Билим

Медицина усталыкъланы сайлагъанла кёбюрекдиле

Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетге кирген  абитуриентлени кёбюсю медицина усталыкъланы сайлагъандыла, деп билдиргенди вузгъа дери хазырлау эм къошакъ профессионал  билим бериу жаны бла проректор   Артур Кажаров.

Айтишник – тамблагъы кюнню сурамлы специалисти

Стратегия башламчылыкъла жаны бла агентствону экспертлерини оюмуна кёре, беш жылдан информация технологияла экономиканы иги кесегин бийлерикдиле. Ол заманда уа эм биринчиден кадрлагъа билимли «айтишникле» изленирикдиле. Электрон амалланы кенг хайырланалмагъан предприятияла конкуренциягъа чыдаяллыкъ  тюйюлдюле, ол санда жангы технологияладан узакъ таматала да жерлерин тас этерчадыла деп билдириледи КъМКъУ-ну пресс-службасындан.

Инклюзия билим бериуде жандауурлукъну, халаллыкъны жолуду

 Окъуу жыл жетишип келеди. Жарсыугъв, бир – бир ата – анала сабийлерин къайры элтирге билмей, абызырап турадыла. Коррекция школла бардыла, алай ары берсенг балангы, ол юйден узакъда жашарыкъды. Къатынгда школгъа элтсенг да, саусуз сабийни саулукълула къыйнарламы, бырнак этерлеми? Алгъын Россейде саулукълары осал болгъан сабийлени интернатлагъа жыя эдиле. Энди уа, тыш къыралладача, саулукълу сабийле бла бирге окъутадыла. Сёз ючюн, халкълааралы олимпиадалада Финляндиядан къатышхан окъуучула биринчи жерлени алып тургъандыла.

Журналист ишни энчилигине тюшюндюргенди

«Машук» жаш тёлю форумгъа къонакъгъа россейли журналист эм телеведущий, «Биринчи каналны» корреспонденти Дмитрий Кулько келгенди. Ол студентлеге журналистиканы эм федерал каналда кесини ишини юсюнден хапарлагъанды.

Борчла салыргъа, ишни къураргъа юйретген чемпионат

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни  педагогика колледжини  студенткасы Алина Кушхаунова «Жаш профессионалла» сегизинчи миллет чемпионатны (WorldSkills Russia) 2020   профессионал усталыкъ эришиуюнде «Гитче класслада окъутуу» ызда сайлауланы эсебинде финалгъа чыкъгъанды. «Школгъа дери билим бериу» сайлауда эсепле сакъланадыла.

Студентле тарыхдан, классика чыгъармаладан билгенлерин кёргюзтгендиле

КъМР-ни профсоюз организацияларыны биригиуюнде алгъаракъда интеллект оюн бардырылгъанды. Бу иш Мадина Табухова къурагъан «Жаш тёлю клуб «Оюнда интеллект» деген проектни чеклеринде болгъанды, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъар къырал аграр университетден.

Школлагъа - 108 миллиондан аслам сом

Къабарты-Малкъарны   школларына  жангы окъуу жылгъа хазырланыргъа  108,4 миллион сом бёлюннгенди, деп билдириледи информагентстволадан.

Окъуучулагъа медицина къапла киерге борч боллукъду

Кёп болмай РФ-ни илму эм бийик билим бериу жаны бла министри Валерий Фальков коронавирусха профилактика бардырылгъан кезиуде  жангы окъуу жылгъа хазырланыулукъну юсюнден   вузланы ректорлары бла  видеоконференция  ётдюргенди, деп билдириледи КъМКъУ-ну пресс-службасындан.  

Университетлени миллет рейтингинде - даражалы жер

Къабарты-Малкъар къырал университет россейли вузланы араларында 55-чи жерни алады. Халкъла аралы «Интерфакс» информация къауум  2020 жылда  Университетлени онбиринчи жыл сайын бардырылгъан миллет рейтингини эсеплерин басмалагъанды. Анга кёре КъМКъУ эки атламгъа ёрге кётюрюлгенди. «Исследования» эм «Инновации» ызлада уа ол СКФО-да алчыды.

Даражалы билим бериу арада кураторлукъ этеди

КъМКъУ-ну педагогика, психология эм физкультура-спорт институтуну студенти Виктор Кирпа  быйыл жайда Сочи шахарда фахмулу сабийлеге деп къуралгъан даражалы «Сириус» билим бериу арада ишлейди. Аны вожатыйныча уллу сынамы барды, ол СКФО-да студентлени арасында команданы кураторуна сайлауланы ётгенледен жангызды. Алай бла жашны спорт, илму, искусство ызлада 500 фахмулу школчуланы бирикдирген июльдагъы программагъа чакъыргъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Билим