30.05.2024, 09:35 - Политика

Къырал башчыбыз Федерал Жыйылыугъа этген Чакъырыу сёзюнде  жангы миллет проектлени къурауну юсюнден сорууланы эм шёндю жашауда бардырыла тургъанланы юсюнден Къырал советни комиссиясыны социал экономиканы айнытыууну стратегиялы айнытыу бла байламлы кенгертилген жыйылыуунда жангыдан кётюргенди.

29.05.2024, 18:16 - Жамауат

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик.   

29.05.2024, 17:45 - Жамауат

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

29.05.2024, 16:56 - Билим

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

29.05.2024, 15:39 - Жамауат

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

29.05.2024, 15:35 - Тарых

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы юслеринден айтылса сёз, анга  сейир этип, къулакъ салырса. Эски суратны кёрсенг а, андагъыны къадарын билгинчи тынчаймазса. Къадар дегенинг къайры жетдирмейди, неден ётдюрмейди.

29.05.2024, 15:33 - Саулукъ

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

29.05.2024, 15:32 - Жангылыкъла

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
30.05.2024 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

«Чырмауланы хорларгъа юйреннгенме»

  Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Мен хапарын  айтырыкъ аллайладан бириди. Ол Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни...
Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...

Спорт
31.12.2021 - 09:43 | 👁 20

Подробности...

Хорламла, саугъалаула, майдалла

2021 жыл пандемия ючюн чекле жашауну къайсы жанында да салыннгандыла, ол санда спортда да. Эришиуле, алгъынча, кёп спортчуланы, къараучуланы къатышыулары бла ётдюрюлмегенликге, болгъан а этгендиле,...
Жангылыкъла
30.12.2021 - 08:23 | 👁 19

Подробности...

Жарыкъландырыу халлы байрам оюнла

«Полициячы Къар Аппа» Битеуроссей акцияны чеклеринде КъМР-ни Май районуну сабий садларында жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну тематикасында жангы жылгъы утренникле къураладыла.
Жангылыкъла
29.12.2021 - 14:56 | 👁 47

Подробности...

Тауланы кюнюн белгилей

Бу декабрь ай байрамладан бай болгъанды дерчады. Элбрус районнга, ол санда эм ариугъа эмда сюйдюмлюге тауланы халкъла аралы Кюнюн санаргъа тийишлиди. «Приэльбрусье» Миллет паркны экология...
Билим
28.12.2021 - 10:07 | 👁 32

Подробности...

«Тилибизни, тинибизни сакълагъан тиширыуларыбызгъа баш урама»

Бызынгыны орта школунда малкъар тилден бла адабиятдан Чочайланы Нажабат, Гамайланы Хызырни къызы, окъутады. Ол республикада эм сынамлы, сыйлы да устазларыбыздан бириди. Ишин бет жарыкълы толтургъаны...
Билим
28.12.2021 - 09:39 | 👁 24

Подробности...

Замандан артха къалмазгъа итине

Узакъ тау эллерибизни бирине Бызынгыгъа барсанг, жангыртылгъан, омакъ школу узакъдан окъуна кёзге илинеди. Анга РФ-ни КъМР-ни билим бериуюню сыйлы ишчиси Хапаланы Тахир башчылыкъ этеди. Биз анга...
Билим
27.12.2021 - 12:28 | 👁 55

Подробности...

Хунерликлерин ачыкъларгъа эм айнытыргъа болуша

Устазны иши къыйын  болгъанлыкъгъа, эсде къалырча такъыйкъалагъа байды. Сабийле, сени кёргенлей, аллынга чабып къучакълагъанлары, санга ышанып, ийнанып къарагъанлары къаллай уллу насыпды. Аллай...
Экономика
26.12.2021 - 19:01 | 👁 35

Подробности...

Булунгугъа баргъан жолну хали бла шагъырейленнгендиле

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ишчи жумуш бла Чегем районда болгъанды, ол  Хушто-Сыртны бла Чегем чучхурланы ортасында жолгъа къарагъанды. Анда ишле Экинчи Чегем-Булунгу деген жолну жангыртыу бла...
Билим
26.12.2021 - 10:32 | 👁 31

Подробности...

«Жаш тёлюбюзню асламысы адет-намысха къаты болгъаны мени къууандырады»

Жазаланы Жулдуз Тёбен Чегемни орта школунда устаз болуп ишлегенли  эки жыйырма бла беш жыл боллукъду.  Ол бийик категориялы устазды. Кёп район эм ведомстволу саугъалагъа тийишли болгъанды.
Тарых
26.12.2021 - 08:10 | 👁 34

Подробности...

Аны кёз къарамы бла ишленнген дуния

Орта школну Орта Азияда бошагъанлай, туугъан жерине келирге эркинлик берилген халкъы бла къайтып, университетни малкъар тил бла литература бёлюмюне киреди. Ол кезиуде ата журтларындан кёп хапарлары...
Экономика
25.12.2021 - 15:07 | 👁 20

Подробности...

Казбек Коков Туризмни айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны ишине къатышханды

Россей Федерацияны Правительствосуну Председетелини орунбасары Дмитрий Чернышенко Туризмни айнытыу бла байламлы правительстволу комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

Страницы