21.08.2019, 08:26 - Маданият

Малкъар поэзия  айтхылыкъ поэтлери бла белгилиди.  Аланы араларында  халкъ айырып сюйген эки инсан барды – Къулийланы Къайсын эм Гуртуланы Берт.  Аланы чыгъармалары  школ программагъа киредиле, андан сора да, лирикаларын бла прозаларын  бийик билим берген  учреждениялада да окъутадыла (КъМКъУ-ну малкъар тил бла адабият кафедрасында).

21.08.2019, 08:23 - Жамауат

Халкъыбызны шыйыхы Мечиланы Кязимни жашау, чыгъармачылыкъ да жолларына атап, Къулийланы Къайсын атлы  Малкъар къырал драма театр 1965 жылда «Жаралы жугъутур» деген пьесаны салгъан эди. Аны автору КъМР-ни сыйлы артисти эм драматург Маммеланы Ибрагим болгъанды.

21.08.2019, 08:22 - Жангылыкъла

Быйыл республикада  "КъМР-де жангычылыкълагъа юйретген ара" деген социал проект  ишлеп башлагъанды.Ол жашаулары келген адамланы  шёндюгюлю компьютер  технологиялагъа юйретиуге бурулупду.

21.08.2019, 08:20 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда  «Демография» миллет проектни чеклеринде  «Тамата тёлю» деген  республикалы проект  бардырылады.

21.08.2019, 08:16 - Жангылыкъла

Кёп болмай санларында къыяулары болгъан эмда ауруулу сабийлеге болушлукъгъа  Нальчикде  Профсоюзланы къаласында  акция бардырылгъанды. Аны Залим Алакаев башчылыкъ этген   "Жандауурлукъну макъамлары" деген фонд  къурагъанды. 

21.08.2019, 08:14 - Маданият

Зезаланы Алексейни жашы Марат бла мен биринчи кере Къабарты-Малкъар къырал университетни Малкъар маданиятны арасында тюбешгенме. Арыкъсыу, орта бойлу, хыбырт жаш. Хыбырт деп, аны аманлап угъай, хар затха  терк узалгъаны, къолуна алгъан жумушну тынгылы  эм лакъырда, чам эте тамамлагъаны ючюн айтама.  Ол  араны  музейинде  болгъан кийизни, урчукъну, къысхачны, бешикни, дагъыда малкъар халкъны къолунда эртте заманлада жюрютюлген кёп башха затланы юслеринден сейирлик эм толу хапар айта эди.

21.08.2019, 08:08 - Жангылыкъла

Терк районда кёп эллени жери, кюн да иги болгъаны себепли, харбыз ёсдюрюу бек файдалы ишге саналады. Муниципалитетни администрациясындан билдиргенлерича, аграрийле быйыл аны 150 гектарда ёсдюредиле.

21.08.2019, 08:06 - Жамауат

Таматаладан къалгъан эски затлагъа къарай, бир башха дуниягъа тюшгенча, сейирге къаласа. Сёз ючюн, бусагъатда кёп жаш адам  агъач  кюбюрчюкде не болгъанын билмейдиле – анда уа тигиучю машина сакъланып турады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

23.08.2019 - 08:17

«Жау жип» да такъдыла, той-оюн да этдиле

Миллет миллетлей сакъланыр ючюн, хар адам кесини адебин, адетин намысын сакъларгъа керекди. Бу башда айтылгъан затланы багъалата билген адам а :"Кесими юлюшюмю къошханма мен да халкъым халкълай сакъланыр ючюн", - дерге да боллукъду. 
Подробности... | Просмотрено: 2
23.08.2019 - 08:12

Баш борчубуз - миллетлени арасында шуёхлукъну кючлерге эм жаш тёлюге тилни, адетни билдириргеди

Бюгюнлюкде Ставропольда 95 миллет жамауат организация ишлейдиле. Ала   маданиятларын, тиллерин сакъларгъа кюрешедиле, жаш тёлюню юйретедиле. 1980 жылдан бери ишлеген Къарачай-Малкъар «Алан» маданият ара да аланы санындады.  Арт тёрт жылда анга  Джегутадан Гочияланы  Исмайыл башчылыкъ этеди.  Аны юсюнден хапарны да ол айтады.

Подробности... | Просмотрено: 3
23.08.2019 - 08:11

«Таза кёллюлюк саулай адам улуну ёмюрлюк къыйматларындан бириди, аны сакълай билиу а уллу жашау дерсди»

Къазакъланы Мустафаны жашы Борис Огъары Малкъарда 1939 жылда туугъанды. Ёз элинде устазлыкъ ишге ёмюр жарымдан артыкъ заманны бергенди, аладан онсегиз жылны мектепни директоруну къуллугъунда.

Подробности... | Просмотрено: 2
21.08.2019 - 08:25

Жюрекни адети – сюймеклик

Батчаланы Мусса 1939 жылда Кумуш деген къарачай элде туугъанды. Анда жашагъанды. Къарачай-Черкес къырал педагогика институтда окъугъанды. Жазыучулукъ ишин эртте башлагъан эсе да, китаплары уа эсли болгъанда басмаланнгандыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
21.08.2019 - 08:23

Акъылманны ангылау

Халкъыбызны шыйыхы Мечиланы Кязимни жашау, чыгъармачылыкъ да жолларына атап, Къулийланы Къайсын атлы  Малкъар къырал драма театр 1965 жылда «Жаралы жугъутур» деген пьесаны салгъан эди. Аны автору КъМР-ни сыйлы артисти эм драматург Маммеланы Ибрагим болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
21.08.2019 - 08:12

Тапаны хапары

Толгъурланы Бекмырза, жаннетли болсун, бир да болмагъанча огъурлу, миллети ючюн къайгъыргъан, аны адет-тёрелерин иги билген, ала сакъланыр ючюн къолундан келгенни аямагъан аллай адам эди. Кёпню билген, кёпню ангылагъан киши болгъанды. Малкъар эллени, тауланы, сууланы  таурухларын да иги билгенди.

Подробности... | Просмотрено: 2
21.08.2019 - 08:06

Антикварла эски тигиучю машиналаны нек излейдиле

Таматаладан къалгъан эски затлагъа къарай, бир башха дуниягъа тюшгенча, сейирге къаласа. Сёз ючюн, бусагъатда кёп жаш адам  агъач  кюбюрчюкде не болгъанын билмейдиле – анда уа тигиучю машина сакъланып турады.

Подробности... | Просмотрено: 8
16.08.2019 - 09:35

Ол кёп къыйын жолланы ёнчелегенди

Шауаланы Олий 1957 жылда кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора Хасанияда орналып, анда жашап тургъанды. Элде тюкенде, артда уа, пенсиягъа чыкъгъынчы, «Нальчик» курортну ара складларында тамата болуп ишлегенди. Эллилеринден къолундан келген игилигин аямагъанды, кимге да болушургъа, эс тапдырыргъа кюрешгенди. Хасаниячыла аны атын иги бла сагъыннганлары да ма аны ючюндю.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.08.2019 - 09:10

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхай да, ариу кёрюнмейди. 

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Саулукъ

21.08.2019 - 08:10

Ашыбызгъа кёре - саулугъубуз

Геронтодиетология - ашны тюз хайырланыуну болушлугъу бла къартайыуну профилактикасы бла кюрешген илмуду. Ол азыкъны аяулу эмда тюрлю-тюрлюлери болурча, аз-аздан, тап файдаланыугъа тынгылы эс бурууну белгилейди. Адамны жыл саныны ёсе барыуу бла аш орун-чеги трактны амаллары азаяды, ичге баргъан ашны уллу ёлчеми, калориясыны кючлюлюгю адамны чархында тюрлю-тюрлю процесслени къыйыннга айландырады эмда бузады.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:08

Харбыз бай тирлик бла къууандырады

Терк районда кёп эллени жери, кюн да иги болгъаны себепли, харбыз ёсдюрюу бек файдалы ишге саналады. Муниципалитетни администрациясындан билдиргенлерича, аграрийле быйыл аны 150 гектарда ёсдюредиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:08

Кёп сабийли юйюрге – полициячыладан саугъала

«Каникулланы - Жамауат совет бла бирге» деген акция андан ары бардырылады. Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюнде къуллукъ этгенле аны жамауат советини секретары Жаболаны Жабраил бла бирге Къашхатауда кёп сабийли юйюрню жокълагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-де МВД-ны пресс-службасындан.

Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

21.08.2019 - 08:04

Алдауну жолун кесген амал

Белгилисича, быйыл биринчи июльдан башлап  бизни къыралда  къурулушда борчлу халда эскроу-счётла  сингдирилгендиле. Ол не болгъанын КъМР-де Кадастр палатаны юридический бёлюмюню башчысы Залина Кумыкова ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

21.08.2019 - 08:02

Карточкадан ахчаны тюкенде берирге, алыргъа да жарайды

Тюкенде  алгъан товарлары ючюн  Сбербанкны карточкасы бла тёлегенле  ызы бла,  керек болса, кеси счётларындан ахчаны кассадан  тешерге боллукъду. Финанс махкемени  Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, бу амал РФ-ни 76 регионунда, кеси да ол тийреледе банкоматла болмагъан узакъ неда адам аз жашагъан элледе сингдирилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

21.08.2019 - 08:00

Жауун жаудуруу

Буруннгу заманладан келген хапар. Ёзен элледен биринде гудучулукъ къаты жюрюгенди дейдиле. Эрттенликде отлаугъа кетген мал, къатында иеси неда малчы болмаса, тас болуп, ызына къайтмагъанды. Элде уллу жарсыуладан бири эди ол.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

16.08.2019 - 10:00

Бахсан

Бахсан тау жамауат  Бахсан сууну жагъасында орналгъанды, аны  къыбыладан къоншусу Сванетияды, шималдан – Къабарты, кюнбатышдан -  Чегем, кюнчыгъышдан – Къарачай. 

Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

16.08.2019 - 09:55

Айдаболланы Азнор - чынтты малкъарлы

Онтогъузунчу ёмюрню ахыры, жыйырманчыны уа ал жылларында Малкъарда акъылы, намысы, иши бла да белгили эм сыйлы адамларындан бири Айдаболланы Мимболатны жашы Азнор болгъанды.  Алгъышлада аты айтылгъан.  Аны бир-бир айтханларын а,  нарт сёзленича,  эсде тутхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

16.08.2019 - 09:50

Тюлкю, буу, къаргъа

Монгол жомакъ

Эртте-эртте тюлкю, буу, къаргъа бирге жашап болгъандыла. Эрттен сайын, аш-суу излеп, жан-жанына кетип, ингирде бирге жыйылсала уа, къалайда не зат болгъаныны юсюнден бир бирлерине хапар айтып болгъандыла. Бир жол тюлкю, сау кюнню айлана кетип, абери туталмай, ачдан ёле къайтханды. Сора,  бууну тоюп жатханын кёрюп: «Къайры барса да, ашны эркин табады, къарыны токъ болгъанлай жашайды», - деп, анга зарланады да, бууну жояр акъылгъа киреди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

16.08.2019 - 09:45

Россейни биринчилигини аллында

Тырныауузда В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексде Элбрус районну каратеден биринчилиги озгъанды. Ол Физкультурачны кюнюне жораланнганды. Къатышханланы араларында Къабарты-Малкъардан, Къалмукъдан, Кърымдан, Къарачай-Черкесден, Ставрополь крайдан спортчула болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

16.08.2019 - 09:40

Аш-азыкъ къоркъуусузлукъну сакълауурлары

Къабарты-Малкъарны Ветеринария  управлениясыны инспекторлары  Зольск районда аш-азыкъ продукцияны сатыу жерледе рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде эркинликсиз сатыу-алыу этгенле ачыкъланнгандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

16.08.2019 - 09:30

Танзиля мени жюрегиме тюшюп чыкъгъанча жазады

Кёп болмай фахмулу поэтессабыз Зумакъулланы Танзиляны юбилейине атап, «Заман» газет энчи номер чыгъаргъанды. Андан сора редакциягъа бир тиширыу келип, Заммаланы Аслижан, Малкъарланы Хыйсаны къызы, болгъанын айтып, былай дегенди: «Алгъаракълада газетигизде Зумакъулланы Танзиляны юсюнден бек сюйюп окъугъанма. Аламат номер чыгъаргъансыз. Аны назмуларын  бек жаратама. Кёплери мени ючюн жазылгъан окъуна сунама. Сёз ючюн, къарындашы Володягъа атагъаны уа жюрегими артыкъда бек къозгъагъанды. Танзиля тюз да мени ичиме кирип чыкъгъанча  жазгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

16.08.2019 - 09:25

Сабийлени он проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла

Былтыр  Россейде 1 миллион 604 мингден аслам  бала жаратылгъанды. Аладан 340  мингден   артыгъы  неда,  саулай алып айтханда,  10 проценти ЗАГС этилмеген юйюрледе туугъандыла. Бу жаны бла  Тыва биринчи жерни алады.

Подробности... | Просмотрено: 7
Жангылыкъла

16.08.2019 - 09:25

Жарыкъландырыу ишге - аслам эс

РФ-ни Пенсия фондуну регионда Баш управлениясы районланы администрацияларында, школлада, башха учреждениялада ангылатыу ишни дайым тамамлайды. Аны чеклеринде «тёгерек столла», билим бериу лекторийле, консультация, информация эм жарыкъландырыу семинарла къураладыла. Кезиулю ангылатыу иш Къашхатауну шахар администрациясында бардырылгъанды, аны управленияны ишчилери Атабайланы Амина бла Геляланы Фатима ётдюргендиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

16.08.2019 - 09:20

Аман кёргенлеге таплыкъгъа – ахшы амал

Россейни Пенсия фондуну сайтында «Голосовой ассистент» ишлеп башлагъанды. Аны себеплиги бла сайтда болгъан битеу информациягъа жангыз да къараргъа угъай, текст узун, къысха эсе да, тынгыларгъа да боллукъду. Бу амал сокъурлагъа, аман кёргенлеге эм информацияны электрон устройстводан тап окъуялмагъанлагъа бек  жарарыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

16.08.2019 - 09:15

Муратым - атам, анам да мени бла ёхтемленирча этиудю

Эфендиланы Василийни къызы Лейля Санкт-Петербургда Киров атлы Аскер-медицина академияны Офтальмологиядан бёлюмюнде ординатураны ётеди. Кёз врачланы хазырлауда бу учреждение Россейде биринчи, битеу дунияда уа экинчи жерни алады. Ары дери жаш специалист Къабарты-Малкъар къырал университетни Медицина факультетин, аны ызындан а Ставрополь шахарда интернатураны жетишимли бошагъанды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы