16.04.2021, 18:28 - Жангылыкъла

Белгилисича, быйыл Къабарты-Малкъарда сабанлыкъланы  281,9 минг гектар  чакълы бирине  урлукъ салынырыкъды, ол  былтырны кёрюмдюлерине келишеди.

16.04.2021, 18:26 - Жангылыкъла

Бу кюнледе Чегем районда эки айлыкъ экология акция башланнганды. Аны чеклеринде саулай  муниципалитетде санитар болум  игилендирилликди  эм тёгерек-башны жашиллендир  мадар да этилликди.

16.04.2021, 17:36 - Жамауат

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды. Ары къонакъгъа КъМКъУ-ну  педагогика эм методика жаны бла билим берген институтнда ишлеген  психология илмуланы  кандидаты  Ногерланы Татууну къызы   Мариямны башчылыгъында  биринчи, экинчи, ючюнчю курсланы студентлери  келгендиле.

14.04.2021, 15:23 - Маданият

Нальчикде  Маданият фондда  эбизелени  «Риони»  миллет  биригиулери белгили гюржюлю суратчы Элена Мухуташкилини 90-жыллыгъына жораланнган жыйылыу къурагъанды. Анга къатышханлагъа  «Элико» деген документли фильм да кёргюзтюлгенди.   

14.04.2021, 15:10 - Жамауат

Быйыл Къабарты-Малкъарда  8,5 минг гектар чакълы  сугъарылгъан жерле жарашдырыллыкъдыла.  Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, аладан 4,7 минг гектар «АПК-ны продукциясыны экспорту» федерал проектни эм 3,8 минг гектар а  «Россейни мелиорация комплексин айнытыу»  ведомстволу программаны хайыры бла ишленирикдиле.  Сагъынылгъан жуму

14.04.2021, 15:00 - Жамауат

 Россейни Эл мюлк министерствосуну   программасына  кёре,  Къабарты-Малкъарда Гитче эм орта предпринимательлеге болушлукъ тапдыргъан  банкны бёлюмю  «Кабардинские яблоки» инвестициялы  проектге   245,9 миллион  сом льготалы ёнкюч бергенди.  Андан гарантия бла 147 миллион сомну  «Корпорации МСП»  эм    «Гарантийный фонд КБР»  25 миллион  бергендиле, деп билдириледи финанс учрежденияны пресс-службасындан.

09.04.2021, 16:30 - Жамауат

Ачыкъ эшиклени кюнюнде Майский шахарны мектеплерини окъуучулары алтынчы номерли от ёчюлтюу-къутхарыу службада болгъандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

16.04.2021 - 18:25

«МЕН БИЙЧЕ БОЛСАМ…»

Олтура эдиле юч эгеч, таматалары – халы ийире, ортанчылары – къумач согъа, гитчечиклери уа – гинжи ойнай.

Тамата эгеч  айта эди:

– Мен бийче болсам…

Ортанчы эгеч айта эди:

– Мен бийче болсам…

Кичи эгеч, аладан кёргенни эте, айта эди:

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 18:18

УНУТМА

Кюн – къызыл суу ичирилген алтын топ, юй гаккыны сарысы кибик, билмей тургъанлай чыгъып къалды тауну башына. Энди ол андан тёнгересе, суугъа тюшерикди. Суу а узакъгъа барады, ашыгъып. Алыр да кесини къоюнуна, къызыл суу ичирилген алтын топну узакъгъа элтир.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:59

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу – 2021

 Хурметли жамауат!

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:48

Электрокючню чыгъарыу ёсгенди

Къабарты-Малкъарны отлукъ-энергетика комплексинде былтыр 538,8 миллион киловатт-сагъат электрокюч чыгъарылгъанды. Ол санда 529,6 миллионну ГЭС-ле бергендиле. Белгилеп айтханда, биринчи кёрюмдю республикада хайырланылгъан токну ючден бири болады.

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:47

Къаллай къызла ариулагъа саналгъандыла

Не тюрлю заманлада да, мамыр кезиуледе, къазауатлада да, ариулукъгъа табыныу энчи жерни алгъанды. Таулу миллетни юсюнден айтханда, бизни къызларыбыз субайлыкълары, тизгинлерин ариу жыя билгенлери, кеслерин жюрютгенлери бла къачан да юлгю болгъандыла. Сюргюн жыллада, ачлыкъ, къытлыкъ къысханда да, ала кеслерин бошламагъандыла. Алай биз субайлыкъны, чырайлыкъны багъалагъан эсек, тюрлю-тюрлю ёмюрледе уа ариулукъну белгилеген шартла дайым тюрлене тургъандыла. Аны ючюн къайсы ёмюрледе къаллай къызла ариугъа саналгъанларына бир къарайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 4
16.04.2021 - 17:38

