19.06.2019, 09:30 - Жангылыкъла

Майский шахарны 14-чю номерли орта школунда сабийлеге жай солуу кезиуде электрокючню къоркъуусузлу хайырланыучуну юсюнден дерс бардырылгъанды. Тёртюнчю классны тауусханла бла районну электросетини электромонтёру Виктория Базылева тюбешген эди, деп билдиргендиле «Каббалкэнергону» пресс-службасындан.

19.06.2019, 09:20 - Жангылыкъла

Электросетьледе къоранчланы азайтыуну, алада ремонт ишлени бардырыуну, ток ючюн тёлемей тургъанланы жууапха тартыуну юсюнден сёлешгендиле «Каббалкэнергода» бардырылгъан кенгешде. Аны ишине районланы электросетьлерини башчылары да къатышхандыла, деп билдиргендиле компаниядан.

19.06.2019, 09:05 - Жамауат
  Бюгюнлюкде политикада, къырал къуллукълада да тиширыула кёпден-кёп болуп барадыла. Демократия сынаулары уллу болгъан къыраллада аллай болумгъа  сейир этерча да тюйюлдю. Алай Кавказдача  юйюр тёреле къаты сакъланнган регионда уа ол тюзмюдю?
19.06.2019, 09:00 - Жамауат

Гергъокъланы Магометни жашы Барисбийни кеси тенглилеринден артыкъ уллу башхалыгъы жокъду. Холамда туугъанды, уллу юйюрде ёсгенди. Атасы урушда, Ата журтну къоруулай къазауат этгенде, юйюрюн Орта Азиягъа кёчюредиле. Ала Къыргъыз ССР-ни Кант районуна тюшгендиле. Ол алты жылында, абаданыракъ жашчыкъладан да артха къалмай, чюгюндюрде ишлегенди.

12.06.2019, 08:21 - Жангылыкъла

Багъалы шуёхла!
Ана тилибизде чыкъгъан газетибиз  къыраллыгъыбызны белгилеринден бириди. Аны таулу юйюрледе болууу, кёрюнюую къууанчды, ёхтемликди

12.06.2019, 08:20 - Жангылыкъла

Черек районну  жер-жерли администрациясында Социал ишчини кюнюн  къууанчлы белгилегендиле.

12.06.2019, 08:12 - Спорт

Шимал  Осетия-Аланияны Моздок шахарында Россейни спортуну устасы Джамалдин Кубачевни хурметине  эркин тутушуудан биринчи регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

12.06.2019, 08:10 - Спорт

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны футзалдан ассоциациясы гитче футболдан 2018-2019 жыллада биринчиликни бла кубокну ахыр матчларын бардыргъанды.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

19.06.2019 - 09:40

Аны жюрегини излеми - къатындагъылагъа къайгъырыу, болушуу

Малкъарланы Зайнаф атасы Жантууланы Махмутну бла анасы Нафисатны уллу юйюрлеринде ёсе, эм алгъа къатындагъылагъа болушургъа, хурмет берирге юйреннгенди. Ол жорукъгъа уа бюгюнлюкде да кертичилей къалады. Билими, сынамы бла да хайырлана, къоншулукъда, бирси жерледе тургъанлагъа капельницала, уколла эте, къайгъыра, барысындан да ыспас сёзлени эшитеди. Себеплик излеп аллына келгеннге не заманда да эс тапдырмай къоймайды.

Подробности... | Просмотрено: 5
19.06.2019 - 09:15

Ичги - гюняхланы бек уллуларындан бири

Къолайлыкъ жаны бла къарасакъ, жашау къыйындан-къыйын бола барады десек, жангылмакъ. Аны юсюне да ичгичилик, наркомания, саякълыкъ кенг жайылгъандыла. Эллерибизде кеслерин ичгиге бергенлени санына къошула баргъан болмаса, ала азаймайдыла. 

Подробности... | Просмотрено: 5
19.06.2019 - 09:05

«Тиширыу не ишде да айныуну, игиликни башламчысыды»

  Бюгюнлюкде политикада, къырал къуллукълада да тиширыула кёпден-кёп болуп барадыла. Демократия сынаулары уллу болгъан къыраллада аллай болумгъа  сейир этерча да тюйюлдю. Алай Кавказдача  юйюр тёреле къаты сакъланнган регионда уа ол тюзмюдю?
Подробности... | Просмотрено: 2
19.06.2019 - 09:00

Юй да сюегенди, жашла, къыз да ёсдюргенди, терекле да салгъанды

Гергъокъланы Магометни жашы Барисбийни кеси тенглилеринден артыкъ уллу башхалыгъы жокъду. Холамда туугъанды, уллу юйюрде ёсгенди. Атасы урушда, Ата журтну къоруулай къазауат этгенде, юйюрюн Орта Азиягъа кёчюредиле. Ала Къыргъыз ССР-ни Кант районуна тюшгендиле.

Подробности... | Просмотрено: 6
14.06.2019 - 08:17

Ичги ичге кирсе…

Нек болдукъ биз былай? Аракъысыз этилмеген, къобуз таууш эшитилмеген, жыр жырланмагъан «тойлагъа» тирелип нек къалдыкъ? Талай заманладан бери атаны балагъа жалгъашдыра, ёлетни-ёртенни да ёчюлте келген таулу кишини дебери былай эниш не ючюн болду?

Подробности... | Просмотрено: 3
14.06.2019 - 08:12

Ырхылагъа контроль селеймезча

Тырныауузда ырхылагъа кёз-къулакъ болгъан постха тынгылы жол ишленнгенди. Ол а 3100 метр бийикликде Герхожан бла Къая-Арты суула къошулгъан тийреде орналады.

Подробности... | Просмотрено: 4
14.06.2019 - 08:11

Иши, сёзю да асыл эди

Къыралына, Ата журтуна, халкъына таза кёлю бла къуллукъ этген ахшы адамларыбызны арасында Чеченланы Шахан-Герийни жашы Шамилни атын энчи белгилерчады.

Подробности... | Просмотрено: 3
14.06.2019 - 08:08

Мария жюрегиндегин айтханды

Битеудуния женгил атлетиканы бек жарыкъ жулдузларындан бири прохладначы  Мария Ласицкене бу кюнледе инстаграмда кесини страницасында россейли спортха башчылыкъ этген къуллукъчулагъа кесини кёлкъалдысын айтханды. Анда сёз бир къауум россейли спортчула допингни хайырланнганлары бла байламлы саулай команда аман бетли болуп тургъанларыны юсюнден барады. 

Подробности... | Просмотрено: 7

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

12.06.2019 - 08:20

Махтау сёзле бла бирге – саугъала да

Черек районну  жер-жерли администрациясында Социал ишчини кюнюн  къууанчлы белгилегендиле.

Подробности... | Просмотрено: 9
Маданият

12.06.2019 - 08:15

Кимге фатар, кимге уа адам багъалы

-Бу юйден чыгъып кет! Атамдан къалгъан экиотоулу фатарым болуп тургъанлай, мени къызым юйюрю бла, ахча тёлеп, биреуню бир отоууна сугъулуп турады. Сени мында ийненг да жокъду, эшитемисе? Ким эдинг сен мени атама? Ол сени юй бийчесине санагъан эсе, паспортларыгъызда штамп нек жокъду?

Подробности... | Просмотрено: 7
Спорт

12.06.2019 - 08:12

Гитче гёжефлерибизде – тёрт майдал

Шимал  Осетия-Аланияны Моздок шахарында Россейни спортуну устасы Джамалдин Кубачевни хурметине  эркин тутушуудан биринчи регионла аралы эришиу бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 10
Спорт

12.06.2019 - 08:10

Хорлагъанлагъа – майдалла, энчи саугъала да

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарны футзалдан ассоциациясы гитче футболдан 2018-2019 жыллада биринчиликни бла кубокну ахыр матчларын бардыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

12.06.2019 - 08:08

Саулукъну юсюнден сёлешгендиле, аны кючлендириуню къыйматлы амалларын сюзгендиле

Долинскде «Синдика» къонакъ юйде   «Саулукълу дуния» деген регионла аралы    форум  болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 13
Право

12.06.2019 - 08:07

Фатарны тюрлендирир ючюн къоншуланы ыразылыкълары керекди

Къабарты-Малкъарда Кадастр палатаны юридический бёлюмюню башчысы Кумыкова Залина билдиргеннге кёре, быйыл 9 июньда, жашау этерге жараулу журтланы башха категориягъа кёчюрюу жорукълада тюрлениуле этилгендиле. Ала документлени жарашдырыу эм  тийишли органнга бериу бла байламлыдыла

Подробности... | Просмотрено: 11
Саулукъ

12.06.2019 - 08:05

Сабийлик муратларыма жетгениме, адамлагъа жараялгъаныма къууанама»

Геронотология арада ишлегенлени баш врачындан башлап аш-суу хазырлагъанларына, тизгинни-тазалыкъны жалчытханларына  дери анда тургъан саусузлагъа къайгъырыулукъларын энчилегенле асламдыла. Кёп болмай а бизге, редакциягъа, яникойчу Геграланы Борис келип, сагъынылгъан учрежденияда уруннганлагъа ыразы болгъанын билдирген эди. Биз а аны бла байламлы сагъынылгъан араны врач-терапевти Зумакъулланы Светлана бла ушакъ бардырыуну тийишли кёргенбиз.

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

12.06.2019 - 08:02

Прививка заран келтирмезча не этерге керекди

Вакцинация кёп къыйын инфекция аурууланы багъыуда уллу жерни алады. Аны хайырындан мингле бла адамланы ёлтюрген оспа аурууну хорлагъанбыз. Ол корьдан, краснухадан, дифтериядан, столбнякдан ауушханланы санын иги да азайтыргъа себеплик этгенди

Подробности... | Просмотрено: 6
Маданият

12.06.2019 - 08:00

«Огъурлу иш этсенг, ол гитче окъуна болсун, кёлюнг, жюрегинг да айтып-айталмазча учунады»

Архитектор, поэт, жырчы, суратчы, огъурлу инсан, жашаугъа ачыкъ кёзден къарагъан керти шуёхум Сарбашланы Азнорну юсюнден дагъыда кёп ариу сёз айтыргъа боллукъ эдим. Алай жюрегине сау дунияны сыйындыргъан Аллахдан берилген фахму десем, былайда тамам сунама.

Подробности... | Просмотрено: 5
Право

07.06.2019 - 10:08

Адам эм закон

Бугъаны сатып, ахча къоллу болгъанды 
Быйыл 4 июньда РФ-ни Ич ишле министерствосуну Зольск районда бёлюмюне   36-жыллыкъ кичибалыкъчы ким эсе да аны бугъасын урлап кетгенине тарыкъгъанды.  
Подробности... | Просмотрено: 6
Жангылыкъла

07.06.2019 - 10:00

Конкуренцияны айнытыуну амалларын сюзгендиле

РФ-ни монополиялагъа къажау службасыны Къабарты-Малкъарда Управлениясында (УФАС) бардырылгъан кенгешде сёз конкуренцияны айнытыуну юсюнден баргъанды. Анга КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну келечилери да къатышхандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Подробности... | Просмотрено: 8
Спорт

07.06.2019 - 09:58

Элбрус районну спорт школундан гёжефледе – беш майдал

Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюне аталып Бахсан шахарда 2009-2011 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында грек-рим тутушуудан республикалы эришиу бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 11
Право

07.06.2019 - 09:55

Кинологла эришгендиле

КъМР-де УФСИН-ни 4-чю номерли тюзетиучю колониясында итлени юйретиучюлени араларында эришиулени экинчи кесеги бардырылгъанды. Аны кезиуюнде  кёп тюрлю жаны бла сынаула болгъандыла. Ит  иесини  айтханын къалай этгенине, тыйгъычладан ёте, транспортда адамны, букъдурулуп тургъан   наркотиклени  таба билгенине бла къалгъанына къарагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 11
Право

07.06.2019 - 09:50

Юс кийимледен – мебельге дери

КъМР-де УФСИН-де къуллукъ этгенле аланы бёлюмлеринде чыгъарылгъан продукцияны кёрмючюн къурагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

07.06.2019 - 09:46

Даражалы конкурсда – сыйлы жерле

В.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал  аграр университетни студентлери Битеуроссей илму конкурсда эм сыйлы жерлеге чыкъгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

07.06.2019 - 09:40

Бахсанчыланы проектлерине – ахча саугъа

Кёп  болмай Воронежни къырал концерт залында «Зодчество VRN» форумну чеклеринде 50-100 минг адам жашагъан  гитче шахарланы болумларын игилендириу жаны бла проектлени  битеуроссей конкурсуну эсеплерин чыгъаргъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 10

Страницы