Биринчиле жыйымдыкъ команданы къауумуна киргендиле

Бу кюнледе Кахун  элде аскер къол  тутушуудан 115 Кавдивизияны хурметине аталгъан эришиуле ётгендиле. Аны Аскер къол урушну федерациясы, Урван районну администрациясы эм Жаш техниклени  З. Налоев атлы станциясыны аскер-патриот арасы къурап бардыргъандыла.

Эришиулеге   школчула къатышхандыла. Бу республикалы  жыйымдыкъ командагъа сайлау кезиу  болгъанды. Жаш спортчулагъа конакъгъа келгенлени араларында уа   Аскер къол  тутушууну федерациясыны башысы Заурбек Черкесов,  ДОСААФ-ны эм СССР-ни Сауутланнган кючлерини ветеранларыны союзуну таматасы  Хусейн Мацухов, КъМР-ни Жамауат палатасыны келечиси Владимир Абаноков, Жаш техниклени  З. Налоев атлы станциясыны аскер-патриот арасыны башчысы Беслан Гуляжинов да бар эдиле.

Турнирге 100-ге жууукъ школчу къатышхан эдиле. Ала жыл санларына бла ауурлукъларына кёре  бир ненча къауумгъа юлешинип сермешгендиле. Спортну бу тюрлюсю бла кюрешгенлени саны бюгюнлюкде ёсе баргъанын да чертирчады.

- Бу эришиулени 115-чи Кавдивизияны хурметине жоралап быйыл бла 6-чы кере ётдюребиз. Мени оюмума кёре, ёсюп келген тёлю аппаларыбыз Уллу Ата журт урушда болдургъан жигитликни юсюнден билирге керекдиле. Бютюнда бюгюнлюкде ол бек магъаналыды. Турнирде хар заманда дивизияны байрагъын да тагъып, аны юсюнден билдириу да этиучюбюз, - деп чертгенди Беслан Олиевич.

Алай бла эришиуледе биринчи жерлеге чыкъгъанланы энди республиканы атындан тыш регионлада бардырыллыкъ даражалы турнирлеге къатышыр онглары боллукъду.

Битеу хорлагъанла майдалла эм сыйлы грамотала бла саугъаланнгандыла.

Къасымланы Аминат.
Поделиться: