26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

25.09.2020 - 17:12

Бир бирге иги болургъа итинейик

Бир бирге болушлукъну юсюнден айтханда,  бусагъатда битеу таулу эллени межгитлеринде къарыусуз жашагъанланы тизмелери барды, алагъа жамауат къарайды. Жашау къысхады, биз барыбыз да ёллюк жанлабыз, мюлкюн, байлыгъын, сыртына кётюрюп, ол дуниягъа элталлыкъ жокъду. Аны себепли уа, онгу болгъан, къарыусузгъа болушургъа, эс тапдырыргъа кюреширге керекди.

Подробности... | Просмотрено: 2
25.09.2020 - 15:15

ТАУКЕЛЛИГИ, БИЛИМИ, КЪУРАУ УСТАЛЫГЪЫ ДА ЖАРАГЪАНДЫЛА МЮЛК ЖЮРЮТЮУДЕ

Ара мюлклеге таматалыкъ этген таулу кишилени араларында Таукенланы Ортабайны жашы Ахматны аты не заманда да уллу сый бла айтылады.

Подробности... | Просмотрено: 1
25.09.2020 - 14:10

КЪЫСХАДЫ НАСЫП ЁМЮРЮ

Къалын туман тюшюп, жерни къыйырындамы, ортасындамы турама, аны билген къыйынды. Алай атламымы акъырын этмейме. Не къадар бир барып турсам, аллай бир жууукъ боллукъ сунуп насыбыма атлайма. Оюм этерге уа къызгъанама заманымы. Артда, бар жумушларым озсала, сокъуранырмамы жашаууму былай, кёп затха жетишалмай оздургъаныма?

Подробности... | Просмотрено: 2
25.09.2020 - 14:05

Кир-кипчик атхан орунланы алышадыла

Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) Къабарты-Малкъарда бёлюмюню  келечилери Нальчикде  кир-кипчик атхан орунла эм ала сюелген жерле  санитар эм башха  мардалагъа келишгенлерин тинтирча рейд бардыргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
25.09.2020 - 11:58

Сейир хапарла

100 жылдан аслам жашагъанланы айрыкамлары

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла. Процентлени келтирип айтханда, хар жюз минг инсаннга отуз беш тамата жетеди. Ол а жер башында эм уллу кёрюмдюдю.

Подробности... | Просмотрено: 2
25.09.2020 - 11:55

Агъач мюлкледе агротехника ишле тамамланадыла

Жыл сайын Къабарты-Малкъарны агъач мюлклеринде  план бла  агротехника ишле бардырыладыла. Аны магъанасы агъач фондну сакъларгъады эм  игилендириргеди.

Подробности... | Просмотрено: 1
25.09.2020 - 11:51

Керти муслийман кесин тил этиуден, башханы сёгюуден сакъларгъа борчлуду

Шёндю заман, адамла да тюрленнгендиле. Огъурсуз, къутсуз жумушла асыры жайылгъандан, бирде кесинги тыялмай, ачы сёлеширге, бирлеуленни сёзюн этерге да тюшеди. Алай ол артыкъ уллу гюнях тюйюлдю деп эшитгенме. Ол алаймыды?

Подробности... | Просмотрено: 1
23.09.2020 - 19:43

«МИР» карточкалагъа кёчюу барады

Миллет тёлеу система бла байламлы федерал законнга тийишлиликде, пенсиягъа 2017 жылда 1 июльда чыкъгъанла ахчаларын банкга кёчюрюп алай алыргъа сюйгенлерин билдирселе - «МИР» карточка жарашдырылады.

Подробности... | Просмотрено: 4

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Саулукъ

23.09.2020 - 16:18

«Жашауугъузну жаланда заманында этилген болушлукъ къутхарыргъа боллукъду»

Къутургъан ауруу  уллу эс бурууну излеген жугъуучу вирус инфекцияды. Андан сау болгъан бир адам да жокъду, болгъан да этмегенди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

23.09.2020 - 16:16

Адамла электрон больничныйлени сайлайдыла

 2020 жылны башындан бери Къабарты-Малкъарда  42 минг электрон больничный лист берилгенди. Республикада жашагъанланы 73 проценти къагъыт больничныйден эсе электронныйни жаратадыла. Былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, аланы  51 процент сайлагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

23.09.2020 - 16:13

Жол ишле тамамланадыла

Бу кюнледе «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде  Бабугент – Бызынгы жолну  тынгылы ремонту  бошала  турады. Ол Къашхатаудан Къара-Суугъа, «Бызынгы» альплагерге дери барады  эм  «Урвань-Уштулу» федерал трассагъа къошулады.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

23.09.2020 - 16:10

Сюймеклиг а айтып турур…

Бюгюн да аллай кюн болур – артха къайтарып, кетген кюнледе айландырлыкъ, ажашдырлыкъ. Мариям, уллу арбазда агъач шинтикледен бирине олтуруп, солуйду. Солугъан къайда? Арт заманда аны эсгериуле къоймайдыла.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

23.09.2020 - 08:22

Ётюрюк хапарлагъа ийнанмагъыз!

