26.08.2020, 08:08 - Экономика

Республикада эл мюлк жерле не халда болгъанларын билир умутда Россельхознадзорну КъМР-де Референт арасыны специалистлери дайым тинтиуле бардыргъанлай турадыла. Бу ишни кезиуюнде топуракъдан пробала алып, лабораторияда тюрлю-тюрлю кёрюмдюлеге тинтедиле.

26.08.2020, 08:06 - Билим

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

26.08.2020, 08:05 - Жамауат

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъар Республикада управлениясы ууакъ малла тутханлагъа, къойла эмда эчкиле жукъгъан чечек ауруу бек къоркъуулу болгъаныны юсюнден эсгереди. Ведомствода айтханларына кёре, быйыл Россей Федерацияда бу ауруу эки регионда ачыкъланады: Псков эмда Иванов областьлада.

26.08.2020, 08:03 - Экономика

Бу кюнледе  «Сады Баксана» биригиуде алманы «Гала»  тюрлюсюн  жыйып башлагъандыла. Орта эсеп бла алып айтханда, быйыл  андан  1800 тонна алыр муратлыдыла, деп билдириледи Бахсан муниципал районну пресс-службасындан.  

26.08.2020, 08:03 - Жамауат

Хасаниядан Жангоразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды.

26.08.2020, 08:02 - Жангылыкъла

Кёп болмай КъМР-ни къурулуш эмда жашау журт – коммунал мюлк жаны бла министри Альберт Бербеков Нальчикни 52-чи эм 19-чу  номерли садиклерини  мурдорларында гитче къауумлагъа  ишлене тургъан яслилени къурулушлары  бла  шагъырейленнгенди. Ол эки объекте да ишле графикден иги да алгъа баргъанлары эмда качестволу тамамланнганлары ючюн ыспас этгенди.

26.08.2020, 08:01 - Спорт

Спорт бла кюрешген жашларыбызны, къызларыбызны хорламларын кёрсек, айхай да, къууанабыз. Алай хорламлагъа жол а тынч тюйюлдю – кёп затха чыдаргъа, къуруда чыгъа тургъан чурумлагъа къарамай, алгъа барыргъа керекди. Насыпха, миллетибизде аллай адамларыбыз кёпдюле.

19.08.2020, 09:05 - Жангылыкъла

Бу кюнледе «Шахар тийрелени игилендириу» къырал проектни чеклеринде  Чегем шахарда кёп фатарлы беш юйню арбазында  тынгылы ремонт  бардырылады.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.01.2021 - 17:15

Сабийлени хар бирине энчи жашарча мадар этилмесе…

Юйюрде битеу сабийлени да журт бла жалчытыу тынч жумуш тюйюлдю. Ата – ана сау къадарда бу сеники, бу уа аныкъы деп оноуну шарт этерге керек болур, баям. Артда   сюдлеге жюрюп, бир бирден  тил тутуп турмазча. Тыш къыраллада  бир уллу юйде эки къарындаш жашай эсе, хар бирини  эшиги, аш эм башха отоулары, ахчалары – бохчалары энчиди. Бизде уа хар зат къатыш, арада уа жаланда гурушхалыкъ.

 

Подробности... | Просмотрено: 1
22.01.2021 - 16:44

Хауле итлени кёплюгю къоркъуу чакъырады

Белгилисича, арт заманда Къабарты-Малкъарда хауле итле аслам жайылгъанларыны хатасындан  социал сетьледе  жамауатдан терк-терк тарыгъыула эшитирге тюшеди.  Бютюнда ата–аналаны   аланы окъуу учрежденияланы, сатыу-алыу точкаланы  къатларында эм башха  халкъ кёп жыйылгъан  жерледе   басыннганлары жарсытады.  Кёп болмай а Нальчикде жашагъан тиширыуну итле таларгъа къойгъанлары  да  жазылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 4
22.01.2021 - 16:42

Жазылыу - 2021

Халны тюзетирге амал барды

Хурметли жамауат!
Озгъан жыл, белгилисича, бек къыйын, палахлы эди. Аны ахыр айлары - бютюнда. Коронавирус бла байламлы ауруу кёп къаугъа, жарсыу келтиргенди. Карантин, къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн тутхан мадарла адамланы, кертиси, эшикге чыгъар онгларын окъуна жокъгъа чыгъаргъандыла. Почтачыла да нек эсе да жазылыу ишни декабрьде терк окъуна тыйып къойгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
22.01.2021 - 16:33

«Кюнлени арасында эм иги, аламат - байрымды»

 Муслийманлагъа  байрым кюн энчи болгъанын барыбыз да билебиз. Алай ыйыкъны ичинде ол нек сайланнганды? Башхаладан айырмалы эсе, аны къалай ётдюрюрге тийишлиди?  Бу соруугъа жууапны «Ислам в Евразии» газетни баш редактору - белгили ислам университет «Аль-Азхарны» бошагъан Аккайланы Хасим хажи береди:

Подробности... | Просмотрено: 4
20.01.2021 - 08:10

Бу затланы билгенни хатасы жокъду

Дарий къумачдан эски жау тамгъаны кетерир ючюн нашатырный спиртден жарым къашыкъны, глицеринден бла суудан да бирер къашыкъны къатышдырып, тамгъалы жерни аны ичинде 5-10 минут тутаргъа керекди.                                                                                     

Подробности... | Просмотрено: 6
20.01.2021 - 08:10

Анасына термилип, тапханындан сора уа кёлю къачханды

Редакциягъа келген тиширыугъа отуз беш жыл бола эди, аладан жетисин ол анасын излеп тургъанды. Жыйырма сегиз жылына дери  ол атасы-анасы аны ёсдюрген адамланы  сунуп жашагъанды. Ала ёлгенден сора юйде бир жол бош затдан сёз чыкъгъанды. Ол кезиуде эки къарындашындан бири: «Сен ауузунгу жабып тур!

Подробности... | Просмотрено: 6
15.01.2021 - 15:32

Жазылыу – 2021

Озгъан жыл, белгилисича, бек къыйын, палахлы эди. Аны ахыр айлары бютюнда. Коронавирус бла байламлы ауруу кёп къаугъа, жарсыу келтиргенди.

Подробности... | Просмотрено: 11
15.01.2021 - 15:09

Журналистни кесини оюму, сёзю болургъа керекди, терсликге тёзерге, башын жабаргъа жарамайды

13 январь – Россейли басманы кюню

Подробности... | Просмотрено: 7

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт

20.01.2021 - 08:10

«Саулукъну кёп жыллагъа сакълар ючюн, энчи жарау этиуню унутмазгъа тийишлиди»

Къудайланы Чукайны жашы Керим Яникойну орта школунда отуз жылдан аслам заманны урунады. Сабийлени кёп тёлюлерин физкультурадан юйрете, аланы саулукъларына, айныуларына къайгъыра ишлейди, уллу  сынамлы устазларыбызданды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

 
Подробности... | Просмотрено: 3
Жангылыкъла

15.01.2021 - 16:47

Белгили поэтлени хурметлерине эсгертме орнатыллыкъды

Кёп болмай Чегем муниципал  районну администрациясыны башчысы Юра Борсов Россейни  Художниклерини  союзуну келечиси,  скульптор Станислав Катони бла тюбешгенди.  Тюбешиуге  аны  орунбасарлары Жанкишиланы Жагъафар,  Жанна Арипшева, Тёбен Чегемни бла Шалушканы таматалары Къонакъланы Илияс эм Хачим

Подробности... | Просмотрено: 11
Тарых

15.01.2021 - 15:28

Буруннгулу патчахланы чам атлары

Эртте заманлада жашагъан кёп патчахланы кеслерини атларына чам атла да къошуп болгъандыла. Бирини къылыгъы, башхасыны уа бет неда сан ышаны. Не зат этерге керек болур эди Сабий сюй неда Ит сёгун деген атла берилир ючюн алагъа…

 

Подробности... | Просмотрено: 12
Право

15.01.2021 - 15:01

Керексиз даулашладан сакъланырча – келишимни тауусургъа

Юйюр – ол эр кишини бла тиширыуну бирге жашаргъа закон бла бегитилген оноуларыды. Аны къурау эм айырылыу аланы экисине да мюлклери, сабийлери бла байламлы жууаплылыкъ салады. Аны юсюнден ушакъны юрист Азамат Тохов бла бардыргъанбыз. 

 
Подробности... | Просмотрено: 14
Саулукъ

15.01.2021 - 14:29

Дарман салыудан къачаргъа керек тюйюлдю

Грипп  жукъгъан аурууду. Андан къалай сакъланыргъа боллугъуну юсюнден Инфекция ауруулагъа эм СПИД–ге къажау  араны врач–инфекционисти Аппайланы Шамил   бла ушакъ этгенбиз.

 
Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

15.01.2021 - 14:23

Алмостула жокъ эселе, аланы юслеринден хапарла халкъда нек жюрюйдюле?

Алмосту жаныуармыды, адаммыды? Аны юсюнден даулашла бюгюн да барадыла. Кёп тюрлю миллет  литературада, артыгъыракъда фольклорда, анга тюберге боллукъду. Аны барлыгъына малкъар халкъ да ийнаннганды. Биз анга шагъатлыкъны аны таурухларында  табабыз.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

15.01.2021 - 14:16

Шемишледен бла тахта кёгетледен 13 процентге аслам сатылгъанды

Федерал таможня  службаны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнден билдиргенлерича, былтыр республиканы агропромышленный комплекси чыгъаргъан продукциядан 22 миллион долларгъа экспорт этилгенди.  Ол а  планда белгиленнген кёрюмдюден 13 процентге кёпдю. 

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

15.01.2021 - 14:11

Дачниклеге – жангы излемле бла жорукъла

Быйыл  Россей Федерацияда от тюшюу  къоркъуусузлукъ жаны бла жорукъла  къабыл этилгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

15.01.2021 - 14:06

Къыйын болумлада чыныгъа, хорламгъа таймай барады

Хорламла келтирген спортчула, фахмулу жазыучула бла жырчыла, умутландыргъан алимле – ала барысы да халкъны кёлюн кётюрген, миллетлигин чертген ышанладыла. Таулу халкъ да хунерли жашлагъа бла къызлагъа байды. Ахшы муратла туудургъан уланларыбыздан бири спортчу Жаникаланы Асланды.
Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

15.01.2021 - 08:20

Антилопала

Бу хайыуанла кёп тюрлюдюле, асламысыны тыш кёрюмдюлери кийик эчкилеге ушай эселе да, тууарлагъа жууугъуракъ малладыла.

Подробности... | Просмотрено: 11
Тарых

13.01.2021 - 18:54

Ленинград блокада

Урушну андан ары барыуунда, шахарны къутхарыуда да  магъаналы операция

1943 жылда 12 январьда къуршоугъа тюшген Ленинградны эркин этиу, блокаданы жокъ этиу операция башланнганды.  Ол кезиуге жигит шахар душманны къуршоуунда тургъанлы юч жыл озгъанды. Немисли командование Ленинград ючюн сермешде   аскерчилери, техникалары кёп санда тас боллукъларын  ангылап, шахарны ачдан, суусапдан къыйнап, жер юсюнден жокъ этерге умутлары болгъанды. Алай шахарны эркин этиу жаны бла мадарла ол къуршоугъа тюшген кюнден   тохтамагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Право

13.01.2021 - 13:05

Полициячыла финанс пирамиданы ишин тохтатхандыла

КъМР-де МВД-ны Экономика къоркъуусузлукъ эм коррупциягъа къажау эмда Уголовный розыск управленияларыны келечилери, хыйлачылыкъ этип, адамланы ахчаларын жыйгъанланы тутхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 3
Право

13.01.2021 - 13:00

Адамны эркинликлерин сакълау прокуратураны баш борчуду

12 январь – Прокуратурада ишлегенлени кюню

Шёндюгю заманда прокуратураны борчлары къаллайладыла, адамланы эркинликлерин сакъларгъа, законлукъну жалчытыргъа полномочиялары жетишемиди?  Аны юсюнден КъМР-ни прокуратурасында РФ-ни следствие органларыны ишлерине надзор тамамлау жаны бла бёлюмюню башчысы Мызыланы Магомет бла ушакъ бардыргъанбыз.

 
Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

13.01.2021 - 12:59

Мамыр жашауну сакълагъан жигитле – хурмет, ёмюрлюк

11 январьда Къабарты-Малкъар гитлерчиледен азатланнганды

Уллу Ата журт урушну ал кюнлеринден окъуна Къабарты-Малкъарны промышленный предприятиялары аскер продукцияны чыгъарып башлайдыла. Заводлада, фабрикалада минала, гранатла, самолёт ишлегенде хайырланылгъан фанера, аскер кийимле эм кёп башха затла этедиле.

Подробности... | Просмотрено: 5
Маданият

13.01.2021 - 08:23

БЕК КЪУУАНЧЛЫ КЮНЛЕРИ

Салимни бек къууанчлы кезиую эгечи босагъадан атлагъан кюню болгъанды. Аны жарыкъ кёзлерин кёрсе, дуния жарсыуларын унутханды. Хау, жаланда эки адам киргендиле аны кенг жюрегине – жашы бла эгечи. Аладан жууукъ да, татлы да болмагъанды анга дунияда.

Подробности... | Просмотрено: 5
Илму

13.01.2021 - 08:20

Гепард

Гепард дунияны башында бек ариу жыртхыч жаныуаргъа саналады. Кеси да бек женгил затды. Уугъа айланнганында, кийиклени ызларындан сагъатны ичинде жюз километр терклик бла къууады. Бу орта азиялы таз деген уучу итлеге ушашлы иничке узунаякъ «киштик» Африканы къуу ёзенлеринде, Юг-запад Азияда тюбейди. Гитчелигинде адам къолуна тюшсе, бек женгил юйюрсюнеди. Ол себепден эртте заманладан бери да байланы бла бийлени юйлеринде аланы киштикленича, ариу жаныуарланыча тутхандан сора да, къалауур итленича да хайырланнгандыла, ала бла Африкада антилоп уулагъа, Азияда уа эчки уулагъа жюрюп  болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 6

Страницы