Кёк отлукъ ючюн тёлемегенледен къаты суралады

Былтыр газ бла жалчытхан биригиу кёк отлукъ ючюн аслам заманны тёлемей тургъан организацияла   1,5 миллиард сом чакълы  борчларын жабарча сюдлеге  196 иск бергенди. Сагъынылгъан кезиуде  энчи инсанлагъа да 1,4 миллард сом багъасына  36 минг  иск жарашдырылгъанды.  

Бюгюнлюкде,  сюд къарагъандан сора, 2.8 миллиард сомдан асламгъа иск къабыл этилгенди. Аны хайыры бла  1.5 миллиард сомну алыргъа онг табылгъанды.

- Абонентлени  газ бла жалчыту жумушну компания толусунлай толтурады. Ол себепден хайырланыучуланы жанындан да  аллай жууап излейбиз. Борчларын дау бла алыргъа, ишлерин  сюдлеге жетдирирге  сюймейбиз. Болсада бир бирлени уллу кёллюлюклери  ючюн, онгларгъа   жаланда право амалны кючю болушады,- дейди   «Газпром межрегионгаз Нальчик» биригиуню таматасы  Залим Вороков.

Интернети себеплиги бла приёмгъа

«Газпром межрегионгаз Нальчик» биригиуню таматасына  Залим Вороковха интернет-приём былтыр жайдан бери ишлейди. Сагъынылгъан кезиуде ол амалны 98 адам хайырланнганды. Аладан 80-ни соруулары газ бла жалчытыу эм тёлеуле  бла байламлы болгъанды.  Дагъыда 18 инсан а газчыладан тарыкъгъандыла.   

Электрон амал бла берилген  обращенияла   автомат халда документча   сакъланадыла эм  тийишли бёлюмлеге бериледиле.   Жууап хазыр болса, инсанны электрон почтасына  неда письмо бла жашагъан жерине жибериледи. 

 - Биз хайырланыучула бла байламлыкъны кючлерча   аслам эс бурабыз.   Интернетни амалы бла приём бардырыу да аладан бириди. Сервисни хайыры бла абонент кезиуюн сакъламай, къагъытла хазырлай турмай, сорууун не заманда да болса бераллыкъды,- дейди «Газпром межрегионгаз Нальчик» биригиуню таматасы  Залим Вороков.

Электрон халда сорууларын абонентле эм   биригиуню келечилери да бераллыкъдыла. Хайырланыучулагъа таплыкъгъа соруула тематикаларына кёре юлешиннгендиле:  газ бла жалчытыу эм аны ючюн тёлеу, производствода къоркъуусузлукъ, тарыгъыула эм оюмла. Интернет бла приём биригиуню  сайтында  бу адрес бла бардырылады:  http://www.mrgkbr.ru

Сервислени  тири хайырланадыла

Арт кезиуде «Газпром межрегионгаз Нальчик» биригиуню  абонентлери дистанциялы  сервислени  тири хайырланадыла.  Алай бла былтыр  «Абонентни энчи  кабинетине» сурам 2,5 кереге ёсгенди. Анга кёре 38 минг адам тёлеулени электрон халда тамамлагъандыла.  Ол буруннгу жыл бла тенглешдиргенде  74 процентге кёпдю. 

Бусагъатда биригиуню сайтыны неда «Мой Газ» мобиль приложенияны хайыры бла  тюзюнлей  халда эсеплеген приборлада кёрюмдюлени  тинтирге эм хайырланылгъан газ  ючюн комиссиясыз  тёлерге онг барды.     Аны бла бирге  сервисни хайыры счётунда болум бла шагъырейленирге энчи кабинетге  башха счётланы кошаргъа, ата-аналарыны, сабийлерини эм ахлуларыны  расчётларын билириге жарайды. 

 - Жангы сервислени  сайлагъанланы санына танг кесек къошула барады. Башха къыйматлы онгла бла бирге «Мир» карта бла тёлегенле кешбэк къоллу боладыла. Быллай  акция быйыл мартны ахырына  дери ишлеригин да белгилерчады,- деп къошханды  «Газпром межрегионгаз Нальчик» биригиуню тамтасы Залим Вороков.

Бизни корр.
Поделиться: