16.04.2024, 12:39 - Политика

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды. Бу проект Россейни Правительствосунда къабыл кёрюлген эди эмда «Саулукъ сакълау» программагъа тюшгенди.

16.04.2024, 12:00 - Спорт

 «Рамаданны кубогу» деген ат бла «Нальчик» спорт арада самбодан 2012-2014 жыллада туугъан жашчыкъланы араларында самбодан республикалы эришиу бардырылгъанды.

16.04.2024, 09:26 - Маданият

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В. Собинов атлы къырал консерваторияны жетишимли бошагъанды. Бюгюнлюкде ол КъМР-ни Музыка театрыны солистиди.

16.04.2024, 09:00 - Спорт

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024, 08:36 - Жамауат

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

16.04.2024, 08:30 - Спорт

«Таза тёлю» деген ведомствола аралы битеулю оператив-профилактика операцияны чегинде «Кенже» спорт арада дзюдодан эришиу къуралгъанды, ол Борис Кодзовну хурметине аталгъанды. Анга республиканы районларындан бла шахарларындан 2008-2010 жыллада туугъан 166 спортчу къатышхандыла.

16.04.2024, 08:26 - Жамауат

Жаланда таматала угъай, сабийле да къыйналадыла шёндюгю дунияда. Хар болгъан ишни юсюнден интернетде он тюрлю оюм басмаланады, ала къайсына ийнаныргъа билмейдиле. Аман къылыкълы сабийлени саны ёсюп  барады.  Кимди терс? 


КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Билим
27.12.2019 - 13:45 | 👁 12

Подробности...

Адабиятыбыздан билимлерин ачыкълагъандыла

Геуюрге кюн, Нальчикни Билим бериу департаменти къурап, 23-чю номерли школда «Акъылжан»  деген оюн бардырылгъанды.  Анга шахарны мектеплерини окъуучулары къатышхандыла.
Тарых
27.12.2019 - 13:33 | 👁 46

Подробности...

КЪУЛБАЙЛАНЫ ЖАШЛАРЫ

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына Туугъан жерибизге къоркъуу тюшгенде, къыралыбызны хазна къалмай битеу эр кишилери къолгъа сауут алгъан эдиле. Фашист Германия бла урушха адамы къатышмагъан, баям, бир...
Саулукъ
27.12.2019 - 08:50 | 👁 21

Подробности...

Диабетден къыйналгъан ашын, жашау формасын да тюрлендирирге керекди

Шёндюгю дунияда кенг жайылгъан, къыйын аурууладан бири  диабетди. Ол жыл сайын мингле бла адамланы жашауларын юзеди.   Бу аурууу болгъаннга жашау этиу бек къыйын болады: анга  поликлиникагъа терк-...
Саулукъ
27.12.2019 - 08:45 | 👁 6

Подробности...

Диета бауургъа игиди

Жарсыугъа, бауурлары ауругъанла шёндю аз тюйюлдюле. Аурумаз ючюн не зат этерге керекди? Бу соруудан башланнган эди Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны врач-терапевти  Наталья Лукина бла...
Экономика
27.12.2019 - 08:35 | 👁 11

Подробности...

Гидроэнергетикле больницагъа оборудование бергендиле

РусГидрону Къабарты-Малкъарда бёлюмю Бахсан шахарда районну ара больницасына бир талай медицина оборудование бергендиле.
Экономика
27.12.2019 - 08:30 | 👁 7

Подробности...

Кооперация – эл мюлкню айнытыуда баш амалладан бириди

Эл мюлкде ишни къурауну бир тюрлюсю - кооперацияды. Аны баш магъанасы – бу бёлюмде уруннганла бир бирлери бла байламлыкъла къурап, сатыу-алыуну алай бардырыуду, болгъан тыйгъычланы, кемчиликлени...
Билим
27.12.2019 - 08:25 | 👁 30

Подробности...

Эм иги проектлеге - грантла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде вузну ичинде бардырылгъан конкурсда  хорлагъанлагъа   къууанч халда грантла алырча дипломла берилгендиле. 
Жангылыкъла
27.12.2019 - 08:20 | 👁 9

Подробности...

Ёртенни алын тыйгъандыла

Геуюрге кюн «Прохладный - Бахсан – Элбрус» федерал автомобиль жолну 73-чю километрини тийрелеринде  тау бетледе кече къургъакъ кырдык жаннганды.
Тарых
27.12.2019 - 08:15 | 👁 28

Подробности...

Малкъарны бийче къызлары – ариулукъну, субайлыкъны юлгюлери

Таулу къызла ариулукълары, чырайлылыкълары, низамлылыкълары, намыслары бла да айтыладыла.  Буруннгу таулу тиширыуланы суратларына къарасанг, аланы  сыфатларындан кёзюнгю  айырмагъанлай турлугъунг...
Маданият
27.12.2019 - 08:10 | 👁 18

Подробности...

Таш бла заман

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау...
Жангылыкъла
27.12.2019 - 08:03 | 👁 16

Подробности...

Къабарты-Малкъарда ортопедияны шёндюгю заманнга келишген бёлюмюн къурауну онглары сюзюлгендиле

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе федерал медицина араланы баш специалистлери бла тюбешгенди.  Ушакъгъа аты дуниягъа айтылгъан россейли нейрохирург, РАН-ны академиги, профессор, Н.В....
Экономика
25.12.2019 - 08:19 | 👁 18

Подробности...

Промышленность кёп къалмай он процентге кёбейгенди

Севкавстатдан билдиргенлерине кёре, быйыл биринчи онбир айны ичинде Къабарты-Малкъарда промышленность производствону индекси 9,5 процентге кёбейгенди.
Экономика
25.12.2019 - 08:19 | 👁 9

Подробности...

«Бизге эм магъаналы шартладан бири - жерчиликде уруннганланы ышаныулукъларыды»

Озгъан жылны эсеплерини, жетишимлени, программаланы эм башха  жангычылыкъланы  юсюнден бизге Россельхозбанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню таматасы Алим Сокуров хапарлагъанды.    
Тарых
25.12.2019 - 08:19 | 👁 22

Подробности...

Миллет дивизияда жигитча сермешгендиле

 Уллу Хорламны 75-жыллыгъына 1941-чи жылны 13 ноябринде СССР-ни ГКО-су (Государственный Комитет Обороны) Къабарты-Малкъарда атлы аскер дивизия къурауну юсюнден бегимни къабыл этгенди. Ол борч Шимал-...
Тарых
25.12.2019 - 08:17 | 👁 19

Подробности...

Бахсан ауузунда - доммакъ эм темир ёмюрледен къалгъан суратла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну башчысы Мокъаланы Тенгиз айтханнга кёре, бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны Бахсан ауузунда краеведле къаялада табылгъан суратланы тинтиу бла...

Страницы