Билим

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

Фразеология айланчла малкъар тилни байлыгъын, кенглигин, эрттеге ата-бабаларыбызны эслиликлерин, тенглешдире билиулерин кёргюзтгедиле. Ала ана тилни энчи айбат бутагъын къурайдыла.

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)

 Ана тилибизни байлыгъын белгилеген шартладан биридиле фразеология тутушла. Ушакъда аланы тюз хайырланыу кёп жерледе зауукълукъ алдырады. Суратлау ариулукълары, тасха магъаналары бла ала бизни тил байлыгъыбызны кенглигин кёргюзтедиле.

 

Сабий садмы, юймю?

Тау элледе да сабий садла ачылгъандыла. Алгъын аппалары эм ынналары, аталары эм аналары, эгечлери эм къарындашлары бла бирге ёсген сабийле энди къырал юйледе кечинедиле. Жаланда солуу кюнлери озады ёз юйлеринде. Ол игимиди огъесе  аманмыды? Аны юсюнден Нальчик шахарда алтмыш биринчи сабий садны юйретиучюсю Балаланы Эльмира бла ушакъ этгенбиз.

 

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)

«Къарачай-малкъар тилни фразеология сёзлюгю» кёп оюм байлыгъыбызны сыйындырады кесине. Ата-бабаларыбыз кёп сынауладан сора такъгъандыла бу тасха магъананы жюрютген сёзлени бир бирине. Аланы тюз хайырлана юйренейик.

Онлайн курслагъа сурам уллуду

Шёндюгю пандемияны кезиуюнде Къабарты-Малкъарда гражданланы бир талай  категорияларына «Россей Федерацияны цифралы экономикасы» миллет проектни чеклеринде къуралгъан «Цифралы экономикагъа кадрла» деген федерал проект бла белгиленнген жумушла тамамланадыла. Ол санда озгъан айда онлайн халда бардырылгъан «XXI ёмюрде интеллект иелик: жангы излемле, жангы амалла» деген билим бериу программаны да белгилерге тийишлиди, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал университетден.

Кеси билген затлагъа сабийлени да юйретирге сюеди

Жашауну къайсы сферасында да, къалайда да кеслерини атларын иги бла айтдыра, окъууда, ишде да юлгюлю къызларыбыз-жашларыбыз да аз тюйюлдюле. Аланы жетишимлерине уа ёсдюргенлери, юйретгенлери бла бирге биз да къууанабыз.

Студентле сынамларын кючлерикдиле

Къабарты-Малкъар къырал университет «Роснано» компаниягъа бойсуннган  «ТехноСпарк» биригиуню билим бериу программасына къатышырыкъды. Аны бла байламлы энди университетни айырмалы студентлери  анда практикаларын  ётерикдиле.   

Ал жанында – ауруудан сакъланыу

Къабарты-Малкъар къырал университетни ректору Юрий Альтудов «Точка кипения» арада видеоконференция халда алимлени  кенгешин   ётдюргенди.  Аны чеклеринде   бюгюнлюкде жарсытхан тюрлю-тюрлю магъаналы соруулагъа къаралгъанды.   

Къачан да аны дерслерине сюйюп келедиле

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъларыны республиканы арасында «Медицина иш» , «Жаш эколог» деген биригиуле къуралгъанлы иги кесек заман болады. Аланы уа мында устаз Цораланы Фатима бардырады.

Окъуучулагъа хакъсыз ауузланырны орунуна – ахча

Нальчик шахар округну жер-жерли администрациясы  окъутуу дистанция амал бла баргъан кезиуде 1-чи -4-чю класслада окъугъанлагъа, битеу да 15 578 жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа, эрттенликге хакъсыз ауузланнганларыны орунуна ахча колмпенсация берирге оноу этгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Билим