Билим

Жангы адаптив къауум ачылгъанды

Бир ненча жылны Тырныауузда Отарланы Керим атлы  1-чи номерли лицейде ишин бардырып тургъан «Энчи сабий» ресурс арада саулукъларында аутизм халлы заранлары болгъан сабийлеге деп адаптив къауум къуралгъанды.  Аны ачылыуу район администрацияны, медицина, билим бериу, социал махкемелени келечилери къатышып бардырылгъанды.

 

Ана тилни, маданиятны сакълаугъа къайгъырыулукъ бла

Къабарты-Малкъарда жашагъан халкъланы ана тиллерин,  маданиятларын  айнытыугъа жораланады жыл сайын бардырылгъан  «Ана тилим жаным-тиним, мени дуниям!» деген республикалы эришиу. Бу кюнледе  кеслерини ишлерин эм жетишимлерин Элбрус элни мектебини устазлары бла окъуучулары кёргюзтгендиле.

Университетлени къыйматлылыкъларын ачыкълар мурат бла

Март айда Россейни Илму эмда бийик билим бериу министерствосу вузланы магъаналы иш бла кюрешгенлерин ачыкълау жаны бла мониторингни эсеплерин басмалагъанды. Аланы сюзюу а Къабарты-Малкъар къырал университет кесини кёрюмдюлерин игилендиргенин эмда къыйматлы жумушланы аслам бардырыуда орунун кючлендиргенин баямлагъанды.

Биринчи

Аппайланы Макарны жашы Аскер къарачай-малкъар тилни илму жаны бла тинтиуню мурдорун салгъанладан бириди. Таулуланы араларында илмуланы биринчи кандидатыды, доктор диссертацияны да биринчи болуп къоруулагъанды.

Сайлагъан усталыкъларыны жашырынлыкъларына тюшюне

Бу кюнледе Нальчикде «Къурулушчу» колледжде «ВорлдСкиллс Россия» регионла аралы чемпионатны къууанчлы халда жабылыуу озгъанды. Аны хурметли къонакълары уа КъМР-ни Правительствосуну, Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну, ведомстволаны келечилери, иш бериучюле да болгъандыла.

«Сен устаз эсенг, жаланда программаны чеклерине кирип къалыргъа керек тюйюлдю»

Къонакъланы Люба Нальчикни биринчи номерли гимназиясыны малкъар тилден бийик категориялы устазыды. «Билим бериу» проектни чеклеринде бир ненча кере грант къытханды. «Жылны устазы» деген даражалы атха эки кере тийишли болгъанды. Окъуу-методика комплектни (УМК) жарашдырыудан битеуроссей мастер-классда грамота бла саугъаланнганды.    Биз, анга тюбеп, ишини юсюнден бир къауум соруугъа жууап беририн тилегенбиз.

«Бюгюннгю студентни кёз къарамы къалай тюрлене баргъаны манга сейирди»

Педагогика илмуланы кандидаты, КъМКъУ-ну социал-гуманитар институтуну ингилиз тил кафедрасыны башчысы, бу тилден окъутхан преподавательлени битеуроссей ассоциациясыны келечиси эмда аны бизни  республикада бёлюмюню таматасы Муртазланы Зуриятны  илмуну айнытыугъа къошхан юлюшю бла бирге студентлени юйретиуге салгъан къыйыны да уллуду. Биз, анга тюбеп, сагъынылгъан кафедрада билим бериуню, башха затланы юслеринден да сёлешгенбиз.

Сынамлы волонтёрла жаш коллегаларын юйретгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Слёт добровольцев КБР» деген ючкюнлюк билим бериу форум болгъанды. Анга  школлада  бла ссузладада окъугъан 250-ге жууукъ адам къатышханды. Аны жаш коллегаларыны билимлерин ёсдюрюрге, ол санда къыйын болумланы  кезиуюнде бла саулукъларында чекленнген онглары (ОВЗ) болгъанлагъа   биринчи медицина болушлукъ берирге юйретирча   КъМКъ-ну  Волонтёр арасы къурагъанды, деп билдириледи вузну пресс-службасындан.  

Бир къырал экзаменлени быйылгъы заман болжаллары

Россейде Бир къырал экзамен тохташдырылгъанлы бери окъуу жылны бу кезиуюнде окъуна бериллик сынауланы расписаниялары къуралады. Алай бла ЕГЭ-лени, ОГЭ-лени да къачан берилликлери белгили болгъанды. Ол а, биз акъыл этгенден, ата-аналагъа, сабийлени кеслерине, аланы устазларына да таплыкъды.

 

«Илмуну ыйыгъында» - КВН, «жолоучулукъла, миллет адет-тёреле

Республиканы школларында «Илмуну ыйыгъы» ётгенди. Тёреде болгъаныча, анга 1-11 классланы окъуучулары къатышадыла. Аллай сейир дерслени Яникойну орта школунда да бардыргъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Билим