26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

15.01.2021 - 15:32

Жазылыу – 2021

Халны тюзетирге амал барды

         Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 5
15.01.2021 - 15:09

Журналистни кесини оюму, сёзю болургъа керекди, терсликге тёзерге, башын жабаргъа жарамайды

13 январь – Россейли басманы кюню

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 14:41

Сыйлы Къуран адам улуну жашау жоругъуду

Къуран къалай берилгенини, аны сураларыны къуралыуларыны юслеринден Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Подробности... | Просмотрено: 3
15.01.2021 - 08:10

Кюннге, Айгъа, адамгъа хурмет

Акъ суучу Бабаланы Хызырны жашы Ибрахим  сюргюнден къайтхандан сора  Нальчикде медицина училищеде, ызы бла уа университетни филология факультетинде билим алгъанды. Усталыкъларыны бири  жан бакъгъан, бири – сан бакъгъан. Хорлагъан а поэзияны ныхыт жолу этди. Поэзияны биринчи сейирсиндириу дерслерин Ибрахим тауда мал кютген, бичен этген атасындан алгъанды. Андан жазгъанды:

Подробности... | Просмотрено: 5
13.01.2021 - 13:10

«Журналистни иши не заманда да тынч болмагъанды, бир затны юсюнден жаза эсенг, тохтамагъанлай сагъыш этгенлей, оюмлагъанлай турургъа тюшеди»

Россей Басманы кюнюне

Дуния башында кёп усталыкъла бардыла, аланы  ахшы да, махтаулу да этгенле уа, белгилисича, уруннган адамладыла, жанларын, къанларын да аямагъанлай, сюйген ишлерине солуугъа кетгенден сора да къуллукъ этип тургъанла.  Аллайгъа  тюберге, андан дерс алыргъа онг болса уа, ол уллу къууанчды.

 
Подробности... | Просмотрено: 6
13.01.2021 - 08:15

Ток бла ишлеген прибор кюйгенине ким жууаплыды?

Юйде ишлей тургъан электроприборла кюйселе, эм биринчиден, сетьде ток артыгъы бла келгенин, кесин да кюнюн эмда заманын жазып алай тохташдырыргъа керекди.  Иш алай болгъанлай, диспетчер службагъа сёлешип, дежурный бригаданы чакъырыргъа тийишлиди, деп ангылатадыла Роспотребнадзорну КъМР-де управлениясында.

Подробности... | Просмотрено: 4
13.01.2021 - 08:10

Дунияда бола тургъан ишле

Къайсы сенаторлагъа болжалсыз ишлерге къоярыкъдыла?

Россейни Президенти Федерация Советге (ФС) 30-гъа дери келечисин (аладан 7-чи ёлгюнчюге дери сенаторланы къуллукъларын толтураллыкъдыла) иерге боллукъду, алай ол бу онгу бла алыкъа хайырланмагъанды. Бусагъатда Советге 170 инсан киредиле: хар субъектден   экеулен. Владимир Путин президент къуллугъуну болжалы тауусулса, кеси да аллай сенатор болургъа эркинди, аллай онг Дмитрий Медведевге да берилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.12.2020 - 16:55

Халал къыйын эмда таза ниет – жашаууну тутуругъуча

Бюгюнлюкде дуния къалай эсе да терк тюрлене, эллерибизде окъуна узакъ ёмюр сюрген ынналарыбыз, аппаларыбыз азайгъанлары да бирде сагъышландырады. Узайып кетген сабийлик жылларынгда таныгъан, билген аммачыкъларынгы эсинге тюшюре, айхай да, акъылынгда тансыкълайса, жюрегинг бла хурметлей, аланы адамлыкъ ышанларына да сейирге къаласа. Жашауларыны къадар деген жоллары сыйдам болмагъан эсе да, ала бизни, ёсюп келген тёлюню, башыбызны сылай, аныкъыды-мунукъуду демей, эркелете, кёп затлагъа тюшюндюрген да этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 11

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

16.12.2020 - 16:42

Закийни отха къарап айтхан сёзю- бюгюннгю жашауну белгилери

Таулу халкъны аты бурун заманладан бери ёлюмсюз нарт таурухла бла жырлада айтыла келгенди. Халкъны жаны сау къадарда ол жырла бла тау­рухла унутуллукъ тюйюлдюле. Буруннгу грек мифледе Зевс, темирчи Гефест, тилчи Гермес, адамлагъа кёкден от алып келген Прометей, сюймекликни ёкюлю Афродита кибик аллай тейриле болгъан эселе, бизни нарт таурухлада – кюйсюз Фук, эриусюз Элия, нартланы азат этген Ёрюзмек, халкъ ючюн эмегенледен, Про­метей кибик, от алып къачхан Сосурукъ, Афродита кибик, ариу да, акъыллы да Сатанай, Гефест кибик, уста те­мирчи Дебет, Гермес кибик, ачы тилли, сёзчю Гилястырхан, дагъыда алагъа кёре башха нарт батырла, тейриле да тюбейдиле.

Подробности... | Просмотрено: 11
Билим

16.12.2020 - 16:42

Финансла жаны бла билимни ёсдюре

 Кеп болмай Къабарты-Малкъарны алтмышха жууукъ китапханасы Россейни Банкыны  Югда бёлюмю бардыргъан «Уголки финансовой грамотности»  деген жарыкъландырыу  проектине къошулгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

16.12.2020 - 12:05

Жазылыу - 2021

«Заман» – сизни газетигизди
 
Сыйлы жамауат!
 
Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

16.12.2020 - 08:10

Къыш сууукълада къоранчланы азайтырча

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» компанияны  бёлюмю  «Каббалкэнерго» биригиуню  таматасы  Муртаз Каров,   районлада электрокюч сетьлени баш инженерлери  да къатышып,  оператив  штабны кенгешин бардыргъанды. Ол   къыш сууукълада къоранчланы азайтырча мадар этерге кереклисине жораланнганды, деп билдиригендиле  компанияны пресс-службасындан.   

Подробности... | Просмотрено: 10
Жангылыкъла

16.12.2020 - 08:00

Шимал Буу

Север полярный  гюренни  огъары  жанында  халал  хайыуан  болуп шимал буудан уллу жокъду. Северде  жашагъан халкъланы эпосларыны, жомакъларыны, нарт сёзлерини, жырларыны, хапарларыны асламысында  буу баш жерни  алады, аламат хайыуанча, акъыллы  жаныуарча, ырысхыны, байлыкъны мурдоруча кёргюзтюледи. Кертиси бла да алайды. Северде жашагъан чукчаланы, корякланы, ненецлени, эвенклени, эвенлени, энцлени, юкачирлени  эм башха ууакъ миллетлени  жашаулары, ишлери да бу хайыуан  бла  байламлыды. Тюрк тилли бу халкъланы бир - бирлери  шимал  буугъа карибу дейдиле. Бу малны тюгю къаралдым - морду. 

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

11.12.2020 - 19:51

Халкъ медицина кёплеге жарагъаны хакъды

Бусагъатда адамла кёп заманларын социальный сетьледе оздурадыла, бир затлары ауруса, бир бирлеринден халкъ рецептлени сурайдыла. Мен аланы бир къауумун бирге жыйышдыргъанма, сынап да кёргенме.

Подробности... | Просмотрено: 11
Политика

11.12.2020 - 19:02

Конституция кесини магъаналылыгъын тас этмегенди, аны конституциялы мурдору жамауатны излемлерин энтта кёп жылланы тамамларыкъды

12 декабрь – РФ-ни Конституциясыны кюню 

Адам, аны праволары эм эркинликлери къыралда баш байлыкъ болгъанларын тохташдыргъанды  

Конституция – къыралны баш документиди. Битеу законла, политикалы мурдор, башчылыкъ этиу система да анга таянып жарашдырыладыла.   Бюгюнлюкде Россейни баш закону демократияны, жалынчакъсызлыкъны, эркинликни жорукъларында жарашдырылгъанды. Баш магъана инсанланы праволарын сакълаугъа бериледи. Алай быллай Конституция  Россейде жаланда  XX  ёмюрню ахырында    къабыл кёрюлгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

11.12.2020 - 12:59

Керексиз даулашладан сакъланырча – келишимни тауусургъа

Юйюр – ол эр кишини бла тиширыуну бирге жашаргъа закон бла бегитилген оноуларыды. Аны къурау эм айырылыу аланы экисине да мюлклери, сабийлери бла байламлы жууаплылыкъ салады. Аны юсюнден ушакъны юрист Азамат Тохов бла бардыргъанбыз.

