29.01.2020, 08:19 - Жангылыкъла

Аушигерде Совет Союзну заманында ишленнген бир  атлы  пансионат иги да тозурагъанды. Болсада келир эки жылда ол жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча этилликди, деп билдириледи Черек муниципал районну администрациясыны пресс-службасындан. 

29.01.2020, 08:17 - Тарых

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына
Байрамукъланы Закерияны  жашы Умаргъа Уллу Ата журт уруш башланнганда 17 жыл энди толгъан эди.   Ветеран  сермешле бла Кавказдан Европагъа, Берлиннге дери жетгенди, ауур жаралы да болгъанды.

29.01.2020, 08:17 - Жамауат

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле. Дагъыда сабийлеге эмда жаш тёлюге деп талай экология-жарыкъландырыу жумуш тындыргъандыла, тийишли акцияла да бардыргъандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жамауат

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды. Алагъа полициячыланы ишлерини энчиликлерини юслеринден айтхандыла, МВД-ны системасында вузлада билим алыргъа онг болгъанын да ангылатхандыла.

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Республиканы жолларын  тапландырыу эмда тийишли излемлеге келишдириу ишле къыстау барадыла. КъМР-ни  тийишли  Управлениясындан билдиргенлерине кёре, подряд организацияланы  специалистлери Хасания - Герпегеж  жолну бир-бир жерлерин кенгертиу эмда жанларын тазалау бла кюрешедиле. 

29.01.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияда регионда къар аслам жаууп башланырына дайым хазырдыла. Ведомствода ышандыргъанларыча,  анга деп туздан бла юзмезден аслам къыстырыкъ этгендиле, ГИБДД, МЧС, МВД, Гидрометеорология ара бла да кече-кюн байламлыкъда ишлейдиле.

29.01.2020, 08:11 - Политика

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бла «Единая Россия» партия жанлы болгъанланы республикада регион советини  Граждан башламчылыкълагъа себеплик этиу арасы  келишим къурагъандыла.

24.01.2020, 08:13 - Маданият

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы библиотекада ишлегенле  ёсюп келген тёлюню  китапны сюерге юйретиуде кёп тюрлю амалланы хайырланадыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

29.01.2020 - 08:50

Буюрулмагъан сюймекликни жыры

Хапармы, таурухму, жырмы, жомакъмы, къайсы болса да хар бирини кесини тарыхы, къадары барды. Дуния жарыгъын кёргенден сора уа ала, аууздан ауузгъа кёче, жер кёре айланнган жолоучу кибик, тёлюден - тёлюге ёте барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:19

«Кюнлени арасында эм иги, аламат байрымды»

 Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды?

Подробности... | Просмотрено: 2
29.01.2020 - 08:17

Энергетикле медиклеге, спортчулагъа, окъуучулагъа да болушадыла

РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде былтыр жандауурлукъ жаны бла этилген ишлерини эсеплерин чыгъаргъандыла. Андан билдиргенлерича, ол кезиуде онтёрт организациягъа болушлукъ бергендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
29.01.2020 - 08:17

Ёлгенни асырау бла байламлы уллу къоранчла этилмезча

Кёп болмай Къабарты-Малкъарда жашагъан биреулен  Instagram – социал сетьде ёлюкню асырау бла байламлы  уллу къоранчла этилгенин айтып, жарсып жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:17

Таш бла урсанг, бирде гыржын бла къайтады

Кичи жашы юйдегили болама дегенинде,  Жаннет ол сайлагъан къызгъа бюсюремеди.

Подробности... | Просмотрено: 3
29.01.2020 - 08:12

«Студент десантны» кезиулю жолоучулугъу

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
24.01.2020 - 08:11

«Хыйнычы къайда болса да, ол харипд

Интернетде сюйгенлеге бирге болургъа, ишде жетишимле этерге, байлыкъ жыяргъа, тас болгъан адамны табаргъа болушама, дегенча билдириулеге терк-терк тюберге тюшеди. Телевиденияда уа хар каналда да билгичлеге жораланнган бериуле къуралып, халкъ алагъа сейир этип къарайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
24.01.2020 - 08:05

Инклюзия бизни миллет маданиятыбызгъа толу келишеди»

Алгъын Россейде саулукълары осал болгъан сабийлени интернатлагъа жыя эдиле. Энди уа, тыш къыралладача, саулукълу сабийле бла бирге окъутадыла. Сёз ючюн, халкъла аралы олимпиадалада Финляндиядан къатышхан окъуучула биринчи жерлени алып тургъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Саулукъ

15.01.2020 - 10:44

«Бу аурууну сылтаулары кёпдюле»

Шёндюгю урологияда  без  ауруу – простатит -иги да кенг жайылгъанды.  Ахыр шартлагъа кёре, андан битеу эр кишилени отуз элли процентге жууугъу къыйналадыла. Аны юсюнден  Нальчикде шахар больницаны  урологу, андрологу  эм онкологу Улбашланы Азамат бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

15.01.2020 - 10:36

«ЖЫРЫ БАРНЫ ЖОЛУ БАР», – ДЕЙ ЭДИЛЕ ДА?

