«Кюн шахарчыкъла» битеу районлада да ачыллыкъдыла

Тюнене Терекде «Сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар» академиясыны» бёлюмю ачылгъанды. Анга аталгъан къууанчха КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.
Кюн сууукъ болгъанына да къарамай, байрамгъа жангы мектепге жюрюрюк сабийчикле, республиканы власть органларыны, билим бериу системасыны келечилери да келген эдиле. Аланы алгъышлай, Юрий Александрович бу иш терекчилеге, республиканы жамауатына да магъаналы болгъанын чертгенди. «Жууукъ кезиуде «Кюн шахарны» бёлюмлери республиканы битеу районларында да къураллыкъларына  ышанама. Келир жыл жаз башында уа аладан бирини къурулушу башланырыкъды»,-деп билдиргенди ол.

Юрий Коков, бу мекям къырал-энчи иели партнёрлукъну амалы бла ишленнгенин белгилеп,  анга  болушхан бизнесменлеге ыразылыгъын айтханды. «Сиз ёсюп келген тёлю ючюн къайгъыргъаныгъыз кёрюнюп турады, къурулушха битеу кючюгюзню, жюрегигизни салгъансыз. Бу мекям  былайда жыйылгъан сабийчиклеге, аланы ызларындан  келлик тёлюлеге да жарарыкъды. Мында не жаны бла да фахмугъузну ачыкъларгъа битеу онгла къуралгъандыла»,-деп, ол анда окъурукъ жашчыкълагъа бла къызчыкълагъа жетишимле тежегенди.

КъМР-ни Башчысы   билим бериу учрежденияны ачхычларын Терек шахарны 1-чи номерли лицейини окъуучусу, адабиятдан битеуроссей олимпиаданы регион бёлюмюнде хорлагъан, «Умники и умницы» гуманитар конкурсну район бёлюмюню финалисти  Малкъарланы Маратха, Жангы Малкъар элни орта школуну окъуучусу,  районну администрациясыны таматасыны саугъасына тийишли болгъан, «Къонакъбай Кавказ» битеуроссей краеведение конференцияны лауреаты Этчеланы Русалинагъа эмда Терек шахарны 2-чи номерли школуну окъуучусу, шахматладан 17 жыллары толмагъан къызланы араларында республикалы эришиуледе хорлагъан, «Къонакъбай Кавказ» битеуроссей краеведение конференцияны лауреаты  Лена Шомаховагъа  бергенди.
Ызы бла  республиканы Башчысы араны болумуна къарагъанды. Бу эки къатлы мекямда уа спорт, илму, робототехника, сурат ишлеу, башха дерсле да бардырыргъа битеу онгла къуралгъандыла.
Терекчиле уа къонакълагъа ариу концерт программа бла тюбегенлерин белгилерчады.

 

 

Тикаланы Фатима.

Свежие номера газет Заман


17.10.2018
15.10.2018
12.10.2018
10.10.2018