19.09.2017, 22:25 - Статьи

Специалистле айтханларыча, Муаед Шаов ахыр жыллада ауур атлетикадан эм иги спортчуланы хазырлагъан тренерлени санына киреди. Ол сабийлени Элбрус районну олимпиада резервли специализацияланнган спорт школуну Жанхотияда филиалында юйретеди.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Россейни футболдан биринчилигини тогъузунчу турунда «Спартак-Нальчик» «СКА Ростов» клуб бла тюбешгенди. Бу оюнну бизни командагъа магъанасы бек уллу болгъанды. Спортчуларыбыз бир бири ызындан юч артыкъ аламат ётмеген матчладан сора иги оюн кёргюзтюрге, къараучуланы къууандырыргъа кюрешгендиле.

19.09.2017, 22:24 - Новости

Къабарты-Малкъарны автоинспекторлары республиканы районларында жашагъан ата-аналагъа, сабийлеге да жолда жюрюуню жорукъларына бойсунургъа кереклисин эмда жолда ачымазча не этерге кереклисин ангылатыр ючюн  мобильный майданла ачадыла. Аллайла республиканы эки районунда ачылгъандыла.

19.09.2017, 22:21 - Новости

Озгъан ыйыкъда Нальчикде Россейге къошулууну 400-жыллыгъына аталгъан майдандан башлап КъМКъУ-гъа дери бизни республикада битеу окъуу юйлени биринчи курсларына киргенлени парады болгъанды. Бу байрам Россейни къыркъ шахарында баргъанды.

19.09.2017, 22:20 - Статьи

Озгъан шабат кюн Нальчикде 34-чю номерли прогимназияда «Воспитатель года России-2017» Битеуроссей конкурсну регион кезиую къууанчлы халда ачылгъанды. Ол бизде бу жол экинчи кере бардырылады, кесине да онюч  юйретиучю къатышады.

19.09.2017, 22:19 - Статьи

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханд

19.09.2017, 22:17 - Статьи

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады.

Последнее


«Коммуналканы» юсюнден - жик жиги бла

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню юсю бла фатарла ючюн жыйылгъан тёлеулени къалай азайтыргъа боллугъуну, эски юйледе жашагъанланы жангы жашау журтла бла жалчытыу проблеманы да тамамлауну юсюнден ЖКХ-ны реформированиясына себеплик этген фондну Къарау советини башчысы Сергей Степашин айтханды.

Аламат эмда таукел кюреш

Къабарты-Малкъарны Башчысы Юрий Коков кесини Instagram страницасында  Европаны дзюдодан биринчилигинде алтын майдал алгъан Муртаз Шериевни алгъышлагъанды.

Сёлешиуню баш темасы - эл мюлк кооперацияланы къурау

Кёп болмай КъМР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары, эл мюлк министри Сергей Говоровну башчылыгъында Анзорейде эл мюлк кооперацияланы къурау эм жерлени игилендириу жаны бла кенгеш бардырылгъанды, деп билдиредиле Лескен районну администрациясыны пресс-службасындан.  

Спорт къыралланы бла континентлени бирикдиреди, ёсюп келген тёлюню жетишимлеге, хорламлагъа кёллендиреди

16-19 сентябрьде Нальчикде «Гладиатор» спорткомплексде Россейни дзюдодан чемпионаты бардырылады. Анга къыралны 60 субъектинден, ол санда Москвадан, Санкт-Петербургдан, Севастопольдан, федерал округладан 600-ге жууукъ спортчу къатышады. Эр кишилени бла тиширыуланы араларында тюрлю-тюрлю ауурлукълада бек кючлюле сайланнганлары бла бирге команда эришиуле да барадыла.

Аты айтылгъан журналистни къыйматлы дерси

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде белгили журналист, жазыучу, «Российская газетаны» халкъла аралы информация бёлюмюню редакторуну орунбасары Максим Макарычев эмда аны коллегасы редакцияны филиалыны таматасы Галина Адерехина тарых, филология эм журналистика бёлюмледе окъугъан студентле бла тюбешгенди.   

Хакъсыз онлайн билим бериу программа

«Жюзкюнлюк воркаут» билим бериу программаны кюз арты кесеги 23  сентябрьде башланырыкъды. Аны кезиуюнде жаланда орамлада спорт майданланы хайырланып кесинги тап халгъа къалай келтирирге боллугъуну юсюнден сёз барлыкъды.

Жунчумагъандыла, терк болушхандыла

РФ-ни МВД-сыны Нальчик шахарда управлениясыны башчысы полицияны полковниги Геграланы Маратны атына Карашаев атлы орамда жашагъанладан ыспас письмо келгенди. Ала Управленияны участка уполномоченныйлерине 77-жыллыкъ эр кишиге болушханлары ючюн жюрек ыразылыкъларын билдирип жазгъандыла.

Чамы-кюлкюсю, тепсеулери...оюмлары бла да бай оюн

Бу кюнледе Башкъортостанны Мустай Карим атлы Миллет жаш тёлю театры бизни республикабызгъа келгенди. Ала Нальчикде Музыка театрда Ч. Айтматовну, Ф. Булаковну чыгъармаларына кёре салыннган, «Чиполлино» жомакъны мурдорунда труппа кеси къурагъан постановкаланы кёргюзтюрюкдю. Къонакъла бери «Уллу гастрольла.

Коллективни жаратып, кеталмай къалгъанды

Шауаланы Юсюпню къызы Назиля Нальчикде жашайды. Пятигорскда лингвистика университетни бошагъандан сора келген эди ол Чегем райондагъы республикалы психоневрология интернатха. Кеси уа башха жерде алгъан усталыгъыма кёре иш тапсам, кетерме деген акъылда эди.

«Шауурдатха келсем, дунияда сезилмеген хауа бла солуйма, къарыу алама»

Бизни адамларыбыз уллу шахарлада ишлеген жерлеринде бек фахмулулагъа саналгъанларын билген окъуна этмейбиз. Кесибизни гитче дуниячыгъыбыздан чыгъалмай, болгъан затыбызгъа да багъа бералмай. Алай, шукур, чексиз дуниягъа жолла ачхан, космос бла байлагъан хунерли инсанларыбыз бардыла. Аладан бири бусагъатда Санкт-Петербургда жашагъан художник Уяналаны Асланды. Ол абстракционистди.     

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS