Бузукълукъ ачыкъланмагъанды

Кёп болмай Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюнде полицияны энчи автотранспортуна тынгылы къаралгъанды. Аны магъанасы – профилактика халда жолда аварияладан эм башха хаталадан сакъларгъады.  Тинтиулени кезиуюнде техниканы болумуна, тийишли халда хайырланнганына, заманында техосмотр эм ремонт этилгенине эс бурулгъанды. Аны юсюнден бизге РФ-ни МВД-сыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасындан билдиргендиле.

Алай бла бёлюмню таматасыны орунбасары Гали Тенгизов ишчилени улоуларыны техника болумларындан сора да, документлери тийишли халда жарашдырылырына аслам эс бургъанды.

- Бюгюнлюкде бир тюрлю бузукълукъ ачыкъланмагъанды. Полициячыла къуллукъ бардыргъан автотранспортларына уллу кёллюлюк этмей къайгъыргъанлары къууандырады. Ол аланы къоркъуусузлукъларын жалчытхандан сора да, къыралны мюлкюне аяулу кёзден къарагъанларын кёргюзтеди, - дегенди Гали Тенгизов.   

Поделиться: