19.10.2021, 16:36 - Билим

«Каббалкэнерго» предприятияны специалистлери Нальчикде «Радуга» санаторийде солугъан сабийлени жокълап, алагъа электрокючню къоркъуусузлу хайырланыуну юсюнден дерс бардыргъандыла.

18.10.2021, 13:26 - Политика

Бюгюн Къабарты-Малкъар Республиканы биринчи Президенти Валерий Коковну Нальчикде къырал аграр университетни аллында орналгъан эсгертмесине гюлле салыу болгъанды.

18.10.2021, 13:22 - Политика

Тюнене Нальчикде РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

18.10.2021, 13:18 - Политика

Къабарты-Малкъарда республиканы биринчи Президенти Валерий Мухамедович Коков туугъанлы 80 жыл толгъанына жораланнган ишле ётгендиле. Ол санда аны туугъан жеринде, Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элинде, къабырына гюлле салыннганды.

18.10.2021, 13:16 - Политика

Бахсан шахар округну Дыгулыбгей элини Маданият къаласыны аллында белгили совет, россей къырал эмда политика къуллукъчу Валерий Мухамедович Коковха эсгертме салыннганды. Аны ачылыууна Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Къарачай-Черкесни оноучусу Темрезланы Рашид, РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советини членлери, Къырал Думаны депутатлары да къатышхандыла.

18.10.2021, 11:29 - Политика

КъМР-ни Парламентини кезиулю жыйылыуунда, «комитетни сагъатында», сабийлени жоллада ачыгъанларыны сылтаулары бла аланы сакълауну амаллары сюзюлгендиле. Жыйылыуну республиканы законла чыгъарыучу органыны башчысы Татьяна Егорова бардыргъанды. Баш докладны уа КъМР-ни ГИББД-сыны таматасыны къуллугъун толтургъан Дмитрий Сухорученко этгенди.

18.10.2021, 11:25 - Жангылыкъла

Хурметли окъуучула, сиз барыгъыз да билгенигизча, алгъаракъладан бери «Заман» газетни Инстаграмда официальный страницасы gazeta_zaman тири бардырылады. Басма изданияда чыкъгъан материалларыбыз, суратла асламлагъа кенг белгили болурча, анда да тохтамай кёргюзтюлгенлей турадыла.

ЖАМАУАТ

09.10.2021 - 13:15

Сыйлы ветеранны хурметин кёре

Уллу Ата журт урушну ветераны, Черек муниципал районну сыйлы инсаны Улбашланы Чокканы жашы Хусей жашагъан юйню къабыргъасына аны аты жазылгъан эсгертиу мермер къаннга орнатылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 11
08.10.2021 - 18:15

Заманында хазырланнган – сууукълада апчымаз

Аз-аздан тышында хауа сууукъ бола барады, къыш келгени бла уа 0 градусдан энишге тюшерикди. Сууукълагъа, къар жаууп башланырыгъына хар ким да кесин хазырлайды, юс кийимлерин алышады, юйню жумушларына да къарайды. Алай бу кезиуде автомашинагъа да эс бурургъа кереклисин а кёпле биле да болмазла.

Подробности... | Просмотрено: 8
08.10.2021 - 11:31

НЕ ЗАМАНДА ДА ТЮЗЛЮК ЖАНЛЫ БОЛГЪАН ТАУЛУ

Элни, тукъумну, миллетни да атын ариу бла айтдыргъанла кёпдюле жамауатда. Кёнделен эл да аллай адамла бла байды. Бирде алай сагъыш этеме, ала Чегем ауузундан, Бахсандан келип къурагъандыла жангыдан кёп кере жашауу ёчюлген элни.

Подробности... | Просмотрено: 14
07.10.2021 - 09:00

ЮЙЮРНЮ КЪАДАРЫ – МИЛЛЕТНИ КЪАДАРЫ

Кёнделенни къуралыууна, жамауат болуууна да къыйын салгъан тукъумладан бирлери Махийларыдыла. Ала Холамдан келгендиле ары. Аланы араларында юлгюге келтирирчала бардыла: Жанмырзаны, Муратны юйюрлери. Биринчини беш жашындан тёртюсюн таныгъанма да, аланы сюйюп эсгереме.

Подробности... | Просмотрено: 13
06.10.2021 - 17:06

Жашырын къыстырыкъ

Болгъан зат

Жууаш, чачы кюмюш бет ала башлагъан, орта жыл санлы эр киши элде ара мюлкню бухгалтериди. Сабыр адам, керексиз сёз ауузундан чыгъармаз. Уллугъа-уллуча, гитчеге-гитчеча сёлеше биледи. Аны битеу эл биледи, сюеди, хурмет этеди.

Подробности... | Просмотрено: 5
05.10.2021 - 15:49

Эллилеге ахшы себеплик

Жолланы къоркъуусуз эмда качестволу этиу къурулушчуланы баш борчларыды. Ол  жаны бла ахшы ишле  миллет проектге тийишлиликде тамамланадыла.  Алай бла Элбрус эмда Бахсан районлада жашагъанла ол проектни хайырлылыгъын кёредиле.

Подробности... | Просмотрено: 21
03.10.2021 - 08:22

Къабарты-Малкъардан ингилиз тилден устаз – даражалы эришиуню лауреаты

Дондагъы Ростовда 11-чи номерли лицейни майданында «Россейде жылны устазы – 2021» Битеуроссей эришиуню федерал урумунда 15 лауреатны атлары белгили этилгендиле. Аланы санында Майский шахарны 5-чи номерли мектебини ингилиз тилден устазы Карина Кушхова да болгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 15
03.10.2021 - 08:10

Ара телеканалда бериуде Минги тауда болгъан бушууну сюзгендиле

Баш кюн «Пусть говорят»   бериуде озгъан ыйыкъда Минги тауну тийресинде болгъан бушууну сюзгендиле. Анга ол жолоучулукъда сау къалгъанла бла бирге белгили таучу Ёлмезланы Абдулхалим, айтхылыкъ актриса Лариса Лужина эм экспертле да къатышхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 9
02.10.2021 - 19:46

«Акъ халат кийип, саусузгъа болушлукъ тапдырыу керти да насыпды»

Абдуллаланы Мухадинни жашы Залимхан Москвада Жидкевич атлы 71- чи шахар клиникада хирург болуп ишлейди. Бусагъатда коронавирусха къажау арада урунады.  Залимхан  юй бийчеси Этезланы Муссаны къызы Джамиля бла къызчыкълары Маринаны ёсдюредиле. Джамиля «Интеграл» школа-гимназияда ингилиз тилден  устазды, къызчыкълары да ары жюрюйдю. 

Подробности... | Просмотрено: 18
02.10.2021 - 10:42

Битеуроссей конкурсда айырмалыла

Кёп болмай  Пятигорск шахарда  «Жылны экспортёру» деген битеуроссей конкурсну округ кесегинде   хорлагъанланы  бла призёрланы къууанч халда  белгилегендиле.   Анга Россейни Промышленность, Эл мюлк министерстволарыны,  Экспорт арасыны, Шимал Кавказ федерал округну, предприятияланы келечилери къатышхандыла. Ол санда Къабарты-Малкъардан  Экономиканы айнытыу министрини орунбасары Ольга Белецкая  бла «Мой бизнес» араны таматасы Дудуланы Мадина да. 

Подробности... | Просмотрено: 9
01.10.2021 - 13:03

«Бизни Жаратханны жумушакълыгъындан умут юзмегиз»

Къыяма кюнню, къабырны азатларындан къоркъмагъан муслийман болмаз, баям. Алай аладан къорууланыуну онглары бармыдыла? Къаллай жумушла сакъларыкъдыла жаханимни отундан? Аны юсюнден «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, Аль-Азхар ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:  

Подробности... | Просмотрено: 5
30.09.2021 - 15:41

Айтхылыкъ атчы

Алгъаракъдагъы жыллада-колхозла, совхозла болгъан заманланы эсгереме. Бюнюнлюкде ол кезиуле  жомакъладача къалгъандыла. Болсада ол тарыхыбызны бир бетиди.

Подробности... | Просмотрено: 3
30.09.2021 - 14:51

Къонакъбайлыкъ кавказ халкъланы къанында

Бизни къыралда туризм бла байламлы бёлюм  бюгюнлюкде  тири айный барады, ол санда «Туризм эмда  къонакъбайлыкъ этиуню индустриясы» деген  жангы миллет проект бла да байламлы.

Подробности... | Просмотрено: 12
29.09.2021 - 15:28

«Жашау дерсле унутулмасынла»

Педагогика илмуланы доктору Байчеккуланы Нина Харуновна жаш тёлюню билимин, культурасын ёсдюрюуге битеу жашауун жоралагъанды. Бюгюн ол  устазлыкъ бла байламлы сагъышларын айтады.

Подробности... | Просмотрено: 9
28.09.2021 - 14:44

Лохбай парийим

Эки ай чакълы озгъан болур эди мен  къоншуларымдан бирине бармай тургъанлы. Эрттен бла эртте ишге кетеме, ишден сора юйге да кечиракъ келирге  тюшеди. Арыгъан кибик да этесе, эриннгенлик да болур. Сора бюгюн  къалгъанлыкъгъа тамбла барырма деп  болжалгъа саласа.

Подробности... | Просмотрено: 8

Страницы

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият

13.10.2021 - 15:33

Къарачай-малкъар халкъны буруннгу хазнасындан

Къарачай-малкъар халкъны жыр хазнасыны юсюнден материалланы окъуй кетгенде, Жанатайланы Джамиляны 2015 жылда басмаланнган «Миллетибизни бек эрттегили жырлары» деген магъаналы тинтиу иши къолума тюшгенди.

Подробности... | Просмотрено: 9
Право

13.10.2021 - 14:49

Аманлыкъчылыкъны жолун кесерге

Жаш тёлюге жорукъланы юсюнден дерс

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

13.10.2021 - 14:44

Эл мюлк жерде кир-кипчик тёбе

Россельхознадзорну Шимал Кавказда регионла аралы управлениясы «Степной» племзаводну жууапха тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Маданият

13.10.2021 - 14:40

КЕЧЕ – САГЪЫШЛА ЖОЛУ…

– Ання, сен мени тенгли болгъанынгда не мурат эте эдинг? – деп сорады оналты жылы толмагъан туудугъу.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

12.10.2021 - 19:08

Кир-кипчикни айырып жыяр амал болурча

РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин къол салгъан бегимге тийишлиликде кир-кипчикни айырып жыяргъа жараулу орунланы сатып алырча 46 регионнга битеу да бир миллиард сом берилликди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

12.10.2021 - 19:03

Жангы тюрлениуле

Мардала, излемле да тюрленедиле

Подробности... | Просмотрено: 10
Экономика

12.10.2021 - 18:56

Туристлени саны эки кереге кёбейгенди

Быйыл озгъан тогъуз айда Къабарты-Малкъарда 840 минг турист болгъандыла. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, эки кереге кёпдю.

Подробности... | Просмотрено: 8
Экономика

12.10.2021 - 18:38

Хайырланыучула ток бла сылтаусуз жалчытылынырча

Бир къауум кюнден «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго» компанияны келечилери Къабарты-Малкъарны электрокюч комплексин къыш сууукълагъа хазырлап бошарыкъдыла. Быйыл тийишли ишлени бардырыргъа 265,8 миллион сом берилликди. Бюгюнлюкде 112 миллион сом багъасына жумуш тамамланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

12.10.2021 - 14:29

Республикада «Пушкинская картаны» иелери тогъуз мингден артыкъ жаш адам болгъанды

Къабарты-Малкъарда тогъуз мингден артыкъ жаш адам «пушкинская карталаны» иелери болгъандыла эм энди ала маданият жыйылыулагъа бла тюбешиулеге хакъсыз къошулаллыкъдыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

12.10.2021 - 14:25

Къырал экспертизаны баш управлениясы сегиз тау-лыжа трассаны къурулушларына ыразылыкъ бергенди

Россейни Главгосэкспертизасы жылны къайсы кезиуюнде да ишлеп тургъан «Эльбрус» турист-рекреация комплексни тийресинде сегиз тау-лыжа трассаны къурулушларын бардырыуну дурус кёргенди, - деп айтылады РФ-ни Къырал экспертизасыны баш управлениясыны сайтында басмаланнган билдириуде.

Подробности... | Просмотрено: 6
Тарых

12.10.2021 - 14:08

Аланла – тюрк тилли миллет, къарачайлыланы бла малкъарлыланы ата-бабалары

Дуния къуралгъанлы бери жер башында кёп миллетле жашагъандыла. Жашагъан жерлеринде элле, шахарла, къыралла къурагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

12.10.2021 - 09:00

ШАРКЪ ДУНИЯНЫ АКЪ СЁЗЮ

Белгили грузин поэт Шота Руставели 12-чи ёмюрню ахырында туугъанды. Аны керти тукъуму белгисизди. Алимлени айтханларына кёре, аны аты ол жашагъан жерини аты бла байламлыды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

11.10.2021 - 18:40

"Сабийигизге диета къурагъан эсегиз, анга алгъа врач къарасын"

Тёлюден-тёлюге артыкъ ауурлукълары болгъан адамла кёпден-кёп бола барадыла. Сабий семизчик эсе, къоркъургъа, педиатргъа мычымай жетерге керекмиди? Бу эм башха соруулагъа жууап излей, Нальчик шахарны Дубки микрорайонунда поликлиниканы педиатры Азаматланы Лейля бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
Тарых

11.10.2021 - 15:39

Кавказ ючюн жигитча сермешгенди

Кавказ ючюн сермеш Уллу Ата журт урушда бек магъанылыладан бирине саналады, немислилени алгъа барыуларын тыяргъа онг бергенди, алай бла уа саулай къазауатда болумну  тюрлендиргенди. Ол 1942 жылда июльда башланып, 1943 жылда октябрьде бошалгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

11.10.2021 - 13:45

ИГИДЕН, ОЛ КЪАЙДА БОЛСА ДА, АХШЫ ХАПАР КЕЛЕДИ

Тышына кетип, анда ишлеген жашларыбыз, къызларыбыз кюнден-кюннге кёпден-кёп бола барадыла. Аланы араларында кеслерине, миллетибизге да ариу айтдыргъанла бардыла.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы