12.02.2020, 14:35 - Жангылыкъла

Хурметли жамауат!
Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, халны тюзетирге онг барды.

12.02.2020, 08:14 - Спорт

Ахыр жыллада спортчуларыбыз хорламлары бла аслам къууандыра турадыла, кёп болмасала да, секцияла ачыладыла, гитче, уллу да жарау этеди. Бюгюн бизни ушакъ нёгерибиз стилевой каратеден тренер, айтхылыкъ каратечи Шахмурзаланы Шахмурзады. Ол стилевой каратеден спортну устасыды, 1996 жылда дунияны кубогун алгъанды, Россейни, халкъла аралы эришиулени призёруду. Бизни бла тюбешиуюнде Шахмурза улу ишини, жетишимлерини юсюнден айтханды.

12.02.2020, 08:12 - Саулукъ

Адамны санларында бир-бир жерлери артыкъ бек нек семиредиле? Бу соруу кёплени тынчлыкъларын алып турады. Сёз ючюн, мен эслегенден, эр кишиледе асламында  къарынлары ёседи. Сыраны кёп ичгенледе ол аслам тюбейди. Алай ол ичгини къатына да бармагъанлада уа неден тууады бу жарсыу? Бу сорууну мен диетолог Чыпчыкъланы Аслижаннга бергенме.

12.02.2020, 08:11 - Спорт

Бу кюнледе Шимал Осетия-Аланияны ара шахары Владикавказда грек-рим тутушуудан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды, анга округну битеу регионларындан 18 жыллары толмагъан умутландыргъан гёжефле къатышхандыла.

12.02.2020, 08:08 - Маданият

Акъ-Сууда китапханагъа бусагъатда ремонт этиле тургъаны себепли ол 15-чи номерли мектепде  кабинетледен биринде орналыпды. Анда ишлеген Светлана Мамедованы башламчылыгъы бла кёп тюрлю  тюбешиуле, конкурсла, викторинала, адабият ингирле бардырыладыла.

12.02.2020, 08:07 - Экономика

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге былтыр кредитледен 830 миллион сом бергенди.

12.02.2020, 08:06 - Жамауат

Быйыл Къабарты-Малкъарда эл мюлк жерлени сугъарыугъа жарым миллиард сом чакълы къоратыллыкъды. Белгилисича бизни регионда жерчилик  артыкъ уллу файда келтирлик сферагъа саналмайды. Аны себепли РФ-ни Эл мюлк министерствосу мелиорацияны хайыры бла къыралны экспорт онгларын кючлендирир умутда сынам регионнга Къабарты-Малкъарны сайлагъанды.

12.02.2020, 08:05 - Тарых

15 февральда Совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъандыла  

Совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъанлы   30 жылдан атлагъанды. Ол кезиуде, бюгюнлюкде да бу къазауатны тюзлюгюню, бизни жашла анда къанларын тёкгенлерини магъанасыны юслеринден даулашла тохтамайдыла. Демократиялы республиканы бандитледен къоруулагъанланы, Совет Союзну чеклерин терроризмден эмда наркотрафикден сакълагъанланы статуслары уа энтта тохташдырылмагъандыла. Анга не зат чырмайды, ол уруш къаллай дерсле бергенди?

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

14.02.2020 - 08:15

Аутист сабийлеге деп биринчи класс ачылгъанды

Биз «аутист» деген сёзню эшитгенликге, аны магъанасын ангыламай тургъанбыз. Медицина илмуланы доктору, КъМКъУ-ну профессору Теммоланы Лейла: «Он жыл мындан алгъа бир айгъа эки аутист сабийни келтире эдиле ата-анала манга  консультациягъа, энди уа он-онекисине къарайма.

Подробности... | Просмотрено: 7
14.02.2020 - 08:15

Тутхан ишине уллу сюймеклик бла

Бу кюнледе Суратлау искусстволаны А.Л.Ткаченко атлы музейинде Рузана Дацирхоеваны «Дерева вы мои, дерева» атлы   кёрмючю ачылгъанды. Анда къараучула суратчыны  живопись, графика эмда  сценография ишлери  бла шагъырей болгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
14.02.2020 - 08:13

Экологияны игилендириуге алланып

Белгилисича, адамны саулукълу  жашау этерине  экологияны бла санитар болумну магъанасы уллуду.   Ол себепден Зольск районда анга  аслам эс бурулады, деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны  пресс-службасындан.  

Подробности... | Просмотрено: 5
14.02.2020 - 08:12

Ата–ана бла сабий – бир дуниядыла

Башланнган классланы бошагъан, онбиржыллыкъ сабийле терк ёседиле эм психологиялары тюрленеди. Гитче балачыкълагъа саналгъан жыллары  артда къалады, алай ала алыкъа акъылбалыкълагъа да саналмайдыла. Психолог  Муртазланы Фаризат айтханнга кёре, аланы ол кезиулери  къыйын заманнга саналады.

Подробности... | Просмотрено: 4
14.02.2020 - 08:12

«Республиканы айнытыугъа себеплик этерик тамашалыкъ табийгъатыбызны тюз хайырланайыкъ»

Таула, жер башыны тёртден бирин алып, кёзге ариу кёрюннгенлери бла бирге кеслеринде кёп байлыкъланы жыйгъандыла – таза суула бла хауа, сейирлик экосистема, агъачла. Алай адамны зараны алагъа да жетгенди: тереклени, жаныуарланы тюрлюлери азайгъанды, табийгъан кирлендирилгенди.
Подробности... | Просмотрено: 6
14.02.2020 - 08:10

Халал къыйынны эмда таза ниетни жашауну тутуругъуна санайды

Жашауну татлысын-ачысын да кёре, къайсы бирибиз да къадарны юсюнден сагъышланмай къалмайбыз. Аслам затны аны ажайып базманында ёнчелерге да сакъбыз. Шукур къудуретге, жолубузда кёплеге тюбей, аладан игиликге, тёзюмлюлюкге да юйрене-тюшюне келебиз.

Подробности... | Просмотрено: 7
14.02.2020 - 08:00

Адамланы жюреклерине ийманны салгъан

  «Заман» газетни дин бетинде окъуучуларыбызны Аллахуталаны атлары бла шагъырей этип башлагъанбыз.

Подробности... | Просмотрено: 5
12.02.2020 - 08:15

Сейирлик тюбешиу

Мен Байдаланы Ибрагимни тамата къызы Сакинатма. Бахсан ауузунда, Къызгенде туугъанма. Жашлыгъым да андаётгенди. Башха таулу тиширыулача, юй тутаргъа, аш-азыкъ, жюниш этерге юйреннгенме. Кёчгюнчюлюкге да Бахсан ауузундан чыкъмагъанма.

Подробности... | Просмотрено: 7

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

12.02.2020 - 08:08

Китап окъургъа сюймекликни къозгъар муратда

Акъ-Сууда китапханагъа бусагъатда ремонт этиле тургъаны себепли ол 15-чи номерли мектепде  кабинетледен биринде орналыпды. Анда ишлеген Светлана Мамедованы башламчылыгъы бла кёп тюрлю  тюбешиуле, конкурсла, викторинала, адабият ингирле бардырыладыла.

Подробности... | Просмотрено: 7
Экономика

12.02.2020 - 08:07

Гитче предпринимательствогъа – банкны къошумчулугъу

Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенлеге былтыр кредитледен 830 миллион сом бергенди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Тарых

12.02.2020 - 08:05

Жашларыбыз къырал салгъан борчланы бет жарыкълы толтургъандыла, кавказлыны намысын тюшюрмегендиле, тукъумларына айып келтирмегендиле

15 февральда Совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъандыла  

Совет аскерле Афганистандан интернационал борчларын толтуруп чыгъарылгъанлы   30 жылдан атлагъанды. Ол кезиуде, бюгюнлюкде да бу къазауатны тюзлюгюню, бизни жашла анда къанларын тёкгенлерини магъанасыны юслеринден даулашла тохтамайдыла. Демократиялы республиканы бандитледен къоруулагъанланы, Совет Союзну чеклерин терроризмден эмда наркотрафикден сакълагъанланы статуслары уа энтта тохташдырылмагъандыла. Анга не зат чырмайды, ол уруш къаллай дерсле бергенди?

Подробности... | Просмотрено: 6
Билим

12.02.2020 - 08:05

Битеу сёлешиу ингилиз тилде баргъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тыш къыраллы тилле кафедрасы жарашдырып, «21-чи ёмюр: илму дунияны излемлери» деген ат бла конференция ётгенди. Ала уа анда ингилизча сёлешгендиле. Ол бу жол магистратура бёлюмледе окъугъанлагъа деп энчи къуралгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 7
Маданият

12.02.2020 - 08:04

Бет жарыкълы къайтхандыла

Бахсан районну Жанхотия элинде «Джигит» тепсеу ансамбль къуралгъанлы жаланда эки жыл толгъанды. Алай  эсе да, ол кесини хунерин къуру республикабызда угъай, андан тышында да ачыкъларгъа, кёргюзтюрге жетишгенди.

Подробности... | Просмотрено: 8
Билим

12.02.2020 - 08:01

Багъыу амалланы кёп тюрлюсюн хайырлана

Нальчикни Горный районуну тийресинде психомедицина-социал арагъа барып, анда къыяулу сабийле къалай тургъанлары бла шагъырейленнгенме.

Подробности... | Просмотрено: 4
Тарых

12.02.2020 - 08:00

Мамыр кюнледе бардырылгъан юйрениулени урушда сынап кёрюр заман жетгенде

                                                                                 Уллу Хорламны 75-жыллыгъына                 
Батчаланы Элдарны кёкге сюймеклиги Нальчикде аэроклубха жюрюгенде башланнганды.  Андан ол Москвада авиация школгъа огъургъа барады. Аны бошагъандан сора таулу жашны Шимал-Кавказ аскер округга 38-чи авиаэскадрильягъа, 1938 жылда уа Узакъ Кюнчыгъышда 59-чу авиаполкга иедиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

07.02.2020 - 09:05

Окъуучуларыбызны санына къошулады

Хурметли жамауат!
Жазылыу кампания бошалса да,  газетибизни тиражы аз-аздан ёсюп туруучуду.

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

07.02.2020 - 08:55

КЁЧГЮНЧЮ

Терезе жанында жатхан ауругъанны кёлю жарыкъ болса да, бети уа саргъалыпды, сыпхарылып. Киргенибизлей, башхалача болмай, ёрге къобуп:

Подробности... | Просмотрено: 8
Илму

07.02.2020 - 08:53

«Жамауат бла юйюр юйретиуню биригиип бардырыргъа керекдиле»

ЮНЕСКО-ну 1999 жылны 17 ноябринде бардырылгъан генеральный конференциясында 21 февраль Ана тиллени халкъла аралы кюнюне саналлыгъы билдирилген эди. Артдаракъда уа сагъынылгъан организация 136 тилни алты критерийге тийишлиликде тас бола тургъаннга тергеп, аланы атласын къурагъанды. Анга Шимал Кавказны бирси халкъларыны тиллери бла бирге бизники да къошулгъанды. Сагъынылгъан байрамны аллында, биз, Гуманитар тинтиуле бардыргъан институтну къарачай-малкъар тил бёлюмюню башчысы, филология илмуланы доктору Мусукланы Борисге тюбеп, ушакъ бардыргъанбыз.

Подробности... | Просмотрено: 8
Маданият

07.02.2020 - 08:50

Ийнаныула, жюрек сезимле, сюймеклик – халкъ тепсеулени мурдорлары

Халкъ тепсеулерибиз бла байламлы бёлюмню алгъыннгы номерде ачып, аны андан ары бардырабыз. Бу жол «Тёгерек тепсеуню», «Жияны», «Кийиз къамчини» юслеринден да Къудайланы Мухтарны жазгъанларына кёре хапарлайбыз.  

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

07.02.2020 - 08:38

Уста мараучу

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Кёнделенден Отарланы Гилястанны жашы Ахмат  аскерге мамыр заманда чакъырылгъанды -1940 жылда.  Алгъа Латвияда къуллукъ этип турады, Уллу Ата журт уруш жууукълаша башлагъанда уа, аланы бёлюмлерин Литвагъа – Германияны чегине жууугъуракъ жерге кёчюредиле. Къазауатха да ол ма былайда киреди.

Подробности... | Просмотрено: 5
Тарых

07.02.2020 - 08:35

Эркинлик, жалынчакъсызлыкъ, намыс ючюн сермешгенди

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

 Акъ Суудан Алийланы Хабич Уллу Ата журт урушха юч уланын ашыргъанды – Якубну, Мухажирни эмда Нухайны. Алай ол къанлы  къазауатдан ата юйюне жаланда Нухай къайтханды.

Подробности... | Просмотрено: 5
Экономика

07.02.2020 - 08:30

Къауданны кюйдюрген хаталыды

Жаз башы жуукълаша башлагъаны бла жер-жерледе от тюшер деген къоркъуу бютюнда уллу болады. Кир-кипчикни, къауданны кюйдюрюп туруу, тийишли жорукъланы сансыз этиу игиликге келтирлик тюйюлдю. Сёз ючюн, быллай хата-палахланы кёбюсюню сылтауу адамланы жууапсызлыкъларындады.  

Подробности... | Просмотрено: 4
Жангылыкъла

07.02.2020 - 08:30

Хайырындан эсе хатасы уллу болгъан метанол

Къыш сууукълада водительлеге машиналарына мияланы жууучу сууну сайлауну къайгъысын этерге тюшеди. Ол бузлап къалмаз ючюн анга кёп химия затла къошуп  жарашдырадыла. Алай ала водительни саулугъуна хата салыргъа боллугъун а тергеймидиле? Бу соруугъа Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери жууап бередиле.

Подробности... | Просмотрено: 2
Экономика

07.02.2020 - 08:28

Мирзеулюк нартюхню ёсдюрюуню къыйматы недеди

Къабарты-Малкъарда ёсген мирзеулюк битимлени арасында нартюх энчи жерни алады дерчады. Ол себепден аны ёсдюрюу бла кюрешгенлеге иги тирлик берген, ауруулагъа, къыйын табийгъат болумлагъа чыдамлы болгъан тюрлюлерин хайырланыргъа тийишлиди.

Подробности... | Просмотрено: 5

Страницы