 
Подробности... | Просмотрено: 12
Право

11.12.2020 - 12:01

«Къайда да намысымы-сыйымы тюшюрмезча ишлерге итиннгенме»

10 декабрь – Адамны эркинликлерини бла праволарыны кюню

 Тарых илмуланы доктору, КъМКъУ-ну профессору,   Социальный билим бериуню академиясыны керти  члени, Илмуланы Пётр Первый атлы академиясыны член-корреспонденти, Къабарты-Малкъар эмда Къарачай-Черкес республикаланы илмуларыны сыйлы къуллукъчусу Зумакъулланы Мустафаны жашы Борис таулу миллетде эм белгили, халкъда намысы, сыйы жюрюген политикди десек, жангыллыкъ тюйюлбюз.  

Подробности... | Просмотрено: 2
Маданият

11.12.2020 - 12:00

Артда башха дунияда тюбеширча

– Мен кёп зат сынагъанма, – дейди ушакъ нёгерим, – айырылыуну ачыуун да, жууукъ адамларым сатханларын да. Алай а барындан да бек мени сюймеклик къыйнагъанды.  Юйдегиси болгъан адамгъа сюймеклик… Алда келген эсе да, кетмегенди бир заманда да.

Подробности... | Просмотрено: 14
Право

11.12.2020 - 08:17

Эр киши аманлыгъына женгдиргенди

КъМР-ни право низамны сакълаучулары хыйлачылыкъ бла байламлы аманлыкъны тинтип бошагъандыла. РФ-ни МВД-сыны «Прохладненский» муниципалитетле аралы бёлюмюню следовательлери Сочиден эр кишиге ачылгъан уголовный ишни тинтгендиле. Ол РФ-ни УК-сыны 159-чу статьясыны 3-чю кесегине кёре терсленеди – хыйлачылыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 14
Жангылыкъла

09.12.2020 - 14:23

Жазылыу - 2021

«Заманны» – хар таулу юйюрге!

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

09.12.2020 - 11:41

Эм уллу, къыйын, даулашлы ишлени сюзген буруннгу Малкъар тёрени юсюнден

Баргъаны. Аллы байрым кюнню номериндеди

Рачыкъаулары деген чегем бийле артыкъ да кюйсюз, огъурсуз адамла эдиле. Биреуню арбазына кирип, боза, сыраларын тауусуп кетгенни, неда жылкъыны сабанлада отлатханны жукъларына да санамай эдиле.

Подробности... | Просмотрено: 9
Право

09.12.2020 - 08:22

Кеслери иш къурап файда тюшюргенлеге - себеплик

Кеслерине бир тюрлю эмда тийишли налог тёлеген гражданлагъа быйыл МРОТ тенгли (12130 сом) бир тёлеу артха къайтарыллыкъды. Аны юсюнден ФНС-ни КъМР-де Управлениясындан билдиргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

09.12.2020 - 08:18

Энергетиклеге - жангы автомашинала

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» компания  анга бойсуннган «Каббалкэнерго» биригиуге 57 чакълы жангы автомашина    алып бергенди. Бу жол республикагъа «УАЗ», «ВАЗ» транспортла  бла  бирге  автовышка, бульдозер дегена энчи техникала да берилгендиле.  Алай бла энергокюч организацияны  Нальчикде  бла  районлада  бёлюмлери автопаркларыны иги кесегин жангыртхандыла.  

Подробности... | Просмотрено: 12
Саулукъ

09.12.2020 - 08:15

Жашлыкъны къалай сакъларгъа боллукъду?

Хар тиширыуну  да жюрегин бек къыйнагъан къарт болуууду. Ариулукъну сакълар амал бармыды? Ёмюр жашлыкъны жашырынлыгъын табаргъа адам улу хар заманда да итинип келгенди. Кёп ёмюрлени ичинде алхимикле бла врачла дуния бла бир рецептлени айтхандыла: сарымсах, къызыл чагъыр, къанны алышындырыу, мыйыдан гипофизни кетериу дегенча мадарланы. Ол амалланы хар бири да бир кесекге жарагъан кибик этсе да, къартайыуну уа тохтаталмагъанды. Алай эсе да, ол кюрешни ахырында алимле къартайтмазлыкъ дарманны жарашдыралмагъандыла. Биз эстетика медицинаны юсюнден  врач-косметолог Къойчуланы Шамиль бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы