Жангы рентген комплексле хайырлыдыла

Къабарты-Малкъарда багъыу биригиулени  жангы рентген оборудование бла жалчытадыла. Республиканы Правительствосуну порталында айтылгъаннга кёре  бу иш «Саулукъ сакълау» миллет проектни чеклеринде тамамланады.

Проект бардырылып тебирегенли республиканы аллай организацияларына алты цифралы рентген комплекс келгенди. Беш аппаратны Нальчик шахарны 1-чи, 2-чи эм 3-чю номерли поликлиникаларында орнатхандыла, экисин а Черек эмда Зольск район больницалагъа жибергендиле.

Жеринден тепдириу онглары болгъан  «С-дуга» рентген комплекс операцияла этгенде болушады. Аны «Онкология ауруулагъа къажау» программаны чеклеринде Онкодиспансерде орнатхандыла.

Шёндюгю цифралы оборудование алгъын тюрлюлеринден къайда игиди. Ол адамны санларын, сюеклерин шарт кёргюзтеди,  саулукъгъа бек аз заран салады. Суратны уа электрон халда чыгъарыргъа, плёнкагъа неда къагъытха тюшюрюрге жарайды. Башха организациягъа аны къолдан-къолгъа берип  айланмай, сеть бла жиберип къоядыла.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: