11.09.2019, 10:05 - Жангылыкъла

Шабат кюн Нальчикде Абхазия майданда бардырылгъан  Къыраллыкъны  байрамына Черек районну келечилери да къатышхан эдиле. Ала да ариу жасалгъан чатыр къурагъандыла. Аны арбазында стендле  болгъандыла.

11.09.2019, 10:00 - Жангылыкъла

Озгъан ыйыкъда Тюркде аш-азыкъ индустрияны эм технологияланы  WorldFood Istanbul-2019 деген халкъла аралы кёрмючю ётгенди.

11.09.2019, 09:58 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда энергияны аяулу хайырланыу эмда экология жаны бла #ВместеЯрче деген фестиваль башланнганды. Аны республиканы энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министрини орунбасары Оразайланы Альберт ачханды.

11.09.2019, 09:35 - Маданият

Къудуретни ахшылыгъындан, миллетибиз ёсюп келген жаш тёлюню ариу къылыкъда, таза ниетде юйретиуге, адет-тёрелени сакълаугъа эс бургъанлай, ол затлагъа энчи магъана бергенлей келеди. Бюгюнлюкде да жашларын, къызларын ариу ёсдюрюп, хурметге тийишли жаш юйюрлерибизни барлыгъы, айхай да, къууандырады.

11.09.2019, 09:20 - Билим

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Миллет технология башламчылыкъланы  платформасы»     къурап  «Университетлени точка кипениясы»  деген стратегиялы сессия болгъанды.  Анга къыралны элли субъектинден  келечиле къатышхандыла.

11.09.2019, 07:36 - Жангылыкъла

Хурметли жамауат!

Бир-бир  окъуучуларыбыз  анда-санда «Заманнга» жаланда бир кварталгъа жазылып къоядыла. Баям, аны да болур кесини магъанасы.

04.09.2019, 09:50 - Илму

…Космосха учууланы башламчыларыны атлары белгилидиле, деген оюм жюрюйдю. Болсада космонавтиканы мурдорун салгъанланы араларында кёп жылланы ичинде жашырынлыкъда тургъан адамла бардыла. Аладан бири Сергей Королёв бла къаты байламлыкъда ишлеп тургъан Энейланы Тимурду. 

 
04.09.2019, 09:10 - Маданият

Къашхатаугъа жете баргъан жерде, Жемтала кёпюрню онг жанында, бийик акъ жар барды. Аны баш жаны къалын агъачды. Алайда эмен терекле, башха юлкюле ёседиле. Тюп жаны Къашхатаугъа эм андан ары тарлагъа баргъан жолгъа къаршыды. Акъ жарны юсюнде Къайсынны суратын  эм аны «Мамырлыкъ эм къууанч сизге, саула»,- деген ёмюрлюк сёзлерин кёребиз.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

13.09.2019 - 08:17

Ариу чачны ким да сюеди

Тиширыула тюбешип ушакъ бардыргъан кезиуде  бир бирлерини чачларына эс бурадыла. Ариу, къалын чач а хар адамгъа да табийгъат берген саугъады. Алай ол кесине энчи багъыуну излейди. Аны юсюнден парикмахер-стилист Сослан ШАШЕВ былай айтханды:

 
Подробности... | Просмотрено: 1
13.09.2019 - 08:17

Аты бюгюн да жигитлени арасындады

Габоланы Исламны жашы Хапис Чегем ауузунда аты айтылгъан  жашладан бири болгъанды. Аны билгенле жигитлигини, ётгюрлюгюню да юсюнден айтып тауусалмайдыла. Мени атам да таныучу эди аны. Хаписни туугъан келини Нану да кёп хапар айтханды аны юсюнден.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.09.2019 - 08:12

Жай солуу кезиу тийишли халда ётгенди

Быйыл Къабарты-Малкъарда жай каникуллада  эки жыйырма учрежденияда  8621 сабий солугъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
13.09.2019 - 08:11

Бармакъларыгъыз ариу кёрюнюрча

Тиширыула къолларына бла тырнакъларына аслам эс бёлгенлерин барыбыз да билебиз. Жылдан-жылгъа аланы тап халда тутуу ызда жангы амалла чыгъадыла. Ол санда ариу бояуда бла  дизайнда да. Бир жыл алгъа бек омакъ кёрюннген, быйыл магъаналыгъын тас этип къояды.

Подробности... | Просмотрено: 4
11.09.2019 - 09:45

Жюрек тазалыгъы болгъан ачыкъ адам, фахмулу врач

Жюрек ыразылыкълары, талпыныулукълары, жигер урунуулары бла  ахшы юлгю кёргюзтген, халал къыйынлары бла коллективни битеулю жумушуна аслам юлюш къошхан адамла къайда да бардыла. Ала не къыйын ишден да артха турмайдыла. Эрттеди, кечди деп бир заманда сагъыш да этмейдиле. Кеслерини сейирлеринден эсе къатындагъыланы саладыла сейирлерин бийик.