Ораза – табыныуну, ийманны эшиклери

13 апрельде Рамазан ай башланнганды

Подробности... | Просмотрено: 2
16.04.2021 - 17:36

Магъаналы тюбешиу, хайырлы ушакъ

Озгъан  баш кюн Нальчикде "Намыс"  сабий реабилитация арада тюбешиу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 3
16.04.2021 - 17:32

Сабийлеге, кесибизге да ийнанайыкъ, болгъан затыбыз ючюн ыразы бола да билейик

Бусагъатда барыбызгъа да къыйын кезиудю десек, ётюрюк болмаз. Быллай заманлада адам кесин къалай кёллендираллыкъды?  Кюч – къарыу къайда излерге керекди?Аны юсюнден Жангы Малкъарны орта школуну устазы, психолог Хочуланы Маляш бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 1
14.04.2021 - 15:30

Мындан ары да алып, окъуп турурча

Жазылыу – 2021

 Багъалы шуёхла!

Подробности... | Просмотрено: 3
14.04.2021 - 15:27

Гитчелени сыфатларына кёре эришдириу психикаларында осал тюрлениулеге келтиреди

Ариулукъгъа итиниу тиширыуну къанындады, даулашлы болса да, сыфатха багъа бичерге жамауат къачан да сюйгенди. Бек биринчи, дунияны эм ариу къызын 130-дан аслам жыл мындан алгъа Бельгияда сайлагъандыла. Телевидение жайылгъаны бла чырайлыкъны эришиулерине бютюн кёп эс бурулуп башлагъанды. Абадан адамланы араларында бу тёрени ангыларгъа боллукъ эсе да, эм ариу сабийни айырыу а къужур кёрюнеди. Болсада  аллай эришиуле дайым бардырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 5

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

14.04.2021 - 14:47

Туугъан от жагъаларыны бла Ата журтларыны бирликлерин терен ангылау аланы поэзияларыны баш шартлары болгъанды

Ахыры. Аллы 9 апрельни номеринде басмаланнганды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

09.04.2021 - 16:21

Тютюн ичмей болалмай эсегиз, бу эсгертиулеге эс буругъуз

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъар Республикада Управлениясы  билдиргеннге кёре, адамны саулугъуна заран тюшюрген болмаса, бир тюрлю хайыр бермеген затладан бири тютюн болгъаныны юсюнден айтылыр, жазылыр ючюн да къалмайды.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

09.04.2021 - 16:20

Кесинги сакълай билиу – кёп заранладан къутулуу

Гипертония бек къоркъуулу ауруу болгъанын барыбыз да билебиз. Къанны басымы 140/90 белгилеге жетсе, адамны кесини саулугъуна эс бурургъа кереклиси туурады.

Подробности... | Просмотрено: 3
Маданият

09.04.2021 - 15:42

Туугъан от жагъаларыны бла Ата журтларыны бирликлерин терен ангылау аланы поэзияларыны баш шартлары болгъанды

 Бизни заманыбызда миллет поэзиягъа Къулийланы Къайсын бла Расул Гамзатов кеслерини энчи суратлау шауданларын къошхандыла. Аланы жазгъанлары жашау турмушха, адеп-къылыкъ тёрелеге аталгъан затла бла философия оюмну теренлиги бла, лириканы кёп тюрлюлюгю бла айырмалыдыла. Аны бла бирге, къысхасы, ала тау халкъланы акъыл-эс хазналарын айнытыугъа, кеси кеслерин ангылай билиулерине, сёзсюз, уллу себеп болгъандыла. Кенгирек тутуп, башхача айтсакъ, бар миллетлеге да жангычылыкъ эди экисини поэзиялары. Ол эки деменгили шайырны юсюнден философия илмуланы доктору, профессор Эфендиланы Салих кеси заманында сейир материал жазгъанды. Аны хазырлап бюгюннгю номерибизде басмалайбыз.

Подробности... | Просмотрено: 1
Право

09.04.2021 - 14:59

Жангы юй алгъанда алданмазгъа сакъ болугъуз

Юйню, фатарны сатыу-алыу бла байламлы ишле бла, баям, кёплеге кюреширге тюшеди. Алай былайда  алданмаз  ючюн, эссизлик этерге жарамайды.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

09.04.2021 - 14:53

Спортчу къарыу алгъанындан тышында, билимли, адежли да болургъа тийишлиди

Бабугентден Герийланы Руслан, спорт бла гитчелигинден кюреше, каратеде, бютюнда уа къол бла тюйюшюуде жетишимлери бла белгилиди. Республика, округ, къырал даражалы эришиуледе ол хорлагъанланы къауумуна дайым киргенлей тургъанды. Сермешлерин болжалдан алгъа хорлам бла аз кере бошамагъанды. Бийик усталыгъы, хорламгъа итиниулюгю жетишимлеге да келтиргенди – анга Россейни спортуну устасы деген ат берилгенди.  Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Подробности... | Просмотрено: 3
Саулукъ

