06.12.2023, 12:37 - Жамауат

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

06.12.2023, 12:36 - Жамауат

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

06.12.2023, 12:34 - Тарых

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.  

06.12.2023, 12:01 - Политика

У К А З ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ У К А З Ы

06.12.2023, 09:59 - Жангылыкъла

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.

05.12.2023, 12:00 - Маданият

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

05.12.2023, 11:04 - Жамауат

Хурметли жамауат! Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Маданият
01.05.2020 - 08:05 | 👁 151

Подробности...

«КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ФРАЗЕОЛОГИЯ СЁЗЛЮК»

(Баргъаны) Сёз тутушланы эрттеледе къуралгъан, энчи магъаналы тюрлюлери – фразеология айланчла бизни тил байлыгъыбызны жаухарларыдыла. Аланы ангылап, керек жерде хайырланыу зауукълукълуду.
Саулукъ
01.05.2020 - 08:00 | 👁 12

Подробности...

Тютюн, ичги, стрессле адамны душманларыдыла

Жарсыугъа, адамны ёмюрю къысхады.  Аны узайтыр ючюн а не затны эсде тутаргъа кереклисини юсюнден Нальчик шахарны ючюнчю поликлиникасыны врачы Наталья Каширокова бла ушакъ этгенбиз.
Тарых
29.04.2020 - 08:09 | 👁 22

Подробности...

«Ол къыйынлыкъны сынагъанлагъа болушургъа къолдан келгенине бек къууанама»

26 апрель – Техноген, ядер авариялада ачыгъанланы эсгериуню халкъла аралы кюню
Тарых
29.04.2020 - 08:05 | 👁 24

Подробности...

Халкъыбызны ёхтемлиги

  Уллу Хорламны 75-жыллыгъына 1941-1945 жыллада Уллу Ата журт урушда Хорламны парады – къыралыбызны тарыхында бек сыйлы эмда махтаулу кюнюча къалгъанды эмда къаллыкъды. Ол къанлы сермешлени, айтып...
Тарых
29.04.2020 - 08:03 | 👁 30

Подробности...

Битеу жашауу - халкъына бла къыралына къуллукъ этиуню юлгюсю

Жаз башыны бла Урунууну кюнюне
Маданият
29.04.2020 - 08:01 | 👁 21

Подробности...

Жаш тёлюню ёсдюрюуде не заманлада да сакълыкъ, сабырлыкъ изленнгендиле

Къайсы дуниялада да къарачайлыла бла малкъарлыла сабийни багъалы кёргендиле, аны ёсдюрюу эм юйретиу бла байламлы жумушланы эм магъаналыладан бирлерине санагъандыла. Бу жаны бла  айтылгъан оюмла да...
Тарых
29.04.2020 - 08:00 | 👁 25

Подробности...

ЖАУУН ЖАУАДЫ

Адам бла Хауа тюбешип, жер юсюнде адам улу жайылгъанлай, ол сюймекликден бирча, бир атадан-анадан жайылгъан жамауат тюрленип, юлешинип, къауумлагъа бёлюнюп башлады: бай – жарлы, къарыу-лу – къарыусуз...
Жангылыкъла
24.04.2020 - 10:03 | 👁 11

Подробности...

Жолланы жарытыуну къайгъысын кёре

Республиканы шахарларында бла эллеринде жолланы кече жарытыу жаны бла мадар этиле тургъанын билдиргендиле КъМР-ни Жол мюлк управлениясындан.
Жангылыкъла
24.04.2020 - 09:18 | 👁 16

Подробности...

Фатиманы хорламлары

Вузда окъугъан жылларында Фатима  бийик жетишимлеге жеталгъанды, ол санда илму тинтиуледе да. Аны ишлери, вуз, регион, халкъла аралы даражалада къуралгъан тюрлю-тюрлю илму-практика конференциялада...
Маданият
24.04.2020 - 09:17 | 👁 14

Подробности...

Сахнагъа, поэзиягъа да илхам келтиргенди

Орусланы Роза КъЧР-ни сыйлы артисткасыды, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар драма театрны актрисасыды.1973 жылдан бери РФ-ни Театрда ишлегенлерини союзуну келечисиди, маданиятда  жетишимлери ючюн...
Маданият
24.04.2020 - 09:07 | 👁 27

Подробности...

«Къарачай-малкъар фразеология сёзлюк»

(Баргъаны)   Суратлау магъаналы, бир бирлерине къошулуп,  энчи магъана къурагъан сёз тутушланы бизни ата-бабаларыбыз кёп сынауладан сора такъгъандыла. Аланы билип, ушакъда хайырланыу уллу зауукълукъ...
Маданият
24.04.2020 - 09:05 | 👁 27

Подробности...

Зояны илхамы

Баям, хар инсанны да болур жюрегинде назмучулукъ. Жашауну ангылай тебиресе, ол аны сёз бла айтыргъа итинеди. Бирле аны ариу тизгинлеге тизип белгили этедиле. Аланы окъуй, авторланы жюреклеринде...
Экономика
24.04.2020 - 09:01 | 👁 18

Подробности...

Хауаны терк-терк тюрлениую – битимлеге хаталыды

Арт кюнледе Къабарты-Малкъарда  хауаны  терк-терк тюрленнгенини -  кюндюз +18 кече уа - 1 градусха тюшгенини  хатасындан 337,5 гектарда терек бахчалыкъланы  юшютгенди.  
Тарых
24.04.2020 - 09:00 | 👁 15

Подробности...

Ыспас сёзлени саулай миллетге айтадыла

Уллу Хорламны 70-жыллыгъыны байрамларыны аллында    Уллу Ата журт урушну жылларында Къашхатауну тийресинде  болгъан къазауатда  жоюлгъан 300-ге жууукъ совет аскерчилени къарындаш къабырларында стела...
Жангылыкъла
24.04.2020 - 08:57 | 👁 7

Подробности...

Жангы социал объектлеге – токну кереклиси тенгли бир

Быйыл биринчи кварталда «Россети Шимал Кавказ» компаниягъа ток сетьлеге къошулургъа сюйгенледен 6690 заявка берилгенди. Аланы барына да 302 МВт электрокюч жиберирге керекди.

Страницы