08.12.2022, 15:20 - Право

Хауа болум тюрленнгени бла байламлы  къырал автоинспекторла водительлени сакъ болургъа, жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа чакъырадыла.

08.12.2022, 13:35 - Жамауат

  Николай Самохвалов Къабарты-Малкъарны кёп жерлеринде жолоучулукъда болуп, аллай кезиуледе кёргенини бла эшитгенини юслеринден газетлеге, ол санда «Заманнга» да жазгъанлай тургъанды. Республиканы тарыхына да эс бургъанды. Артыкъда тау жерледе жолоучулукъларын бек жаратханларын, кёп сейир адамлагъа тюбегенлерин да ол сюйюп суратлагъанды жазмаларында. Аны аллай жолоучулукъларындан бирини юсюнден жазгъаны бла сизни да шагъырей этерге сюебиз. Ол таулу къойчуланы юслеринден къалай уллу жюрек жылыулукъ бла жазгъанын кесигиз да сезериксиз.

08.12.2022, 12:21 - Политика

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ыйыкъ сайын бардырылыучу «муниципал сагъатны» кезиулю жыйылыуун ётдюргенди.

08.12.2022, 11:30 - Тарых

Белгисиз солдатны кюню — Россейде сыйлы кюнледен бириди. Ол 2014 жылдан бери 3 декабрьде жыл сайын белгиленеди, кеси да къыралыбызны эм андан тышында да  къазауатлада жигитча сермеше жан берген совет эмда россейли аскерчилени хурметлерине тохташдырылгъанды.

08.12.2022, 09:30 - Жамауат

Къыш сууукълагъа юйлени, объектлени да хазырлайдыла. Адамла кеслерине жылы кийимле аладыла, алай бирле уа «темир шуёхларыны» юслеринден унутуп къоядыла. Кюнлени бир кюнюнде жолда къалыргъа неда ремонтха къадар ахча къоратыргъа сюймей эсегиз а, алай этерге жарамайды.

08.12.2022, 09:05 - Жангылыкъла

Росгвардияны Звёздный элде аскер бёлюмюнде «Дунияда эм иги адамгъа» деген сабий сурат конкурсну эсеплери чыгъарылгъандыла. Конкурс Ананы кюнюне аталып,  аскерчилени сабийлерини араларында бардырылгъан  «Анама сюймеклик бла» акцияны чегинде ётгенди.  

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
26.12.2018 - 10:05 | 👁 13

Подробности...

Фонтан а майданнга къууат къошарыкъды

Тырныауузда жангыртыу ишледен сора  Первооткрывательлени майданы кёз къууанырча  омакъ болгъанды. Анда шинтикле орнатхандыла, бордюрла бла тротуар плитка салгъандыла эм тёгерек-башны...

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:50 | 👁 8

Подробности...

Чагъырны къолдан сатып алмагъыз

Жангы жылны байрамына халкъны асламысы бек тынгылы хазырланады. Ол кюнлеге аш-азыкъ, суула, чагъырла сатыу бютюн къаты барады. Жарсыугъа, аллай кезиуледе аманлыкъчыла да тириледиле.

Право
26.12.2018 - 09:50 | 👁 42

Подробности...

Борчугъуз бар эсе, сюд приставланы сакълагъыз

Озгъан онбир айгъа организацияла бла адамла отлукъ-энергетика комплексге (ТЭК) берлик борчдан 244 миллион сомдан аслам жыйылгъанды, деп билдиргендиле Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де...

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:48 | 👁 13

Подробности...

Жангы жылгъа мекямларын ким ариу жасарыкъды?

Нальчик шахарны мэриясы, Жангы жылны байрамын хазырлана, юйлени тышларын бек ариу жасагъан предпринимательлени араларында конкурс бардырады. Аны чеклеринде тюкенлени, кафелени, ресторанланы,...

Илму
26.12.2018 - 09:44 | 👁 18

Подробности...

Алимлерибизни жангычылыкъларына - бийик багъа

Кёп болмай Юг Кореяны ара шахары Сеулда  илму ишлеге бла технологиялагъа жораланнган эмда аланы коммерцияда хайырланырча онг тапдыргъан   «SILF-2018» - деген XIV халкъла аралы инновациялы  кёрмюч-...

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:40 | 👁 48

Подробности...

Къутхарыучуланы – усталыкъларына, кишиликлерине да бийик багъа

       Алгъаракълада РФ-ни МЧС-ини таматасы Евгений Зиничев ведомствону регионлада бёлюмлерини башчылары бла жылны эсеплерине жораланнган кенгеш бардыргъанды.

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:39 | 👁 14

Подробности...

Жангы жылгъа жангы фатарлада тюберикдиле

Жангы жылны аллында Чегем районда ёксюз эмда къарар адамлары болмагъан жыйырма тёрт  сабийге фатарла берилгендиле, деп билдиргендиле  муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:38 | 👁 21

Подробности...

Аскерчиле саусузлагъа аягъы юсюне болургъа болушадыла

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны 68 келечиси бла Звездный посёлкада аскер бёлюмню 158 къуллукъчусу, «Къанны службасы» къырал программаны чеклеринде бардырылгъан  донорлукъ акциягъа къатышып,...

Маданият
26.12.2018 - 09:35 | 👁 30

Подробности...

Даражалы конкурсда хорлагъанлагъа – сыйлы белгиле бла грамотала

 "Россейни акъ зурнуклары-2018" деген битеуроссей  конкурсда хорлагъанланы КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда  къууанчлы халда саугъалагъандыла.

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:30 | 👁 17

Подробности...

Сабий поликлиникалагъа - жангы оборудование

Къабарты-Малкъарны сабийлеге бакъгъан учрежденияларына  76 миллион багъасы диагностика оборудование берилгенди.

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:27 | 👁 10

Подробности...

Гитче бизнесге себеплик этиуню къыйматлы амалы

РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисини Аппараты, Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерство, Округну субъектлерини араларында экономика байламлыкъланы ассоциациясы эмда Шимал...

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:22 | 👁 11

Подробности...

Къашхатауда - жангы кинозал

   Черек районда эрттеден бери сакъланнган иш болгъанды - Къашхатаудагъы  Маданият юйде жангы кинозал ачылгъанды, деп билдиргендиле районну администрациясыны пресс-службасындан.

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:22 | 👁 8

Подробности...

Зауукълу концерт, саугъала, тюбешиуле да

    Жангы жылгъы байрам адамланы бирге жыяды, ол себепден аны тамата, сабий да сюйюп сакълайдыла.  Аны бла байламлы жылны ахырында кёп тюрлю къууанчлы иш болады. Бу жол да Нальчикни солуу эм...

Маданият
26.12.2018 - 09:20 | 👁 21

Подробности...

Фахмулу сохталарына энчи тепсеуле къурагъан балетмейстер

Быйыл Тырныаууз шахарда Къулийланы Къайсын атлы Культура юйню балетмейстери Будайланы Ануарны жашы Русланнга «Къабарты-Малкъар Республиканы культурасыны сыйлы къуллукъчусу» деген ат аталгъанды. ...

Жангылыкъла
26.12.2018 - 09:15 | 👁 19

Подробности...

Назы терекде - машинагъа билет

    2019 жылгъа тюберге кёп къалмагъанды.

Страницы