09.04.2021 - 14:48

Къутургъан ауруудан сакъланыу мадарланы сансыз этиу игиликге келтирмез

Бизни республикада маллада, жаныуарлада да къутургъан ауруу бла байламлы болум артыкъда  бек уллу сакълыкъ излейди, деп эсгергендиле Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясында. Ведомствону специалистлери айтханларына кёре, ол бек къоркъуулу, адамны, жаныуарланы да ёлюмге келтирирге боллукъ ауруугъа саналады. Быйыл ал юч айны ичинде жаныуарла къабып, медицина учреждениялагъа болушлукъ излеп 340 адам келгенди.

Подробности... | Просмотрено: 11
Саулукъ

09.04.2021 - 09:06

Саулукъну бузмай, арыкъ болургъа онг бармыды?

Терк арыкъ болуу саулукъну бузаргъа боллукъмуду? Энчи диетолог керекмиди ариулукъгъа жолда? Бу эм башха соруулагъа  Къашхатау элде поликлиниканы врачы Жилкибайланы Зоя жууапла бергенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Маданият

09.04.2021 - 09:05

СУУ ЖАГЪАДА

Хапар

Сабийлигими жарыкъ, къайгъысыз, иги къууумлу жоллары бла келсем, ала мени акъ ташлы суу жагъагъа келтиредиле. Энди ол, юзмези кетип, ташы къалгъан, тозурап тургъан суу боюну танырмы мени?

Подробности... | Просмотрено: 14
Тарых

09.04.2021 - 09:00

Ала къадарлары тынчладан тюйюл эдиле…

Кёп жыл мындан алда 9-чу Майда тюшген эдиле бу адамла суратха. Ала бары да  Акъ-Суу элдендиле. Хорламны  сыйлы кюнюн белгилерге жыйылгъандыла бери. Араларында урушха къатышханла да бар.  Жангыз биринден къалгъанла дунияларын алышхандыла. Къысха хапарыбызда аланы эсгерейик.

Подробности... | Просмотрено: 12
Маданият

07.04.2021 - 16:50

Алф Алибек

Текуланы Жамалны «Ёксюз» деген повестинден юзюк

Подробности... | Просмотрено: 1
Маданият

07.04.2021 - 16:35

ЖОЛОУЧУЛА

 Хапар

– Я Аллах, балама жол бер! Хызир-Ильяс биргесине болсунла! – дейме.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

07.04.2021 - 16:25

Майдалла да къыта, адамлыкълары, ариулукълары, субайлыкълары бла юлгюдюле

Спортну къайсы тюрлюсю да адамдан къарыу, заман, итиниулюк излейди. Ол анга берилгенлени уллу жетишимле, белгилилик бла саугъалайды, алай аны бла бирге уа чып тюшюу бла да къоркъуулуду. Алай андан сагъаймагъан, ётгюрлюклери, жигитликлери бла республикабызгъа махтау келтирген къызларыбыз а, айхай да, бардыла. Ала кёп эришиуледе майдалла къытханларындан тышында, субайдыла, адет-тёрени биледиле, бийик усталыкъ билим алып, миллетибизге жарайдыла. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирейик.

Подробности... | Просмотрено: 5
Саулукъ

07.04.2021 - 16:02

«Жашаугъа сюймеклик иммунитетибизге бек болушханы жашырын тюйюлдю»

Адам къаллай жашау болумлагъа да юйренип къалады.  Къалай-алай болса да, биз кесибиз да ангыламагъанлай пандемияны болумларында жашаугъа да тюзелгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
Спорт

07.04.2021 - 16:00

Хар ким да ишлеген жеринде бир иги мурат салып, анга жетишир ючюн битеу билимин, къарыуун салса, ол толмай къаллыкъ тюйюлдю

Беккиланы Иссаны жашы Азрет эркин тутушуудан СССР-ни   сыйлы устасыды, РСФСР-ни эркин тутушуудан, самбодан - СССР-ни, тутушууну миллет тюрлюсюнден а  Шимал Кавказны да чемпионуду.  

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

07.04.2021 - 15:55

Къыйынлыкълагъа, сынаулагъа да къарамай, Аллахуталагъа ышаныргъа, анга ийнаныргъа кереклисине юйретгенди

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, сабийлени бек сюйгенини, алагъа сакъ болгъаныны юсюнден хадиследе кёп кере айтылады. Ол балаланы кесиникилеге бла башха тукъумнукъулагъа юлешмегенди, барысын да Аллахуталагъа сюймекликге, ата-аналарына хурмет этерге бирча юйретгенди.

Подробности... | Просмотрено: 4

Страницы