Подробности... | Просмотрено: 8
11.09.2019 - 09:30

Тойланы миллет ыздан таймай бардырыргъа боламыды?

Бусагъатда  таулу тойланы асламысы ресторанлада, кафеледе озадыла. Анга бюсюремегенле кёпдюле. Бизни республикада билим бериу жаны бла уллу къыйыны болгъан, кёп жылланы Педагогика колледжни башчысы болуп тургъан хурметли Байчеккуланы  Нина адамны къууанчы юйюнде бардырылыргъа керекди, дейди. Сёзсюз, шахар фатарда той бардырыргъа къыйынды, алай элде ишленнген эркин шёндюгю юйледе  уа къаллай бир адам да сыйынырыкъды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
06.09.2019 - 08:19

Тиширыуну жюреги излеген айбатлыкъ

Адам улу не заманда да ариулукъгъа итиннгенди, аны багъалай да билгенди.  Бу кеси да терен магъананы тутхан ангыламды.

Подробности... | Просмотрено: 3
06.09.2019 - 08:11

Мухажирни татыулу алмалары

Бир жыл Къабарты-Малкъарны делегациясы бла    Адыгеягъа барабыз.  Анда бизни сейирлик алмалары болгъан терек бахчагъа элтедиле.  Республикабызны ол замандагъы башчысы: «Бизде уа быллай алмала нек жокъдула?» -деп сорады.

Подробности... | Просмотрено: 5
06.09.2019 - 08:00

Садакъа тийишли жерге берилмесе, мюлкюнгю суугъа тёкгенден, отда кюйдюргенден башхалыгъы жокъду

Таулулада быллай сёз барды: «Хар элни да къой союуу башхады».

Подробности... | Просмотрено: 6

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Политика

30.08.2019 - 08:17

Элде уруннганланы пенсиялары кёбейтиледи

Быйыл сентябрьде кючюне бир ненча федерал закон киреди, ала  къыралны инсанларыны асламыны сейирлери бла байламлыдыла дерге боллукъду.

 
Подробности... | Просмотрено: 6
Экономика

30.08.2019 - 08:12

Налогла тёлеуню бютюн женгил амалы

Предпринимательство бла кюрешгенле налогланы  тынч амал бла  тёлеу система болгъанын биледиле. Кёпле ишлерин анга тийишлиликде бардырадыла. Энди уа алагъа аны бютюн женгил этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

30.08.2019 - 08:12

Шартла тюз да, толу да болур ючюн алгъындан окъуна къайгъырыргъа

Келир жыл октябрьде Россей Федерацияны битеу жеринде да халкъны санын жазыу бардырыллыкъды. Бу иш тийишли федерал законнга кёре тамамланады. Кеси да Россейни тарыхында онекинчисиди. Аны эсеплери уа   битеу дунияда жашагъан халкъны жазыуну тарихлерине къошуллукъдула.

Подробности... | Просмотрено: 7
Илму

30.08.2019 - 08:11

Индиялы къонакъ кёргенин жаратханды, бийик багъа бергенди

РАН-ны КЪМР-де Илму арасыны таматасыны къуллугъун толтургъан Залимгерий Нагоев Инженерия жаны бла АНАНД халкъла аралы колледжни проректору профессор Правин Агарвал бла тюбешгенди.

Подробности... | Просмотрено: 12
Право

30.08.2019 - 08:11

Электрон жумушланы энтта да бир тюрлюсю

Жоллада жюрюуню  жорукъларын  (ПДД) бузукълукъ этилгени ючюн салыннган тазирни дауларгъа, сюдге эмда правону къоруулау органлагъа заявленияла берирге боллукъду энди къырал жумушланы Интернет порталында. Бу кюнледе анда сынам халда энтта да беш суперсервис сингдирилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

30.08.2019 - 08:11

Школгъа хазырланыргъа болушадалыла

Къабарты-Малкъарда «Сабийни школгъа хазырла» деген жандауурлукъ акция быйыл бла экинчи кере бардырылады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

30.08.2019 - 08:11

Келир жылгъа – миллиондан артыкъ терек

«Единая Россия» битеуроссей политика партияны къырылгъан агъачланы орунларына жангыларын къурау жаны бла акциясына кёре 2020 жылны жайына миллиондан артыкъ терек орнатыллыкъды. Ол иш жылыракъ регионлада быйылны  сентябрь-октябрь айларында окъуна  башланырыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

30.08.2019 - 08:11

«Инновациялы программаланы сингдирирге излеген устазлагъа билеклик этилликди, окъутууну жангы методикаларын хайырланнган битеулю билим берген махкемелеге болушлукъ тапдырыллыкъды»

Элбрус районда билим бериу программалагъа кёре юйрениуню качествосу, билим бериуню тамблагъы кюню – ол темалагъа болгъанды Темирланы Анатолийни районну Билим бериу управлениясыны таматасы Атаккуланы Нуржан бла ушагъы да.

 
Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

28.08.2019 - 09:40

Кёкден тюшген «къонакъ» тереннге кете барады

Къудуретибизни жашырынлыкълары
1978 жылда Москвада дорбунланы тинтиучю алимле Алексей бла Татьяна Ивановла эмда аллай башха усталадан бири Владимир Киселёв   Малкъаргъа келедиле. Ала карстовый дорбунла излеп кёп айланнгандыла. Ол заманда Къабарты-Малкъар спелеологлагъа болмагъанча тап жер эди ишлерин бардырыргъа.
Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

28.08.2019 - 09:30

Малкъар халкъны политиклери: революциядан, шёндюгю кезиуге дери

Малкъар халкъны ахшы, фахмулу адамлары  совет къырал тохташхан кюнден башлап  бюгюннге дери да кеслерини атларын законла чыгъарыучу, аланы толтуруучу органлада белгили этгендиле. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

28.08.2019 - 09:20

Уста хирург, къайгъырыулу врач

Къоншуларымдан бири кёп болмай: «Мени ол дуниядан къайтаргъан   врачны - Бапыналаны Маратны - юсюнден газетде жазсанг а. Ол болмаса,  мен бусагъатда  хазна сюеляллыкъ болмаз эдим былайда. Ёлмесем а,  бир санымдан къыяулу боллукъ эдим»,-дейди.  Андан сора ол больницагъа къалай бла тюшгенини юсюнден хапар айтады. 

Подробности... | Просмотрено: 5
Спорт

28.08.2019 - 09:15

Тутушууда эм кючлюле – Черек районну келечилери

«Спартак» стадионда Кавказны халкъларыны маданият эм спорт фестивальларыны республикалы кезиую болгъанды. Анга Нальчик эм Прохладный шахарладан, Элбрус, Урван, Терк, Черек, Чегем, Май, Лескен, Зольск  эм Прохладна районладан командала – битеу да 400-ден аслам адам - къатышхандыла. Алагъа кирген спортчула уа ары дери оюнланы жер-жерли кезиуюнде хорлагъандыла. Республикалы кезиуде къытханладан Къабарты-Малкъарны жыйымдыкъ командасы къуралырыкъды, ол артда республиканы атындан фестивальны ахыр кезиуюне барлыкъды. Быйыл «Кавказ оюнла» онунчу кере ётдюрюледиле.

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

28.08.2019 - 09:05

«Муратым пауэрлифтингде дунияда эм кючлюлени санына кириргеди»

Арт жыллада жаш адамла неден да бек спорт бла кюреширге итинедиле дерге боллукъду. Аланы асламысы аны кюч тюрлюлерин сайлайдыла, уллу жетишимле да болдурадыла. Хабаздан Тетууланы Жамалны жашы Камил да аллай уланларыбызны санынданды. 26-жыллыкъ жаш Россейни спортуну устасыды. Къабарты-Малкъар къырал эл мюлк университетин тауусханды, бусагъатда, жарау этгенден тышында, бизнес бла да кюрешеди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

28.08.2019 - 08:55

Регион ононучула бла тюбешгендиле, жарсыуларын да айтхандыла

Кёп болмай СКФО-ну субъектлерини таматалары Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» форумуну келечилери бла тюбешгендиле.  Машукчула алагъа регион жаш тёлю политиканы, экологияны, кир-кипчик бла байламлы реформаны, табийгъат эм архитектура эсгертмелени,  урунууну, билим бериуню эм аскер-патриот ниетде юйретиуню юслеринден  соруула бергендиле. Ол санда энчи тилеклеге да  къаралгъанды.   

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

27.08.2019 - 13:28

Жюрегимде – сиз бла туугъан жерим

Малкъар поэт, драматург Боташланы Жарахматны жашы Исса 1925 жылда 20-чы сентябрьде Кёнделенде туугъанды. Аны жашау жолу кеси тёлюсюнден энчи тюйюл эди. Ишчи адам эди атасы Жарахмат. Аны уллу юйюрю, башха эллилерича, малчылыкъ бла, жерчилик бла баш тутханды. Жангы власть келтирген эркинликле Жарахматны, аны юй бийчесин да къууандыргъандыла. Энди аланы алты жашлары,  юч къызлары да жангы жашау къураргъа боллукъ эдиле. Ишлерге, билим алыргъа. Ала анга итиннгендиле. Жарсыугъа, Жарахмат дуниядан замансыз кетип, сабийлени аналары ёсдюргенди. Таматалары кичилеге сакъ болуу юйюрде адет эди.

Подробности... | Просмотрено: 9
Жангылыкъла

23.08.2019 - 08:19

Сентябрьден алып башларча

Жазылыу – 2019
 

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы