Тыш къыраллада жерлешлерибиз атлы орамла

Ленин

Кюнчыгъыш Европагъа тенг болмай, Кюнбатыш Европада «совет тылпыуну» ашыгъыш кетерирге кюрешмегендиле. Сёз ючюн, Францияда Ленинни атын жюрютген элли чакълы орам эмда сквер бардыла. Италияда аланы саны – 36, Германияда уа – 14 болады. Ильичге жоралап Англияда эки террасагъа алай атагъандыла, Финляндияда уа бир паркга аны атын бергендиле. Дагъыда Индияда эмда Африкада алтышар орам жюрютеди Ленинни атын.

Сталин

Мында да Франция алчыланы санындады. Анда Сталинни атын жюрютген жаланда бир орам болгъанлыкъгъа, аны аты бла байламлы объектлени саны уа жюзге жетеди. Сёз ючюн, он майдан барды, ол санда бири – Парижде, «Сталинград» метродан юч минут жаяу баргъанлай. Италияда – эки, Англияда да аллай бир орам барды. Къытайда Харбинде парк да Сталинни атын жюрютеди.

Патчахла

Парижде Пётр Великий атлы орам эмда Александр III патчахны атын жюрютген кёпюр барды. Берлинни ара майданыны (Alexanderplatz) аты уа Александр I патчах бла байламлыды.

Космонавт эм лётчик

Гагаринни атын жюрютген орамла Чехияда (7), Германияда (4), Польшада (3), Венгрияда (2), Францияда (1), Угандада (1) бардыла. Бир кезиуде, Хьюстонда орамладан бирине белгили космонавтны атын берликдиле деген хапар да болгъанды, алай американлыла НАСА-ны штаб-квартирасыны аллында эсгертме орнатыу бла чекленип къалгъандыла. Чкаловну уа Вашингтон штатда Ванкувер шахарда орамы, эсгертмеси да барды. Москвадан АБШ-гъа 1937 жылда учхан самолёт анда къоннган эди.

Жазыучула бла композиторла

Эфиопияда Аддис-Абеба шахарда Пушкин атлы орамны кёрюрге боллукъду. Жазыучуну атын жюрютген аллея Берлинде Трептов-паркны эки тенг бёледи. Баденвайлерде (Германия), Биаррицде (Франция), Миланда (Италия) да Чеховну атын унутмагъандыла (орамла эмда майданла). Венада, Достоевскийни орамындан узакъ бармай, Гоголь атлы орамгъа тюберге боллукъду.

Достоевскийни атын жюрютген орамла Германияда бла Словакияда да бардыла. Каприде (Италия) 2011 жылда Горький атлы орам чыкъгъанды, Нью-Йоркда 2014 жылда уа – Довлатовха жораланнган (жазыучуну чыгъармачылыгъын жаратхан онсегиз минг адам тийишли петициягъа къол салгъан эдиле).

Лев Толстойну аты Парижде скверден сора да Къыбыла Дакотада (АБШ) шахаргъа берилгенди. Францияны ара шахарында дагъыда Игорь Стравинскийни майданы бла Сергей Рахманиновну бахчасы бардыла. Рахманиновну атын жюрютген орамланы Нью-Йоркда, Малагада (Испания), Эйндховенде (Нидерланды) да табаргъа боллукъду.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: