20.02.2018, 11:20 - Новости

16 февральда Краснодарда къатыш единоборстволадан эришиулени къураучу АСВ 80 промоутер компания  кезиулю турнир бардыргъанды. Анда 13 тюбешиуден бек магъаналыгъа уа Тюменланы Альбертни америкалы На-Шон Баррел бла сермеши санала эди.

20.02.2018, 11:14 - Статьи

Тюнене материал басмагъа хазырлангнган кезиуде Россейни командасы 3 «кюмюш» эм 8 «доммакъ» бла майдал зачётну 20-чы тизмесинде орналады. Битеу да бу Оюнлагъа 25 къыралны командасы къатышханын эсге ала, россейлилени болумлары артыкъ  къууандырырча тюйюлдю. 

20.02.2018, 11:10 - Новости

Ингушетияны Назрань шахарында «Магас» спорт мекямда 18 жыллары толмагъан спортчуланы араларында грек-рим тутушуудан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Юч кюнню ичинде майдалла ючюн къыралны 63 регионундан 420 гёжеф 11 ауурлукъ къауумда тутушханды. 

19.02.2018, 11:20 - Новости

Пхёнчханда бардырылгъан къыш Олимпиаданы бюгюннгю эсеплерине кёре, Россей майдалланы саны бла онекинчи жердеди. Алыкъа атлетлерибиз алтын майдал алалмай турадыла.

19.02.2018, 11:14 - Новости

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла.

19.02.2018, 11:10 - Статьи

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан.

06.02.2018, 11:25 - Статьи

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Последнее


Жашагъанына кёре - махтау, сый-намыс да

КъМР-ни сыйлы нартюх ёсдюрюучюге бу кюнледе 90 жыл толгъанды. Черек районну Жемтала элинде жашагъан Тогъузаланы  Хусей кесини юбилейин  къууанчлы халда белгилегенди. Ол тириди, керек болса, маллагъа да къарайды, юй мюлкге да кёз жетдиреди. 

Вольный ауулчулагъа - юй тюпле

Озгъан шабат кюн  Нальчикде  Профсоюзланы маданият юйюнде Вольный Ауулда жашагъанлагъа жер участкала чёп атыу бла къууанчлы халда юлешиннгендиле.

Фатарланы иелери тёлеген ахча жаланда аланы юйлерине къоратыллыкъдыла

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла. Ол сылтау бла КъМР-ни Жамауат палатасына Нальчикде Тургенев атлы орамда 7-чи номерли юйде жашагъан адамланы къаууму специалистле бла тюбешир муратда келгендиле.

Ёзек къайгъырыу - инсанланы конституциялы эркинликлерин, жамауатны аманлыкъчыладан жокълауду

 КъМР-ни прокурору Олег Жариков журналистле бла тюбешиуде   надзор ведомство былтыр тамамлагъан ишни эсеплерин чыгъаргъанды. 

Китап окъуучуланы санын кёбейте

Алгъаракълада Къабарты-Малкъар къырал Аграр университетни экономика институтунда буккроссинг-тийре къууанчлы халда ачылгъанды, деп билдиргендиле окъуу учреждениядан. Ол вузну Инновацияла эмда технологияланы трансфери арасыны таматасы Анета Шибзухованы башламчылыгъы бла къуралгъанды. 

Айырыучулагъа не къадар тап болумла къураргъа

Элбрус районну администрациясы бла жер-жерли айырыу комиссия бирге кенгеш бардыргъандыла. Анга  политика партияланы жер-жерли бёлюмлерини таматалары,эллени бла Тырныаууз шахарны башчылары, айырыу комиссияланы, район администрацияны жамауат советини, тюрлю-тюрлю организацияланы, структураланы, управленияланы келечилери да къатышхандыла.

Келгенлеге эс бёлюп тынгылагъанды, законланы ангылатханды, амалла табаргъа айтханды

«Единая Россия» политика партияны Нальчикде мекямында РФ-ни Федерал Жыйылыууну Къырал Думасыны депутаты Ирина Марьяш «регион ыйыкъны» чеклеринде приём бардыргъанды. Анга жарсыуларын айтып 20 адам келгенди. Аланы тарыгъыуларыны асламысы ишсизлик, жерле, жашау-турмуш халла, элледе суу бла жалчытыу бла байламлы эдиле. 

Жарты-къурту мадарла бла шахарда керекли хыйсаплагъа жетерге бек къыйынды

Нальчик шахар округну администрациясында бардырылгъан коллегияда муниципалитетни  ЖКХ-сында болгъан кемчиликлени, аланы кетериу амалланы юсюнден сёлешиннгенди эмда талай башха жумушлагъа да къаралгъанды. Жыйылыугъа мэр Арсен Алакаев эмда администрацияны келечилери къатышхандыла.. 

«Шёндюгю билим бериу жеринде турмайды, ол заманны излемлери, жамауатны сейирлери бла бирге тюрленнгенлей барады»

КъМР-ни Парламентини Билим бериу, илму эм жаш тёлю политика жаны бла комитетини башчысы Светлана Азикова бла орган тамамлагъан ишни, законла чыгъарыуну энчиликлерини эмда быйыл толтурургъа белгиленнген жумушланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.
- Светлана Гаднановна, сиз башчылыкъ этген комитет былтыр толтургъан ишге къаллай багъа берлик эдигиз?

Ачыкъланнган кемчиликлени кетерирге алланып

Хайырланылгъан электрокюч ючюн борчланы азайтыуну эмда бу жаны бла низамлыкъны тохташдырыуну юсюнден сёлешиннгенди алгъаракъда «Каббалкэнерго» компанияда бардырылгъан кенгешде.

Страницы

Подписка на Официальный сайт газеты "Заман" на портале СМИ КБР RSS