02.11.2017, 17:00 - Статьи

Россейни Пенсия фонду бла «Ростелеком» «Интернетни азбукасы» китапны эмда azbukainterneta.ru сайтдагъы материалланы жангыртхандыла. Энди пенсиячыланы компьютерге юйретиу жаны бла онтёрт дерс боллукъду.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Озгъан ыйыкъда Акъ-Суу элни школунда аны администрациясы бла Нальчик шахарны билим бериу департаменти биргелей «Я ваше сердце заслоню от боли» деген ат бла жыйылыу къурагъандыла.

02.11.2017, 16:59 - Новости

Къабарты-Малкъар къырал университетни жангы 3-чю корпусуну фойесинде Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъы бла байламлы уллу кёрмюч ачылгъанды. Аны КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы маданият ара къурагъанды.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

02.11.2017, 16:58 - Статьи

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

02.11.2017, 16:57 - Новости

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды.

02.11.2017, 16:56 - Статьи

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Последнее


Аны жан къанатлысы кюн тюбюнде жер излегенди

Хар бир чыгъармачылыкъ бла кюрешген уллу адамныча, Къулийланы Къайсынны жашауунда да гюлле кёп эдиле, алай шинжиле да жетиширик эдиле. Чырмаула аны чыныкъдыргъан эдиле, сынаула уа, жюрегин багъа жетмез билимден толтура, дерс болгъандыла. Аны назму сёзю ол затланы кёз аллынга тутады.

Чыгъып сёлешгенлени хар бирини да айтханы кесича сейир, алай магъанасы уа бир - Къайсыннга сюймеклик

Тюнене Нальчикде Т. Мальбахов атлы Къырал миллет библиотекада Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Закийни сураты - почта маркада

Къулийланы Къайсынны жюзжыллыгъына жоралап «Почта России» марка чыгъаргъанды. Тюнене уа Нальчикде почтаны баш офисинде аны презентациясы болгъанды. Жыйылыугъа Къулийланы Къайсынны жашы  Ахмат, тукъумну келечилери Малик бла Мустафир, «Почта России» бёлюмню таматасы Мурат Хакулов, республикада филателистле обществону таматасы Заур Чеченов, журналистле эм башхала къатышхандыла.  

Адабият окъуула, кёрмючле, тюбешиуле

Къабарты-Малкъарны халкъ поэти Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталып, Элбрус районда айны ичинде байрам ингирле, адабият-музыкалы эм поэзия тюбешиуле, кёрмючле къураладыла.

Игилени эсгериуню къууанчы чексизди

Тюнене Нальчик шахарны Музыка театрында белгили поэтибиз Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына аталгъан къууанчлы ингир болгъанды. Аны Къабарты-Малкъарны культура министри Мухадин Кумахов ачханды. Бек биринчиден, ол ары келгенлени къонакъла бла танышдыргъанды.

Юрий Коков халкъ поэтни эсгертмесине гюлле салгъанды

Къулийланы Къайсын туугъанлы 100 жыл толгъанына аталгъан къууанчлы ишле 1 ноябрьде эрттенликде закийни атын жюрютген орамда аны эсгертмесине гюлле салыудан башланнгандыла.                    

Болушлукъгъа аш-азыкъдан - 20 тонна

Къабарты-Малкъарны коммунистлери Донецк эм Луганск областьлада жашагъанлагъа болушлукъгъа 20 тонна аш-азыкъ продуктла ийгендиле. Анда республикада ёсдюрюлген тахта кёгетле, кесибизде чыгъарылгъан гара суула, консервала да бардыла.

КъМР-ни Башчысы сюд приставланы профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Юрий Коков республиканы сюд приставларын, бу службаны ветеранларын да профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды.

«Владимир Путинни регионлагъа рынок борчларын кетерирге кредитле бёлюуню юсюнден оноуу бизге бек магъаналыды»

«Россейни Правительствосу бла тюбешиуде къыралны башчысы Владимир Путин регионланы артыкъда бек жарсытхан проблеманы – коммерциялы борчланы кеси файдаланы жартысына дери азайтыуну – юсюнден айтханды. Борчлары бюджетлерини файдаларындан кёп болгъан регионланы араларында Къабарты-Малкъар да барды (75 процент). Биз быллай болумгъа нек тюшгенибиз белгилиди.

Оюмла

Гузеланы Жамал,
филология илмуланы доктору, профессор

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS