Жолла къоркъуусуз болурча

Акъ-Сууда тёртюнчю  посёлокга баргъан жол эрттеден бери тозурап ремонт этерге керекли болуп тургъанды. Анга байламлы быйыл мартда «Къоркъуусуз эмда качестволу автомобиль жолла» миллет  проектге кёре,  графикден алгъа  тынгылы ремонт этилип бошалгъанды. 

Жангыртыу ишлени кезиуюнде  жолну  эки километрден асламы  мардалагъа келиширча болгъанды. КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну келечилери  тамамланнган жумушлагъа уллу багъа бичгендиле.  Ол санда специалистле аны  узунлугъун, кенглигин, асфальтны къалынлыгъын эм къоркъуусузлукъ жаны бла да   шартланы  тинтгендиле.

Кёп болмай ведомствону келечилери 1,5 километр чакълы бирде  жангыртылгъан  «Шалушка-Кенже» жолну  да болумуна къарагъандыла. Объект  социал магъаналыды, мында  мектеп эм аслам жашау журт орналады.   Экспертле билдиргенлерича, участок толу кюч бла ишлерге хазырды.

 Хасанияны Атто улуну атын жюрютген  ара  орамында да  энчи техника къыстау ишлейди.  Подряд организацияны келечилери  юч километр чакълы бирде   таза эм кир суу баргъан пластмассдан  быргъыланы   тартып бошай турадыла. Проектге ахча  республикалы бюджетден бёлюннгенден сора, ишле былтыр башланнгандыла.

Жангы быргъыланы хайыры бла   «Актау» микрорайонну да  жалчытыргъа жарарыкъды.  Бусагъатда мында  юй саны аз болгъанлыкъгъа, къысха заманда аслам  жашау журт сюелинирикди. Ол заманда сылтау чыгъарча боллукъ тюйюлдю.  Ишле бошалгъанлырандан сора да жолну жангыртып башларыкъдыла. Бусагъатда транспортну жюрюшю  чырмамазча  элни жаны бла эки километр чакълы бирде  ташдан хаух жол  жарашдырылгъанды. План бла  быргъыланы майны ахырындан  кеч къалмай  тартып бошарыкъдыла.

Бу кюнледе Хабазда бла Каменномостское элледе да ара орамланы жангыртадыла. Сагъынылгъан объектлени   узунлугуъу 11,5 километр барды, алада эки мектеп,    амбулатория  эм межгит да  орналады.

Бусагъатда специалистле жолну мурдорун хазырлап бошай турадыла. Аны бла бирге Малка бла Ырхы къол сууланы кёпюрлерин да  тапландыргъандыла, тротуарланы жангыртхандыла эм асфальт да жайгъандыла. 

Болсада алкъын  жумуш кёпдю:  жауун суу  саркъырча арыкла, быргъыла, бордюрла, къоркъуусузлукъну жалчытырча  темир буруула да  тартыллыкъдыла,  эки къат асфальт, белгиле да   саллыкъдыла.    Графикге кёре ишле быйыл жайда бошалыргъа керекдиле.  

Республиканы жол фондуну ахчасына 4 километр чакълы бирде  Нальчик-Майский жолда да  кече жарытырча чыракълы чыпынла орнатыллыкъдыла.  Бусагъатда  подряд организация  чыпынланы тюплерин жарашдырып бошагъанды энди жууукъ заманда баш жанларын келишдирликдиле эм ток чыбыкъла тартырыкъдыла.

Жолгъа былтыр тынгылы ремонт этилип мардалагъа келиширча болгъанды.  Болсада  кече жарыкъ болгъаныны къоркъуусузлукъну излемлерине келишмейди, ол себепден  участокну энчилигин эсге алсакъ, былайда эки чыракълы чыпынла салыргъа керек боллукъду.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: