Кюнню халы да мутхуз этмегенди къууанчларын

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда къонакъда Херсон областьдан жюзге жууукъ адам, асламысында сабийлери болгъан юйюрле, болгъандыла. Бир кюнлерин ала республиканы эм белигили жеринде –Элбрусда - ётдюргендиле. Алгъа ала канат жол бла «Мир» станциягъа дери жетгендиле, къардан суратланы фестивалына хазырланыу къалай баргъанын кёргендиле, Нарзанла таласында гара сууладан ичгендиле.

 Ала барысы да  тау тийрелеге биринчи кере келгендиле, кюнню халы терк тюрленнгени да мында сынагъан къууанчлы сезимлерин бузмагъанды.

Дарья Фролова бла Максим Пушкарев а  къонакълагъа республиканы миллетлерини тарыхлары эм маданиятлары бла шагъырейлендиргендиле, табийгъатыбызны энчиликлерини, тынчлыкълы солууну жашырынларыны юсюнден айтхандыла. Гидле къонакъланы жанындан кёргенлерине сейир этгенлерин эслесенг ишлерге хычыуун болгъанны белгилегендиле. «Биз алагъа республикабызны сюйдюрюрге кюрешгенбиз, аны бла шагъырейлениулери андан ары барлыгъына да ийнанабыз», - дегендиле ала.

Къабарты-Малкъарны Курортла министерствосунда уа Херсон областьда жашагъанлагъа къыйынлыкъ  сынаргъа  тюшгенин айтхан, ала мында тургъан кезиулеринде ачыуларын бир кесекге окъуна унутурукъларына ышаннганларын чертгендиле. «Республикада биреуню жарсыууна уллу кёллю болмагъан бизнесменле бардыла, насыпха. Ала бу проектни тамамлаугъа къошумчулукъ этгенлери къууандырады. Онг болгъан къадарда быллай жолоучулукъла энтта да къураллыкъдыла», - дегендиле ведомствода. Аланы министерство ётдюреди «Нальчик шахарны аттракционлары» биригиуню себеплиги бла. Канат жоллагъа чыгъаргъа уа «Кавказ.РФ» болушлукъ  этгенди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: