Россейни биринчилигине къатышырыкъдыла

Грозныйде эркин тутушуудан 18 жыллары толмагъан гёжефлени араларында СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Эришиуге Чеченден, Дагъыстандан, Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден, Шимал Осетия-Аланиядан бла Ставрополь крайдан 350-ден аслам спорчту къатышхандыла.

Бизни республиканы къауумуна 44 адам киргендиле. Аладан кесини ауурлукъ къауумларында кюмюш майдалны Шахмырзаланы Темирлан алгъанды. Хасауланы Смаил, Тахир бла Темирлан Битов ючюнчюле болгъандыла. Ала энди Россейни биринчилигинде тутушурукъдула, ол а 3-7 апрельде Наро-Фоминскде боллукъду.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: