09.11.2018, 22:30 - Статьи

Россей Федерацияны Президенти В.В. Путинни «Къырал социал политиканы жашауда бардырыу амалланы юсюнден»  2012 жылда  7 майда чыгъарылгъан Указын толтуруу вопросла бла байламлы К.В.

07.11.2018, 23:08 - Статьи

Ишчи жолоучулукъдан сора КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Александр Матовниковну башчылыгъында республиканы социал-экономикасыны айныууну вопрослары жаны бла кенгеш бардырылгъанды.

07.11.2018, 23:07 - Статьи

Тюнене РФ-ни Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Россейни Жигити Александр Матовников Май районнга ишчи жумуш бла келгенди. Аны жолда КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков ашыргъанды. 

06.11.2018, 20:29 - Статьи

Халкъланы бирлигини кюню  республикабызда  «Бизни кючюбюз бирликдеди!» деген чакъырыу бла белгиленнгенди. Шахарлада, районлада,  элледе да  тюрлю-тюрлю къууанчлы ишле, ол санда  сурат кёрмючле, спорт эришиуле, митингле, концертле да бардырылгъандыла.

06.11.2018, 11:08 - Статьи

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Къабарты-Малкъар Республикада Наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В.Коков бардыргъанды. 

06.11.2018, 11:06 - Статьи

1 ноябрьде Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, Ленинчи, СССР-ни, РФ-ни да Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсынны туугъан кюнюдю. Аны эсгере, Къулий улу атлы проспектде эсгертмесине Къабарты-Малкъарны жамауаты жыйылгъан эди.

06.11.2018, 11:04 - Статьи

6 ноябрьде тырныауузчула кеслерини Культура дворецлеринде Къумукъланы Магометни «Юй» деген кинофильмине къараргъа боллукъдула. Бу жаш адамны республиканы жамауаты, андан тышында да иги таныйдыла.

Последнее


Семинарла, мастер-классла, билим бериу программала

Кёп болмай КъМКъУ-ну студентлери Чеченни къырал педагогика институту бардыргъан «Наследие великих мастеров» деген   битеуроссей  фестиваль-конкурсха къатышхандыла. 

Аны сёзю да дарманды

Бирле усталыкъны сабийликден сайлайдыла. Сора аны чегине жетерге итинедиле. Арымай-талмай, заманларын аямай окъуйдула, билимлерин ёсдюредиле, ишлейдиле, сынау аладыла.  Алай бла керти устала боладыла.

Халкъыны жашауун тынчлыкълы, къолайлы этерге талпыгъанды

Сотталаны Тамукну жашы Салихни аты Бахсан ауузунда бюгюн да уллу хурмет бла айтылады. Ёмюрге жууукъ заман озгъандан сора да, аны жер юсюнде къойгъан ызы магъанасын тас этмегенди.

Малкъаргъа, аны адамына уллу хурмет бла

Бу кюнледе Нальчикде Адабият салонда «И имя этой любви – Балкария!» деген сейир тюбешиу къуралгъанды. Ол бизни ахшы тенгибиз, Россей Армияны подполковниги Сергей Еремеевни  «Свет Балкарии» деген китабы дуния жарыгъын кёргенине жораланнганды.

Спортчулагъа бютюн иги онгла къураргъа

Россейни спорт федерацияларыны келечилери «Север Кавказны курортлары»  акционер обществону чакъырыуу бла бийик тау турист комплекслени мурдорларында спортчула жарау этерча базаланы жарашдырыу бла байламлы къуралгъан кенгешге къатышхандыла. 

Шуёхлукъ, келишиулюк, бир бирни хурметлеу

Халкъланы бирлигини кюню  республикабызда  «Бизни кючюбюз бирликдеди!» деген чакъырыу бла белгиленнгенди. Шахарлада, районлада,  элледе да  тюрлю-тюрлю къууанчлы ишле, ол санда  сурат кёрмючле, спорт эришиуле, митингле, концертле да бардырылгъандыла.

Проектле толтурулсала, мингден аслам урунуу жер къураллыкъды

КъМР-ни Башчысында Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла советни кезиулю жыйылыуунда алгъын кенгешледе этилген протокол буйрукъла къалай тамамланнганлары сюзюлгенди. Дагъыда   «бир терезеде» деген амал бла толтурулгъан инвестиция проектлеге къаллай болушлукъ этилгенине да къаралгъанды.

Аскер жигитлигине урунуу жигерлигин да байлап, алгъа таукел барады

Экинчи ноябрь къарачай халкъны эм бушуу кюнлеринден бириди. Къыркъ ючюнчю жылда ол кюн анга да уллу ачыу сынаргъа тюшген эди. Ёмюрледен бери жашагъан жеринден, Ата журтундан Орта Азиягъа, Къазахстаннга зор бла кёчюрюлдю.  

Таматаладан – насийхат сёзле, жаш тёлюден – оюмлу сагъышла

Бу кюнледе  Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Бизни Ата журтубуз - Россей!» деген ат бла «тёгерек стол» болгъанды. Ол 4 ноябрьде белгиленнген Халкъланы бирлигини кюнюне жораланнганды.

Битеу къолда болгъан онгланы бла ырысхыны наркоманиягъа къажау кюрешге бурургъа керекди

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Къабарты-Малкъар Республикада Наркотиклеге къажау комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В.Коков бардыргъанды. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Заман" RSS