Билим

Жаш тёлюню чыгъармачылыкъгъа талпындыра

Къабарты-Малкъар къырал университетде тёрели ачыкъ олимпиадаланы чеклеринде орус тилден «Любослов» деген ат бла  бардырылгъаннга бу кюнледе 200 адам къатышханды. Эсгерте кетейик, ол тамата класслагъа  деп жарашдырылгъанды.

Битеу сёлешиу ингилиз тилде баргъанды

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тыш къыраллы тилле кафедрасы жарашдырып, «21-чи ёмюр: илму дунияны излемлери» деген ат бла конференция ётгенди. Ала уа анда ингилизча сёлешгендиле. Ол бу жол магистратура бёлюмледе окъугъанлагъа деп энчи къуралгъанды. Анга жаланда сагъынылгъан кафедраны башха-башха ызларында билим алгъанла угъай, бирси усталыкълагъа юйреннгенле да къатышханларын белгилерчады.

Багъыу амалланы кёп тюрлюсюн хайырлана

Нальчикни Горный районуну тийресинде психомедицина-социал арагъа барып, анда къыяулу сабийле къалай тургъанлары бла шагъырейленнгенме. Аны  арбазына кире баргъанлай окъуна,  эслерге боллукъду ол медицина махкеме угъай, сабий садха ушагъанын.  Хар зат да гитчечиклени кёллери, кёзлери да къууанырчады. Эки къатлы юйню ичи жылыды, тазады, тюбю кюйюзле бла жасалыпды, къабыргъалада уа жарыкъ бетли бояула бла ишленнген суратла.  Къысхасы, бери жюрюгенле бир затдан да къыйналмазча жарашдырылгъанды хар зат да. Бек башы уа - мында сёлешмегенлени –сёлеширге, атламагъанланы – жюрюрге юйретедиле.

Дерслени ана тилледе бериуге къалай къарайсыз

Арт кезиуде ана тиллени окъутуу бла байламлы даулашла кёпден-кёп чыгъа барадыла. Жаш тёлю, бютюнда шахарда жашагъанла, ана тиллеринде къыйналып сёлешгенлери эсленмей къалмайды. Сёзсюз, сабий тилине юйюрюнде юйренирге керекди, алай школну да бу ишде магъанасы уллуду. Былайда мектепледе башланнган класслада битеу предметлени ана тилледе окъутургъа керекди дегенле да бардыла. Алай ол тюзмюдю? Биз аны юсюнден оюмларын башха-башха жерледе жашагъан адамладан соргъанбыз.

Чемерлиги бла тёгерекге ариулукъ жая

Текуланы Дина бла Нальчикде эстетика жаны бла юйретген  Жабагъы Къазанокъо атлы  арасында танышханма. Ол анда  «Кийизле» студиягъа башчылыкъ этгенди. Ары шахарны мектеплеринден къыркъдан артыкъ къыз жюрюп тургъанды. Дина аланы таулу кийизле этерге юйретгенди.   

Ана тилни сюерге, аны сыйларгъа юйретиуню баш борчуна санап

  Белгили педагогладан бири Василий Сухомлинский былай жазгъанды: "Сабий ариулукъгъа тюшюне билмесе, аны жюреги къаты болады. Аллай затладан а хыличилик, хар затны да сындырыргъа, ояргъа хазырлыкъ тууады. Ма аны ючюн эди акъылбалыкъ болмагъанлагъа гитчеликлеринден окъуна тамашалыкъны ангылай билирге, кеслери этген ишге къарап къууаныргъа юйретгеним да".
   

Къырал экзаменлеге тийишли хазырланырча

 Кёп болмай Нальчик шахар округну администрациясында къырал эсеплеу аттестациягъа (ГИА) хазырланыуну юсюнден тюбешиу болгъанды. Анга  9-чу, 11-чи класслада окъугъанланы    аталары бла аналары эм мектеплени таматалары къатышхандыла, деп билдириледи мэрияны пресс-службасындан.     

Сабийни акъылын, жюрегин ангылар жолла бардыла

Мен университетден сора бир талай жыл школда ишлеген эдим. Ол жыллада бла шёндюгю школну тенглешдиргенде, кёп зат тюрленнгенди. Биринчиден, алгъын  устазланы отчётла бла бусагъатдача къыйнамай эдиле. Жарсыугъа, энди хар сабийни билими атасыны-анасыны къайгъырыуу болуп къалгъанды. Къылыгъы–ызы да алай. Барыбызгъа да белгилиди жашауну ёзеги, тутуругъу да юйюр болгъаны, анга кёре уа къыралны да. Юйюр иги эсе, къырал да игиди, юйюр кючлю эсе, къырал да кючлюдю.

Бу жол Ирина Бекуловагъа жетген болмагъанды

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Мисс КБГУ -2020» деген тёрели  конкурс бардырылгъанды.   Тиширыуну ариулугъун, билимин, къылыгъын,  фахмусун  ачыкълагъан  эришиулеге бу жол право, экономика эм философия, жангы гуманитар, финансла эм  менеджмент институтну, медицина эм педагогика колледжлени келечилери, саулай  алты къыз    къатышханды.

«Сабий сад не жаны бла да гитчелени айнытхан ара болургъа борчулуду»

Арт кезиуде билим бериуде тюрлениуле бола, жангычылыкъла кийириледиле. Мектепге дери окъутуугъа да энчи эс бурулады.
Бабугентни «Чынарчыкъ» сабий садыны башчысы Асанланы Танзиля да жашчыкъланы бла къызчыкъланы  айнытыугъа аслам заманны юлюшюн къошуп келеди.  Биз аны бла ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

Страницы

Подписка на RSS - Билим