Абидин чабып эшикге чыкъгъанда, алыкъа къар сууугъу кеталмай, эрттен бузлауукъ булжуй тургъан арбазда атасы бла анасы дуу къатында къапчыкълагъа нартюх къуя тура эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

15.01.2020 - 08:11

Жулдуз иесин 23 жылдан тапханды

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

1965 жылда 8-чи майда Огъары Малкъардан таулу разведчик Мечукаланы Муратны жашы Мурадиннге  Къызыл жуздузну  ордени берилген эди. Жаш быллай бийик саугъагъа не ючюн тийишли болгъаны уа жылла озгъандан сора  белгили болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

15.01.2020 - 08:09

УФСИНХалны кеси кёзлери бла кёргендиле, сорууларына жууапла да тапхандыла

Озгъан жылны январь айында республиканы  Прохладна районунда  Россейде биринчи болуп  РФ-ни ФСИН-ини КъМР-де  Управлениясыны 1-чи номерли  тюзетиучю арасы ачылгъанды. Жангы жылны аллында  уа республиканы журналистлери ары  барып, анда халны кеси кёзлери бла кёргендиле, сорууларына жууапла да тапхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

15.01.2020 - 08:09

«Спортну сюйсенг, ол чархынгы, акъылынгы да кесине бойсундурады»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле. Бизни бюгюннгю жигитибиз  Къойчуланы Джамиляны жюреги уа таэквондогъа  тартханды. Ол, аз заманны жарау эте, тренерине, жууукъ-тенглерине да хорлаяллыгъын, фахмусу болгъанын кёргюзталгъанды. Алай эм уллу жетишимини аллында, саулугъуна чып тюшюп, анга муратындан айырылыргъа тюшгенди. Болсада, ол жарыкъ кёллюлюгюн тас этмегенди, тренерлерин, спорт жылларын уллу жылыулукъ бла эсгереди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Саулукъ

15.01.2020 - 08:08

Жашлыкъ – тогъуз жылгъа кёп

Бюгюнлюкде Европада, бизни къыралда да 60-65 жыл инсанны орта жыл саны бошалып, къартлыгъы жетген заманнга саналады. Алай, технологияла, медицина да тохтаусуз айныйдыла, алтмыш жылдан атлагъанла энди кеслерин къартлагъа угъай, алыкъа къарыулары къайнагъан жаш адамлагъа санайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

15.01.2020 - 08:07

Жолчула не тюрлю болумгъа да хазырдыла

Бу къышда республикада федерал трассаланы тазалауда 50-ден артыкъ нчи жол техника хайырланыллыкъды, деп билдиргендиле къырал жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управлениядан.

Подробности... | Просмотрено: 9
Экономика

15.01.2020 - 08:06

Конкуренцияны айнытыр ючюн

Россей Федерацияда конкуренцияны айнытыуну  стандартыны излемлерин толтурур  муратда КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосунда билим бериу семинар ётгенди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

15.01.2020 - 08:05

Жюзден аслам жаш юйюрге – жашау журтла

Къабарты-Малкъарда «Жашау журтла  эм коммунал жумушла бла жалчытыу» къырал программаны чеклеринде  быйыл  109 чакълы жаш юйюр жашау журт къоллу боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

15.01.2020 - 08:04

Хорламын ёз журтуна жоралагъанды

Январьны ал кюнлеринде «Голос» жыр проектни сегизинчи сезонунда хорлагъан Аскер Бербеков туугъан жерине, Къабарты-Малкъаргъа  къайтханды. Анга миллет тепсеуле эмда жырла бла тюбегендиле. Тюбешиу Абхазия майданда ётгенди. Сууукъгъа да къарамай, жашны аллына мингден аслам адам келгенди.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

15.01.2020 - 08:02

«Мёрезе булгъаудан тоймаз»

Къарачай-малкъар  миллет туугъанлы бери да малны кёп тутханды. Онтогъузунчу ёмюрню аягъында Кёнделенде къауум кюн туруп кетген оруслу жолоучу эсгериулеринде былай жазады: «Бу элде эм къарыусуз юйде, башха малны санамай, къуру къойладан 100-150-си барды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

15.01.2020 - 08:01

Заман барады

Заман барады. Алай, ол бармай къалса да, ким тергерикди аны, ким сурарыкъды, алай ушайдыла кетген, келген кюнле да бир бирге.

Подробности... | Просмотрено: 5
Билим

27.12.2019 - 13:45

Адабиятыбыздан билимлерин ачыкълагъандыла

Геуюрге кюн, Нальчикни Билим бериу департаменти къурап, 23-чю номерли школда «Акъылжан»  деген оюн бардырылгъанды.  Анга шахарны мектеплерини окъуучулары къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

27.12.2019 - 13:33

КЪУЛБАЙЛАНЫ ЖАШЛАРЫ

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Туугъан жерибизге къоркъуу тюшгенде, къыралыбызны хазна къалмай битеу эр кишилери къолгъа сауут алгъан эдиле. Фашист Германия бла урушха адамы къатышмагъан, баям, бир тукъум да, бир юйюр да болмагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

27.12.2019 - 08:50

Диабетден къыйналгъан ашын, жашау формасын да тюрлендирирге керекди

Шёндюгю дунияда кенг жайылгъан, къыйын аурууладан бири  диабетди. Ол жыл сайын мингле бла адамланы жашауларын юзеди.   Бу аурууу болгъаннга жашау этиу бек къыйын болады: анга  поликлиникагъа терк-терк барыргъа, тёгерегинде адамланы жазыкъсыныуларын кёп эшитирге тюшеди. Алай барысындан да осалы уа - диабетиклени иги да асламысы, кеслеринде бу ауруу болгъанын сезмей,  заманны  оздургъанларыды. Биз аны  юсюнден профессор, медицина илмуланы доктору, Естествознанияны россей академиясыны келечиси, эндокринолог Ахкёбекланы Нелли бла ушакъ этгенбиз.  

 
Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

27.12.2019 - 08:45

Диета бауургъа игиди

Жарсыугъа, бауурлары ауругъанла шёндю аз тюйюлдюле. Аурумаз ючюн не зат этерге керекди? Бу соруудан башланнган эди Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны врач-терапевти  Наталья Лукина бла ушагъыбыз.

Подробности... | Просмотрено: 1

Страницы