Билим

Сайланнган усталыкъны жашырынлыкъларына тюшюнюрча

Бу кюнледе Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар  къырал университетни педагогика колледжинде  «Жаш профессионалла» WorldSkills-Russia – 2020 сайлау чемпионатны очный халда эришиулери башланнгандыла. Аны профориентациялы  бёлюмюне республиканы мектеплеринден 200 окъуучу бла устаз къатышхандыла.

Адабиятыбыздан билимлерин ачыкълагъандыла

Геуюрге кюн, Нальчикни Билим бериу департаменти къурап, 23-чю номерли школда «Акъылжан»  деген оюн бардырылгъанды.  Анга шахарны мектеплерини окъуучулары къатышхандыла.

Эм иги проектлеге - грантла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде вузну ичинде бардырылгъан конкурсда  хорлагъанлагъа   къууанч халда грантла алырча дипломла берилгендиле. 

«Энчи» сабийлеге – энчи къайгъырыу

Арт жыллада санларында къыяулары болгъан сабийлени окъутуугъа, хар жаны бла да айнытыугъа уллу эс бурулады. «Барысына да билим бериу» деген регионла аралы проект да ол муратда къуралгъанды.  Аны чеклеринде федерал эмда регион билим бериу учрежденияла бир бирге сынауларын билдирип тургъандыла. Аллай  энчи сабийлени окъутууну шёндюгю амаллары бла ишлерча  этиуге артыкъда уллу эс бурулгъанды.

КъМКъУ-да Конституцияны кюнюн белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде жюзге жууукъ студент бла школчу  «Конституцияны кюнюнде» деген жаш тёлю форумгъа къатышхандыла. Аны къыралны Баш законуну   даражасын кётюрюр эмда  жаш адамланы андан  билимлерин ёсдюрюр муратда вузну право жаны бла клубу къурагъанды.  

Къайсы усталыкъ игиди?

Элбрус районну билим бериу махкемелери «Цифраны дерси» деген битеуроссей акцияны чеклеринде информатикадан дерсле бардыргъандыла. Программированиягъа бла цифралы амаллагъа юйретиуню амалларын а Россейни белгили интернет компаниялары жарашдыргъандыла. Ала, дунияда информация технологиялада не жангылыкъла болгъанларын билирге болушханларындан сора да, къайсы усталыкъ хайырлы болгъанын билирге да болушадыла.

Биринчи болушлукъ бераллыкъдыла

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде КъМР-де  чекленнген жууаплылыгъы болгъан   "Къызыл Жор" регион бёлюм къурап студентлеге деп  информация-жарыкъландырыу иш бардырылгъанды.

Жаш тёлюге конкуренцияны къорууларча

Россей Федерацияда хар жыл сайын 3 декабрьде юристни Кюню белгилегенди. Аны чеклеринде Монополиялагъа къажау службаны КъМР-де управлениясыны башчысыны орунбасары Анна Кумахова эм алчы специалист-эксперт Созайланы Рашид Нальчикде орта школлада конкуренцияны къоруулауну юсюнден ачыкъ дерсле бардыргъандыла, деп билдиргендиле ведомстводан.

Проектле къурауну школу

КъМКъАУ-да «Крим» деген биригиуню жыйылыууну чеклеринде студентлеге деп «Проектле къурауну школу» бардырылгъанды кёп болмай. Вуздан билдиргенлерича, бу билим бериу программа проектле къураргъа эмда къорууларгъа юйретир умутда жарашдырылгъанды.

Тарых шартлары - кёп, юйретиу магъанасы - уллу

Къабарты-Малкъарны  уголовный-толтуруучу системасыны (УИС) ветеранлары  «Вулкан»  деген ат бла тарых магъаналы китапны  жыйышдырып, басмалатхандыла. Ол УИС-ни энчи бёлюмю къуралгъанлы  26 жыл толгъанына жораланады,деп билдиргендиле бизге КъМР-де УФСИН-ни пресс-службасындан.   

Страницы

Подписка на RSS - Билим