Арт кезиуледе аналыкъ капиталдан 50 минг сомну къолгъа алыргъа боллукъду дегенни эшитип, МФЦ-гъа эмда Пенсия фондха республикада жашагъан адам сёлешип башлагъанды. МФЦ-дан бу иш бла байламлы тынгылы жууап бергендиле: «Была бары да ётюрюк хапарладыла, ийнанмагъыз, аналыкъ капиталны ахчасын жаланда закон бла белгиленнген жумушлагъа къоратыргъа жарайды»!

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

23.09.2020 - 08:15

Жашау журтланы санына къошулады

Къабарты-Малкъарда быйыл сегиз айгъа 14,1 миллиард сом багъасына къурулуш бардырылгъанды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 100,3 процентге кёпдю, деп билдиредиле Кавказстатдан.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

23.09.2020 - 08:10

«Спортну сюйсенг, ол чархынгы, акъылынгы да кесине бойсундурады»

Хар инсаннга жашауунда илхам берген, баям, аны муратларыдыла. Ала адамны алгъа элтедиле, жангы бийиклеге чакъырадыла. Биреу илмуда атын айтдырыргъа сюеди, башхалары маданиятда, искусствода неда бир башха затда жетиширге умут этедиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Саулукъ

23.09.2020 - 08:05

Ёпкеледе рак къозгъалырына баш сылтау – тютюн ичиу

Бу кюнледе Роспотребнадзорну сайтында тютюн ичиу онкология аурууланы чыгъаргъан сылтауланы 90 процентин тутады, деп жазылгъанды. Аман къылыкъгъа 15 жылларында берилгенле ракдан 25 жылларында тютюн ичип башлагъанладан эсе беш кереге кёп ауруйдула.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

18.09.2020 - 18:30

Агропромышленный комплексни айнытырча онгла

Кёп болмай Россей Федерацияны эл мюлк министрини орунбасары Елена Фастованы башчылыгъы бла  видеоконференция халда кенгеш болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жангылыкъла

18.09.2020 - 18:24

Финансланы юсюнден билгенигизни туура этерге

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Финанс окъуулулукъ» деген соруу бардырылып башланнганды. Аны Россейни Банкыны Югда бёлюмю къурагъанды. Банкда айтханларына кёре ол келир айны онтёртюнчюсюне дери бардырыллыкъды.

Подробности... | Просмотрено: 4
Экономика

18.09.2020 - 08:38

Таксиде ишлегенлеге тийишли амал

Бизни республикада адамланы эмда жюклени женгил такси бла ташыргъа эркинлик берген къагъытны, кеси алларына абери бла кюрешгенле, предпринимательле эмда башхала юридический статус алгъандан сора жарашдырыргъа боллукъдула.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

18.09.2020 - 08:33

Файгъамбарны илму саулукъгъа артыкъда жарагъанын шарт тохташдыргъан тёрелери

Сыйлы Къуранда «Аллахны файгъамбары сизге аламат юлгюдю…» (Сура «Сонмы»,  21-чи аят), деп жазылады. Бу статьяда аны саулукъгъа жарагъан тёрелени юслеринден айтыргъа сюебиз. Бюгюнлюкде  тинтиуле бардырылып, аланы адамны санларына хайырлылыкъларын илму да тохташдыргъанды. Аны юсюнден бизге «Аль-Азхар» ислам университетни бошагъан Аккайланы Хасим хажи айтады:

Подробности... | Просмотрено: 1
Политика

18.09.2020 - 08:31

Ата-бабаларыбыз халкъны сейирлерин сакълагъандыла, ол кезиуде политика болумгъа тюз багъа бергендиле

Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъына

Кавказ халкъланы Россейге къошулуу тарыхлары тынч болмагъанды. Ата-бабаларыбыз политика сайлауну, Россей бла байламлыкъла къурауну сылтауларыны эм магъанасыны юслеринден биз  КъМР-ни илмусуну  сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни илму эм техника жаны бла къырал премиясыны лауреаты, тарых илмуланы доктору, профессор, Гуманитар тинтиулени Къабарты-Малкъар институтуну директору    Касболат Дзамихов бла ушакъ этгенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 2
Саулукъ

18.09.2020 - 08:30

«Жюреклери ауругъанла кеслери алларына багъылмай, врач айтханны этерге керекдиле»

Инсульт, инфаркт ёлюмню бек кёп тюбеген сылтауларындан бирлеридиле.  Бусагъатда инсульт болуп, больницагъа тюшгенлени араларында къартла, жашла, эр кишиле, тиширыула да бардыла. Бу къыйын аурууну юсюнден  Кардиология араны поликлиникасыны кардиологу Жанатайланы Людмила бла ушакъ этгенбиз.  

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

18.09.2020 - 08:25

Ветеринар лабораторияны аккредитациясы

Кёп болмай «Халкъла аралы кооперация эм экспорт» миллет проектни чеклеринде бардырылгъан «АПК продукцияны экспорту» регион программагъа кёре  Россейни Федерация бла  Къабарты-Малкъарны  Эл мюлк министерстволары къошакъ халда  келишим этгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

18.09.2020 - 08:20

Жаныуарла къыш сууукълада жунчумазча

Энчи сакъланнган табийгъат жерледе (заповедникледе) ишлеген инспекторла  жаныуарла къыш кезиуде жунчумазча  кючлерин аямай алгъадан къармашып башлайдыла.  Ашларын хазырлайдыла, аш салгъан орунларын жарашдырадыла неда жангыларын ишлейдиле,  туз саладыла. 

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы