды эмда къаллыкъды. Ол къанлы сермешлени, айтып айтмазча къыйын кюнлени ахырыны белгиси эди.

Подробности... | Просмотрено: 12
Тарых

29.04.2020 - 08:03

Битеу жашауу - халкъына бла къыралына къуллукъ этиуню юлгюсю

Жаз башыны бла Урунууну кюнюне

Подробности... | Просмотрено: 11
Маданият

29.04.2020 - 08:01

Жаш тёлюню ёсдюрюуде не заманлада да сакълыкъ, сабырлыкъ изленнгендиле

Къайсы дуниялада да къарачайлыла бла малкъарлыла сабийни багъалы кёргендиле, аны ёсдюрюу эм юйретиу бла байламлы жумушланы эм магъаналыладан бирлерине санагъандыла. Бу жаны бла  айтылгъан оюмла да сейирдиле.

Подробности... | Просмотрено: 11
Тарых

29.04.2020 - 08:00

ЖАУУН ЖАУАДЫ

Адам бла Хауа тюбешип, жер юсюнде адам улу жайылгъанлай, ол сюймекликден бирча, бир атадан-анадан жайылгъан жамауат тюрленип, юлешинип, къауумлагъа бёлюнюп башлады: бай – жарлы, къарыу-лу – къарыусуз, акъыллы – оюмсуз, сюйген – сюймеген, зар – таза ниетли… Аланы биринчи жашлары Каин да андан ёл
Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

24.04.2020 - 10:03

Жолланы жарытыуну къайгъысын кёре

Республиканы шахарларында бла эллеринде жолланы кече жарытыу жаны бла мадар этиле тургъанын билдиргендиле КъМР-ни Жол мюлк управлениясындан.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

24.04.2020 - 09:18

Фатиманы хорламлары

Вузда окъугъан жылларында Фатима  бийик жетишимлеге жеталгъанды, ол санда илму тинтиуледе да. Аны ишлери, вуз, регион, халкъла аралы даражалада къуралгъан тюрлю-тюрлю илму-практика конференциялада кёргюзтюлюп, дипломлагъа, сертификатлагъа тийишли болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

24.04.2020 - 09:17

Сахнагъа, поэзиягъа да илхам келтиргенди

Орусланы Роза КъЧР-ни сыйлы артисткасыды, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар драма театрны актрисасыды.1973 жылдан бери РФ-ни Театрда ишлегенлерини союзуну келечисиди, маданиятда  жетишимлери ючюн Мечиланы Кязим  атлы майдал къоллу да болгъанды. Ол эки къыз ёсдюргенди, насыплы ыннады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

24.04.2020 - 09:07

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны) 
 Суратлау магъаналы, бир бирлерине къошулуп,  энчи магъана къурагъан сёз тутушланы бизни ата-бабаларыбыз кёп сынауладан сора такъгъандыла. Аланы билип, ушакъда хайырланыу уллу зауукълукъ береди.
 

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

24.04.2020 - 09:05

Зояны илхамы

Баям, хар инсанны да болур жюрегинде назмучулукъ. Жашауну ангылай тебиресе, ол аны сёз бла айтыргъа итинеди. Бирле аны ариу тизгинлеге тизип белгили этедиле. Аланы окъуй, авторланы жюреклеринде болгъан сезимле бла шагъырейленебиз. Алагъа кёре оюм этебиз. Бирде уа жашаугъа жангы кёзден окъуна къарайбыз. Алайсыз тёгерек сейир да болмаз эди.

Подробности... | Просмотрено: 12
Экономика

24.04.2020 - 09:01

Хауаны терк-терк тюрлениую – битимлеге хаталыды

Арт кюнледе Къабарты-Малкъарда  хауаны  терк-терк тюрленнгенини -  кюндюз +18 кече уа - 1 градусха тюшгенини  хатасындан 337,5 гектарда терек бахчалыкъланы  юшютгенди.  

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

24.04.2020 - 09:00

Ыспас сёзлени саулай миллетге айтадыла

Уллу Хорламны 70-жыллыгъыны байрамларыны аллында    Уллу Ата журт урушну жылларында Къашхатауну тийресинде  болгъан къазауатда  жоюлгъан 300-ге жууукъ совет аскерчилени къарындаш къабырларында стела ачылгъан эди.  Мемориалны ишлетиуню башламчысы –   Уллу Ата журт урушну, урунууну, Сауутла

Подробности... | Просмотрено: 10

Страницы