19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Нальчикде Али Шогенцуков атлы Къабарты драма драма театрда Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны  XII конгресси бардырылгъанды. Анга Европаны къыралларыны, Сирияны, Иорданияны, Абхазияны делегациялары, РФ-де адыгла жашагъан регионланы келечилери къатышхандыла. 

19.09.2018, 23:47 - Статьи

Тюнене Музыка  театрда  Адыгланы  (черкеслилени) кюнюн къууанчлы халда белгилегендиле. Концерт залгъа кирген жерде Руслан Мазлоевни къамишден суратларындан, КъМР-ни Миллет  музейинден  экспонатладан,  бу жерли  эмда тыш къыраллы художниклени чыгъармаларындан кёрмюч да къуралгъанды. 

19.09.2018, 23:46 - Статьи

Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков Халкъла аралы черкес ассоциацияны таматалары эмда 19 сентябрьде Нальчикде ачылгъан  МЧА-ны конгрессини келечилери бла тюбешгенди.

19.09.2018, 23:43 - Статьи

«Россейни илму журналыны» быйыл чыкъгъан 2-чи номеринде «Адыгэ Хасе» жамауат организацияны таматасы, «Адыгэ псалъэ» республикалы газетни баш редактору Мухамед Хафицэни чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден уллу статья басмаланнганды.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Арт кезиуде  билим бериуде болгъан тюрлениуле ата-анала жаш тёлюню бюгюннгю сурамларына тийишлиликде ёсдюрюр мурат бла окъуулу репетиторланы излегенлерин жашау эртте ачыкълагъанды. Республикада ол жаны бла ишлеген тюрлю-тюрлю араланы да энди кёпле биледиле.

19.09.2018, 23:41 - Статьи

Бу кюнледе Прохладна шахарда   Михаил Юрьевич Лермонтовну кёчюучю сурат кёрмючю ачылгъанды. Ол экспозициягъа кирген коллекцияны Москва шахарда В.И. Даль атлы Россей адабиятны тарыхыны къырал музейи келтиргенди. Байламлыкъны къурагъанла уа уллу поэт атлы юй-музейни ишчилеридиле. 

19.09.2018, 23:40 - Статьи

Къабарты-Малкъарны мал дохтурлары келир жылда республикада юй хайыуанлагъа идентификация бардырлыкъдыла, деп билдиреди КъМР-ни ветеринар медицина арасыны таматасы Эдуард Мешев. 

Последнее


Гыржын бурхула

Барысы да алайдыла демейме, алай шахарчыланы бир къаууму аш-азыкъны ыспассыз этгенлерин кёрсем, жюрегим къыйналады. «Аллахдан къоркъугъуз, адамладан уялыгъыз!» - деп къаты айтырыгъым келеди. 

Тарыхны ётген-сётген айтханнга кёре жазаргъа жарамайды

Эртте заманладан бери малкъар халкъ  жашагъан жерлеге жолоучула, саудюгерчиле, алимле келе тургъандыла. Ала табийгъатыбызны  ариулугъун, адамларыбызны турмушун тинтгендиле.  Аланы юслеринден газетледе, журналлада жазгъандыла, китапла чыгъаргъанла да болгъандыла. Бюгюннгю тёлю, тинтиучюле алагъа уллу эс бурадыла.

Терен билим аладыла, тамблагъы усталыкъларын да сайлайдыла

Арт кезиуде  билим бериуде болгъан тюрлениуле ата-анала жаш тёлюню бюгюннгю сурамларына тийишлиликде ёсдюрюр мурат бла окъуулу репетиторланы излегенлерин жашау эртте ачыкълагъанды. Республикада ол жаны бла ишлеген тюрлю-тюрлю араланы да энди кёпле биледиле. Аланы иги кесегинде уа жашла бла къызла башха-башха предметледен  сынаулагъа хазырланадыла.

Кавказгъа сюймеклиги – поэтикалы суратларында

Бу кюнледе Прохладна шахарда   Михаил Юрьевич Лермонтовну кёчюучю сурат кёрмючю ачылгъанды. Ол экспозициягъа кирген коллекцияны Москва шахарда В.И. Даль атлы Россей адабиятны тарыхыны къырал музейи келтиргенди. Байламлыкъны къурагъанла уа уллу поэт атлы юй-музейни ишчилеридиле. 

Маллагъа - чипле бла биркала

Къабарты-Малкъарны мал дохтурлары келир жылда республикада юй хайыуанлагъа идентификация бардырлыкъдыла, деп билдиреди КъМР-ни ветеринар медицина арасыны таматасы Эдуард Мешев. 

Жигитлени хурметлегендиле

Кёп болмай Огъары Курпда 1942 жылда Уллу Ата журт урушну кезиуюнде республиканы немислиледен къоруулай жоюлгъан  эки совет аскерчини сюеклери табылгъандыла. Аланы сый берип асырагъандыла, митинг да къурагъандыла.    

Федерал ара бла келишимлени чеклеринде республикада 430 объект салынырыкъды, тюрлю-тюрлю жумушла толтуруллукъдула

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков тюнене Правительствону юйюнде Министрлени кабинети бла жылны аллындан бери озгъан 9 айны ичинде республиканы социальный сферасын бла экономикасын айнытыуда эсеплени  тинтгенди.

Жууукълашыугъа, шуёхлукъгъа тюз атламла

Тюнене Нальчикде къууанчла бардырылыучу «Акрополь» юйде «Къонакъбайлыкъ – 2018» проект  башланнганды. Аны, хар замандача, КъМР-ни Граждан  обществосуну институтлары бла байламлыкъла къурау эмда миллетлени ишлери жаны бла министерство къурагъанды эмда бардыргъанды.

Жашла, къызла къадалып окъургъа итиниулюк антларын эшитдиргендиле

Озгъан шабат кюн  «Россей студенчествону парады – Къабарты-Малкъар Республика» деген байрам къуралгъанды. Анга бизни республикадан билим берген онюч учреждениядан тёрт мингнге жууукъ жаш адам  къатышханды.

Тепсеу - аны жашауу, аны къадары

Бу кюнледе республиканы жамауаты белгили балетмейстер, халкъ маданиятха тинтиу ишлери бла уллу къошумчулукъ этген, «Балкария»  къырал фольклор-этнография тепсеу ансамбльни къурагъан, КъМР-ни, КъЧР-ни да культураларыны сыйлы къуллукъчусу Къудайланы Чукайны жашы Мухтарны 80-жыллыкъ юбилейине аталгъан концерт программагъа къарагъанды.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS