08.04.2020, 08:10 - Тарых

Бахсан тау жамауат  Бахсан сууну жагъасында орналгъанды, аны  къыбыладан къоншусу Сванетияды, шималдан – Къабарты, кюнбатышдан -  Чегем, кюнчыгъышдан – Къарачай. Аны тарыхыны юсюнден философия илмуланы кандидаты Жангуразланы Мухаммат тинтиуле бардыргъанды.

08.04.2020, 08:09 - Тарых

Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат къарачайлы къалам къарындашы Байрамкъулланы Хамит бла биригип жарашдыргъан «Къарачай-малкъар халкъ оюнла» деген аламат китапны магъанасы бюгюнлюкде бек уллуду. Миллетде унутулургъа аз къалгъан оюнланы ала соруп, излеп алай жыйышдыргъандыла бизге саугъагъа.

08.04.2020, 08:07 - Жамауат

Бирде Быллымда, Мокъаланы Магомет школчула бла, элни жамауаты бла тюбешип, чыгъармачылыкъ ишини эмда жашаугъа, заманнга да кёз къарамыны юсюнден айтхан эди. Аны бирсиле да билирлерин сюйюп, къагъытха кёчюреди. Алайды да, аны ол статьясы бла сизни шагъырей этерге сюебиз. Статья 2003 жылда жазылгъанды.

08.04.2020, 08:02 - Право

Мартда Уголовно-толтуруучу системада ишлегенле кеслерини байрамларын белгилегендиле. Аны бла байламлы  биз  КъМР-де УФСИН-ни начальниги ич службаны полковниги Аслан Лихов бла  ушакъ этгенбиз.

08.04.2020, 08:00 - Тарых

Алгъыннгы къыралыбызны бир-бир къуллукъчуларыны терс оноуларыны хаталарындан 1944 жылда мартда малкъар халкъ Орта Азиягъа бла Къазахстаннга кёчюрюлгенди. Анда адамларыбыз шахарлада, элледе жашагъандыла. Заводлада, фабрикалада, къурулуш майданлада, колхозлада ишлегендиле.

27.03.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

25.03.2020, 08:13 - Спорт

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды.

25.03.2020, 08:12 - Жамауат

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

08.04.2020 - 08:07

Кеси жерингде кёлюнг, ёнюнг да жарыкъ

Бирде Быллымда, Мокъаланы Магомет школчула бла, элни жамауаты бла тюбешип, чыгъармачылыкъ ишини эмда жашаугъа, заманнга да кёз къарамыны юсюнден айтхан эди. Аны бирсиле да билирлерин сюйюп, къагъытха кёчюреди. Алайды да, аны ол статьясы бла сизни шагъырей этерге сюебиз. Статья 2003 жылда жазылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
08.04.2020 - 08:06

Исламгъа къошакъ этгеннге Аллахутала ыразы болмаз, аны къуллукълары да къабыл кёрюлмезле

Хар элни да къой союуу башхады, деген сёз жюрюйдю миллетде. Алай  динни юсюнден айтханда, быллай башхалыкъла, келишмеулюкле ахырда жарамайдыла. Бюгюнлюкде даулашланы асламы исламгъа халкъ адетле кийирилгенлери, тёрелени динни жорукълары сунуп, аланы алышхан кезиуле бла байламлыдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
27.03.2020 - 08:19

Транспортда, амал болгъаны къадар, азыракъ жюрюрге

Къабарты-Малкъарны Транспорт эмда жол мюлк министерствосу  коронавирус (nCov-2019) жугъаргъа къоркъуулу кезиуде жамауатны бютюн  сакъ болургъа чакъырады.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:19

КИМГЕ ДА БОЛУШУРГЪА, КИМГЕ ДА ИГИЛИК ЭТЕРГЕ ИТИННГЕН ТАМАТА

Къабартылы халкъны белгили адамларын санай кетсенг, Борис Мазихов Бесланович ол тизмеге киргенледенди. Аны атын, тукъумун республикада кёпле биледиле. Жаш заманындан да ол жазыу иш бла къаты кюрешип келеди. Хапарла, романла, тамсилле, повестьле, пьесала жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:17

Жауундан сора кюн тиеди

Кёчгюнчюлюкню хатасындан къаллай бир таулу юйюр къайда не болгъаны билинмей къалгъанды. Аладан хар бирини къадары халкъыбызны тарыхын ачыкълагъанчады. Бюгюннгю  хапарыбызда биз Хасанияда жашагъан Тежаланы Блюханы эсгериулерине таянырыкъбыз. Ол кёлю да тола, алай ушакъ эте эди…

Подробности... | Просмотрено: 4
27.03.2020 - 08:12

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай Аллахуталаны аллында ол уллу гюняхладан бириди.

Подробности... | Просмотрено: 5
27.03.2020 - 08:11

«Жууукъларыбыз, къоншуларыбыз, эллилерибиз бизге ышаннганларын ангылап ишлегенбиз»

Холамханланы Анатолий  Къашхатауда от тюшюуге къажау 8-чи номерли  бёлюмде  30 жылдан аслам ишлеп, адамланы жанларын, саулукъларын сакълагъанды, ырысхыларын къутхаргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
27.03.2020 - 08:11

Волонтёрла болушлукъ тапдырлыкъдыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда келечилери  волонтёрла бла тюбешиу бардыргъандыла эмда  коронавирус  ауруу  жайылыргъа къоркъуулу кезиуде кеслери жашагъан абаданлагъа  бла сакъатлагъа болушлукъ тапдырыргъа   юйретгендиле.  Тюбешиуде республикада  «Саулукъ сакълау» пр

Подробности... | Просмотрено: 7

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

27.03.2020 - 08:12

Жолчула къыстау къармашадыла

Кёп болмай КъМР-ни Правительствосуну Председателини орунбасары   Муаед Кунижев бла Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов  «Къоркъуусуз эмда тынгылы  автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде  Киров орамда   ремонт ишле  къалай баргъанлары бла шагъырейленнгендиле

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

27.03.2020 - 08:12

Сууну магъаналылыгъыны юсюнден ушакъ

Суу байлыкъланы Битеудуния кюнюню аллында РусГидро компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Къашхатауда орта школда энчи дерс бардыргъандыла. Анда окъуучулагъа сууну магъаналылыгъыны юсюнден кёп сейирлик хапарла айтылгъанды, деп билдиргендиле бёлюмню пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 7
Саулукъ

27.03.2020 - 08:09

Жукъуну эмда тюшлени юслеринден биз не зат билебиз?

 Белгилисича, жукъу саулукъну мурдоруду. Алай андан сора биз не зат билебиз жукъуну эмда тюшлени юслеринден? Бюгюн бизни ушакъ нёгеребиз Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу Жанатайланы Людмилады.

 
Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

25.03.2020 - 08:13

Кюн биринчи бийикле бла тюбешеди

 

Мисирланы Зубейни эсгере

Хапарынгы эшитип, сейир этдим: дуния къазауатда – урушда, мамыр жашауда да – кесин бошламай, ийнеча чанчхан эсин хорлагъанладан бири болуп, сени кёрдюм.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

25.03.2020 - 08:13

Элбрусчулада – ахшы кёрюмдюле

Чегем шахарда грек-рим тутушуудан жаш тёлюню арасында ачыкъ республикалы турнир ётгенди. Ол КъМР-ни физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу, СССР-ни спортуну устасы Аслан Аджиевни намысына къуралгъанды. Анга 238 спортчу къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 12
Саулукъ

25.03.2020 - 08:12

Ашны-ачлай, сууну уа – заманында

Суу ичиуню саулукъгъа магъанасыны юсюнден кёп айтылады, алай жангылырча шартла да тюбейдиле. Биз аланы талайын бу материалда тинтгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 7
Политика

25.03.2020 - 08:10

«Биз жашауубузну, къыралыбызны келир кюнюн кеси къолларыбыз бла къурагъаныбызгъа толу ийнаннганбыз»

Чеченланы Хусейни жашы Хасанны  жашау жолу аны тёлюсюню келечилеринден артыкъ энчи болмаз – школдан сора Къабарты-Малкъар къырал университетни бошагъанды, Къызыл Аскерде къуллукъ этгенди,  туугъан эли Къашхатауда устаз болуп ишлегенди. Алай андан ары уа аны жашаууна комсомол бла байламлы болады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

25.03.2020 - 08:09

Тюз тепсеуню жаратылыууну тамырлары, бюгюннгю сахна сураты

Тюз тепсеу (чакъырыуну неда танышыуну тепсеую) битеу байрамлада да бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

25.03.2020 - 08:07

Багъыуну амалларын излейдиле

Бюгюнлюкде битеу дуния коронавирус деген ауруу бла къаты кюреш бардырыудады. Бек уллу терслиг а анга аллындан да тийишли магъана берилмегениндеди дерге боллукъду. Насыпха, шёндю аны бла байламлы ахшы атламла бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 12
Спорт

25.03.2020 - 08:06

Чабыу - инсанны чёрчеклигин ачыкълагъан оюн

Халкъыбызда бурундан бери сакъланып келген оюнла бла сизни андан ары шагъырей этерге сюебиз. Фольклорчубуз Таумырзаланы Далхат белгилегеннге кёре, чабыу, терк барыу, бир бирни оза, жетдирмей къачыу - адамны, жаныуарны да ажалдан къалдырады.

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

25.03.2020 - 08:06

Жангы адаптив къауум ачылгъанды

Бир ненча жылны Тырныауузда Отарланы Керим атлы  1-чи номерли лицейде ишин бардырып тургъан «Энчи сабий» ресурс арада саулукъларында аутизм халлы заранлары болгъан сабийлеге деп адаптив къауум къуралгъанды.  Аны ачылыуу район администрацияны, медицина, билим бериу, социал махкемелени

Подробности... | Просмотрено: 13
Тарых

25.03.2020 - 08:02

Москва эм сталинград ючюн сермешледе кеслерин аямагъандыла

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

25.03.2020 - 08:01

Спортну ветеранларыны саулукъларына къараугъа, асламлы физкультураны айнытыугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосунда жамауат совет биринчи жыйылыуун бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

25.03.2020 - 08:00

«Сахнагъа оркестр бла бирге чыгъар муратлыма»

Кичибалыкъчы къыз Габуланы Зухураны бирсилеге ушамагъан ауазын кёпле жаратадыла. Ол Нальчикде Музыка театрны хоруна келгенли алай кёп болмай эсе да, кесини хунерин ачыкъларгъа жетишгенди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

24.03.2020 - 14:24

Губула тирилген кезиу башланады, сакъ болугъуз

Быйыл мартны ал кюнлеринден башлап, губула къабып, республиканы медицина учрежденияларына 15 адам келгенди, деп билдиргендиле Роспотребнадзорну КъМР-де Управлениясыны бёлюмюнден.

Подробности... | Просмотрено: 6
Политика

20.03.2020 - 09:00

Республиканы жамауатын табийгъат эм техноген болумладан сакълау – бийик даражада

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «комитетни  сагъатыны» чеклеринде депутатла республикада «Граждан къоруулауну юсюнден» федерал закон къалай толтурулгъанын сюзгендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы