Жамауат

Табийгъатны жюреги бла сюймеген бу усталыкъны сайламайды

Жыл сайын сентябрьни хар ючюнчю ыйых кюнюнде агъач мюлкде уруннганла профессионал байрамларын белгилейдиле. Ол  1977 жылда 18 сентябрьде «Агъач законадельство» къабыл этилгенине жораланнганды. Россейни бирси регионларындача, Къабарты-Малкъарда да ол кюн айырмалы ишчилени белгилеу бла къууанч халда ётеди. Аны аллында биз бу жол Чегемни агъач мюлкюнде болгъанбыз. Бюгюнлюкде учреждениягъа уллу сынамы болгъан Бёзюланы Ибрагим башчылыкъ этеди.

Таулуланы араларында ёсюп, тауланы жаныча кёргенди

Малкъарлы жол кёргюзтюучюлени араларында атларын махтау бла айтдыргъан адамла болгъандыла. Сотталаны Ахияны, Хаджиланы Сейитни, Залийханланы Чокканы, Тилланы Юсюпню бюгюнлюкде кёпле эсгередиле. Терс-Къолда жашап тургъан сванлы Леван Маргиани да аллайланы санында энчи жерни алады. Минги тауну тийресине келген жолоучула – алимле аны юйюню арбазында кеслерине керекли хар затны да табып тургъандыла. Таулагъа ёрлеучюле, хакъ тёлеп, аны арбазында  чёмюч-къашыкъ, тюрлю-тюрлю кийимле, атла алып, жолгъа  алай атланнгандыла.

Миллетни атын жигитлери, тирнеклери айтдыргъанла

Чегем ауузунда, Акъ Топуракъ тийресинде Бора деген жер барды. Аны иеси Гочаланы Бораны юсюнден таматаладан эшите тургъанма. Ол Чегем ауузунда аты айтылгъан, тирилиги бла ырысхы этген, мал жайгъан, хар жюз ийнекден жюз бузоу алгъан киши болгъанды, мал кютерге уа бегендеге Хадаужукъланы бийден Заюково жанында жер алгъанды.

Кёлю бла сюйюп болушхан керти сууап алады

Нальчик шахар округну Урунуу эмда социал къоруулау арасы шахарда Къайсын атлы проспектде орналгъан «Эдельвейс» арада ишлегенле бла бирге жандауурлукъ ишни дайым бардыргъанлай турадыла. Алай бла къарыусуз, къолайсыз юйюрлеге, аланы сабийлерине, санларында чекленнген онглары болгъан эмда энчи балалагъа да байрам ингирле, сурат кёрмючле къурайдыла. Бу жол да ары аналары, аталары, ынналары бла келген къызчыкъланы бла жашчыкъланы жарыкъ ауазчыкълары алгъаракъдан окъуна араны жыйылыула бардырылыучу залында эшитиле эдиле. Ол а аланы байрамны къурагъанлагъа ыразы болгъанларына шагъатлыкъчады.

Иш усталыкълагъа юйретиу энчи магъаналы жумушча

Быйыл да, хар замандача, Нальчикде гумапнитар-техника колледжни мурдорунда сакъатланы эмда саулукъларында чекленнген онглары болгъанланы арасында профессионал усталыкъны «Абилимпикс-2021» бешинчи юбилей регион даражалы чемпионаты бардырыллыкъды. Ол 28 сентябрьден башлап 30 сентябрьге дери ишлерикди.  

Жигерлигини белгиси – Ленинни ордени

Алгъыннгы къыралыбызны бек бийик саугъасы Ленинни ордени эди. Аны аскерде уллу жигитлик этгенлеге, урунууда бийик кёрюмдю болдургъанлагъа бергендиле. Жерлешлерибизни араларында анга тийишли болгъанладан бири Жанхотия элден Ёзденланы Шаухалды.

Атабий чюй ургъан къая

Бедик элни баш жанында бир сыйдам къаягъа эрттеден бери узун къазыкъ орнатылып турады. Къаяны кесине да Атабий чюй ургъан къая дейдиле. Атабий деген киши ким болгъанды, къайда, къачан жашагъанды. Хапарыбызда аны юсюнден билгенибизни, эшитгенибизни айтайыкъ.

Ёсюп келгенлеге тепсеуню, жырны дуниясын ача

Теммоланы Залина  Тырныаууз шахарда Абайланы Солтанбек атлы искусстволаны сабий школуну хореографиядан устазыды эм «Арабеск» ансабльни башчысыды. «Арабеск» республикалы, битеуроссей эм халкъла аралы  эришиуледе хорлагъан, аты айтылгъан ансамбльди. Залина бюгюн мени ушакъ  нёгеримди.

Бузлу булутланы хорлаучу айтхылы алим

Физика-математика илмуланы доктору, РАН-ны, Халкъла аралы чыгъармачылыкъ академияны, Петров атлы илму эм искусство академияны да академиги, Илму эм техника жаны бла СССР-ни, КъМР-ни эм Россейни Правительствосуну къырал саугъаларыны, ...

Элде кёп жумуш тындырылады

Уллу эм бек эрттегили тау эллерибизден бири Огъары Малкъарды. Ёмюрлени  саркъыуунда игиликле, ахшылыкъла, къайгъыла да кёре келген, къууана, жарсый да билген, кёп ахшы къызны, уланны ёсдюрген, къол къыйыны бла жашай билген буруннгу журтубуз.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат